Skaitykite šiandien
 
arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Gintautas, Guostė

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2018-06-14  SpausdintiSpausdinti

Švietimo naujienos: pasiūlyta reali pertvarka ar naujas „mirtininkų” sąrašas?

Saulė PINKEVIČIENĖ
 Su­ta­pi­mas ar ne, bet svar­baus švie­ti­mo do­ku­men­to svars­ty­mas star­tuo­ja pas­ku­ti­nė­mis moks­lo me­tų die­no­mis, kai mo­ki­nių ir jų tė­vų, o jau ne­kal­bant apie mo­ky­to­jus, min­ty­se atos­to­gų nuo­tai­kos. Pir­ma­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riams iš­pla­tin­ti dar­bo gru­pės siū­ly­mai dėl Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tų ben­dro­jo pla­no. Ta­ry­bos na­riai pa­sta­bas ir siū­ly­mus jam ga­li teik­ti ke­tu­rias die­nas – iki ryt­die­nos, bir­že­lio 15-osios.

 Nauji siūlymai apie mokyklų likvidavimą ar reorganizaciją Alytaus švietimą šiemet purto kas pusmetį. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

„Dre­vi­nu­kas“ pa­si­duo­ti ne­ža­da

Es­mi­nis pa­kei­ti­mas siū­lo­mas vie­nas –mo­kyk­la-dar­že­lis „Dre­vi­nu­kas“ nuo 2019 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos tam­pa lop­še­liu-dar­že­liu, 2–4 kla­sės per­ke­lia­mos į Vidz­gi­rio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą.

 

Siū­ly­mams dar ne­pa­si­ro­džius vie­šu­mo­je, pir­ma­die­nį „Dre­vi­nu­ke“ jau įvy­ko ap­skri­to­jo sta­lo dis­ku­si­ja, ku­rio­je bu­vo nag­ri­nė­ja­mas ga­li­mas įstai­gos re­or­ga­ni­za­vi­mas. Su ben­druo­me­ne su­si­ti­ko Sei­mo na­rys Ju­lius Sa­ba­taus­kas, jis taip pat pa­si­sa­kė prieš to­kį pa­siū­ly­mą. Šiuo me­tu so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se pla­ti­na­mas kvie­ti­mas į vie­šą su­si­ti­ki­mą, ku­ris vyks bir­že­lio 20 die­ną 17.30 va­lan­dą „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio sa­lė­je.

 

„Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos at­sa­ky­me dėl Vidz­gi­rio pa­grin­di­nės mo­kyk­los lik­vi­da­vi­mo pa­siū­ly­ta per­žiū­rė­ti pra­di­nių mo­kyk­lų tin­klą. Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­ne yra 3 pra­di­nės mo­kyk­los: „Vil­ties“ mo­kyk­la-dar­že­lis (lan­ko spe­cia­lių­jų po­rei­kių tu­rin­tys vai­kai), „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­la-dar­že­lis (lan­ko vai­kai, tu­rin­tys ju­dė­ji­mo ne­ga­lią), „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nė mo­kyk­la (pa­gi­lin­tas et­no­kul­tū­ros mo­ky­mas ir eu­ro­pi­nis pro­jek­tas su sau­lės elek­tri­ne dar ket­ve­riems me­tams). 2019 me­tais į Vidz­gi­rio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą re­a­liai bū­tų per­kel­tos tik 2–4 „Dre­vi­nu­ko“ pra­di­nės mo­kyk­los kla­sės, nes 1-os jau ne­be­bus kom­plek­tuo­ja­mos. Dar­bo gru­pė­je bu­vo pa­siū­ly­mas tą da­ry­ti pa­laips­niui, t. y. nu­au­gi­mo prin­ci­pu, bet kai ku­rių mo­kyk­lų va­do­vai pa­si­sa­kė prieš. Mo­ty­vas – tė­vai ne­si­rinks šios pra­di­nės mo­kyk­los, nes ži­nos, kad jos vis tiek ne­be­liks, to­dėl bus sun­ku su­kom­plek­tuo­ti kla­ses. Do­mė­jau­si, kaip ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se yra tvar­ko­ma­si su šio­mis pro­ble­mo­mis. Tiek Ma­ri­jam­po­lės, Kau­no, Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­se, ma­žė­jant vai­kų skai­čiui, pra­di­nės mo­kyk­los per­ke­lia­mos į ben­dro­jo ug­dy­mo įstai­gas, taip at­lais­vi­nant pa­tal­pas iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo vai­kams. Aly­taus dar­že­liuo­se trūks­ta vie­tų – tai tie­sa, pa­ti ran­du ma­mų skel­bi­mų, ieš­kan­čių lais­vų vie­tų“, – sa­ko tė­vų at­sto­vė dar­bo gru­pė­je, ku­ri ren­gė tin­klo per­tvar­kos siū­ly­mus, Ine­sa Ka­za­ke­vi­čiū­tė-Več­kie­nė.

 

Ji taip pat pa­ste­bi, kad be­veik vi­suo­se dar­že­liuo­se yra po 1–2 prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes, jas lan­ko po 20–22 vai­kus, kai tuo tar­pu dau­gu­ma mo­kyk­lų, iš­sky­rus Se­na­mies­čio ir Dzū­ki­jos, su­ren­ka vos po 10 vai­kų.

