2017-05-20, straipsnio nr. 12933

Ką svarbu žinoti lankantis miške

 At­ši­lus orams mie­lai trau­kia­me į gam­tą, mies­to šur­mu­lį daž­nai kei­čia­me į pa­si­vaikš­čio­ji­mą miš­ke. Ta­čiau svar­bu ne­pa­mirš­ti, kad miš­ką rei­kia tau­so­ti ir tin­ka­mai ja­me elg­tis.

 Buktos pažintinis takas. 			    Rūtos JASIONIENĖS nuotr.

Lie­tu­vo­je miš­kų lan­ky­mas yra lais­vas, iš­sky­rus re­zer­va­tų ir spe­cia­lios pa­skir­ties ob­jek­tų miš­kus, pa­vyz­džiui, pa­sie­nio zo­no­je, ka­ri­niuo­se ob­jek­tuo­se. El­ge­sio miš­ke ri­bo­ji­mai glaus­tai iš­var­dy­ti ap­lin­kos mi­nist­ro tvir­ti­na­mo­se Lan­ky­mo­si miš­ke tai­syk­lė­se, ku­rias ga­li­ma ras­ti in­ter­ne­to pus­la­py­je www.e-tar.lt. Mi­nė­to­se tai­syk­lė­se nu­ma­ty­ta, kad miš­ko plo­tai, į ku­riuos įei­ti drau­džia­ma, spe­cia­liai pa­žy­mi­mi. Pa­pras­tai miš­ko lan­ky­mas ri­bo­ja­mas ten, kur vyks­ta me­die­nos ruo­šos dar­bai ar­ba nau­do­ja­mos che­mi­nės, bio­lo­gi­nės ar ki­tos miš­ko ap­sau­gos prie­mo­nės. To­kiais at­ve­jais pa­sta­to­mi in­for­ma­ci­niai-įspė­ja­mie­ji žen­klai ar­ba te­ri­to­ri­ja pa­žy­mi­ma aiš­kiai ma­to­mo­mis „stop“ juos­to­mis. Kar­tais įspė­ja­ma­sis žen­klas ga­li bū­ti iš­vers­tas me­džio, to­dėl, jei gir­di­te, kad miš­ke vyks­ta dar­bai, o žen­klų ap­link ne­ma­ty­ti, dėl sa­vo sau­gu­mo ten ge­riau ne­iki­te.

 

Va­žiuo­ti au­to­mo­bi­liais ir jų par­kuo­ti ne­ga­li­ma bet kur, įva­žiuo­ti į miš­ką ir va­ži­nė­ti po jį ga­li­ma tik ke­liais. Sta­ty­ti trans­por­to prie­mo­nes miš­kuo­se ga­li­ma tam skir­to­se trans­por­to prie­mo­nių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­se ar­ba ke­lio pa­kraš­ty­je, už­tik­ri­nus ga­li­my­bę ke­liu pra­va­žiuo­ti ki­toms trans­por­to prie­mo­nėms. Sta­tant trans­por­to prie­mo­nę ke­lio pa­kraš­ty­je rei­kia veng­ti už­va­žiuo­ti ant sa­ma­nų, ker­pių, uo­gie­no­jų. Lan­ky­mo­si miš­ke tai­syk­lė­se nu­ma­ty­tas drau­di­mas sta­ty­ti au­to­mo­bi­lius ant miš­ko pa­klo­tės. Taip pat drau­džia­ma pa­lik­ti ma­ši­nas van­dens tel­ki­nių ap­sau­gos juos­to­se, t. y. ar­čiau nei 25 met­rai nuo van­dens tel­ki­nių. Jei nė­ra spe­cia­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių, au­to­mo­bi­lius rei­kė­tų sta­ty­ti ša­li­ke­lė­je.

 

Miš­ke jo­di­nė­ti ga­li­ma ke­liais ir tam skir­tais ta­kais, o va­žiuo­ti dvi­ra­čiais – ke­liais ir rek­re­a­ci­niais, pa­žin­ti­niais ar ki­tais miš­ko ta­kais ne­truk­dant pės­tiems miš­ko lan­ky­to­jams ir ne­ga­di­nant ta­kų dan­gos.

