2017-05-20, straipsnio nr. 12931

Visada reikia atrasti nišą, ko neturi ir nedaro kiti muziejai

Rita KRUŠINSKAITĖ

Ši­ą­nakt Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je vėl ple­vens tra­di­ci­nė „Mu­zie­jų nak­tis“ – vie­nas iš gau­sy­bės ren­gi­nių, vyks­tan­čių šia­me kul­tū­ros ir edu­ka­ci­jos ži­di­ny­je. Kiek­vie­ną mė­ne­sį mu­zie­ju­je pri­sta­to­ma po nau­ją pa­ro­dą, po nau­ją pa­žin­tį su pra­ei­ti­mi ir da­bar­ti­mi.

 Dzūkų tautinio kostiumo ekspozicija nepalieka nė vieno muziejaus lankytojo abejingo. Galinos Tamošiūnienės nuotr.

 Pra­ėju­sio šimt­me­čio pra­džio­je įsteig­tas Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jus – di­džiau­sias vals­ty­bi­nis Pie­tų Lie­tu­vos mu­zie­jus, gar­sė­jan­tis įvai­riais ne­tra­di­ci­niais ren­gi­niais, pro­pa­guo­jan­čiais Dzū­ki­jos kraš­to kul­tū­ri­nį pa­vel­dą, or­ga­ni­zuo­ja­mo­mis pa­ro­do­mis, ak­ci­jo­mis, iš­mo­nin­ga edu­ka­ci­ne veik­la, li­te­ra­tū­ri­niais va­ka­rais, ama­tų šven­tė­mis, įvai­ria­ly­pe pro­jek­ti­ne veik­la.

 

„Pas­ta­ruo­sius me­tus daug dė­me­sio ir lai­ko sky­rė­me pa­ro­di­nei veik­lai, ku­ri įver­tin­ta Lie­tu­vos mas­tu. Mū­sų pa­ro­dos ke­liau­ja po ša­lį, ži­nia apie jas ei­na iš lū­pų į lū­pas“, – pa­sa­ko­jo mu­zie­jaus di­rek­to­rė Aud­ro­nė Ja­kuns­kie­nė.

 

Kū­ry­bin­go ir darbš­taus mu­zie­ji­nin­kų ko­lek­ty­vo veik­la pri­pa­žin­ta vie­na ino­va­ty­viau­sių, o mu­zie­jus – vie­nu la­biau­siai at­si­nau­ji­nu­sių Lie­tu­vo­je.

 

Eks­po­zi­ci­ja at­ima ža­dą

Anot A.Ja­kuns­kie­nės, mu­zie­ji­nin­kai kas­met ruo­šia pa­ro­das iš mu­zie­jaus rin­ki­nių, ku­rie vis pa­pil­do­mi nau­ja me­džia­ga.

 

Da­bar eks­po­nuo­ja­mos dvi pa­ro­dos – dzū­kų kraš­to tau­ti­nio kos­tiu­mo ir vi­ni­li­nė­se plokš­te­lė­se įgar­sin­tos lie­tu­viš­kos pa­sa­kos.

 

„Pa­ro­dos „Dzū­kų kraš­to tau­ti­nis kos­tiu­mas“ tiks­las – pa­ska­tin­ti žmo­nes di­džiuo­tis tau­ti­niu kos­tiu­mu, kad įė­jus į pa­ro­dos erd­vę šiur­pu­liu­kai nu­ei­tų per kū­ną jį pa­ma­čius, kad žmo­gus pa­ma­ty­tų, kaip rep­re­zen­ta­ty­viai ga­li­ma at­ro­dy­ti jį vil­kint“, – aiš­ki­no mu­zie­jaus di­rek­to­rė.

 

Jos tei­gi­mu, ruo­šiant pa­ro­dą ne­re­tai pa­aiš­kė­ja, ko mu­zie­ji­nin­kai ne­tu­ri, ko trūks­ta. Taip nu­ti­ko ir šį kar­tą. Iš mu­zie­jaus ar­chy­vų eks­po­nuo­ja­mi 4 ori­gi­na­lūs kos­tiu­mai, 8 spe­cia­liai pa­siū­ti pa­gal mu­zie­juo­se sau­go­mus ori­gi­na­lus ir pri­tai­ky­ti pa­ro­doms. Ki­tus kos­tiu­mus pa­ro­dai pa­sko­li­no an­sam­bliai, pri­va­tūs as­me­nys, ko­lek­cio­nie­riai.

 

„At­ėję į šią pa­ro­dą lan­ky­to­jai lyg pri­ty­la, vei­duo­se at­si­spin­di su­si­kau­pi­mas ir pa­gar­ba. Kad eks­po­zi­ci­ja ne­bū­tų sta­tiš­ka, ga­li­ma įsi­am­žin­ti su­ren­giant fo­to­se­si­ją, pa­ma­ty­ti se­nuo­sius ar­chy­vi­nius kad­rus, net pa­klau­sy­ti se­no­sios dzū­kų kraš­to mu­zi­kos. Ypač sma­gu ste­bė­ti sve­čius, at­vy­ku­sius iš ki­tų ša­lies vie­tų, už­sie­nie­čius, da­ly­vau­jan­čius fo­to­se­si­jo­se“, – džiau­gė­si A.Ja­kuns­kie­nė.

