arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Galigantas, Mantigailė, Vincentas, Aurėja

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2018-05-15  SpausdintiSpausdinti

44-asis ėjimo festivalis – preliudija į kitąmet Alytuje vyksiančias Europos taurės varžybas

Aldona KUDZIENĖ

Vie­nos svar­biau­sių spor­ti­nio ėji­mo var­žy­bų ša­ly­je – tarp­tau­ti­nis Aly­taus spor­ti­nio ėji­mo fes­ti­va­lis, ku­riam su­teik­tas „Eu­ro­pe­an At­hle­tics Per­mit Me­e­ting“ sta­tu­sas. Tuo­met Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je su­si­tin­ka šim­tai ėji­kų iš ke­lių de­šim­čių ša­lių. Sa­vai­te anks­čiau nei Aly­tus švęs sa­vo gim­ta­die­nį, pra­si­dės fes­ti­va­lio fies­ta, mies­to cen­trą nu­spal­vins vai­kų spor­to šven­tė, iš jos es­ta­fe­tę pe­rims su­au­gu­sie­ji.

 

 Kal­bi­na­me fes­ti­va­lio su­ma­ny­to­ją ir or­ga­ni­za­to­rių, Lie­tu­vos spor­ti­nio ėji­mo aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tą Kas­ty­tį Pa­vi­lo­nį.

 Kastytis Pavilonis: „Dėsime visas pastangas, kad viskas, kas suplanuota, įvyktų.“ 	       Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

– Kaip vyks­ta pa­si­ren­gi­mas? Ko­kių nau­jų re­gi­nių pa­ma­ty­si­me?

 

– Ren­gi­nys šiais me­tais vyks jau 44 kar­tą. Ka­dan­gi ki­tais me­tais Aly­taus mies­tas or­ga­ni­zuo­ja Eu­ro­pos spor­ti­nio ėji­mo tau­rės var­žy­bas, tai bus kaip ge­ne­ra­li­nė re­pe­ti­ci­ja, pre­liu­di­ja į ki­tus mums, ėji­kams, la­bai svar­bius me­tus. Yra ke­le­tas nau­jo­vių, ne dėl to, kad at­vyks­ta Eu­ro­pos at­le­ti­kos aso­cia­ci­jos at­sto­vai pa­si­žiū­rė­ti, kaip mes or­ga­ni­zuo­ja­me var­žy­bas, bet svar­biau­sia ren­gi­nys tu­ri tap­ti re­gi­niu mies­to gy­ven­to­jams. Nau­jo­vė bus LED ek­ra­nas 5 x 3 m, kai iš bet ku­rio Ro­tu­šės aikš­tės kam­po ma­ty­sis ne tik var­žy­bos, bet ir jau­niau­sių mies­to gy­ven­to­jų pa­si­ro­dy­mai. Vyks di­de­lė vai­kų spor­to šven­tė.

 

– To­kia, ko­kios Aly­tus ne­re­gė­jo?

 

– Tik­rai taip. Pla­nuo­ja­me su­reng­ti di­de­lę šven­tę vai­ku­čiams: Ro­tu­šės aikš­tė bus ati­duo­ta vai­kams. Jie ne tik at­žings­niuos iš Bi­ru­tės gat­vės iki aikš­tės, bet čia ir dai­nuos, šoks, žais įvai­rius žai­di­mus, ga­lės ne­mo­ka­mai pa­dūk­ti at­rak­cio­nuo­se. Ki­ta staig­me­na – po­li­ci­jos šu­niu­kas Am­sis tu­rės nau­ją drau­gą – Gan­driu­ką. Šis yra nu­si­mi­nęs, nes dar ne­tu­ri var­do. Pa­skelb­tas kon­kur­sas. Pra­di­nu­kai ir dar­že­li­nu­kai rinks var­dą. Nu­ga­lė­to­jo lau­kia mies­to me­ro do­va­na.