 

At­min­ki­te, kad po­il­siui ap­si­sto­ti miš­kuo­se ga­li­ma tik įreng­tuo­se vie­šo­jo nau­do­ji­mo po­il­sio ob­jek­tuo­se: po­il­sia­vie­tė­se, ato­kvė­pio vie­to­se, sto­vyk­la­vie­tė­se, kem­pin­guo­se ir pan. Tai­gi pa­la­pi­nės kur pa­no­rė­jus sta­ty­ti ne­ga­li­ma. Sto­vyk­lau­jant lau­žus kur­ti ga­li­ma spe­cia­liais ski­ria­mai­siais žen­klais pa­žy­mė­tų sto­vyk­la­vie­čių lau­ža­vie­tė­se. Pa­tys lan­ky­to­jai sa­vo nuo­žiū­ra įsi­reng­ti lau­ža­vie­čių ne­ga­li. Lau­žui lei­džia­ma rink­ti tik tas ša­kas ir ža­bus, ku­riuos ra­do­te ant že­mės. Ne­ga­li­ma sa­va­va­liš­kai kirs­ti sau­suo­lių, juo la­biau ža­liuo­jan­čių me­džių. Už­kur­tą lau­žą bū­ti­na nuo­lat pri­žiū­rė­ti, o bai­gus kū­ren­ti už­pil­ti jį že­mė­mis ar van­de­niu, kol vi­siš­kai nu­stos ru­sen­ti.

 

Gry­bau­ti, rink­ti vai­sius, vais­ta­žo­les ir vais­ti­nę ža­lia­vą ga­li­ma vi­suo­se miš­kuo­se, iš­sky­rus re­zer­va­tų miš­kus ir ki­tus miš­kus, ku­riuo­se lan­ky­ma­sis lai­ki­nai už­draus­tas ar ap­ri­bo­tas.

 

Miš­ke drau­džia­ma kirs­ti ar ki­taip ža­lo­ti me­džius, krū­mus, ar­dy­ti miš­ko pa­klo­tę, gau­dy­ti lau­ki­nius gy­vū­nus, rink­ti paukš­čių kiau­ši­nius, ar­dy­ti gy­vū­nų būs­tus (olas, dre­ves, liz­dus, skruz­dė­ly­nus, in­ki­lus ir kt.).

 

At­vy­ku­sie­ji į miš­ką su au­gin­ti­niais ne­tu­rė­tų pa­mirš­ti, kad ne­ga­li­ma pa­leis­ti miš­ke šuns be ant­snu­kio, ta­čiau šis ne­bū­ti­nas, jei šuo ve­da­mas už pa­va­dė­lio.

 

Sa­vai­me su­pran­ta­ma, miš­ke ne­ga­li­ma šiukš­lin­ti ar plau­ti trans­por­to prie­mo­nės.

 

Lan­ky­mo­si miš­ke tai­syk­lė­se nu­ma­ty­ta, kad miš­ko lan­ky­to­jai, pa­ste­bė­ję gais­rą, pri­va­lo ne­dels­da­mi pra­neš­ti ben­druo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112 ar VĮ miš­kų urė­di­jai, o apie pa­ste­bė­tus su­žeis­tus, li­go­tus ar keis­tai be­si­el­gian­čius lau­ki­nius gy­vū­nus pa­gal ga­li­my­bę – re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to agen­tū­rai ar ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai.

 

Tai­gi vyk­da­mi į miš­ką ne­pa­mirš­ki­te iš­var­dy­tų pa­ta­ri­mų, o in­for­ma­ci­jos apie sto­vyk­la­vie­tes ieš­ko­ki­te in­ter­ne­te. Vals­ty­bi­niuo­se miš­kuo­se urė­di­jų įreng­tas sto­vyk­la­vie­tes ra­si­te sve­tai­nės www.vals­ty­bi­niai­mis­kai.lt rub­ri­ko­je „Rek­re­a­ci­niai ob­jek­tai“, o pri­va­čiuo­se miš­kuo­se įreng­tų vie­šo­jo nau­do­ji­mo rek­re­a­ci­nių ob­jek­tų že­mė­la­pius skel­bia Na­cio­na­li­nė mo­kė­ji­mo agen­tū­ra sve­tai­nės www.nma.lt rub­ri­ko­je „Nau­din­ga in­for­ma­ci­ja“.

 

Pa­ren­gė Lie­tu­vos miš­ko sa­vi­nin­kų aso­cia­ci­ja Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos už­sa­ky­mu