Skaitykite šiandien
 
arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Tolvinas, Neringa, Bernardas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2018-05-17  SpausdintiSpausdinti

Alytaus greitosios medicinos pagalbos stotis – be dispečerinės, aplinkosaugininkų departamentas – reorganizuojamas

Alma MOSTEIKAITĖ
 Va­do­vau­jan­tis svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos įsa­ky­mu, nuo lie­pos 1-osios tri­jo­se ša­lies grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ty­se, tarp jų ir Aly­taus, ne­be­lie­ka dis­pe­če­ri­nių tar­ny­bų. Jų funk­ci­jas tu­ri vyk­dy­ti kai­my­nys­tė­je esan­čių di­des­nių mies­tų grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­čių dis­pe­če­ri­nės tar­ny­bos. Pa­vyz­džiui, Aly­taus grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties dis­pe­če­ri­nės funk­ci­jas pe­ri­ma Kau­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­tis. Dėl šios prie­žas­ties Aly­taus grei­to­jo­je dar­bo ne­teks de­šimt dar­buo­to­jų. Re­mian­tis ap­lin­kos mi­nist­ro Kęs­tu­čio Na­vic­ko įsa­ky­mu, nuo lie­pos ša­ly­je ne­lie­ka mi­nis­te­ri­jai pa­val­džių re­gio­nų ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tų, tarp jų – ir Aly­taus. Po šios re­or­ga­ni­za­ci­jos be­veik vi­si de­par­ta­men­to dar­buo­to­jai per­eis dirb­ti į įsteig­tą nau­ją ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų įstai­gą.

 Alytaus greitosios medicinos pagalbos stotyje nuo liepos 1-osios nelikus dispečerinės, iš darbo bus atleista 10 darbuotojų. Dispečerinės funkcijas perima Kauno greitosios medicinos pagalbos stotis. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

 

„Tu­rint ma­žiau dis­pe­če­ri­nių bus ga­li­ma grei­čiau ir ope­ra­ty­viau ap­tar­nau­ti žmo­nes“

Da­bar aš­tuo­nios Lie­tu­vo­je esan­čios grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­tys tu­ri sa­vo dis­pe­če­ri­nes – Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos, Šiau­lių, Pa­ne­vė­žio, Aly­taus, Ute­nos ir Ma­ri­jam­po­lės.

 

Va­do­vau­jan­tis svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro A.Ve­ry­gos įsa­ky­mu, nuo lie­pos 1-osios dis­pe­če­ri­nių ne­lie­ka tri­jo­se, ma­žiau­sias gy­ven­to­jų ap­tar­na­vi­mo te­ri­to­ri­jas tu­rin­čio­se ša­lies grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ty­se – Aly­taus, Ute­nos ir Ma­ri­jam­po­lės.

 

Jų dis­pe­če­ri­nių funk­ci­jas tu­rė­tų vyk­dy­ti kai­my­nys­tė­je esan­čių di­des­nių mies­tų grei­tų­jų me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­čių dis­pe­če­ri­nės. Pa­vyz­džiui, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties dis­pe­če­ri­nės funk­ci­jas pe­ri­ma Kau­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­tis.

 

„Tu­rint ma­žiau at­ski­rų grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­čių dis­pe­če­ri­nių bus ga­li­ma grei­čiau ir ope­ra­ty­viau ap­tar­nau­ti žmo­nes, nes svar­biau­sia, kad skam­bu­tis bū­tų pri­im­tas ir per­duo­tas grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos eki­pa­žui lai­ku, o ne iš ku­rio mies­to bus val­do­ma ši sis­te­ma. Tu­rint ma­žiau at­ski­rų cen­trų pa­slau­gos yra tei­kia­mos ko­ky­biš­kiau ir ope­ra­ty­viau. Pa­vyz­džiui, yra daug leng­viau vi­so­je ša­ly­je įdieg­ti nau­jas ben­dras tech­no­lo­gi­jas, taip pat leng­vė­ja val­dy­mo struk­tū­ra ir dar­bų ko­or­di­na­vi­mas. Veik­sian­čioms pen­kioms dis­pe­če­ri­nėms nu­sta­ty­ti aukš­čiau­si ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mai, dis­pe­če­ri­nės ga­lės pa­keis­ti vie­na ki­tą įvy­kus ge­di­mui“, – sa­ko svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­rė Li­na Ja­ru­še­vi­čie­nė.

 

Aly­taus grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ty­je nuo lie­pos 1-osios ne­li­kus dis­pe­če­ri­nės, iš dar­bo bus at­leis­ta 10 dar­buo­to­jų. Sto­ties di­rek­to­riaus Alek­san­dro Bru­žo tei­gi­mu, dis­pe­če­ri­nės dar­buo­to­jams jau įteik­ti pra­ne­ši­mai apie at­lei­di­mą iš dar­bo.

 

Šiuo me­tu Aly­taus grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ty­je, ap­tar­nau­jan­čio­je Aly­taus mies­tą ir ra­jo­ną bei Laz­di­jų ra­jo­ną, o dis­pe­če­ri­nės funk­ci­jas dar vyk­dan­čio­je Drus­ki­nin­kuo­se bei Va­rė­no­je, yra 101 dar­buo­to­jas, dau­gu­ma jų me­di­kai ir vai­ruo­to­jai.

