2017-03-18, straipsnio nr. 12796

Savivaldybės prioritetai investuotojams – infrastruktūra, sklypai ir gamybinės patalpos

Alma MOSTEIKAITĖ

Šį ket­vir­ta­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vų kvie­ti­mu jo­je ap­si­lan­kė vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nist­ras Gied­rius Sur­plys, ku­ruo­jan­tis re­gio­nų plėt­rą, ir tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų plėt­ros agen­tū­ros vie­šo­sios įstai­gos „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“, vei­kian­čios prie Ūkio mi­nis­te­ri­jos, at­sto­vai. Pa­grin­di­nis su­si­ti­ki­mo tiks­las – pri­sta­ty­ti sa­vi­val­dy­bės tu­ri­mus pri­ori­te­tus in­ves­tuo­to­jams, kad šie im­tų steig­ti įmo­nes Aly­tu­je ir tarp aly­tiš­kių ma­žė­tų ne­dar­bas. Taip pat sve­čiams iš­sa­ky­ta, ko­kios pa­gal­bos ti­ki­ma­si iš vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų.

 

Aly­taus mies­to me­ro pa­va­duo­to­jas Taut­vy­das Ta­mu­le­vi­čius (nuotr. dešinėje) vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nist­rą Giedrių Sur­plį pa­kvie­tė pa­si­žval­gy­ti po pa­grin­di­nę in­ves­tuo­to­jams skir­tą vie­tą – Pra­mo­nės par­ką. Zi­tos STAN­KE­VI­ČIE­NĖS nuotr.„Kai me­džiai Pra­mo­nės par­ke, įspū­dis ne­koks“

Aly­taus mies­to me­ro pa­va­duo­to­jas Taut­vy­das Ta­mu­le­vi­čius vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nist­rą G.Sur­plį ir „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ at­sto­vus pa­kvie­tė pa­si­žval­gy­ti po pa­grin­di­nę in­ves­tuo­to­jams skir­tą vie­tą – Pra­mo­nės par­ką.

 

Jam Pra­mo­nės ra­jo­ne skir­ta 63 hek­ta­rai že­mės, pa­grin­di­nė in­fra­struk­tū­ra – gat­vės, pri­va­žia­vi­mo iki skly­pų ke­liai, ap­švie­ti­mas – įreng­ta už eu­ro­pi­nės pa­ra­mos, vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šas – 4,7 mln. eu­rų. Čia dar­bai baig­ti prieš še­še­rius me­tus, ta­čiau šian­dien iš­nuo­mo­ta tik 17 hek­ta­rų šia­me par­ke, ja­me skly­pai su­teik­ti vie­nuo­li­kai įmo­nių, iš ku­rių dvi jau pa­si­sta­čiu­sios pa­sta­tus ir vyk­do veik­lą, ke­tu­rios dar ku­ria­si.

 

„In­ves­tuo­to­jų šiuo me­tu tu­ri­me dau­giau nei anks­čiau, bet, no­rint pri­trauk­ti „di­de­les žu­vis“, rei­ka­lin­gi di­de­li, sta­ty­boms iš­kart tin­ka­mi skly­pai, to­kius siū­lo ki­tos sa­vi­val­dy­bės, mes pri­va­lo­me bū­ti kon­ku­ren­cin­gi. Esa­me pra­ra­dę in­ves­tuo­to­ją dėl to, kad vie­na­me skly­pe jis ra­do iki ke­tu­rių met­rų bū­si­moms sta­ty­boms ne­pa­lan­kų pa­vir­ši­nį dur­pių sluoks­nį, to­dėl pa­si­trau­kė į Kau­ną. Mes pa­si­ry­žę pa­da­ry­ti vis­ką, kad to­kios is­to­ri­jos nie­ka­da ne­pa­si­kar­to­tų, – šie­met biu­dže­te nu­ma­ty­ta 200 tūks­tan­čių eu­rų par­ko plėt­rai – me­džių kir­ti­mui, skly­pų pla­ni­ra­vi­mui. Bet skai­čiuo­ja­me, kad rei­kė­tų an­tra tiek, ir tai tik vie­na iš kryp­čių, ku­ria ju­da­me, kad tap­tu­me pa­trauk­les­ni in­ves­tuo­to­jams“, – sa­kė T.Ta­mu­le­vi­čius.

