2017-09-12, straipsnio nr. 13173

Jubiliejinius mokslo metus kalbų mokykla „American English School” pasitinka naujovėmis

Saulė PINKEVIČIENĖ

„Ame­ri­can En­glish Scho­ol“ Aly­taus fi­lia­las mū­sų mies­te gy­vuo­ja jau 24-erius me­tus, o ju­bi­lie­ji­nį 25-ąjį se­zo­ną pa­si­tin­ka nau­jo­vė­mis, be ki­ta ko, pir­mą rug­sė­jo sa­vai­tę an­glų kal­bos pa­mo­kas aly­tiš­kiai ga­lė­jo iš­ban­dy­ti ne­mo­ka­mai.

 

VšĮ „Ame­ri­can En­glish Scho­ol“ (AMES) Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­rė Vik­to­ri­ja Ka­kaus­kie­nė sa­ko, kad naujovėmis mokykla pasitiks ir mažuosius mokinius, ir vyresnius.     As­me­ni­nė nuotr.VšĮ „Ame­ri­can En­glish Scho­ol“ (AMES) Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­rė Vik­to­ri­ja Ka­kaus­kie­nė pa­sa­ko­ja, kad nau­jo­vių lau­kia ir dau­giau. Pa­vyz­džiui, at­nau­jin­ta kla­sė, ku­ri pa­si­tiks ma­žiau­sius mo­ki­nu­kus, – švie­si ir ryš­ki.

 

Ki­to­se kla­sė­se at­nau­jin­ta kom­piu­te­ri­nė įran­ga, kom­piu­te­riai, įreng­ti plaz­mi­niai te­le­vi­zo­riai, ku­riuo­se bus ro­do­ma mo­ko­mo­ji me­džia­ga.

AMES Aly­taus fi­lia­le ne tik su­da­ro­mos są­ly­gos mo­ky­tis, bet ir pri­si­tai­ko­ma prie mo­ki­nių po­rei­kių. „Mo­ki­niai džiau­gia­si, kad mū­sų mo­kyk­lo­je yra ga­li­my­bė iš­lai­ky­ti tarp­tau­ti­nį an­glų kal­bos eg­za­mi­ną. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja yra pa­tvir­ti­nu­si, kad tarp­tau­ti­nis an­glų kal­bos eg­za­mi­nas yra už­skai­to­mas kaip vals­ty­bi­nis bran­dos eg­za­mi­nas. Mo­ki­nius ra­gi­na­me tarp­tau­ti­nį eg­za­mi­ną iš­lai­ky­ti dar vie­nuo­lik­to­je kla­sė­je, kad dvy­lik­to­je kla­sė­je bū­tų ra­mu ir ne­rei­kė­tų lai­ky­ti vals­ty­bi­nio an­glų kal­bos eg­za­mi­no. Tai – di­de­lis pa­leng­vi­ni­mas ir pri­va­lu­mas abi­tu­rien­tams. Be to, tarp­tau­ti­nio eg­za­mi­no Per­son Test of En­glish (PTE) ser­ti­fi­ka­tas ga­lio­ja ne­ri­bo­tą lai­ką, tad jį iš­lai­kius dėl nie­ko ne­rei­kia ne­ri­mau­ti“, – sa­ko V.Ka­kaus­kie­nė.

 

Tarp­tau­ti­nį an­glų kal­bos eg­za­mi­ną bus ga­li­ma lai­ky­ti gruo­džio mė­ne­sį, jau da­bar ren­ka­mos gru­pės, tad abi­tu­rien­tams rei­kė­tų pas­ku­bė­ti ir re­gist­ruo­tis.

 

Yra ir dau­giau nau­jie­nų: šiais me­tais bus tei­kia­mos sku­bios IELTS (tarp­tau­ti­nis an­glų kal­bos eg­za­mi­nas, ku­rio sto­jant rei­ka­lau­ja kai ku­rios už­sie­nio aukš­to­sios mo­kyk­los) kon­sul­ta­ci­jos, ke­ti­nan­tie­siems jį lai­ky­ti, ta­čiau prieš tai dar no­rin­tie­siems pa­gau­sin­ti ži­nias.

 

Kon­sul­tuo­ja­mi ir ke­ti­nan­tie­ji sto­ti į už­sie­nio uni­ver­si­te­tus. Jiems AMES Aly­taus fi­lia­le pa­dės pa­ra­šy­ti mo­ty­va­ci­nius laiš­kus, pa­tars dėl sto­ji­mo są­ly­gų.

