Skaitykite šiandien
 
arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Tolvinas, Neringa, Bernardas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2018-06-12  SpausdintiSpausdinti

Neišvežamos ir iš tolo dvokiančios šiukšlės baugina gyventojus

Alma MOSTEIKAITĖ
 Aly­taus ra­jo­ne esan­čių so­dų ben­dri­jų „Dzū­ki­ja“ ir „Vy­tu­rė­lis“ gy­ven­to­jai bei nuo­lat va­ži­nė­jan­tie­ji pri­žiū­rė­ti so­dų jau ku­rį lai­ką pri­vers­ti ken­tė­ti nuo ne­iš­ve­ža­mų at­lie­kų kon­tei­ne­rių sklin­dan­čius ne­ma­lo­nius kva­pus. Va­kar į „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si „Dzū­ki­jo­je“ so­dą tu­rin­ti mo­te­ris aiš­ki­no, kiek dar il­gai teks gy­ven­ti vos ne an­ti­sa­ni­ta­ri­nė­mis są­ly­go­mis, – po kon­tei­ne­rius rau­sia­si ka­tės, dvo­kas nuo ne­iš­vež­tų šiukš­lių sklin­da iš ka­žin kur, ar­gi taip ga­li bū­ti. Gir­di, ne kar­tą kreip­ta­si į ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę, ku­rios pa­sam­dy­ta įmo­nė ve­ža at­lie­kas, bet pa­dė­tis ne­si­kei­čia.

 Tokį vaizdelį, kokį vakar ryte išvydome prie konteinerių „Dzūkijos“ ir „Vyturėlio“ soduose, seniai teko matyti. Net sunku patikėti, kad šiais civilizacijos laikais gali taip atrodyti atliekų konteineriai, – lyg nevežti kelis mėnesius. Prie jų ko tik nerasi: ir įvairiausi skudurai, ir šiferio atliekos, ir sulaužyti žaislai, ir nebereikalinga buitinė technika. 				       Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

„Ge­rai, kad šiukš­lių ne­ve­ža į miš­kus, bet kon­tei­ne­rius rei­kia iš­vež­ti“

„Dzū­ki­jo­je“ so­dą tu­rin­čios mo­ters tei­gi­mu, prie pa­grin­di­nės au­to­bu­sų sto­te­lės, skir­tos šiai ir so­dų ben­dri­jai „Vy­tu­rė­lis“, re­tai ka­da pa­ma­ty­si tuš­čius ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rius, jie be­veik vi­sa­da per­pil­dy­ti: „Šiukš­lės iš­ve­ža­mos tik­rai re­tai, kar­tais per at­lie­kas sun­kiai ma­to­si net pa­tys kon­tei­ne­riai. Ir prie kon­tei­ne­rių vis­ko pri­krau­ta, – kas tik no­ri ve­ža sta­ty­bi­nes at­lie­kas, bui­ti­nę tech­ni­ką, įvai­riau­sius bal­dus. Vis­ką, kas žmo­nėms ne­rei­ka­lin­ga. Ge­rai, kad šiukš­lių ne­ve­ža į miš­kus, bet kon­tei­ne­rius ir prie jų su­krau­tus įvai­riau­sius daik­tus rei­kia iš­vež­ti.“

 

So­di­nin­kės nu­ro­dy­to­je vie­to­je su­ri­kiuo­ta net aš­tuo­nio­li­ka miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rių, yra ir skir­tų ant­ri­nėms at­lie­koms. Ta­čiau „Dzū­ki­jo­je“ ir „Vy­tu­rė­ly­je“ gy­ve­nan­tie­ji bei nuo­lat va­ži­nė­jan­tie­ji į čia tu­ri­mus so­dus tei­sūs dėl ne­iš­vež­tų ir iš to­lo ne­ma­lo­nius kva­pus sklei­džian­čių kon­tei­ne­rių.

