2017-10-12, straipsnio nr. 13242

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Alytaus filialas mini 20 metų veiklos jubiliejų

Rū­mai kvie­čia pa­mi­nė­ti gim­ta­die­nį šven­tė­je „Dzū­kų tur­tai 2017“

 

Lie­tu­vos ver­sli­nin­kai su Jo­ha­nes­bur­go (PAR) ko­mer­ci­jos rū­mų va­do­vais.Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Aly­taus fi­lia­las skai­čiuo­ja jau 20 me­tus. Pra­dė­jęs sa­vo veik­lą su ke­le­tu na­rių, da­bar skai­čiuo­ja­ma jau per 50. Fi­lia­lo veik­la ap­ima ne tik Aly­taus mies­tą, bet jun­gia ir įmo­nes iš vi­sos Aly­taus ap­skri­ties.

 

Fi­lia­lo už­da­vi­nys – su­bur­ti re­gio­no įmo­nes, at­sto­vau­ti jų in­te­re­sams vie­tos bei ša­lies val­džios struk­tū­ro­se pri­imant ver­slui nau­din­gus spren­di­mus. Rū­mai yra su­da­rę ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis su sa­vi­val­dy­bė­mis, ben­dra­dar­biau­ja su ap­skri­ties ins­ti­tu­ci­jo­mis, to­kio­mis kaip Vals­ty­bi­nė dar­bo ins­pek­ci­ja, Dar­bo bir­ža, da­ly­vau­ja Aly­taus mies­to ir ra­jo­no tri­ša­lė­se ta­ry­bo­se, Aly­taus mies­to vie­tos veik­los gru­pė­je, ver­slo ta­ry­bo­je.

 

Vie­na pa­grin­di­nių Rū­mų veik­los kryp­čių – ver­slo mi­si­jų į įvai­rias pa­sau­lio ša­lis or­ga­ni­za­vi­mas, pa­de­dant įmo­nėms, ypač jau­noms, su­si­ras­ti nau­jų ver­slo part­ne­rių bei nau­jų eks­por­to rin­kų. Per 20 me­tų re­gio­no ver­sli­nin­kai lan­kė­si ne tik kai­my­ni­nė­se vals­ty­bė­se (Bal­ta­ru­si­jo­je, Len­ki­jo­je, Lat­vi­jo­je, Uk­rai­no­je), bet sie­kė ir to­li­mas už­sie­nio ša­lis: Ita­li­ją, Di­dži­ą­ją Bri­ta­ni­ją, Šve­di­ją ir net Aust­ra­li­ją, Pie­tų Ame­ri­ką (Ar­gen­ti­ną, Urug­va­jų, Bra­zi­li­ją), PAR, Ki­ni­ją, Ja­po­ni­ją.

 

Rū­mų Aly­taus fi­lia­las su­tei­kė ga­li­my­bę dau­ge­liui re­gio­no įmo­nių ap­si­lan­ky­ti pa­sau­li­nė­se pa­ro­do­se EX­PO, ku­rio­se ša­lys pri­sis­ta­to nau­jau­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis vie­no­je ar ki­to­je sri­ty­je, kur ver­sli­nin­kai ga­li pa­si­sem­ti idė­jų sa­vo ver­slui. Ap­lan­ky­ta „EX­PO 2005“ Ja­po­ni­jo­je, „EX­PO 2010“ Ki­ni­jo­je, „EX­PO 2012“ Pie­tų Ko­rė­jo­je, „EX­PO 2015“ Ita­li­jo­je ir „EX­PO 2017“ Ka­zach­sta­ne.

 

Ne ma­žiau svar­bi Rū­mų veik­los sri­tis – su­pa­žin­din­ti įmo­nes su nau­jai­siais įsta­ty­mais bei nu­ta­ri­mais ver­slo sri­ty­je, or­ga­ni­zuo­jant se­mi­na­rus bei pa­skai­tas ir mo­ky­mus. Taip pat ren­gia­mi su­si­ti­ki­mai su vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų va­do­vais ir at­sto­vais. Rū­mai or­ga­ni­za­vo dis­ku­si­jas su ūkio, su­si­sie­ki­mo, fi­nan­sų, so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rais, ša­lies žy­miau­siais eko­no­mis­tais, tei­si­nin­kais. Įsi­mi­nė Bal­ta­ru­si­jos, Uk­rai­nos, Ja­po­ni­jos, Iz­ra­e­lio ir ki­tų ša­lių am­ba­sa­do­rių vi­zi­tai, taip pat mū­sų ša­lies di­plo­ma­tų su­si­ti­ki­mai su re­gio­no ver­slo vi­suo­me­ne.

 

Rei­kia pa­mi­nė­ti, kad Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mai at­lie­ka ir val­džios ins­ti­tu­ci­jų pa­ves­tas funk­ci­jas, to­kias kaip pro­fe­si­nio mo­ky­mo or­ga­ni­za­vi­mas, pre­kių kil­mės ser­ti­fi­ka­tų, ne­nu­ga­li­mos jė­gos „for­ce ma­jeu­re“ pa­žy­mų iš­da­vi­mas.

 

„Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Aly­taus fi­lia­las – ypa­tin­ga Rū­mų da­lis. Mū­sų or­ga­ni­za­ci­jai svar­bus ne tik sos­ti­nės ar ki­tų di­džių­jų mies­tų ver­slas, jų sėk­min­ga veik­la, ta­čiau rū­pi ir re­gio­nų – Aly­taus, Uk­mer­gės, kur taip pat įsi­kū­ręs fi­lia­las, – įmo­nių ir pri­va­čių ver­sli­nin­kų, ama­ti­nin­kų, ūki­nin­kų pro­ble­mos, ku­rias kar­tu sėk­min­gai spren­džia­me. Ti­kiuo­si, kad Rū­mų fi­lia­las sėk­min­gai augs ir pro­fe­sio­na­liai at­sto­vaus šio re­gio­no ver­slui, pa­dės jam kles­tė­ti, tvir­tė­ti ir ras­ti kal­bą su vie­tos ir cen­tri­ne val­džia“, – svei­kin­da­mas Aly­taus fi­lia­lą sa­ko Rū­mų pre­zi­den­tas Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius, ak­cen­tuo­da­mas, kad prie šios or­ga­ni­za­ci­jos sėk­min­gos veik­los ypač pri­si­de­da fi­lia­lo di­rek­to­rius Ro­mu­al­das Amb­ro­že­vi­čius bei fi­lia­lo ko­lek­ty­vas.

 

Fi­lia­lo ini­cia­ty­va il­gą lai­ką or­ga­ni­zuo­ja­mą ver­slo pa­ro­dą „Aly­tus“, ku­rio­je da­ly­vau­da­vo apie 100 re­gio­no, Lie­tu­vos bei už­sie­nio įmo­nių, pa­kei­tė tarp­tau­ti­nės Aly­taus re­gio­no sa­vi­val­dy­bių ru­dens šven­tės-mu­gės „Dzū­kų tur­tai“. Jas Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Aly­taus fi­lia­las or­ga­ni­zuo­ja jau de­vin­tą kar­tą, o prieš tai šven­tės or­ga­ni­za­to­rius bu­vo Aly­taus ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­ja. Šį šeš­ta­die­nį vyks jau 19-oji to­kia šven­tė-mu­gė.

 

Šios šven­tės lau­kia vi­si aly­tiš­kiai, nes ją ly­di ne tik gau­sus ama­ti­nin­kų, tau­to­dai­li­nin­kų, per­dir­bė­jų, so­di­nin­kų, dar­ži­nin­kų skai­čius, bet ir liau­diš­ka mu­zi­ka, dai­nos, šo­kiai. Ši nuo­tai­kin­ga ir pras­min­ga šven­tė jau yra įtrauk­ta į Vals­ty­bi­nio tu­riz­mo de­par­ta­men­to lan­ko­mų ren­gi­nių są­ra­šą.

 

Spa­lio 14 d. (šeš­ta­die­nį), mi­nint Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Aly­taus fi­lia­lo 20 me­tų veik­los ju­bi­lie­jų, vi­si ver­sli­nin­kai kvie­čia­mi už­suk­ti į lai­ki­ną Rū­mų būs­ti­nę mu­gė­je, kur dirbs spe­cia­lis­tai iš Vil­niaus, lan­ky­sis Rū­mų ir fi­lia­lo va­do­vai, pri­sta­tys bei su­teiks iš­sa­mios in­for­ma­ci­jos apie Rū­mų veik­lą, pa­de­dan­čią ver­slui plė­to­tis ir aug­ti spar­čiau.

Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų inf.