Skaitykite šiandien
 
arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Tolvinas, Neringa, Bernardas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2018-05-17  SpausdintiSpausdinti

Į ežerą vos „neįbridęs” pastatas – elingas: atstumas iki vandens nereglamentuojamas

Alma MOSTEIKAITĖ

Aly­taus ra­jo­ne Dau­gų se­niū­ni­jo­je Sa­los kai­me Kal­vų gat­vė­je maž­daug per met­rą nuo Di­džiu­lio eže­ro esan­tis sta­ti­nys pas­ta­ruo­ju me­tu daug įta­ri­mų su­kė­lė ne tik vie­ti­niams, bet ir at­vyks­tan­tie­siems. Ste­bi­ma­si, kaip ga­lė­jo at­si­ras­ti pa­sta­tas, vos „ne­įbri­dęs“ į eže­rą, – taip už­tve­ria­mas pra­ėji­mas pa­kran­te. Siek­da­mi pa­dė­ti dau­giš­kiams at­sa­ky­ti į šį klau­si­mą, krei­pė­mės pa­gal­bos į Vals­ty­bi­nę te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ją prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos. Ši at­li­ko pa­tik­ri­ni­mą dėl pa­čio­je pa­e­že­rė­je pa­sta­ty­to sta­ti­nio ir kon­sta­ta­vo, kad pa­žei­di­mų ne­nu­sta­ty­ta.

 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija operatyviai atliko šio statinio prie Didžiulio ežero statybos patikrinimą ir vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais konstatavo elingo statybos teisėtumą. Jam atstumas nuo vandens nereglamentuojamas. Vadinasi, įstatymiškai gali būti užtveriamas praėjimas pėstiesiems paežere. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

Lei­di­mas sta­ty­boms – prieš sep­ty­ne­rius me­tus

Dau­gų se­niū­ni­jo­je Sa­los kai­me Kal­vų gat­vė­je į Di­džiu­lio eže­rą vos „ne­įbri­dęs“ pa­sta­tas yra Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zės kai­my­nys­tė­je. Pas­ta­ro­ji pri­klau­so Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, o ją pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­do ra­jo­no Me­no ir spor­to mo­kyk­la, ku­rios cen­tras – Dau­guo­se.

 

Į eže­rą vos „ne­įbri­dęs“ pa­sta­tas yra nuo­sa­vy­bė vie­nos šei­mos, gy­ve­nan­čios Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, taip pat gy­ve­na­mą­ją vie­tą nu­ro­dan­čios ir Kė­dai­nių ra­jo­ne. Ji pa­sta­tą-ga­ra­žą ir pa­sta­tą-elin­gą su maž­daug ke­tu­rių arų že­mės skly­pu pa­e­že­rė­je be­veik prieš de­vy­ne­rius me­tus įsi­gi­jo iš pri­va­čių as­me­nų.

 

Vie­ti­niai šio­je vie­to­je me­na ka­te­rio ga­ra­žą, ku­ris at­seit pri­klau­sė ir­kla­vi­mo ba­zei, bet pri­va­ti­za­ci­jos me­tu ta­po pri­va­čia nuo­sa­vy­be.

 

Prieš sep­ty­ne­rius me­tus Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja šios te­ri­to­ri­jos sa­vi­nin­kams – vie­nam iš pa­sta­tą ir že­mės skly­pą įsi­gi­ju­sios šei­mos at­sto­vų – iš­da­vė sta­ty­bos lei­di­mą ga­ra­žams-elin­gams re­konst­ruo­ti.

 

Taip Di­džiu­lio eže­ro pa­kran­tė­je at­si­ra­do pa­sta­tas maž­daug met­ro at­stu­mu nuo šio eže­ro.

