Skaitykite šiandien
 
arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Tolvinas, Neringa, Bernardas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2018-06-12  SpausdintiSpausdinti

Siūloma, kad „Drevinukas” taptų lopšeliu-darželiu

Saulė PINKEVIČIENĖ

Dar­bą bai­gė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos Sil­vi­jos Peš­te­nie­nės va­do­vau­ja­ma dar­bo gru­pė, pa­ren­gu­si siū­ly­mus dėl Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tų ben­dro­jo pla­no ir jo prie­dų pa­kei­ti­mų. Da­bar jie tu­rės bū­ti svars­to­mi švie­ti­mo ben­druo­me­nė­se.

 

Dar­bo gru­pė, ren­gu­si siū­ly­mus, kaip rei­kė­tų keis­ti Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų tin­klą, su­da­ry­ta Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu. Už tai, kad bū­tų pa­reng­ta to­kia švie­ti­mo įstai­gų tin­klo pla­no ko­rek­ci­ja, bal­sa­vo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai.

 

Vie­nas es­mi­nių siū­ly­mų, ku­riuos iki bir­že­lio 4 die­nos pa­tei­kė dar­bo gru­pė, – re­or­ga­ni­zuo­ti „Dre­vi­nu­ką“, kei­čiant įstai­gos ti­pą iš mo­kyk­los-dar­že­lio į lop­še­lį-dar­že­lį. Nuo 2019 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos siū­lo­ma „Dre­vi­nu­ko“ 1–4 kla­ses per­kel­ti į Vidz­gi­rio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą. Šiais moks­lo me­tais įstai­go­je mo­ko­si 186 mo­ki­niai ir lan­ko 80 iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų bei 34 dar­že­li­nu­kai. (Pa­ly­gi­ni­mui – 2016–2017 m. m. 189 mo­ki­niai, 83 iki­mo­kyk­li­nu­kai, 38 dar­že­li­nu­kai).

 

Nuo 2019 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos taip pat siū­lo­ma Aly­taus Vidz­gi­rio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą per­tvar­ky­ti iš pa­grin­di­nės mo­kyk­los į pro­gim­na­zi­ją.

 

Šių me­tų pra­džio­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės val­dan­čio­sios dau­gu­mos ini­cia­ty­va bu­vo pra­dė­tas svars­ty­ti siū­ly­mas lik­vi­duo­ti Vidz­gi­rio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą nuo 2019 me­tų. rug­sė­jo 1 die­nos. Jam ne­pri­ta­rė nei švie­ti­mo įstai­gų ben­druo­me­nės, nei Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, ku­ri sa­vi­val­dy­bei re­ko­men­da­vo ana­li­zuo­ti ir ver­tin­ti švie­ti­mo įstai­gų tin­klą kom­plek­siš­kai, o ne vie­nos at­ski­ros mo­kyk­los kon­teks­te.

 

Siū­lo­muo­se Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tų ben­dro­jo pla­no ir jo prie­dų pa­kei­ti­muo­se nu­ma­ty­ta ir mo­kyk­lų re­or­ga­ni­za­vi­mo, lik­vi­da­vi­mo, per­tvar­ky­mo są­ly­gos.

 

Šios pro­ce­dū­ros ga­li bū­ti pra­de­da­mos va­do­vau­jan­tis įsta­ty­mais nu­sta­ty­ta tvar­ka, jei mo­kyk­la ne­ati­tin­ka bent vie­no mo­kyk­lų, vyk­dan­čių for­ma­lio­jo švie­ti­mo pro­gra­mas, tin­klo kū­ri­mo tai­syk­lių ben­dro­jo ar spe­cia­lio­jo kri­te­ri­jaus. Taip pat jei mo­kyk­lai ne­pa­kan­ka vals­ty­bės ski­ria­mų mo­ky­mo lė­šų pa­gal mo­ki­nio krep­še­lio me­to­di­ką ir sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri ga­li­my­bių mo­kyk­lai skir­ti pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo. Ar­ba įstai­ga ne­sie­kia re­ko­men­duo­ja­mo mi­ni­ma­laus mo­ki­nių skai­čiaus: pra­di­nė mo­kyk­la – 251, pa­grin­di­nė ar pro­gim­na­zi­ja – 310, gim­na­zi­ja – 501 mo­ki­nio. Mo­kyk­la ne­įgy­ven­di­na to­bu­li­ni­mo pla­no dėl mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos pa­grin­di­nių re­zul­ta­tų ro­dik­lių pa­ge­ri­ni­mo ar­ba mies­te ma­žė­jant mo­ki­nių skai­čiui, mo­kyk­los ben­druo­me­nė per­ke­lia­ma į ug­dy­mui ge­riau pri­tai­ky­tas pa­tal­pas.

 

Mo­kyk­los pa­gal anks­čiau iš­dės­ty­tas są­ly­gas ga­li bū­ti re­or­ga­ni­zuo­ja­mos pra­di­nę mo­kyk­lą pri­jun­giant prie pro­gim­na­zi­jos ar pa­grin­di­nės mo­kyk­los; pro­gim­na­zi­ją – pri­jun­giant prie ki­tos pro­gim­na­zi­jos ar pa­grin­di­nės mo­kyk­los; gim­na­zi­ją – pri­jun­giant prie ki­tos gim­na­zi­jos. Ar­ba mo­kyk­la yra iš­skai­do­ma.

 

Mo­kyk­los ga­li bū­ti re­or­ga­ni­zuo­ja­mos, lik­vi­duo­ja­mos, per­tvar­ko­mos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mais, o bu­vu­si tos įstai­gos ap­tar­nau­ja­ma te­ri­to­ri­ja sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu ga­li bū­ti per­skirs­ty­ta.

toliau2018-06-12  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100