 

Iš Aly­taus „Dzū­kų kraš­to tau­ti­nio kos­tiu­mo“ pa­ro­da lei­sis į ke­lio­nę po Lie­tu­vą.

 

Už­bu­ria se­no pa­te­fo­no traš­ke­sys

„Vi­sa­da rei­kia at­ras­ti ni­šą, ko ne­tu­ri ir ne­da­ro ki­ti mu­zie­jai“, – jog tai vie­nas ge­riau­sių bū­dų pa­kvies­ti lan­ky­to­jus į mu­zie­jų sa­les, ne­abe­jo­jo A.Ja­kuns­kie­nė.

 

Di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė uni­ka­li vi­ni­li­nių gar­so plokš­te­lių pa­ro­da-mu­gė. Tai pir­ma vi­ni­li­nių gar­so plokš­te­lių pa­ro­da Lie­tu­vo­je, skir­ta lie­tu­viš­kai įgar­sin­toms pa­sa­koms.

 

„Ne­te­ko gir­dė­ti, kad vi­ni­li­nės plokš­te­lės to­kia te­ma­ti­ka bū­tų eks­po­nuo­tos Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je ar Lie­tu­vo­je. Tai pir­ma to­kia kryp­tin­ga pa­ro­da. Iš Aly­taus pa­ro­da ke­liaus į Na­cio­na­li­nę Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­ką“, – pa­sa­ko­jo mu­zie­jaus di­rek­to­rė.

 

Lie­tu­viš­kų pa­sa­kų pa­ro­do­je lan­ky­to­jai pa­tys ga­li įsi­jung­ti se­no­viš­ką pa­te­fo­ną ir jam traš­kant klau­sy­tis pa­sa­kų. Ga­li pa­si­gė­rė­ti vi­sa se­nų­jų plokš­te­lių es­te­ti­ka – jų vo­kais, kruopš­čiu dai­li­nin­kų dar­bu. Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­ma apie 70 plokš­te­lių (be­veik vis­kas, kas bu­vo iš­leis­ta šia te­ma) iš mu­zie­jaus rin­ki­nių.

 

Anot A.Ja­kuns­kie­nės, la­bai sma­gu, kai lan­ky­to­jai, ap­si­lan­kę pa­ro­do­je, pa­ra­šo, kur ga­li ras­ti trūks­ta­mą plokš­te­lę. Tai pui­kus grįž­ta­ma­sis ry­šys.

 

„Vi­sa­da rei­kia gal­vo­ti kuo nu­ste­bin­ti iš­ran­kų lan­ky­to­ją šia­me tech­ni­kos am­žiu­je. Kar­tais pa­kan­ka ir pa­te­fo­no traš­ke­sio, pri­ver­čian­čio bent trum­pam stab­te­lė­ti ir su­si­mąs­ty­ti“, – tei­gė A.Ja­kuns­kie­nė.

 

Kar­tu su lai­ku

Mu­zie­ji­nin­kai, at­si­žvelg­da­mi į šių die­nų vi­suo­me­nės po­rei­kius, sten­gia­si dieg­ti nau­jo­ves. Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je ir vi­suo­se jo fi­lia­luo­se įdieg­ta pa­pil­dy­to­sios re­a­ly­bės mo­bi­lio­ji pro­gra­mė­lė, ku­rios ne­tu­ri joks ki­tas Lie­tu­vos mu­zie­jus. Ši pro­gra­mė­lė, pa­nau­do­jus iš­ma­nų­jį įren­gi­nį, eks­po­zi­ci­ją pa­pil­dys nuo­trau­kų, gar­so, vaiz­do me­džia­ga, teks­tais ir 3D mo­de­liais. Ar­che­o­lo­gi­nė­je eks­po­zi­ci­jo­je, įreng­to­je se­niau­sio mies­to pa­sta­to rū­sy­je, yra žai­di­mų ir ak­ty­vios veik­los, ga­lin­čios su­do­mi­nti ir jau­ni­mą, ir vy­res­nę kar­tą.

 

„Daug dė­me­sio ski­ria­me jau­noms šei­moms. Nuo pra­ėju­sių me­tų spa­lio iki šių ge­gu­žės kiek­vie­ną šeš­ta­die­nį bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mi įvai­rūs ren­gi­niai. Sten­gia­mės, kad vai­kai pa­bū­tų kar­tu su tė­vais, nu­veik­tų ben­drus dar­bus, kaž­ką su­kur­tų, su­ži­no­tų – jie kar­tu mar­gi­na kiau­ši­nius, da­ro ir lei­džia ait­va­rus, lie­ja žva­kes, da­ly­vau­ja gri­kio ke­lio edu­ka­ci­nė­je pro­gra­mo­je. To­kie pa­bu­vi­mai kar­tu tu­ri la­bai di­de­lę reikš­mę šei­mos tar­pu­sa­vio ry­šiams, stip­ry­bei. Kar­tais tai tam­pa im­pul­su ki­tiems ben­driems dar­bams“, – sa­kė mu­zie­jaus di­rek­to­rė.

