2017-04-20, straipsnio nr. 12866

Atliekų tvarkymo įmonių teritorijoje – skaudžios nelaimės

Alma MOSTEIKAITĖ
 Šį ant­ra­die­nį apie 15 val. skau­di ne­lai­mė įvy­ko at­lie­kų tvar­ky­mo ben­dro­vės „Eko­ba­zė“ ga­my­bi­nė­se pa­tal­po­se Aly­tu­je, Pra­mo­nės gat­vė­je. 1992-ai­siais gi­męs ben­dro­vės pa­gal­bi­nis dar­buo­to­jas Alytaus rajono gyventojas pa­ty­rė stu­bu­ro, krū­ti­nės lū­ži­mus ir su­ža­lo­ji­mus, kai ant jo nuo smul­kin­tu­vo už­kri­to kro­vi­ni­nio au­to­mo­bi­lio pa­dan­ga. Vy­ras iš Aly­taus li­go­ni­nės iš­vež­tas gy­dy­ti į Kau­no kli­ni­kas.

 

Dėl įvy­kio Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos Aly­taus sky­rius pra­dė­jo ty­ri­mą.

 

To­je pa­čio­je at­lie­kų tvar­ky­mo te­ri­to­ri­jo­je dar skau­des­nė ne­lai­mė nu­ti­ko va­sa­rio pra­džio­je. Čia dar­bo me­tu žu­vo ben­dro­vės „Bal­tic Ho­me“ ant­ri­nių ža­lia­vų su­rin­ki­mo ope­ra­to­rius 1960-ai­siais gi­męs aly­tiš­kis. Šį įvy­kį pas­ta­ruo­ju me­tu ti­ria pro­ku­ro­rai.

  „Ekobazės“ Alytaus padalinys ir „Baltic Home“, užsiimančios antrinių atliekų tvarkymu, veikia toje pačioje Dzūkijos sostinės vietoje, Pramonės gatvėje. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

Įta­ria­mas sun­kus su­ža­lo­ji­mas

Elek­trė­nų sa­vi­val­dy­bė­je, Vie­vy­je, re­gist­ruo­tos ben­dro­vės „Eko­ba­zė“ pa­da­li­nys Aly­tu­je, Pra­mo­nės gat­vė­je, už­si­i­ma ant­ri­nių at­lie­kų tvar­ky­mu. Čia žmo­nės dir­ba dviem bri­ga­do­mis po tris dar­buo­to­jus pa­gal su­mi­nę dar­bo lai­ko ap­skai­tą – dvi die­nas dir­ba, dvi po­il­siau­ja. Tai nu­sta­tė Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos Aly­taus sky­riaus ins­pek­to­riai, „Eko­ba­zės“ Aly­taus pa­da­li­ny­je ap­si­lan­kę po ant­ra­die­nį, ba­lan­džio 18-ąją, įvy­ku­sios ne­lai­mės.Ne­lai­mės die­ną, kaip ir įpras­ti­nę, iš san­dė­lia­vi­mo vie­tos krau­tu­vu bu­vo ve­ža­mos pa­nau­do­tos pa­dan­gos prie smul­ki­ni­mo būg­no. Tą­kart pa­dan­gas ver­čiant į būg­ną vie­na kro­vi­ni­nio au­to­mo­bi­lio, bu­vu­si kau­šo vir­šu­je, iš kar­to ne­įkri­to į smul­ki­ni­mo būg­ną – kris­da­ma at­si­tren­kė į būg­no bun­ke­rio vir­šu­ti­nę da­lį, pas­kui į ap­žiū­ros aikš­te­lės ap­tvė­ri­mo tvo­re­lę ir kri­to že­myn.

 

Tuo me­tu 1992-ai­siais gi­męs „Eko­ba­zės“ Aly­taus pa­da­li­nio pa­gal­bi­nis dar­bi­nin­kas nueidinėjo nuo pa­dan­gų smul­ki­ni­mo būg­no val­dy­mo pul­to. Kris­da­ma kro­vi­ninio au­to­mo­bi­lio pa­dan­ga pa­tai­kė jam į gal­vą ir nu­ga­rą. Jau­nas vy­ras su­smu­ko ant grin­dų.

 

Ne­tru­kus iš­kvies­ta grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba. Darbuotojas at­vež­tas į Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nę, ta­čiau po ap­žiū­ros to­les­niam gy­dy­mui iš­vež­tas į Kau­no kli­ni­kas. Vy­ras pa­ty­rė stu­bu­ro, krū­ti­nės lū­ži­mus ir su­ža­lo­ji­mus.

