2017-05-20, straipsnio nr. 12932

Ministras Bronius Markauskas: „Ūkininkams reikia beržinės rykštės, nes jie kol kas tik dairosi”

Rita KRUŠINSKAITĖ
 Į Aly­tų at­vy­kęs že­mės ūkio mi­nist­ras Bro­nius Mar­kaus­kas ir Sei­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas An­drie­jus Stan­či­kas ra­jo­no ūki­nin­kus ra­gi­no ak­ty­viau ko­o­pe­ruo­tis ir tap­ti stip­riais de­ry­bi­nin­kais ko­vo­jant už aukš­tes­nes pro­duk­ci­jos su­pir­ki­mo kai­nas.

 Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas ir Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas žemdirbius ragino kooperuotis. 				  Zenono ŠILINSKO nuotr.

Mi­nist­ras pri­ta­rė ūki­nin­kams, kad ne vi­si Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) įsta­ty­mai pa­lan­kūs mū­sų ša­lies žem­dir­biams, kad ir ne­ma­žai Lie­tu­vos tei­sės ak­tų, reg­la­men­tuo­jan­čių že­mės ūkio veik­lą, rei­kia tai­sy­ti ir keis­ti, ta­čiau pri­mi­nė, jog for­muo­jant ben­drą ES že­mės ūkio po­li­ti­ką lie­tu­viai bu­vo pa­tys ne­ak­ty­viau­si.

 

„Pa­tys pa­da­ry­ki­me na­mų dar­bus“, – tei­gė B.Mar­kaus­kas.

 

Pri­ori­te­tas – ko­o­pe­ra­ci­ja

Anot mi­nist­ro B.Mar­kaus­ko, ūki­nin­kai kaip ga­min­to­jai de­ry­bo­se už pa­lan­kes­nes są­ly­gas lie­ka že­miau­sio­je gran­dy­je to­dėl, kad jų kaip de­ry­bi­nin­kų ga­lios la­bai ma­žos.

 

„Ne­tu­rė­ki­te abe­jo­nių dėl ko­o­pe­ra­ci­jos. Vi­sa­me pa­sau­ly­je ūkiai stam­bė­ja. Pa­tin­ka jums tai ar ne, mi­nis­te­ri­ja da­rys vis­ką, kad ko­o­pe­ra­ci­ja stip­rė­tų“, – ko­o­pe­ra­ci­jos nau­da įsi­ti­ki­nęs že­mės ūkio mi­nist­ras.

 

Sie­kiant iš­si­aiš­kin­ti, kad in­ves­ti­ci­jos pa­sie­kia tuos, ku­riems jų rei­kia, su­stab­dy­tos trys in­ves­ti­ci­jos: į že­mės ūkio val­das, jau­nų­jų ūki­nin­kų įsi­kū­ri­mui ir per­dir­bi­mui.

 

Ge­ra ži­nia žem­dir­biams – at­ei­nan­čiais me­tais pla­nuo­ja­mas šau­ki­mas ūki­nių pa­sta­tų ir įran­gos fi­nan­sa­vi­mui. Be to, stam­biems ūkiams bus tai­ko­mas tie­sio­gi­nių iš­mo­kų mo­du­lia­vi­mas.

 

Dė­me­sys gy­vu­li­nin­kys­tei

B.Mar­kaus­ko nuo­mo­ne, Lie­tu­va per to­li nu­ė­ju­si į grū­dų ūkius. Pa­ly­gin­ti su 1999 me­tais, da­bar grū­dų už­au­gi­na­ma ke­tu­ris kar­tus dau­giau ir tai pa­sie­kia­ma ne der­lin­gu­mu, bet di­di­nant pa­sė­lių plo­tus. Ja­vų au­gi­ni­mui mū­sų ša­ly­je nau­do­ja­ma 80 proc. že­mės, tuo me­tu ES vi­dur­kis – 66 proc.

 

Nė­ra ge­rai, kad mū­sų žem­dir­biai grū­dus eks­por­tuo­ja kaip ža­lia­vą, su­kur­da­mi ma­žes­nę pri­dė­ti­nę ver­tę. Dar vie­na blo­gy­bė – grū­di­nių kul­tū­rų au­gi­ni­mas tu­ri di­de­lę įta­ką kli­ma­to kai­tai, ali­na­mas dir­vo­že­mis, ma­žė­ja hu­mu­so.

 

Anot mi­nist­ro, per tre­jus me­tus grū­dų su­pir­ki­mo kai­nos nu­kri­to 30 proc. Yra la­bai di­de­lis ne­ri­mas, kad kai­nos dar la­biau kris.

 

„Kal­bu ne tam, kad gąs­din­čiau, tik no­riu, kad pa­gal­vo­tu­mė­te. La­biau pa­žen­gu­siems ūki­nin­kams re­ko­men­duo­čiau in­ves­tuo­ti į gy­vu­li­nin­kys­tę“, – kal­bė­jo B.Mar­kaus­kas.

 

Žem­dir­biams re­pli­ka­vus, esą ne­bus kam val­gy­ti mė­sos, mi­nist­ras pa­ti­ki­no, jog nė­ra jo­kių abe­jo­nių, kad bus kur re­a­li­zuo­ti pro­duk­ci­ją.

 

Iš­sa­kė daug pro­ble­mų

„Sa­ky­ki­te, ko­kie įsta­ty­mai truk­do dirb­ti ir už­si­dirb­ti, – pa­kei­si­me“, – ra­gi­no ūki­nin­kus iš­sa­ky­ti juos ka­muo­jan­čias pro­ble­mas Sei­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas A.Stan­či­kas.

 

Anot jo, mū­sų vals­ty­bė­je do­mi­nuo­ja drau­di­mo prin­ci­pas. Rei­kia, kad tik­rin­to­jas bū­tų kon­sul­tan­tas, ne siau­bo kė­lė­jas. Jo nuo­mo­ne, tik­rin­to­jų tu­rė­tų bū­ti ma­žiau ir jie tu­rė­tų gau­ti di­des­nį at­ly­gi­ni­mą.

 

Sve­čiai ne­guo­dė žem­dir­bių, kad dau­ge­liui ak­tu­a­li me­lio­ra­ci­jos pro­ble­ma grei­tai bus iš­spręs­ta. Si­tu­a­ci­ja kas­met blo­gė­ja, dau­gė­ja pel­kių, nes prieš pus­šim­tį me­tų nu­ties­tas dre­na­žas amor­ti­zuo­ja­si, o vals­ty­bė dar ne­pa­jė­gi jo at­sta­ty­ti.

 

Ūki­nin­kai pra­šė su­val­dy­ti pie­no su­pir­kė­jus ir per­dir­bė­jus, že­mė­tvarkos tar­ny­bų sa­va­va­lia­vi­mą, kal­bė­jo apie eko­lo­gi­nio ūki­nin­ka­vi­mo bė­das.

 

Mi­nist­ras B.Mar­kaus­kas ža­dė­jo siek­ti, kad lik­tų se­nas ma­žiau pa­lan­kių ūki­nin­kau­ti vie­to­vių že­mė­la­pis ir žem­dir­biai ne­lik­tų nu­skriaus­ti.