 

Be­je, kar­tu su sa­vi­val­dy­be AMES Aly­taus fi­lia­le jau ne vie­ne­rius me­tus vyk­do­ma ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo krep­še­lio lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­ma pro­gra­ma „La­vink vie­šo­jo kal­bė­ji­mo įgū­džius an­glų kal­ba“. Tad no­rin­tie­ji iš­mok­ti šio da­ly­ko ga­li pri­si­jung­ti už tai ne­mo­kė­da­mi.

 

* * *

VšĮ „Ame­ri­can En­glish Scho­ol“ Aly­taus fi­lia­las įsi­kū­ręs Nau­jo­ji g. 3. Tel. 8 624 02 989.

  

 

 

„Mo­kan­tis už­sie­nio kal­bos mo­ty­va­ci­ja taip pat la­bai rei­ka­lin­ga, kaip ir mo­kė­ji­mas pa­si­džiaug­ti tuo, ko jau iš­mo­kai”

 

AMES Aly­taus fi­lia­lo mo­ky­to­ja Ag­nė Jen­čiū­tė sa­ko, kad pa­dė­ti ga­li­ma ir tu­rin­tie­siems an­glų kal­bos ži­nių spra­gų, bet vis­kas pri­klau­so nuo to, ar be­si­mo­kan­ty­sis tu­ri pa­kan­ka­mai mo­ty­va­ci­jos, no­ro, už­si­spy­ri­mo ir lai­ko.       As­me­ni­nė nuotr.– Dėl ko­kių prie­žas­čių abi­tu­rien­tai, aukš­tes­nių­jų kla­sių mo­ki­niai pa­pras­tai nu­spren­džia lan­ky­ti AMES? – klau­sia­me AMES Aly­taus fi­lia­lo an­glų kal­bos mo­ky­to­jos Ag­nės Jen­čiū­tės.

 

– Ar­tė­jant eg­za­mi­nams mo­ki­niai no­ri pa­gau­sin­ti ži­nias, už­pil­dy­ti spra­gas ir kuo ge­riau pa­si­ruoš­ti eg­za­mi­nui. Vie­nas iš bū­dų tai įgy­ven­din­ti – lan­ky­ti AMES kur­sus.

 

– Ar ga­li­te pa­dė­ti tik to­bu­li­nan­tie­siems sa­vo ir taip ge­ras ži­nias, ar ir tiems, ku­rie at­ei­na dėl spra­gų, tai yra vi­siems no­rin­tie­siems, ar vis dėl­to ste­buk­lų šio­je že­mė­je nė­ra?

 

– Mo­ki­niai į gru­pes su­skirs­to­mi pa­gal ge­bė­ji­mus, kad bū­tų pa­na­šaus ly­gio, tad, jei­gu tu­ri ge­ras ži­nias, jiems siū­lo­mos ati­tin­ka­mo ly­gio gru­pės, kad to­bu­lė­tų ir dar dau­giau su­ži­no­tų. Tie, ku­rie tu­ri daug spra­gų, nu­krei­pia­mi į ati­tin­ka­mas gru­pes ar­ba mo­ko­mi in­di­vi­du­a­liai, su­tel­kiant dė­me­sį į trūks­ta­mas ži­nias. Be to, pa­skai­tų spe­ci­fi­ka ir­gi ski­ria­si – mo­ko­ma ne tik tam tik­ru ly­giu, bet ga­li bū­ti ruo­šia­ma vals­ty­bi­niam an­glų kal­bos bran­dos eg­za­mi­nui, PTE ar IELTS tarp­tau­ti­niams eg­za­mi­nams. Ar ga­li­me pa­dė­ti vi­siems no­rin­tie­siems? Taip, jei­gu tik yra pa­kan­ka­mai mo­ty­va­ci­jos, no­ro, už­si­spy­ri­mo ir lai­ko.

 

– AMES Aly­taus fi­lia­le yra ga­li­my­bė iš­lai­ky­ti tarp­tau­ti­nį an­glų kal­bos eg­za­mi­ną. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja yra pa­tvir­ti­nu­si, kad tarp­tau­ti­nis an­glų kal­bos eg­za­mi­nas yra už­skai­to­mas kaip vals­ty­bi­nis bran­dos eg­za­mi­nas. Ar sun­ku jam pa­si­ruoš­ti ir ka­da yra op­ti­ma­lu pra­dė­ti tai da­ry­ti?