 

Dau­giš­kiams ir į pa­e­že­rę at­vyks­tan­tiems sve­čiams iš­ki­lo klau­si­mas, ar tei­sė­tai šio­je vie­to­je iš­ki­lo pra­ėji­mą pa­e­že­re už­tve­rian­tis sta­ti­nys. Gir­di, dau­giau Dau­gų kraš­te taip „įbri­du­sių“ į Di­džiu­lio eže­rą sta­ti­nių nė­ra, – jei taip ga­li elg­tis vie­ni, to­kių pat žings­nių ga­li im­tis ir ki­ti.

 

Siek­da­mi pa­dė­ti dau­giš­kiams at­sa­ky­ti į to­kį klau­si­mą, krei­pė­mės pa­gal­bos į Vals­ty­bi­nę te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ją prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos. Jai bu­vo nu­siųs­tos ir šio sta­ti­nio nuo­trau­kos nuo eže­ro pu­sės.

 

At­li­ko sta­ty­bos dar­bų pa­tik­ri­ni­mą

Ins­pek­ci­ja at­li­ko į eže­rą vos „ne­įbri­du­sio“ sta­ti­nio sta­ty­bos dar­bų pa­tik­ri­ni­mą. Kaip pra­ne­šė ins­pek­ci­jos at­sto­vė vie­šie­siems ry­šiams Li­gi­ta Luš­čiaus­kai­tė, iš­nag­ri­nė­jus sta­ty­bos do­ku­men­tus nu­sta­ty­ta, kad sta­ty­to­jas ben­dros nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čia­me že­mės skly­pe vyk­do dvie­jų ne­su­dė­tin­gų pa­sta­tų – ga­ra­žų-elin­gų re­konst­ra­vi­mą į vie­ną ne­ypa­tin­gą pa­sta­tą – ga­ra­žą-elin­gą: „Ši sta­ty­ba vyk­do­ma pa­gal pro­jek­tą ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos iš­duo­tą lei­di­mą. Sta­ty­bos dar­bai ati­tin­ka mi­nė­to pro­jek­to spren­di­nius, pa­žei­di­mų ne­nu­sta­ty­ta.“

 

Vals­ty­bi­nė te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ja pa­tei­kė elin­go api­brė­ži­mą pa­gal spe­cia­lų Sta­ty­bos tech­ni­nį reg­la­men­tą. Tai kon­struk­ciš­kai su kran­tu su­jung­tas vie­no aukš­to sta­ti­nys be pa­sto­gės pa­tal­pų, skir­tas lai­vams, jach­toms, lai­vams iš­kel­ti iš van­dens, lai­ky­ti ir re­mon­tuo­ti. Elin­ge ga­li bū­ti pro­jek­tuo­ja­mos ir įren­gia­mos tik lai­vų, jach­tų, val­čių lai­ky­mo, re­mon­to, per­si­ren­gi­mo, tu­a­le­to ir du­šo pa­tal­pos. Elin­go at­stu­mas nuo van­dens ne­reg­la­men­tuo­ja­mas.

 

Va­di­na­si, įsta­ty­miš­kai ga­li bū­ti už­tve­ria­mas pra­ėji­mas pės­tie­siems pa­e­že­re. Tad dau­giš­kiams ir jų sve­čiams ten­ka su­si­tai­ky­ti su į Di­džiu­lio eže­rą vos „ne­įbri­du­siu“ sta­ti­niu.

 

Vals­ty­bi­nė te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ja ope­ra­ty­viai at­li­ko šio sta­ti­nio sta­ty­bos pa­tik­ri­ni­mą ir va­do­vau­da­ma­si ga­lio­jan­čiais tei­sės ak­tais kon­sta­ta­vo elin­go sta­ty­bos tei­sė­tu­mą. Ar elin­gų sta­ty­bą reg­la­men­tuo­jan­tis, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­tas Sta­ty­bos tech­ni­nis reg­la­men­tas ne­pa­žei­džia in­te­re­sų no­rin­čių­jų ke­liau­ti pa­e­že­rė­mis pės­čio­mis? Ma­tyt, ku­riant to­kį reg­la­men­tą elin­gams apie pės­čiuo­sius ne­pa­gal­vo­ta.

toliau2018-05-17  commSkaityti komentarus (1)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100