 

Va­kar ry­te vi­si ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kon­tei­ne­riai bu­vo pil­nu­tė­liai, nuo jų dvo­kas pa­si­ti­ko iš to­lo. Su­tik­ta vie­na so­di­nin­kė sa­kė, kad kar­tais bū­na dar bai­siau, – kai šiukš­lės ne­be­tel­pa į kon­tei­ne­rius, jos su mai­šais de­da­mos ša­lia jų: „Ži­no­kit, šiukš­les, o ypač sta­ty­bi­nes me­džia­gas, ne­be­rei­ka­lin­gus bal­dus daž­niau­siai at­ve­ža iš kaž­kur au­to­bu­siu­kais ir čia iš­krau­na. Aš ne kar­tą to­kius žmo­nes per­spė­jau, kad jie taip ne­da­ry­tų, vež­tų į są­var­ty­ną, bet ma­ne pa­siun­tė ant tri­jų rai­džių. Man dar nie­kur ne­te­ko ma­ty­ti taip per­pil­dy­tų kon­tei­ne­rių ir tiek prie jų pri­krau­tų vi­so­kiau­sių ra­kan­dų. Ne­ma­žai mo­ka­me už šiukš­lių iš­ve­ži­mą, o gy­ven­ti tu­ri­me šiukš­li­nai ir dar bai­siau­sius kva­pus ken­tė­ti. Tik­rai bai­su.“

 

Iš tie­sų to­kį vaiz­de­lį, ko­kį va­kar ry­te iš­vy­do­me prie kon­tei­ne­rių „Dzū­ki­jos“ ir „Vy­tu­rė­lio“ so­duo­se, se­niai te­ko ma­ty­ti. Net sun­ku pa­ti­kė­ti, kad šiais ci­vi­li­za­ci­jos lai­kais ga­li taip at­ro­dy­ti at­lie­kų kon­tei­ne­riai, – lyg ne­vež­ti ke­lis mė­ne­sius. Prie jų ko tik ne­ra­si: ir įvai­riau­si sku­du­rai, ir ši­fe­rio at­lie­kos, ir su­lau­žy­ti žais­lai, ir ne­be­rei­ka­lin­ga bui­ti­nė tech­ni­ka.

 

Ka­žin, kaip to­kią tvar­ką prie kon­tei­ne­rių su ne­ma­lo­niais kva­pais įver­tin­tų ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, hi­gie­nos spe­cia­lis­tai ar pra­va­žiuo­jan­tys už­sie­nie­čiai?

 

Iš­vež­ti at­lie­kas iš tik­rų­jų vė­luo­ja­ma

Aly­taus su­si­vie­ni­ji­mo „So­dai“ ir so­dų ben­dri­jos „Dzū­ki­ja“ pir­mi­nin­kas Fa­bi­jo­nas De­lin­da pa­tvir­ti­no, kad pa­gal gra­fi­ką iš­vež­ti ko­mu­na­li­nes at­lie­kas vė­luo­ja­ma ke­lio­mis die­no­mis, kon­tei­ne­riai per­pil­do­mi, o kai karš­ta, grei­tai pa­sklin­da ne­ma­lo­nūs kva­pai: „Ve­žė­jų dar­bi­nin­kai tik­rai ge­rai su­tvar­ko iš­vež­tų kon­tei­ne­rių vie­tas, vis­ką su­šluo­ja, bet pats ve­ži­mas vė­luo­ja. Apie tai yra pra­neš­ta ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, bet pa­dė­tis ma­tot ko­kia.“

 

F.De­lin­da sa­kė, kad dėl per­pil­do­mų kon­tei­ne­rių ne­re­tai kal­ti ir pa­tys so­di­nin­kai, ku­rie au­ga­li­nes at­lie­kas su­ne­ša į kon­tei­ne­rius, jų ne­kom­pos­tuo­ja sa­vo skly­puo­se. Ar so­di­nin­kai, ar pra­va­žiuo­jan­tie­ji prie kon­tei­ne­rių su­de­da, pa­vyz­džiui, ši­fe­rį ar ki­tus daik­tus, anot F.De­lin­dos, sun­ku pa­sa­ky­ti, nes nie­kas taip at­si­kra­tan­čių­jų at­lie­kų ne­fik­suo­ja.

 

„Dzū­ki­jo­je“ ir „Vy­tu­rė­ly­je“ yra apie tūks­tan­tį gy­ven­to­jų. Jie dis­kri­mi­nuo­ja­mi ne tik dėl vė­luo­ja­mų iš­vež­ti šiukš­lių. Jie už sa­vo lė­šas tvar­ko­si ke­lius, net, at­ro­do, pa­pras­čiau­sio da­ly­ko ne­įma­no­ma pri­sip­ra­šy­ti iš ra­jo­no val­džios. Nuo pa­grin­di­nių ke­lių vis ne­įren­gia­mos nuo­ro­dos į Me­dukš­tos ir Jur­kio­nių kai­mus, kur yra mi­nė­tos so­dų ben­dri­jos. Į ki­tus kai­mus to­kios nuo­ro­dos yra, o į šiuos – ne. Kaip ki­taip tai pa­va­din­si, jei ne dis­kri­mi­na­ci­ja?“ – svars­tė F.De­lin­da.