 

– AMES Aly­taus fi­lia­le ga­li­ma lai­ky­ti PTE Ge­ne­ral tarp­tau­ti­nį eg­za­mi­ną B1, B2, C1, C2 ly­giais, ku­rie už­skai­to­mi kaip vals­ty­bi­nis bran­dos eg­za­mi­nas. Ka­dan­gi tai ben­dro po­bū­džio (Ge­ne­ral), o ne aka­de­mi­nis eg­za­mi­nas, jam pa­si­ruoš­ti nė­ra la­bai sun­ku, bet rei­kia an­glų kal­bą ati­tin­ka­mai mo­kė­ti B1, B2, C1 ar C2 ly­giais. Op­ti­ma­lu eg­za­mi­ną lai­ky­ti 11 kla­sės pa­bai­go­je (per ge­gu­žės ar­ba bir­že­lio se­si­jas), ta­čiau tie, ku­rie dar stip­riai ne­si­jau­čia, ga­li eg­za­mi­ną lai­ky­ti 12 kla­sė­je gruo­džio mė­ne­sį. AMES or­ga­ni­zuo­ja­mi PTE kur­sai nuo vie­nuo­lik­tos kla­sės pra­džios vi­siems me­tams ar­ba 12 kla­sė­je rug­sė­jo, spa­lio ir lap­kri­čio mė­ne­siais, iki gruo­džio mė­ne­sio eg­za­mi­no.

 

– Šiais me­tais AMES taip pat teiks sku­bias IELTS kon­sul­ta­ci­jas stu­den­tams, ku­rie ke­ti­na lai­ky­ti tarp­tau­ti­nį an­glų kal­bos eg­za­mi­ną, ta­čiau prieš tai dar no­ri pa­gau­sin­ti sa­vo ži­nias, su­ži­no­ti, ko­kias pa­grin­di­nes klai­das da­ro. Kuo to­kie už­si­ė­mi­mai AMES yra pra­na­šes­ni už, tar­kim, in­di­vi­du­a­lų dar­bą su mo­ky­to­ju?

 

– AMES dės­ty­to­jai jau ne vie­ne­rius me­tus ruo­šia mo­ki­nius IELTS eg­za­mi­nui, tad tu­ri daug pa­tir­ties ir yra įsi­gi­li­nę į spe­ci­fi­nius rei­ka­la­vi­mus, nau­do­ja­si nau­jau­sių va­do­vė­lių me­džia­ga, taip pat leng­va už­si­re­gist­ruo­ti ir pra­dė­ti kon­sul­tuo­tis tuoj pat, ne­rei­kia su­gaiš­ti daug lai­ko be­ieš­kant mo­ky­to­jo, ku­ris su­tiks in­di­vi­du­a­liai kon­sul­tuo­ti.

 

– Ir pas­ku­ti­nis klau­si­mas: ko­kia yra sėk­mės for­mu­lė mo­kan­tis an­glų kal­bos, sie­kiant sėk­min­gai iš­lai­ky­ti vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną ir iš­mok­ti kal­bos kaip jos var­to­to­jui? Ko­kią vie­tą šio­je sėk­mės gran­di­nė­je už­ima AMES?

 

– Svar­biau­sia, ma­no ma­ny­mu, su­pras­ti, kad kal­bos mo­ky­ma­sis yra il­gas pro­ce­sas, ir ne­si­ti­kė­ti grei­tų re­zul­ta­tų. Mo­ty­va­ci­ja taip pat la­bai rei­ka­lin­ga, kaip ir mo­kė­ji­mas pa­si­džiaug­ti tuo, ko jau iš­mo­kai. Vi­suo­met la­bai pra­var­tu kuo dau­giau an­glų kal­bos var­to­ti prak­ti­nė­se si­tu­a­ci­jo­se, pa­vyz­džiui, ke­lio­nė­se. Kai žmo­gus pa­ma­to, kad jau ga­li an­gliš­kai ben­drau­ti, tai su­tei­kia pa­si­ten­ki­ni­mo sa­vo ge­bė­ji­mais ir dau­giau pa­si­ti­kė­ji­mo, ku­rio rei­kia mums vi­siems. Kal­bant apie kur­sus AMES, pa­skai­to­se jau­ki ir drau­giš­ka bei dar­bin­ga at­mo­sfe­ra pa­de­da no­riai to­bu­lė­ti, ge­ra­no­riš­ki, pro­fe­sio­na­lūs dės­ty­to­jai ne tik nau­do­ja ino­va­ty­vius me­to­dus ir vis at­nau­ji­na­mą me­to­di­nę me­džia­gą, bet ir įsi­klau­so į in­di­vi­du­a­lius mo­ki­nio po­rei­kius bei pa­de­da jiems siek­ti už­si­brėž­to tiks­lo.

 

 Kalbėjosi Saulė Pinkevičienė