2017-07-15, straipsnio nr. 13047

Rimvyda Ališauskienė: „Švietimo įstaigų pertvarka reikalinga, bet kiek įmanoma su mažesniu stresu”

Alma MOSTEIKAITĖ

Va­kar įvy­ko Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tas Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gų kon­kur­sas. Ja­me bu­vo du pre­ten­den­tai, o lai­mė­jo šio sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Rim­vy­da Ali­šaus­kie­nė.

 Rimvyda Ališauskienė yra alytiškė, baigusi dabartinę Jotvingių gimnaziją, Šiaulių universitete įgijusi pradinių klasių mokytojo specialybę, dabar jau baigia studijuoti lyderystės ir pokyčių vadybą Mykolo Romerio universitete.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo sky­rius ve­dė­jo ne­tu­rė­jo nuo šie­me­čio ko­vo pra­džios, kai ša­lių su­si­ta­ri­mu iš ve­dė­jo pa­rei­gų iš­ėjo 21 me­tus jam va­do­va­vęs Vy­tuo­lis Va­lū­nas.

 

Sky­riui lai­ki­nai va­do­va­vo ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja R.Ali­šaus­kie­nė, ku­ri, lai­mė­ju­si mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tą kon­kur­są, pa­va­duo­to­ja pra­dė­jo dirb­ti per­nykš­čio gruo­džio vi­du­ry­je.

 

Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ją pa­vy­ko pa­rink­ti ant­rą­kart or­ga­ni­za­vus kon­kur­są. Pir­mas kon­kur­sas ne­įvy­ko, nes ja­me bu­vo tik vie­nas pre­ten­den­tas, o pa­gal Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­tą tvar­ką, pir­mą­kart ren­giant to­kį kon­kur­są tu­ri bū­ti dau­giau nei vie­nas rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­tis kan­di­da­tas.

 

Va­kar vy­ku­sia­me kon­kur­se bu­vo du da­ly­viai. Jį lai­mė­jo 46-erių Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja R.Ali­šaus­kie­nė.

 

„Pra­dė­ju­si vyk­dy­ti Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo funk­ci­jas su­si­pa­ži­nau su šiuo dar­bu, įgi­jau pa­si­ti­kė­ji­mo, to­dėl ir nu­spren­džiau da­ly­vau­ti kon­kur­se“, – sa­kė jo lai­mė­to­ja.

 

R.Ali­šaus­kie­nė yra aly­tiš­kė, bai­gu­si da­bar­ti­nę Jot­vin­gių gim­na­zi­ją, Šiau­lių uni­ver­si­te­te įgi­ju­si pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jo spe­cia­ly­bę, da­bar jau bai­gia stu­di­juo­ti ly­de­rys­tės ir po­ky­čių va­dy­bą My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te.

 

Ji po stu­di­jų pra­dė­jo dirb­ti pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja da­bar­ti­nė­je Vidz­gi­rio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je, ne­tru­kus ta­po šios mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui. Iš pas­ta­rų­jų pa­rei­gų ji at­ėjo dirb­ti Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja.

 

Šio sky­riaus ve­dė­jo kon­­kur­so re­zul­ta­tai per mė­ne­sį ga­li bū­ti skun­džia­mi mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui ar­ba teis­mui, sky­riaus ve­dė­ją į pa­rei­gas tu­ri pa­skir­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius sa­vo įsa­ky­mu.

 

„Man dar rei­kia įsi­gi­lin­ti į vi­sas Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo dar­bo veik­los sri­tis, švie­ti­mo vie­šą­jį ad­mi­nist­ra­vi­mą mies­te. Su­pran­tu, mo­ki­nių mies­te ma­žė­ja, švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­ka rei­ka­lin­ga, bet ne­trik­dant švie­ti­mo pro­ce­so veik­los, kiek įma­no­ma su ma­žes­niu stre­su tiek mo­ki­niams, tiek švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jams ir sie­kiant švie­ti­mo ko­ky­bės ge­ri­ni­mo“, – apie sa­vo, kaip Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jos, pir­muo­sius dar­bus kal­bė­jo R.Ali­šaus­kie­nė.

 

Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo kon­kur­so ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė, mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Sil­vi­ja Peš­te­nie­nė tei­gė, kad švie­ti­mo sis­te­mos ko­ky­bė kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je, taip ir Aly­tu­je rei­ka­lau­ja po­ky­čių: „Mū­sų tiks­las – ne tik su­kur­ti op­ti­ma­lų šian­die­niam mies­tui švie­ti­mo įstai­gų tin­klą, bet ir siek­ti, kad į mo­kyk­las, dar­že­lius at­ei­tų ne­stan­dar­ti­nio mąs­ty­mo, pla­taus iš­si­la­vi­ni­mo mo­ky­to­jai, ug­dy­to­jai, ku­riems bū­tų už­tik­rin­tos ge­ros dar­bo są­ly­gos bei nuo­la­ti­nis kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mas. No­ri­me, kad vai­kas mo­kyk­lo­je ar dar­že­ly­je jaus­tų­si sau­giai, bū­tų lau­kia­mas ir gau­tų tin­ka­miau­sią ug­dy­mą.“

 

S.Peš­te­nie­nė tvir­ti­no, kad Švie­ti­mo sky­riui, nau­jai jo va­do­vei ir ke­lia­mos to­kios už­duo­tys, ku­rioms įgy­ven­din­ti ve­dė­ja tu­rės su­telk­ti esa­mą ar pa­pil­dy­tą ko­man­dą.

 

R.Ali­šaus­kie­nei ta­pus Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja, mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja tu­rė­tų skelb­ti kon­kur­są ei­ti šio sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas.