arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Dalius, Mantilė, Magdalena

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2018-06-19  SpausdintiSpausdinti

Alytaus policija po miesto šventės: „Alytiškiai pamažu išmoksta švęsti”

Laura BALIUKONIENĖ

Pra­ėjęs šven­ti­nis sa­vait­ga­lis Aly­tu­je pa­ly­gin­ti bu­vo ra­mus. Taip pra­ūžu­sias mies­to die­nas iš sa­vo var­pi­nės ver­ti­na po­li­ci­ja. De­ja, bet tarp su­lai­ky­tų as­me­nų bu­vo trys ne­blai­vūs ne­pil­na­me­čiai. O vie­nai ke­tu­rio­lik­me­tei nu­sta­ty­tas net 2,05 pro­mi­lės gir­tu­mas.

 

Pa­sak Kris­ti­nos Ja­nu­le­vi­čie­nės, Aly­taus po­li­ci­jos at­sto­vės, per tris sa­vait­ga­lio die­nas (penk­ta­die­nį, šeš­ta­die­nį ir sek­ma­die­nį) į areš­ti­nę už­da­ry­ti 25 as­me­nys, iš ku­rių trys ne­pil­na­me­čiai. Dviem ke­tu­rio­lik­me­tėms nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nis gir­tu­mas. Per­nai to­kiu me­tu į areš­ti­nę už­da­ry­tų as­me­nų bu­vo be­ne dvi­gu­bai dau­giau.

 

Bu­vo pra­dė­ti du iki­teis­mi­niai ty­ri­mai dėl au­ga­li­nės kil­mės nar­ko­ti­nių me­džia­gų lai­ky­mo, ga­be­ni­mo ir pla­ti­ni­mo bei vie­na ad­mi­nist­ra­ci­nė tei­se­na dėl jų var­to­ji­mo.

 

Iš vi­so su­ra­šy­ti 22 ad­mi­nist­ra­ci­nių pa­žei­di­mų pro­to­ko­lai. Dau­gu­ma jų – už ne­blai­vių as­me­nų pa­si­ro­dy­mą vie­šo­je vie­to­je ir ke­li už ne­le­ga­lių ak­ci­zi­nių pre­kių tu­rė­ji­mą su sa­vi­mi. Taip pat pra­dė­tas vie­nas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo, ku­rio me­tu bu­vo pa­nau­do­tas smur­tas ir ne­žy­miai su­trik­dy­ta as­mens svei­ka­ta.

 

Ad­mi­nist­ra­ci­nė tei­se­na pra­dė­ta ir dėl maž­me­ni­nės pre­ky­bos al­ko­ho­liu, ku­ris bu­vo par­duo­da­mas jau pa­si­bai­gus leis­ti­noms pre­ky­bai juo va­lan­doms. Šven­tės pri­ei­go­se al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais bu­vo lei­džia­ma pre­kiau­ti iki vi­dur­nak­čio.

 

Pa­si­tei­ra­vus, kaip ver­ti­na šių me­tų nu­si­žen­gi­mų sta­tis­ti­ką Aly­taus mies­to šven­tės me­tu, K.Ja­nu­le­vi­čie­nė pa­brė­žė, kad me­tai iš me­tų ten­den­ci­jos ma­žė­ja: „Aly­tiš­kiai jau iš­moks­ta šven­tes švęs­ti be di­des­nių ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų. Tai ypač ma­to­ma per pas­ta­ruo­sius tre­jus me­tus.“

 

Pa­sak K.Ja­nu­le­vi­čie­nės, po­li­ci­jos iš­kvie­ti­mų skai­čius per tris šven­ti­nes die­nas, pa­ly­gin­ti su ki­tais įpras­tais sa­vait­ga­liais, bu­vo pa­di­dė­jęs, ta­čiau ne­žy­miai.

 

 

toliau2018-06-19  commSkaityti komentarus (2)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100