2017-05-20, straipsnio nr. 12934

Pusmaratonyje „Alytaus tiltai” ketina dalyvauti ir Japonijos ambasadorius Lietuvai

Pas­ku­ti­nį va­sa­ros sek­ma­die­nį Aly­taus gat­vės virs Pie­tų Lie­tu­vo­je ana­lo­gų ne­tu­rin­čio bė­gi­mo ren­gi­nio – pus­ma­ra­to­nio „Aly­taus til­tai“ – tra­so­mis. Li­kus šim­tui die­nų iki ren­gi­nio su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je or­ga­ni­za­to­riai pri­sta­tė at­si­nau­ji­nu­sią in­ter­ne­to sve­tai­nę, tra­sas, ne­to­li­mos at­ei­ties pla­nus ir lū­kes­čius.

 

Or­ga­ni­za­to­riai ne­slė­pė, jog spren­džiant tiks­lius tra­sų marš­ru­tus vy­ko daug dis­ku­si­jų, tar­ta­si ir su mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja.

 

„Vi­sų dis­tan­ci­jų tra­sų star­tas ir fi­ni­šas bus Ro­tu­šės aikš­tė­je, sa­vo­tiš­ko­je Aly­taus šir­dy­je, o tra­sos nu­si­drieks gra­žiau­sio­mis mies­to gat­vė­mis, rep­re­zen­ta­ci­nė­mis erd­vė­mis, – tei­gė bė­gi­mo mar­ke­tin­go va­do­vas Po­vi­las Ta­mu­ly­nas. De­šim­ties ki­lo­met­rų tra­sa pa­va­din­ta bė­gi­kų mė­gė­jų gru­pės „Pra­si­bė­gam“ var­du, ki­toms tra­soms dar ieš­ko­me rė­mė­jų, kad jos taip pat įgy­tų sim­bo­li­nius pa­va­di­ni­mus.“

 

Ren­gė­jai at­vi­ra­vo, jog su­da­ry­da­mi tra­sų marš­ru­tus sten­gė­si iš­veng­ti pa­si­kar­to­jan­čių vaiz­dų, sta­čių įkal­nių: „Vie­ną pro­ble­mą pa­vy­ko iš­spręs­ti – bė­gi­mas vyks ra­tu, ta­čiau di­džiau­sią įkal­nę bė­gi­kams teks įveik­ti prie Bal­to­sios ro­žės til­to.“

 

Pa­grin­di­nis pus­ma­ra­to­nio „Aly­taus til­tai“ or­ga­ni­za­to­rius ver­sli­nin­kas Ša­rū­nas Klė­ge­ris džiau­gė­si, kad bė­gi­mas ta­po vie­nu iš dvy­li­kos Lie­tu­vos bė­gi­mo mė­gė­jų aso­cia­ci­jos tau­rės tur­ny­ro eta­pų.

 

„Ge­ri dar­bai iš­kart pri­trau­kia ge­rus žmo­nes“, – Š.Klė­ge­ris dė­ko­jo, kad šie­met prie ren­gi­nio or­ga­ni­za­vi­mo pri­si­dė­jo dau­giau bė­gi­mo en­tu­zias­tų.

 

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras, bė­gi­kas mė­gė­jas Taut­vy­das Ta­mu­le­vi­čius pra­šė aly­tiš­kių bū­ti kan­trių, ap­gai­les­ta­vo, jog bė­gi­mo me­tu bus už­da­ry­tos itin svar­bios mies­to trans­por­to ar­te­ri­jos, ta­čiau vi­sa tai – mies­to la­bui: „Bė­gi­kai, ku­rie da­ly­vaus šia­me ren­gi­ny­je, tu­rės pa­si­rū­pin­ti ne tik pui­kiais bė­gi­mo ba­te­liais, bet ir mai­ti­ni­mu, nak­vy­ne, o tai tik pa­pil­dys mies­to ver­sli­nin­kų ki­še­nes.“

 

Jis pa­si­da­li­jo džiu­gia ži­nia – pus­ma­ra­to­ny­je „Aly­taus til­tai“ da­ly­vaus Ja­po­ni­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vai To­y­o­ei Shi­ge­e­da: „Ne pa­slap­tis, jog am­ba­sa­do­rius mėgs­ta bė­gio­ti. Jis ap­gai­les­tau­ja, kad pra­ėju­siais me­tais ne­ga­lė­jo da­ly­vau­ti bė­gi­me, ta­čiau šie­met pa­ža­dė­jo at­vyk­ti.“

 

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vo ir šio bė­gi­mo am­ba­sa­do­rės olim­pie­tės Vai­da Žū­si­nai­tė ir Bri­gi­ta Vir­ba­ly­tė-Dim­šie­nė.