 

Iš vi­so maž­daug 10 hek­ta­rų Pra­mo­nės par­ko te­ri­to­ri­jo­je no­rint ją pa­ruoš­ti in­ves­tuo­to­jams bū­ti­na iš­kirs­ti me­džius, krū­mus, iš­ly­gin­ti že­mę.

 

To­kia Pra­mo­nės par­ko pro­ble­ma šį ket­vir­ta­die­nį pri­sta­ty­ta vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nist­rui, ku­ruo­jan­čiam re­gio­nų po­li­ti­ką, ir „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ at­sto­vams.

 

„Kai me­džiai Pra­mo­nės par­ke, įspū­dis ne­koks. Ta­čiau sa­vi­val­dy­bei svar­biau­sia tu­rė­ti pa­grin­di­mą, kad jį su­tvar­kius mies­te tik­rai at­si­ras in­ves­tuo­to­jų, ku­rie su­kurs dar­bo vie­tų. Ne­at­si­tik­ti­nai kar­tu lan­ko­si „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ at­sto­vai, ku­rie Aly­taus pra­mo­nės par­ką ga­li pa­siū­ly­ti bū­si­miems in­ves­tuo­to­jams“, – tvir­ti­no G.Sur­plys.

 

Kuo ak­ty­vus Aly­tus?

Vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nist­ras Aly­tų pa­gy­rė už ak­ty­vu­mą ren­giant in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus, jiems gau­nant fi­nan­si­nę pa­ra­mą, ta­čiau, jo pa­ste­bė­ji­mu, svar­bu, kad tai iš tie­sų pri­si­dė­tų prie nau­jų dar­bo vie­tų kū­ri­mo. Ža­dė­jo, kad Pra­mo­nės par­kui ga­lu­ti­nai su­tvar­ky­ti bus ieš­ko­ma lė­šų per re­gio­ne fi­nan­suo­ja­mus pro­jek­tus.

 

Pa­sak vi­ce­me­ro T.Ta­mu­le­vi­čiaus, Aly­tui rei­kia, kad čia kur­tų­si ne tik po 20 nau­jų dar­bo vie­tų įstei­gian­čios įmo­nės, o po ke­lis šim­tus, nes mies­te vy­rau­ja di­de­lis ne­dar­bas: „Pra­ėju­siais me­tais Aly­tų jau pa­si­rin­ko bal­dų įmo­nė „The­ca“, ku­ri iki šių me­tų pa­bai­gos ža­da įsteig­ti iki 300 dar­bo vie­tų. Tuo pa­čiu me­tu dėl tų pa­čių pa­tal­pų Pra­mo­nės ra­jo­ne kon­ku­ra­vo net ke­lios pa­na­šias in­ves­ti­ci­jas ga­lė­ju­sios pa­da­ry­ti už­sie­nio ka­pi­ta­lo įmo­nės. Jei­gu tvar­kin­gų, šil­do­mų ga­my­bi­nių pa­tal­pų tu­rė­tu­me dau­giau, in­ves­tuo­to­jai mus pa­si­rink­tų. Mi­nė­tas at­ve­jis bu­vo ypač skau­dus, nes, kai pa­tal­pos bu­vo už­im­tos, po­ten­cia­lus in­ves­tuo­to­jas pa­si­rin­ko ki­tą ša­lį.“

 

Mero pavaduotojas įvar­di­jo sa­vi­val­dy­bės pri­ori­te­tus in­ves­tuo­to­jams – siū­lo­mą in­fra­struk­tū­rą, skly­pus ir ga­my­bi­nes pa­tal­pas.