 

– To­kiai šven­tei rei­kia ne tik daug pa­stan­gų, bet ir lė­šų. Kaip Jums pa­vyks su­rink­ti ren­gi­nio biu­dže­tą?

 

– Dė­si­me vi­sas pa­stan­gas, kad vis­kas, kas su­pla­nuo­ta, įvyk­tų. Ti­kė­jo­mės di­des­nės pa­spir­ties iš mies­to sa­vi­val­dy­bės, nes ren­gi­nio iš­lai­dos mo­kes­čių pa­vi­da­lu su­grįž­ta į mies­to biu­dže­tą, tai ir pa­ska­ta smul­kia­jam bei vi­du­ti­niam ver­slui, ir ne­mo­ka­ma re­kla­ma Dzū­ki­jos sos­ti­nei. Bet čia di­de­lę „kiau­lę“ pa­ki­šo ne tik mums, bet ir so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jai jų at­sto­vas, mies­to ta­ry­bos na­rys Ne­ri­jus Ce­siu­lis. Ne­da­ly­vau­jant Spor­to, kul­tū­ros, švie­ti­mo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kei Ni­jo­lei Makš­tu­tie­nei, „su­ge­bė­jo“ nu­brauk­ti 50 proc. nu­ma­ty­tų lė­šų. Ne­pa­žįs­tu to­kio ta­ry­bos na­rio, nes ne­gir­dė­jau per 14 me­tų nu­veik­to nė vie­no ge­ro jo dar­bo, bet da­bar ži­nau, kad pa­si­žy­mė­jo – pa­skel­bė ka­rą mies­to vai­kams. Ki­tais me­tais bus rin­ki­mai į mies­to ta­ry­bą, spor­to ben­druo­me­nė jau da­bar su­da­ri­nė­ja „juo­duo­sius“ są­ra­šus. Gal jau net ne­ban­do, nes vai­ku­čių tė­vai ži­nos, kas yra kas...

 

– Vis­gi fes­ti­va­lis ža­da pra­plės­ti ir sa­vo ge­og­ra­fi­ją. Ko­kie ren­gi­niai nu­ma­ty­ti ra­jo­ne?

 

– Ki­tą die­ną tarp­tau­ti­nių var­žy­bų da­ly­viai ke­lia­si Sim­ną, ten vyks Lie­tu­vos par­ti­za­nų pa­ger­bi­mo šven­tė. Lau­kia pla­ti šven­tės pro­gra­ma. Ren­gia­mas Pa­gar­bos bė­gi­mas nuo Kal­niš­kės me­mo­ria­li­nio kal­ne­lio iki Sim­no. Aly­tiš­kių olim­pie­čių Vai­dos Žū­si­nai­tės ir Re­mi­gi­jaus Kan­čio ve­da­mi su fa­ke­lu fi­ni­šuos Sim­ne prie Ge­din­čios Mo­ti­nos pa­min­klo. Bus pa­gerb­ti par­ti­za­nai, kon­cer­tuos Dzū­ki­jos kai­mo ka­pe­los, Aly­taus bar­das Šeks­py­ras, Al­ber­tas An­ta­na­vi­čius, at­liks par­ti­za­niš­kų dai­nų, pa­ro­dys sa­vo pro­gra­mą sun­kio­jo ro­ko „Thun­der­ta­le“ gru­pė. O ėji­kai iš­si­da­lys tarp­tau­ti­nių var­žy­bų pri­zus, gau­tus iš Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go duk­ters Auk­su­tės ran­kų. Vi­są pro­gra­mą žiū­ro­vai ir ker­mo­šiaus da­ly­viai ga­lės ste­bė­ti ir­gi di­de­lia­me LED ek­ra­ne bei per tie­sio­gi­nę Del­fi TV tran­slia­ci­ją. Vis­ką, kas vyks, su­ra­šy­ti ne­tilp­tų į jau­čio odą.

toliau2018-05-15  commSkaityti komentarus (1)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100