 

At­lie­kų ve­žė­jai jau du kar­tus mo­kė­jo bau­das

Nuo šių me­tų va­sa­rio pra­džios Aly­taus ra­jo­ne miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų iš­ve­ži­mo pa­slau­gą tei­kia sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tą vie­šą kon­kur­są lai­mė­ju­si ben­dro­vė „VSA Vil­nius“. Su šia ben­dro­ve pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui su ga­li­my­be pra­tęs­ti vie­ne­riems me­tams. Mak­si­ma­li me­ti­nė pa­slau­gos kai­na – 240 tūkst. eu­rų be PVM.

 

Kaip tvir­ti­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Ge­di­mi­nas Dun­dzys, ku­ruo­jan­tis at­lie­kų klau­si­mus, „VSA Vil­nius“ iš­ve­ža miš­rias ko­mu­na­li­nes at­lie­kas, rū­šiuo­tas – „Eko­no­vus“: „Dėl ne lai­ku iš­ve­ža­mų at­lie­kų la­bai daug nu­si­skun­di­mų iš gy­ven­to­jų gau­ta va­sa­rio ir ko­vo mė­ne­siais, už tai ve­žė­jui pri­tai­ky­tos pi­ni­gi­nės sank­ci­jos. Ba­lan­džio ir ge­gu­žės mė­ne­siais nu­si­skun­di­mų su­ma­žė­jo. Iš „Dzū­ki­jos“ so­dų dėl ne­iš­ve­ža­mų at­lie­kų da­bar su­lauk­ta ke­le­to skam­bu­čių, pa­siū­ly­ta šį klau­si­mą ap­tar­ti ben­dri­jos su­si­rin­ki­muo­se. Pa­ste­bi­me di­de­lį žmo­nių ne­są­mo­nin­gu­mą, kai at­lie­kos ne­rū­šiuo­ja­mos, į ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rius me­ta­mos sta­ty­bi­nės at­lie­kos, bal­dai, ža­lio­ji ma­sė.“

 

Va­sa­rį ben­dro­vė „VSA Vil­nius“ už lai­ku ne­iš­vež­tas šiukš­les nu­baus­ta dau­giau nei 11 tūkst. eu­rų, ko­vą – be­veik 8 tūkst. eu­rų bau­da. Va­do­vau­jan­tis ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­si­ra­šy­ta su­tar­ti­mi su šia ben­dro­ve, bau­dos at­skai­čiuo­tos iš jai mo­kė­ti­nų su­mą už tei­kia­mą pa­slau­gą.

 

G.Dun­dzio tei­gi­mu, iš so­dų ben­dri­jų šil­tuo­ju me­tų lai­ko­tar­piu miš­rios ko­mu­na­li­nės at­lie­kos iš­ve­ža­mos vie­ną kar­tą per sa­vai­tę, šal­tuo­ju me­tų lai­ku – du kar­tus per mė­ne­sį, o prie kon­tei­ne­rių su­krau­tas at­lie­kas pri­klau­so iš­vež­ti kar­tą per mė­ne­sį.

 

Ko­mu­na­li­nių at­lie­kų iš­ve­ži­mo kon­tro­lę ra­jo­ne vyk­do Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras.

 

Tad iš­ky­la klau­si­mas, ar jo spe­cia­lis­tai ne­pa­ste­bi daž­nai per­pil­dy­tų ir vos ne an­ti­sa­ni­ta­ri­nes są­ly­gas su­da­ran­čių kon­tei­ne­rių „Dzū­ki­jo­je“ bei „Vy­tu­rė­ly­je“?

 

Jei taip at­si­tik­tų Aly­tu­je, tik­riau­siai bū­tų su­lauk­ta di­džiu­lio gy­ven­to­jų pa­si­pik­ti­ni­mo, į ku­rį bū­tų ne­įma­no­ma ne­su­re­a­guo­ti. Da­bar pa­si­ro­do, kad ne­to­li Aly­taus esan­čios so­dų ben­dri­jos tar­si at­ski­ra res­pub­li­ka, kur žmo­nės pri­vers­ti ken­tė­ti per­pil­dy­tus ir dvo­kian­čius kon­tei­ne­rius, ir, re­gis, nie­kam tai nė mo­tais.

toliau2018-06-12  commSkaityti komentarus (1)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100