 

„Ma­nau, kad tė­vams trūks­ta in­for­ma­ci­jos, kaip vyk­do­mas prieš­mo­kyk­li­nu­kų ug­dy­mas, to­dėl jie ne­si­ren­ka mo­kyk­lų, o mo­kyk­los tu­rė­tų la­biau ten­kin­ti tė­vų po­rei­kius“, – įsi­ti­ki­nu­si ak­ty­vi ma­ma.

 

Kas ei­lė­je ki­tas? Skai­čiuo­ja­me mo­ki­nius

Nors dar­bo gru­pės pa­siū­ly­to­je ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­ko­je įvar­di­ja­mos tik ke­lios kon­kre­čios įstai­gos, ku­rias pa­lies­tų per­mai­nos (be „Dre­vi­nu­ko“, dar Dzū­ki­jos pa­grin­di­nė mo­kyk­la, ku­ri vie­nin­te­lė šį sta­tu­są iš­sau­go­tų, nes jo­je mo­ko­si spe­cia­lios ir la­vi­na­mo­sios kla­sės), ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad ki­ti ga­li bū­ti ra­mūs.

 

Do­ku­men­te api­brė­žia­ma, kad mo­kyk­lų re­or­ga­ni­za­vi­mo ir lik­vi­da­vi­mo pro­ce­dū­ros ga­li bū­ti pra­de­da­mos, jei mo­kyk­la „ne­sie­kia re­ko­men­duo­ja­mo mi­ni­ma­laus mo­ki­nių skai­čiaus: pra­di­nė mo­kyk­la – 251 mok., pa­grin­di­nė ar pro­gim­na­zi­ja – 310 mok., gim­na­zi­ja – 501 mok.“

 

Iš kur at­si­ra­do šie skai­čiai?

Dar­bo gru­pės na­rė I.Ka­za­ke­vi­čiū­tė-Več­kie­nė sa­ko, kad jie bu­vo pa­teik­ti kaip ap­skai­čiuo­ti pa­gal mo­ki­nio krep­še­lio me­to­di­ką, kiek to­kio ti­po mo­kyk­lo­je tu­rė­tų mo­ky­tis mo­ki­nių, kad už­tek­tų lė­šų pa­čiai mo­kyk­lai iš­si­lai­ky­ti ir ne­rei­kė­tų pa­pil­do­mų lė­šų iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to. (Jei to­kių lė­šų trū­ku­mas yra, ar jų skir­ti, spren­džia sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba.)

 

Pa­pras­čiau ta­riant, tai, kas siū­lo­ma do­ku­men­te, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei kaip stei­gė­jui at­riš­tų ran­kas keis­ti mo­kyk­lų ti­pą (ar net jas lik­vi­duo­ti), jei įstai­go­je yra per ma­žai mo­ki­nių.

 

Jei do­ku­men­tas bū­tų pa­tvir­tin­tas, Da­mok­lo kar­das iš pra­di­nių mo­kyk­lų (joms rei­kia 251 mo­ki­nio) pir­miau­sia pa­kib­tų virš „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio (2017–2018 me­tais tu­ri 186 mo­ki­nius, be ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų), o iš pa­grin­di­nių ir pro­gim­na­zi­jų – joms rei­kia 310 mo­ki­nių – virš Li­kiš­kė­lių pa­grin­di­nės mo­kyk­los (302 mo­ki­nių).

 

Nors Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jo­je šiais moks­lo me­tais mo­kė­si vos 137 mo­ki­niai, ta­čiau jiems ta­ry­bos na­riai su­tei­kė tei­sę gy­vuo­ti kaip vie­nin­te­lei mo­kyk­lai Pir­ma­ja­me Aly­tu­je. Vidz­gi­rio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je mo­ko­si 284 mo­ki­niai, bet jie taip pat iš­li­ko dėl ben­druo­me­nės ak­ty­vu­mo ir pa­gal šį do­ku­men­tą tu­rė­tų nuo 2019 me­tų rug­sė­jo tap­ti pro­gim­na­zi­ja.

 

Mi­ni­ma­lus 501 mo­ki­nio skai­čius yra nu­ma­ty­tas ir gim­na­zi­jo­se. Ant ri­bos yra at­si­dū­ru­si Pu­ti­nų gim­na­zi­ja (500), o dau­giau­sia mo­ki­nių tu­ri ka­ta­li­kiš­ka Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ja (749), ji iš vi­sų mo­kyk­lų arit­me­ti­ne pras­me jau­čiau­si sau­giau­siai, nes jo­je iš­im­ties tvar­ka mo­ko­si 1–12 kla­sės. Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je šiais moks­lo me­tais mo­kė­si 699, Jot­vin­gių – 647 mo­ki­niai.

 

Mo­kyk­lų švie­ti­mo tin­klo pa­kei­ti­mus ren­gė dar­bo gru­pė, ku­rio­je dir­bo ir pa­tys švie­ti­mo at­sto­vai: Mil­da Ko­chans­kie­nė, Šal­ti­nių pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui; Edi­ta Ma­tu­le­vi­čie­nė, Lie­tu­vos mo­kyk­lų va­do­vų aso­cia­ci­jos Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kė, Dai­na­vos pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė; Jo­li­ta Pet­ke­vi­čie­nė, Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui; Lo­re­ta Šer­nie­nė, Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos di­rek­to­rė; Do­na­tas Va­si­liaus­kas, Li­kiš­kė­lių pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius; Vir­gi­ni­ja Vi­tuns­kai­tė, „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė.

 

toliau2018-06-14  commSkaityti komentarus (4)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100