2017-03-18, straipsnio nr. 12797

Kiek kainavo didelis šviečiantis užrašas #ALYTUS?

Alma MOSTEIKAITĖ

Aly­taus mies­to cen­tre, Ro­tu­šės aikš­tė­je, prieš Va­sa­rio 16-ąją, Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną, bu­vo pa­sta­ty­tas di­de­lis švie­čian­tis už­ra­šas #ALY­TUS. Taip įpras­min­tas mies­to var­das, prie jo pa­kvies­ti fo­to­gra­fuo­tis aly­tiš­kiai, jų sve­čiai ir da­ly­tis nuo­trau­ko­mis su to­kiu Dzū­ki­jos sos­ti­nės žen­klu.

 

Ne vie­nam mies­to gy­ven­to­jui ky­la klau­si­mas, kiek kai­na­vo šis tam­siu pa­ros me­tu švie­čian­tis už­ra­šas, kas už tai ap­mo­kė­jo ir kiek il­gai jis sto­vės.

 

Ro­tu­šės aikš­tė­je pa­sta­ty­tas tam­siu pa­ros me­tu švie­čian­tis di­de­lis už­ra­šas #ALY­TUS kai­na­vo 14 tūkst. 400 eu­rų.          Zi­tos STAN­KE­VI­ČIE­NĖS nuotr.Aly­tu­je sep­tin­tus me­tus gy­vuo­jan­čio gau­sių šei­mų cen­tro „Skruz­dy­nė­lis“ ini­cia­ty­va jau pus­an­trų me­tų vyk­do­mas so­cia­li­nis pro­jek­tas „Aly­tus – vie­na šei­ma“. Ja­me da­ly­vau­jan­čios gau­sios šei­mos yra su­lau­ku­sios vie­ti­nių ver­sli­nin­kų pa­ra­mos ir gau­na nuo­lai­das įvai­rioms pa­slau­goms bei pre­kėms.

 

Kaip sa­kė dau­giau kaip 100 gau­sių šei­mų vie­ni­jan­čio „Skruz­dy­nė­lio“ va­do­vė Ra­mu­nė No­rui­šie­nė, to­kia so­cia­li­nė ak­ci­ja pa­si­tei­si­no, šei­mos pa­ten­kin­tos su­tei­kia­momis leng­va­to­mis, nes šian­dien joms iš­gy­ven­ti tik­rai sun­ku.

 

Ar­tė­jant Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai „Skruz­dy­nė­lis“ su­ma­nė, kaip pa­gar­sin­ti mi­nė­tą so­cia­li­nį pro­jek­tą ir įpras­min­ti Aly­taus var­dą.

 

„Mums ki­lo su­ma­ny­mas Ro­tu­šės aikš­tė­je pa­sta­ty­ti di­de­lį švie­čian­tį mies­to pa­va­di­ni­mą. Pa­lai­ky­mo su­lau­kė­me iš mies­to sa­vi­val­dy­bės, pro­jek­tą pa­rė­mė ir mums pa­de­dan­tys mies­tie­čiai, taip pat šiek tiek pri­si­dė­jo „Skruz­dy­nė­lis“, – tvir­ti­no R.No­rui­šie­nė.

 

Pra­ėju­sių me­tų gruo­džio vi­du­ry­je mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Jast­rems­kas pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo, at­si­žvel­giant į „Skruz­dy­nė­lio“ pra­šy­mą, iš So­cia­li­nės ap­sau­gos pro­gra­mos vie­ti­nio biu­dže­to lė­šų ap­mo­kė­ta už švie­čian­čių rai­džių ga­my­bos ir mon­ta­vi­mo pa­slau­gą. Tai mies­to biu­dže­tui kai­na­vo 14 tūkst. 100 eu­rų.

 

Anot R.No­rui­šie­nės, prie to dar 300 eu­rų pri­si­dė­jo so­cia­li­nę ak­ci­ją „Aly­tus – vie­na šei­ma“ re­mian­tys vie­ti­niai ver­sli­nin­kai ir pats „Skruz­dy­nė­lis“. Tad iš vi­so Ro­tu­šės aikš­tė­je pa­sta­ty­tas di­de­lis švie­čian­tis už­ra­šas #ALY­TUS kai­na­vo 14 tūkst. 400 eu­rų.

 

Šio gau­sių šei­mų cen­tro vyk­dy­tos ap­klau­sos bū­du bu­vo iš­rink­ta to­kį už­ra­šą ga­lin­ti pa­ga­min­ti ir su­mon­tuo­ti įmo­nė.

 

„Iš skar­dos ir plas­ti­ko už­ra­šą mums pa­ga­mi­no ir su­mon­ta­vo Vil­niaus ben­dro­vė „Grei­ta spau­da“. Ta pa­ti ben­dro­vė ga­mi­no už­ra­šą #LAIS­VĖ prie pre­zi­den­tū­ros. To­kios pa­slau­gos tei­kė­jų nė­ra daug ir ne­la­bai bu­vo iš ko rink­tis. Ma­nau, kad už­ra­šas #ALY­TUS pa­si­tei­si­no, prie jo fo­to­gra­fuo­ja­si daug žmo­nių, va­di­na­si, jiems pa­tin­ka“, – pa­sa­ko­jo „Skruz­dy­nė­lio“ va­do­vė.

 

Jos tei­gi­mu, toks Aly­tų įpras­mi­nan­tis už­ra­šas „ke­liaus“ po mies­tą, pa­vyz­džiui, ge­gu­žę tu­rė­tų bū­ti pa­sta­ty­tas Jau­ni­mo par­ke, kur ke­ti­na­ma reng­ti šei­mų šven­tę.