 

Ne­liks di­rek­to­riaus ir pa­va­duo­to­jo

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra aš­tuo­ni Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai pa­val­dūs re­gio­nų ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tai, tu­rin­tys at­ski­rų ju­ri­di­nių as­me­nų sta­tu­są. Va­do­vau­jan­tis ap­lin­kos mi­nist­ro K.Na­vic­ko įsa­ky­mu, de­par­ta­men­tų ne­be­lie­ka nuo lie­pos 1-osios. Toks mi­nist­ro įsa­ky­mas pri­im­tas ga­vus Vy­riau­sy­bės su­ti­ki­mą re­or­ga­ni­zuo­ti re­gio­nų ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tus.

 

Da­bar­ti­nių de­par­ta­men­tų funk­ci­jas vyk­dys nau­ja įstai­ga – Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, tu­rin­tis pa­da­li­nius be ju­ri­di­nio as­mens sta­tu­so – val­dy­bas aš­tuo­niuo­se ša­lies re­gio­nuo­se.

 

Kaip in­for­muo­ja Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, šia per­tvar­ka sie­kia­ma ge­res­nio nu­si­žen­gi­mų ap­lin­kos ap­sau­gai iš­aiš­ki­ni­mo, to­ly­ges­nio dar­bo krū­vių pa­si­skirs­ty­mo, ge­res­nių ins­pek­to­rių dar­bo są­ly­gų. Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas taps vie­nin­te­le ša­ly­je ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nę kon­tro­lę vyk­dan­čia ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri pa­dės sėk­min­giau at­lik­ti su­dė­tin­gus pa­tik­ri­ni­mus, nu­sta­ty­ti vals­ty­bi­niu ir tarp­vals­ty­bi­niu mas­tu at­lie­ka­mus pa­žei­di­mus.

 

Re­gio­nų ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tų di­rek­to­riai dar­buo­to­jams jau įtei­kę pra­ne­ši­mus apie at­lei­di­mą iš dar­bo dėl vyks­tan­čios re­or­ga­ni­za­ci­jos. Aly­taus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­te yra 58 dar­buo­to­jai, treč­da­lis jų yra ga­vę to­kius pra­ne­ši­mus, ki­tiems pa­siū­ly­ta tęs­ti dar­bo san­ty­kius Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­te.

 

Kaip sa­kė de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Sta­sys Va­na­gas, ir ki­tiems dar­buo­to­jams bus siū­lo­mas dar­bas Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­te, o jei­gu jie ne­su­tiks su dar­bo pa­siū­ly­mais, bus iš­mo­kė­tos įsta­ty­miš­kai pri­klau­san­čios iš­ei­ti­nės iš­mo­kos.

 

Nuo lie­pos 1-osios šiai val­dy­bai bus tie­sio­giai pa­val­džios Aly­taus, Drus­ki­nin­kų, Laz­di­jų, Prie­nų ir Va­rė­nos agen­tū­ros bei Gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­ci­ja. Pas­ta­ro­ji va­din­sis Aly­taus gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­ci­ja, o agen­tū­ros – ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­jo­mis.

 

Ki­tų Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to pa­da­li­nių, pa­vyz­džiui, Kon­tro­lės or­ga­ni­za­vi­mo, Ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų nag­ri­nė­ji­mo ir tei­sės, Ap­skai­tos ir mo­kes­čių kon­tro­lės po­sky­rių spe­cia­lis­tai dirbs Aly­tu­je, ta­čiau jiems bus va­do­vau­ja­ma ir veik­la kon­tro­liuo­ja­ma iš cen­tro.

 

Jau nuo bir­že­lio 1-osios de­par­ta­men­te esan­tis Vals­ty­bi­nės ana­li­ti­nės kon­tro­lės sky­rius, ku­rio pa­grin­di­nis dar­bas – ap­lin­kos tar­šos ty­ri­mai ir upių bei eže­rų mo­ni­to­rin­go vyk­dy­mas, per­duo­da­mas Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai pa­val­džiai Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rai. Ta­čiau šio sky­riaus dar­buo­to­jų dar­bo vie­tos taip pat liks Aly­tu­je.

 

Ben­dro­sios da­bar­ti­nių ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų de­par­ta­men­tų funk­ci­jos, kaip an­tai fi­nan­sų ir bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos, per­so­na­lo ir ūki­nių rei­ka­lų tvar­ky­mo, in­for­ma­ci­nių sis­te­mų ad­mi­nist­ra­vi­mo, kon­sul­ta­vi­mo, bus tei­kia­mos cen­tra­li­zuo­tai.

 

Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Aly­taus val­dy­bai va­do­vaus vir­ši­nin­kas. Šios pa­rei­gos ga­li bū­ti pa­siū­ly­tos kaž­kam iš da­bar­ti­nių de­par­ta­men­to dar­buo­to­jų, ku­ris ati­tiks ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus, ar­ba ga­li bū­ti pa­ren­ka­mas kon­kur­so bū­du, ar­ba per­ke­lia­mas pa­gal tar­ny­bi­nį kai­tu­mą.

 

Val­dy­bo­je tik­rai ne­liks da­bar­ti­nio de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus ir jo pa­va­duo­to­jo pa­rei­gy­bių. De­par­ta­men­to di­rek­to­riaus S.Va­na­go pen­ke­rių me­tų va­do­va­vi­mo ka­den­ci­ja bū­tų pa­si­bai­gu­si šių me­tų gruo­džio pa­bai­go­je. Pa­klaus­tas, ar jis pri­ims pa­siū­ly­mą ei­ti ki­tas pa­rei­gas nau­jo­je Aly­taus val­dy­bo­je, jei toks bus pa­teik­tas, ar iš­eis į už­tar­nau­tą po­il­sį, tvir­ti­no gal­vo­jan­tis tik­riau­siai pa­si­rink­ti an­trą va­rian­tą.

toliau2018-05-17  commSkaityti komentarus (2)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100