2017-07-15, straipsnio nr. 13046

Alytaus policijos viršininko konkursą laimėjęs Alvydas Jurgelevičius: „Svarbiausia užpildyti tuščias pareigūnų darbo vietas”

Alma MOSTEIKAITĖ

Šį ket­vir­ta­die­nį įvy­ko Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos skelb­tas Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­rei­gų kon­kur­sas. Ja­me bu­vo du pre­ten­den­tai. Kon­kur­są lai­mė­jo šio ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Al­vy­das Jur­ge­le­vi­čius.

Alytaus policijos viršininko konkursą laimėjęs 54-erių pavaduotojas Alvydas Jurgelevičius į darbą važinėja iš Druskininkų. Jo žmona Vilma dirba Druskininkų savivaldybės administracijos direktore. Šeima turi 26-erių dukrą ir 21-erių sūnų.

 Nuo sau­sio pra­džios vyk­dė vir­ši­nin­ko funk­ci­jas

Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas vir­ši­nin­ko ne­tu­rė­jo nuo šie­me­čio sau­sio pra­džios, kai jam va­do­va­vęs Čes­lo­vas Mul­ma iš­ėjo dirb­ti vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nist­ru. Nuo to lai­ko ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko funk­ci­jas lai­ki­nai vyk­dė jo pa­va­duo­to­jas A.Jur­ge­le­vi­čius.

 Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tui pa­skel­bus ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko kon­kur­są, ja­me nu­spren­dė da­ly­vau­ti ir lai­ki­nai ko­mi­sa­ria­tui va­do­va­vęs pa­va­duo­to­jas.

 Šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sio kon­kur­so re­zul­ta­tai A.Jur­ge­le­vi­čiui bu­vo pa­lan­kūs, – jis lai­mė­jo Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­rei­gų kon­kur­są . Ja­me dar da­ly­va­vo vie­nas po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas iš Kau­no ap­skri­ties.

 Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jo Ra­mū­no Ma­to­nio tei­gi­mu, kon­kur­so re­zul­ta­tai per tris dar­bo die­nas ga­li bū­ti skun­džia­mi ge­ne­ra­li­niam po­li­ci­jos ko­mi­sa­rui ar­ba teis­mui.

 Ža­da di­din­ti pat­ru­liuojančių eki­pa­žų

A.Jur­ge­le­vi­čius sa­kė, kad kon­kur­se nu­spren­dė da­ly­vau­ti, nes sie­kia gy­ve­ni­me pa­da­ry­ti dau­giau: „No­ri­si ei­ti į prie­kį, sa­ve re­a­li­zuo­ti aukš­tes­nė­se pa­rei­go­se. Aly­taus po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te – pui­kus ko­lek­ty­vas, už­si­de­gęs dar­bu, ma­tau, kad su to­kiu ko­lek­ty­vu tik­rai ga­li­ma daug pa­siek­ti.“

  Pir­mą­jį sa­vo, kaip Aly­taus po­li­ci­jos vir­ši­nin­ko, dar­bą įvar­di­jo di­di­na­mą pat­ru­liuojančių po­li­ci­jos eki­pa­žų skai­čių, kad grei­čiau bū­tų ga­li­ma at­vyk­ti į įvy­kių vie­tas ir žmo­nės jaus­tų­si sau­ges­ni: „Tam svar­biau­sia už­pil­dy­ti tuš­čias pa­rei­gū­nų dar­bo vie­tas. Daug pa­rei­gū­nų iš­ėjo į už­tar­nau­tą po­il­sį, tad da­bar yra apie 12 pro­cen­tų lais­vų dar­bo vie­tų, – maž­daug tiek, kiek dir­ba po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų vi­du­ti­nio dy­džio ša­lies ra­jo­no ko­mi­sa­ria­te.“

 Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te, ap­tar­nau­jan­čia­me pen­kias Aly­taus ap­skri­ties ir dar Prie­nų bei Birš­to­no sa­vi­val­dy­bes, yra per 600 pa­rei­gū­nų eta­tų.

 A.Jur­ge­le­vi­čius vi­lia­si, kad lais­vus pa­rei­gū­nų eta­tus pa­vyks už­pil­dy­ti pa­gal Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to pa­reng­tą stra­te­gi­nį pla­ną nuo lie­pos pa­di­di­nus at­ly­gi­ni­mus po­li­ci­nin­kams, – pat­ru­liams iki 700, ty­rė­jams iki 850, aukš­čiau­sios gran­dies pa­rei­gū­nams iki 1 tūkst. eu­rų at­skai­čius mo­kes­čius.

 Į dar­bą va­ži­nė­ja iš Drus­ki­nin­kų

Aly­taus po­li­ci­jos vir­ši­nin­ko kon­kur­są lai­mė­jęs 54-erių pa­va­duo­to­jas į dar­bą va­ži­nė­ja iš Drus­ki­nin­kų. Jo žmo­na Vil­ma dir­ba Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­re. Šei­ma tu­ri 26-erių duk­rą ir 21-erių sū­nų.

 Šal­či­nin­kų ra­jo­ne gi­męs A.Jur­ge­le­vi­čius yra įgi­jęs du aukš­tuo­sius iš­si­la­vi­ni­mus – in­ži­nie­riaus ir tei­si­nin­ko. Jis 24 me­tus dir­bo Drus­ki­nin­kų tuo­me­čia­me Vi­daus rei­ka­lų sky­riu­je, vė­liau šio ku­ror­to po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te – dar­bą pra­dė­jo au­to­mo­bi­lių ins­pek­ci­jos gru­pės ins­pek­to­riu­mi ad­mi­nist­ra­ci­nei veik­lai, o bai­gė vir­ši­nin­ku. 2013-ai­siais ta­po Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­ju.

 Už pa­vyz­din­gą tar­ny­bą ir ge­rus dar­bo re­zul­ta­tus A.Jur­ge­le­vi­čius ska­tin­tas dau­giau kaip 60 kar­tų, ap­do­va­no­tas Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ir po­li­ci­jos at­mi­ni­mo bei pa­si­žy­mė­ji­mo žen­klais.