Skaitykite šiandien
 
arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Tolvinas, Neringa, Bernardas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2018-05-17  SpausdintiSpausdinti

„Kelių priežiūros” Alytaus padalinyje numatoma atleisti darbuotojų

Alma MOSTEIKAITĖ
 Vals­ty­bės įmo­nės „Ke­lių prie­žiū­ra“ Aly­taus pa­da­li­ny­je nuo šio mė­ne­sio pra­džios iki spa­lio nu­ma­to­ma at­leis­ti 22 dar­buo­to­jus. Apie tai in­for­muo­ta Aly­taus te­ri­to­ri­nė dar­bo bir­ža, tai pa­tvir­ti­no ir pa­ti įmo­nė. Dar­buo­to­jų at­lei­di­mo prie­žas­tis – kei­čia­ma „Ke­lių prie­žiū­ros“ val­dy­mo struk­tū­ra, at­si­sa­ko­ma per­tek­li­nių ad­mi­nist­ra­ci­nių funk­ci­jų. Lie­pą ne­be­lie­ka šios vals­ty­bės įmo­nės Aly­taus pa­da­li­nio. Jis tam­pa da­li­mi vie­no iš še­šių „Ke­lių prie­žiū­ros“ re­gio­nų.

 Šiuo metu „Kelių priežiūros“ visame Alytaus padalinyje ir jo tarnybose yra 153 darbuotojai. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

Ke­lių tar­ny­bų skai­čius ne­si­kei­čia

Sie­kiant op­ti­mi­zuo­ti ir su­ma­žin­ti su­jung­tų vals­ty­bės įmo­nių val­dy­mo iš­lai­das, for­muo­ti efek­ty­vų vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių prie­žiū­ros mo­de­lį, per­nai vie­nuo­li­ka vals­ty­bi­nių ke­lius pri­žiū­rin­čių įmo­nių, tarp jų ir „Aly­taus re­gio­no ke­liai“, bu­vo su­jung­tos į vals­ty­bės įmo­nę „Ke­lių prie­žiū­ra“. Jai pa­val­džio­mis ta­po de­šim­ty­je ša­lies ap­skri­čių vei­ku­sios vals­ty­bi­nės ke­lių prie­žiū­ros įmo­nės ir vals­ty­bės įmo­nė „Au­to­ma­gist­ra­lė“.

 

To­kiu bū­du „Ke­lių prie­žiū­ra“ įgi­jo vie­nuo­li­ka pa­da­li­nių, ku­rių vie­nas vei­kia Aly­tu­je.

 

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos ir „Ke­lių prie­žiū­ros“ ini­cia­ty­va da­bar to­liau yra op­ti­mi­zuo­ja­mas „Ke­lių prie­žiū­ros“ val­dy­mas. Nuo lie­pos vie­toj vie­nuo­li­kos šios vals­ty­bės įmo­nės pa­da­li­nių lie­ka še­ši re­gio­nai: Cen­tro, Va­ka­rų, Šiau­rės va­ka­rų, Šiau­rės ry­tų, Ry­tų ir „Au­to­ma­gist­ra­lė“. „Ke­lių prie­žiū­ros“ Aly­taus pa­da­li­nys tam­pa Ry­tų re­gio­no da­li­mi.

 

„Tu­ri­me tiks­lą tap­ti mo­der­nia, skaid­ria, efek­ty­via, ku­rian­čia ge­ras dar­bo są­ly­gas įmo­ne. Tam pri­va­lo­me op­ti­mi­zuo­ti veik­lą, to­dėl kei­čia­me struk­tū­rą ir at­si­sa­ko­me per­tek­li­nių ad­mi­nist­ra­ci­nių funk­ci­jų“, – sa­ko „Ke­lių prie­žiū­ros“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Da­rius Alek­na­vi­čius.

 

Po­ky­čiai per šiuos me­tus pa­lies iki 150 įmo­nės dar­buo­to­jų.

 

Re­gio­nuo­se iš­liks vi­sos 46 esan­čios ke­lių tar­ny­bos. Pas­ta­rų­jų, pa­val­džių da­bar­ti­niam „Ke­lių prie­žiū­ros“ Aly­taus pa­da­li­niui, yra trys – Aly­taus, Laz­di­jų ir Va­rė­nos.

 

Dar­bo tu­rė­tų ne­tek­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai ir sar­gai

Dėl vyk­do­mos re­or­ga­ni­za­ci­jos ir at­si­sa­kant per­tek­li­nių ad­mi­nist­ra­ci­nių funk­ci­jų, nuo šio mė­ne­sio pra­džios iki spa­lio iš „Ke­lių prie­žiū­ros“ Aly­taus pa­da­li­nio nu­ma­to­ma at­leis­ti 22 dar­buo­to­jus. Tai tu­rė­tų bū­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai ir Aly­taus ke­lių tar­ny­bos sar­gai.

 

„Ke­lių prie­žiū­ros“ ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vė Dai­va Stan­kū­nie­nė pa­ti­ki­no, kad dar­bo san­ty­kiai ne­bū­ti­nai bus nu­trauk­ti su vi­sais dar­buo­to­jais, nes po­ky­čių įgy­ven­di­ni­mas yra orien­tuo­tas į kom­pe­ten­tin­giau­sių dar­buo­to­jų iš­lai­ky­mą, ti­ki­ma­si, jog dar­buo­to­jai da­ly­vaus vi­di­nė­se at­ran­ko­se: „Dar­buo­to­jams, ku­rie ne­ras pa­gei­dau­ja­mos dar­bo vie­tos nau­jo­je įmo­nės struk­tū­ro­je ar no­rės kar­je­rą tęs­ti už jos ri­bų, bus pa­siū­ly­ta įdar­bi­ni­mo kon­sul­tan­tų pa­gal­ba. Ją fi­nan­suos „Ke­lių prie­žiū­ra“.

 

Šiuo me­tu vi­sa­me Aly­taus pa­da­li­ny­je ir jo tarnybose yra 153 dar­buo­to­jai.

 

„Ke­lių prie­žiū­ra“ yra vie­na di­džiau­sių įmo­nių Lie­tu­vo­je, čia dir­ba per 2 tūkst. 600 žmo­nių. Ji at­sa­kin­ga už 21 tūkst. ki­lo­met­rų vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių prie­žiū­rą. Įmo­nė tu­ri dau­giau kaip 1 tūkst. 800 spe­cia­li­zuo­tų trans­por­to ir tech­ni­kos prie­mo­nių.

toliau2018-05-17  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100