 

„Pra­mo­nės ra­jo­ne ver­slo įmo­nių pa­to­gu­mui dar šiais me­tais bus nu­ties­ta nau­ja per­spek­ty­vi­nė gat­vė, su­tvar­ky­ta da­lis že­mės skly­pų Pra­mo­nės par­ke, ieš­ko­ma bū­dų, kaip pa­ska­tin­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to vys­ty­to­jus, jog šie pa­sta­ty­tų di­de­les ga­my­bi­nes pa­tal­pas, ku­rias kar­tu su „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų pa­siū­ly­ti bū­si­miems in­ves­tuo­to­jams, nes se­ni pa­sta­tai nau­joms įmo­nėms daž­niau­siai ne­tin­ka. Taip yra, pa­vyz­džiui, Če­ki­jo­je, Len­ki­jo­je, kur pra­mo­nės par­kų ope­ra­to­riai, kar­tais sa­vi­val­dy­bių įstai­gos sta­to pa­sta­tus ir juos nuo­mo­ja, jei to­kios pa­slau­gos trūks­ta rin­ko­je.

 

Jei­gu mū­sų sa­vi­val­dy­bei pa­vyk­tų tai pa­siek­ti, bū­tu­me pir­mie­ji Lie­tu­vo­je su to­kiu pro­jek­tu ir dirb­da­mi su „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“, ma­to­me, tap­tu­me la­bai kon­ku­ren­cin­gi, nes mies­te po­ten­cia­lių dar­buo­to­jų yra, ne­dar­bas di­de­lis, vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas ma­žas, ir tik mies­tas, ran­dan­tis vis dau­giau ver­slų, tu­ri šan­sų kil­ti“, – min­ti­mis da­li­jo­si T.Ta­mu­le­vi­čius.

 

Kad bū­si­miems in­ves­tuo­to­jams Aly­tu­je rei­kia siū­ly­ti iš­skir­ti­nes ša­ly­je są­ly­gas, aki­vaiz­du. Ta­me pa­čia­me Pra­mo­nės par­ke ver­sli­nin­kų ne­vei­kia mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu da­bar tai­ko­mos leng­va­tos, kai, iš­si­nuo­mo­jus že­mės skly­pą ir į nau­jo sta­ti­nio sta­ty­bą bei įren­gi­mą in­ves­ta­vus ne ma­žiau kaip 724 tūkst. eu­rų į hek­ta­rą, pen­ke­rius me­tus at­lei­džia­ma nuo že­mės nuo­mos ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čių, o dar ki­tus pen­ke­rius šie ma­ži­na­mi 50 proc.

 

„Pa­ti sa­vi­val­dy­bė šie­met iš tik­rų­jų tu­ri daug su­pla­nuo­tų in­ves­ti­ci­jų į vi­są Pra­mo­nės ra­jo­ną. Ne­tru­kus mies­to ta­ry­bą pa­sieks tvar­ka, pa­gal ku­rią ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to vys­ty­to­jai ga­lės ti­kė­tis sa­vi­val­dy­bės pa­ra­mos dėl ga­my­bi­nių pa­tal­pų plėt­ros. Ta­čiau no­ri­si su skly­pais, pa­sta­tais, in­fra­struk­tū­ra į prie­kį ju­dė­ti spar­čiau, ir tai ga­lė­tu­me pa­da­ry­ti su Vi­daus rei­ka­lų ir Ūkio mi­nis­te­ri­jų pa­gal­ba.

 

Šis su­si­ti­ki­mas Aly­tui bu­vo la­bai nau­din­gas. Jau su­ta­rė­me, ko­kio­mis kryp­ti­mis ga­li­me ti­kė­tis pa­ra­mos, vie­nam kon­kre­čiam pro­jek­tui, ku­rį pla­nuo­tu­me įgy­ven­din­ti šį­met ir ku­ris po­ten­cia­liai reikš­tų ma­žiau­siai 120 nau­jų dar­bo vie­tų per po­rą me­tų, prin­ci­pi­nį pri­ta­ri­mą ga­vo­me“, – sa­kė Aly­taus mies­to me­ro pa­va­duo­to­jas T.Ta­mu­le­vi­čius.