 

Dėl šio įvy­kio Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos Aly­taus sky­rius pra­dė­jo ty­ri­mą. Kol kas ne­gau­tos me­di­kų iš­va­dos dėl dar­bi­nin­ko pa­tir­tų kon­kre­čių su­ža­lo­ji­mų ly­gio, ta­čiau įta­ria­ma, kad Alytaus rajono gyventojas pa­ty­rė sun­kų su­­­ža­lo­ji­mą dar­bo me­tu.

 

Pa­gal tei­sės ak­tais reg­la­men­tuo­tą ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be tvar­ką sun­kius ir mir­ti­nus ti­ria dar­bo ins­pek­to­riai, o leng­vi ti­ria­mi pa­čio­se įmo­nė­se dvi­šalių komisijų, sudarytų iš darbuotojų ir darbdavių at­stovų.

 

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl „Eko­ba­zės“ Aly­taus pa­da­li­ny­je su­si­ža­lo­ju­sio dar­buo­to­jo pra­dė­tas ir Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te.

 

Žu­vo dar­bo me­tu šeš­ta­die­nį

„Eko­ba­zės“ Aly­taus pa­da­li­nio te­ri­to­ri­jo­je Pra­mo­nės gat­vė­je va­sa­rio 4-ąją, šeš­ta­die­nį, dar­bo me­tu žu­vo 1960-ai­siais gi­męs aly­tiš­kis. Jis bu­vo Klai­pė­do­je re­gist­ruo­tos so­cia­liai at­sa­kin­gos, į dar­bą ne­įga­liuo­sius pri­iman­čios ben­dro­vės „Bal­tic Ho­me“ ant­ri­nių ža­lia­vų su­rin­ki­mo ope­ra­to­rius. Mat „Bal­tic Ho­me“ pa­gal pa­slau­gų tei­ki­mo su­tar­tį įsi­pa­rei­go­ju­si teik­ti rū­šia­vi­mo, pre­sa­vi­mo ir te­ri­to­ri­jos va­ly­mo pa­slau­gas, o „Eko­ba­zė“ jas pri­iman­ti ir už tai ap­mo­kan­ti. Tad to­se pa­čio­se ga­my­bi­nė­se pa­tal­po­se dir­ba ir „Eko­ba­zės“, ir „Bal­tic Ho­me“ dar­buo­to­jai.

 

Va­sa­rio 4-ąją skau­di ne­lai­mė įvy­ko apie 19 val. Tą­dien įpras­ti­ne tvar­ka krau­tu­vu bu­vo ve­žio­ja­mos ir krau­na­mos pa­nau­do­tos pa­dan­gos į smul­ki­ni­mo būg­ną, o su­smul­kin­tų pa­dan­gų drož­lės – į san­dė­lia­vi­mo vie­tą. Bai­gian­tis dar­bo die­nai krau­tu­vu se­miant pa­dan­gų drož­les nu­sly­do at­ra­mi­nės sie­ne­lės vir­šu­ti­nis blo­kas ir nu­kri­tęs ant grin­dų su­ski­lo į dvi da­lis. Dar­buo­to­jai nu­spren­dė at­sta­ty­ti sie­ne­lę, krau­tu­vu ban­dė už­kel­ti su­ski­lu­sio blo­­ko da­lis. Bekeliant krau­tuvu bloką šis iš­sprū­do ir prispaudė tuo metu pa­si­len­kusio ir be­valančio pa­dan­gų drož­les, dar­buo­tojo gal­vą.

 

Nors ir ope­ra­ty­viai bu­vo iš­kvies­ta grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba, at­vy­ku­siems me­di­kams te­ko kon­sta­tuo­ti vy­ro mir­tį.

 

Dar­bo me­tu žu­vęs aly­tiš­kis ne­įgalu­mą tu­rė­jo jau be­veik de­šimt me­tų. Pas­ta­ruo­ju me­tu at­lik­tas svei­ka­tos pa­tik­ri­ni­mas ro­dė, kad pa­gal nu­ro­dy­tą spe­cia­ly­bę jis dirb­ti ga­li.

 

Aly­taus dar­bo ins­pek­to­riai mir­ti­ną at­si­ti­ki­mą per­da­vė tir­ti pro­ku­ro­rams, kad bū­tų nu­sta­ty­ta bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė. Ty­ri­mas dar ne­baig­tas.

 

Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos Aly­taus sky­riaus ve­dė­jo Vy­tau­to Ge­gu­žio tei­gi­mu, to­kie įvy­kiai liu­di­ja, kad darb­da­viai ne­pai­so Dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos įsta­ty­mo, – ne­kon­tro­liuo­ja, ko­kio­mis są­ly­go­mis ir kaip dir­ba­ma, ne­nu­ša­li­na­mi dar­buo­to­jai, ku­rie dir­ba ne­sau­giai, re­gis, vi­siš­kai ne­gal­vo­ja­ma apie pa­da­ri­nius, o jie ne­re­tai la­bai skau­dūs.