 

„Tre­čias ren­gi­nio am­ba­sa­do­rius il­gų nuo­to­lių bė­gi­kas Re­mi­gi­jus Kan­čys šian­dien at­vyk­ti ne­ga­lė­jo dėl itin už­im­tos die­no­tvarkės, ta­čiau ren­gi­ny­je jis bėgs ko­ja ko­jon su vi­sais da­ly­viais“, – ti­ki­no or­ga­ni­za­to­riai.

 

„Bū­siu at­vi­ra, anks­čiau bė­gio­da­ma ne­su­tik­da­vau nė gy­vos dva­sios, da­bar sun­ku pa­si­da­ly­ti vie­nu ta­ku su ki­tais bė­gi­mo en­tu­zias­tais. Anks­čiau sau bu­vau pa­sa­kiu­si, kad bai­gu­si spor­ti­nin­kės kar­je­rą sa­vo gim­ta­ja­me mies­te bū­ti­nai su­reng­siu pa­na­šų ren­gi­nį. Il­gai lauk­ti ne­rei­kė­jo. Ne­ap­sa­ko­mai džiu­gu, jog bė­gi­mo „Aly­taus til­tai“ tra­di­ci­ja ne­nu­trū­ko ir puo­se­lė­ja­ma to­liau“, – min­ti­mis da­li­jo­si V.Žū­si­nai­tė.

 

Leng­va­at­le­tė B.Vir­ba­ly­tė-Dim­šie­nė pri­si­pa­ži­no į gim­tą­jį Aly­tų su­grįž­tan­ti vis re­čiau, ta­čiau esant to­kių ren­gi­nių ma­to jį vis spar­čiau gra­žė­jant, o gy­ven­to­jus tam­pant vis spor­tiš­kes­nius.

 

Ren­gi­nio su­ma­ny­to­jas, bė­gi­mo tre­ne­ris Arū­nas Kle­baus­kas ti­ki­si, kad jau tre­čias bė­gi­mas su­lauks dau­giau nei 5 tūkst. da­ly­vių iš vi­sos ša­lies, o at­ei­ty­je taps tarp­tau­ti­nis: „Sim­bo­liš­ka, kad šio bė­gi­mo pra­džia ta­po ki­tas bė­gi­mas „Ža­liai­siais ta­kais“. Vie­nas ža­liau­sių vi­sos ša­lies mies­tų – Aly­tus – įsi­kū­ręs abi­pus Ne­mu­no vin­gio, til­tai jun­gia ne tik du kran­tus, bet ir žmo­nes, tai ir lė­mė pus­ma­ra­to­nio pa­va­di­ni­mą.“

 

Pir­mą kar­tą bė­gi­mas „Aly­taus til­tai“ vy­ko prieš tre­jus me­tus, ta­da bė­gi­kai ga­lė­jo bėg­ti tik 13 ki­lo­met­rų dis­tan­ci­ją, šie­met jų lau­kia net ke­tu­rios skir­tin­gos tra­sos.

 

Pra­ėju­sių me­tų bė­gi­mo at­mi­ni­mo me­da­liai pri­mi­nė Aly­taus sim­bo­lį – sti­li­zuo­tą bal­tą­ją ro­žę. Ko­kiais pa­si­puoš šių­me­čio bė­gi­mo da­ly­viai, mar­ke­tin­go va­do­vas P.Ta­mu­ly­nas nė­ra lin­kęs at­vi­rau­ti: „Pa­ma­ty­si­te, jie bus įspū­din­gi.“

 

Or­ga­ni­za­to­riai pri­me­na, kad ne­ver­ta il­gai lauk­ti prieš už­si­re­gist­ruo­jant į bė­gi­mą, nes lai­kui bė­gant re­gist­ra­ci­jos mo­kes­tis brangs.

 

Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie tra­sas, vi­sas su ren­gi­niu su­si­ju­sias nau­jie­nas bei bė­gi­kų re­gist­ra­ci­ją www.aly­taus­pus­ma­ra­to­nis.lt

 

Iki su­si­ti­ki­mo rug­pjū­čio 27 die­ną!

 

Kot­ry­na Gru­šaus­kai­tė