2017-11-14, straipsnio nr. 13309

Pernai – olimpinė, o kokia šiemet bus Alytaus kalėdinė eglutė?

Saulė PINKEVIČIENĖ

Jau aiš­ku, kad mū­sų mies­to eg­lė Ro­tu­šės aikš­tė­je šie­met bus pa­puoš­ta ki­taip nei per­nai – spor­ti­nių sim­bo­lių ant jos ne­pa­ma­ty­si­me, o ža­lias­ka­rės vir­šū­nė­je nu­tūps pus­tre­čio met­ro ūgio an­ge­las. Kon­kur­są lai­mė­jo sep­ty­nis kar­tus Kau­no ka­lė­di­nę eg­lę puo­šu­si kau­nie­tė me­ni­nin­kė Jo­lan­ta Šmid­tie­nė, iš lai­ki­no­sios sos­ti­nės „emig­ruo­jan­ti“ į Aly­tų. Tai­gi in­tri­ga iš­lie­ka: ar Aly­tus tu­rės to­kią iš­skir­ti­nę ka­lė­di­nę puoš­me­ną, ko­kia me­tai iš me­tų ga­lė­jo di­džiuo­tis Kau­nas?

 

 2016 metais kalėdinės eglės puošimui pasirinkta sportinė tematika, nes Alytuje vyko Olimpinė diena. Šis variantas sulaukė pačių kontroversiškausių vertinimų – nuo pagyrų dėl išskirtinumo iki pačios baisiausios kalėdinės puošmenos titulo. 					Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

Dau­giau aly­tiš­kių no­ri kla­si­ki­nių Ka­lė­dų

Prieš skelb­da­ma Aly­taus mies­to ka­lė­di­nio pa­puo­ši­mo idė­jos ir jos įgy­ven­di­ni­mo pa­slau­gų kon­kur­są, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė or­ga­ni­za­vo aly­tiš­kių ap­klau­są, ku­rio­je tei­ra­vo­si, kaip tu­rė­tų bū­ti pa­puoš­ta šių me­tų šven­ti­nė eg­lu­tė.

 

50 proc. res­pon­den­tų at­sa­kė, kad ji tu­rė­tų bū­ti pa­puoš­ta kla­si­ki­niu bū­du (lem­pu­tės / gir­lian­dos), o 40 proc. res­pon­den­tų pa­gei­da­vo ne­tra­di­ci­nių pa­puo­ša­lų. Ren­giant vie­šų­jų pir­ki­mų są­ly­gas bu­vo at­si­žvelg­ta į gy­ven­to­jų iš­sa­ky­tą nuo­mo­nę ir pa­si­rink­ta kla­si­ki­nio pa­puo­ši­mo kon­cep­ci­ja.

 

Įvyk­džius vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ras pa­aiš­kė­jo, kad Aly­taus mies­to eg­lu­tę šie­met puoš kau­nie­čiai – VšĮ Teks­ti­li­nin­kų ir dai­li­nin­kų gil­di­ja, ku­riai va­do­vau­ja sep­ty­ne­rius me­tus Kau­no mies­to eg­lę (šie­met kon­kur­so Kau­ne ji ne­lai­mė­jo, jis bu­vo skelb­tas vie­na­me pa­ke­te – eg­lės puo­ši­mas plius šven­ti­niai ren­gi­niai) ori­gi­na­liai puo­šu­si J.Šmid­tie­nė. (Be­je, ji yra puo­šu­si ir ki­tų mies­tų eg­les, pa­vyz­džiui, Jo­na­vo­je su­kū­rė dei­man­ti­nes Ka­lė­das, puo­šy­bai su­nau­do­ta apie 15 tūkst. kom­pak­ti­nių plokš­te­lių, ku­rias su­rin­ko pa­tys mies­tie­čiai).

 

Puoš Aly­taus eg­lę dar dve­jus me­tus

Su Teks­ti­li­nin­kų ir dai­li­nin­kų gil­di­jos di­rek­to­re bu­vo pa­si­ra­šy­ta tre­jus me­tus ga­lio­sian­ti Aly­taus mies­to ka­lė­di­nio pa­puo­ši­mo idė­jos ir jos įgy­ven­di­ni­mo pa­slau­gų su­tar­tis.

 

„Aly­taus mies­to eg­lu­tė bus na­tū­ra­li, maž­daug 12–14 m aukš­čio. Jos vir­šū­nę puoš bal­tas apie 2,5 m aukš­čio an­ge­las. Ji bus pa­puoš­ta spe­cia­liai Aly­taus mies­tui kur­tais ran­kų dar­bo, iš dau­gy­bės lem­pu­čių su­pin­tais bal­tos spal­vos pa­puo­ši­mais“, – apie eg­lu­tės pa­puo­ši­mo idė­ją pa­sa­ko­ja au­to­rė.

 

Eg­lu­tė, pa­sak J.Šmid­tie­nės, bus su įė­ji­mu į vi­dų, ku­rį pa­puoš­tų Aly­taus mies­to ver­sli­nin­kų pa­do­va­no­ti žais­lai. No­rint įgy­ven­din­ti šią idė­ją rei­ka­lin­ga ver­sli­nin­kų pa­ra­ma (su­si­do­mė­ję šiais pa­siū­ly­mais ver­sli­nin­kai ga­li kreip­tis el. pa­štu gal­bal­tai@gmail.com).

 

Šven­ti­niu lai­ko­tar­piu bus pa­puoš­ti ir Ro­tu­šės aikš­tė­je au­gan­tys me­džiai, Mies­to so­do fon­ta­nas. Me­džius ir fon­ta­ną pla­nuo­ja­ma de­ko­ruo­ti di­de­liais švie­čian­čiais bur­bu­lais.

 

Eg­lė bus puo­šia­ma sa­vai­tę, žais­lai – ran­kų dar­bo

J.Šmid­tie­nė tei­gia, kad eg­lu­tės pa­puo­ša­lai jau yra ga­mi­na­mi, jie bus ran­kų dar­bo. Pla­nuo­ja­ma, kad eg­lu­tė į Ro­tu­šės aikš­tę at­ke­liaus lap­kri­čio 24 die­ną, o puoš­ti bus pra­dė­ta po ke­le­to die­nų – lap­kri­čio 27-ąją.

 

Ka­lė­dų Se­ne­lis kar­tu su Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ru Vy­tau­tu Gri­ga­ra­vi­čiu­mi eg­lės ži­bu­rius įžiebs gruo­džio 2 die­ną 16 val. Eg­lu­tės įžie­bi­mo šven­tę, pa­va­din­tą „Kur Ka­lė­dų Se­ne­lis?“, or­ga­ni­zuo­ja VšĮ „Sa­va­no­rys­tės til­tai“ di­rek­to­rius To­mas Ni­ku­li­nas. Pro­gra­mo­je – įspū­din­gas ug­nies ir le­do šou, ypa­tin­ga sce­nog­ra­fi­ja. Žiū­ro­vai iš­vys Aly­taus „De Ža­vu“ cho­rą ir jo va­do­vę As­tą Pi­ly­pai­tę, dan­gų nu­švies la­ze­rių ir fe­jer­ver­kų šou.

 

Ka­lė­dų Se­ne­lis į Ro­tu­šės aikš­tę su­si­tik­ti su ma­ža­isiais aly­tiš­kiais at­vyks ir gruo­džio 3, 9, 10, 16, 17, 23 die­no­mis 16–17 val.

 

Kiek mies­tie­čiams kai­nuo­ja Ka­lė­dos?

Ka­lė­di­nio pa­puo­ši­mo idė­jos ir jos įgy­ven­di­ni­mo pa­slau­gos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei šie­met kai­nuos 29 tūkst. 650 Eur. Per­nai ka­lė­di­nė eg­lė su mies­to pa­puo­ši­mu biu­dže­tui at­si­ė­jo per 27 tūkst. Eur, 2015 me­tais – be­veik 23 tūkst. Eur, 2014-ai­siais – be­veik 24 tūkst. Eur.

 

Pa­ti bran­giau­sia, auk­si­ne pra­min­ta ka­lė­di­nė eg­lu­tė Aly­tu­je bu­vo pa­puoš­ta 2008 me­tais – ji biu­dže­tą pa­tuš­ti­no 57 tūkst. Eur (tuo­met tai bu­vo 200 tūkst. li­tų), dar po me­tų eg­lė at­pi­go per­pus, o 2010 ir 2011 me­tais kai­na­vo apie 23–24 tūkst. Eur.

 

Iš­skir­ti­nė eg­lė bu­vo pa­puoš­ta 2011 me­tais – ji su­ži­bo sta­tyb­vie­tė­je, nes pa­puoš­ta bu­vo re­konst­ruo­ja­mo­je Ro­tu­šės aikš­tė­je.