 

Ne­li­ko pa­mirš­ti ir vy­res­ni aly­tiš­kiai. Mu­zie­jui įsi­lie­jus į su­au­gu­sių­jų ne­for­ma­lų­jį švie­ti­mą bu­vo or­ga­ni­zuo­tos eks­kur­si­jos po Aly­taus pi­lia­kal­nius, baž­ny­čias, gam­tos pa­min­klus.

 

Aly­tu­je at­si­ra­dus nau­jam trau­kos ob­jek­tui – pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tui, da­lis mies­to sve­čių, at­va­žia­vu­sių pa­si­žiū­rė­ti til­to, už­su­ka ir į mu­zie­jų.

 

„Bai­gus tvar­ky­ti ke­lią, ve­dan­tį prie pi­lia­kal­nio, ke­ti­na­me sa­vo in­for­ma­ci­ją skleis­ti ir šio­je vie­to­je, tai bū­tų tar­si ar­che­o­lo­gi­nės eks­po­zi­ci­jos tę­si­nys“, – aiš­ki­no A.Ja­kuns­kie­nė.

 

Ruo­šia­si Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čiui

Anot A.Ja­kuns­kie­nės, gy­ven­to­jų mies­te ma­žė­ja, o lan­ky­to­jų mu­zie­ju­je dau­gė­ja. Va­di­na­si, jis da­ro­si įdo­mes­nis, pa­trauk­les­nis.

 

Pa­sta­ruo­ju me­tu daug žmo­nių at­vyks­ta iš Vil­niaus, Kau­no ir ki­tų Lie­tu­vos vie­tų. Šiuos lan­ky­to­jų srau­tus pri­trau­kia edu­ka­ci­nės pro­gra­mos, daž­nai kei­čia­mos pa­ro­dos.

 

„Tre­čia­die­niais mu­zie­jaus lan­ky­mas ne­mo­ka­mas, vi­si ren­gi­niai ne­mo­ka­mi, to­dėl kiek­vie­nas no­rin­tis ga­li ap­si­lan­ky­ti ir pra­tur­tin­ti sa­vo ži­nias, pra­plės­ti aki­ra­tį“, – įsi­ti­ki­nu­si mu­zie­jaus di­rek­to­rė.

 

Mu­zie­ji­nin­kų pla­nuo­se – vien­ti­sos eks­po­zi­ci­jos su­ren­gi­mas ant­ra­me aukš­te iš mu­zie­jaus eks­po­na­tų. Įgy­ven­di­na­mi pro­jek­tai su Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­be, bal­ta­ru­siais, len­kais.

 

„Eks­po­na­tų daug, bet ne­tu­ri­me sau­gyk­lų, ati­tin­kan­čių rei­ka­la­vi­mus. Pa­gal ben­drą pro­jek­tą su Bal­ta­ru­si­ja ža­da­me įsi­reng­ti bent vie­ną sau­gyk­lą, ati­tin­kan­čią rei­ka­la­vi­mus, ku­rio­je sau­go­si­me ver­tin­giau­sius po­pie­ri­nius eks­po­na­tus – per­ga­men­tus, fo­to­gra­fi­jas“, – tei­gė pa­ty­ru­si mu­zie­ji­nin­kė.

 

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio pro­ga lau­kia nau­ji ren­gi­niai. Rug­pjū­čio pra­džio­je į Aly­tų at­ke­liaus pro­jek­tas „Lie­tu­vos mu­zie­jų ke­lias“. Ta pro­ga Ro­tu­šės aikš­tė­je bus ati­da­ry­ta lau­ko pa­ro­da, skir­ta 20 iš­ki­lių Dzū­ki­jos as­me­ny­bių, bus ati­da­ry­ta kraš­tie­čio dai­li­nin­ko An­ta­no Žmui­dzi­na­vi­čiaus ori­gi­na­lių, nie­kur ne­eks­po­nuo­tų pa­veiks­lų pa­ro­da.

 

„No­riu vi­sus pa­kvies­ti į „Mu­zie­jų nak­tį“ pa­bū­ti kar­tu ir ne­įpras­tu lai­ku pa­klai­džio­ti mu­zie­jaus sa­lė­mis, pa­si­klau­sy­ti mu­zi­kos, da­ly­vau­ti spek­tak­liuo­se, kny­gų auk­cio­ne, nors trum­pam pri­stab­dy­ti lai­ko tėk­mę“, – kvie­tė Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rė.