arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Galigantas, Mantigailė, Vincentas, Aurėja

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2018-05-15  SpausdintiSpausdinti

Alytus projektuoja dar vieną tiltą

Saulė PINKEVIČIENĖ

Tie­sa, šį­kart kul­tū­ri­nį. Ža­da­ma teik­ti pro­jek­tą kon­kur­sui „Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė“, ku­riuo Aly­tus pre­ten­duo­tų gau­ti šį ti­tu­lą 2022 me­tais. Dar­bi­nis pro­jek­to pa­va­di­ni­mas – „Sta­tan­tys til­tus“. Jis pa­si­rink­tas sie­kiant iš­spręs­ti vie­ną svar­biau­sių kul­tū­ri­nių mū­sų mies­to pro­ble­mų – ato­trū­kį tarp kul­tū­ros kū­rė­jų ir ben­druo­me­nių. Ti­ki­ma­si, kad nau­jos veik­los po kul­tū­ros sos­ti­nės žen­klu tap­tų ben­dru di­de­liu dar­bu, su­vie­ny­tų, iš­ju­din­tų vi­sus aly­tiš­kius.

 Kaip naujas pėsčiųjų tiltas išaugo ant senojo pamatų, taip ir Alytaus kaip Lietuvos kultūros sostinės idėja galėtų būti naujas šiuolaikiškas kultūrnis veiksmas, sukurtas atsiremiant į istorinę tradiciją. Giedriaus BERNATAVIČIUS nuotr.

 

„Trau­ki­nu­ky­je yra lais­vų vie­tų“, – juo­kau­ja Kul­tū­ros ir me­no ta­ry­bos na­riai, ku­rie ir pa­siū­lė idė­ją, kad Aly­tus ga­lė­tų pa­ban­dy­ti tap­ti Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­ne 2022 me­tais. Tai bū­tų ant­ras ban­dy­mas teik­ti pa­raiš­ką, o pats kon­kur­sas ren­gia­mas nuo 2008 me­tų. Pir­mo­ji Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė bu­vo Za­ra­sai, šie­met ja pa­skelb­ta Ma­ri­jam­po­lė, o 2019 me­tais – Ro­kiš­kis.

 

Ko­dėl ja ne­ga­lė­tų pa­ban­dy­ti tap­ti ir Aly­tus, jei dau­ge­liui ma­žes­nių mies­tų pa­vy­ko at­kreip­ti dė­me­sį į sa­vo kul­tū­ri­nį iš­skir­ti­nu­mą?

 

Pa­raiš­ką kon­kur­sui „Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė“ pa­gal nuo­sta­tus tu­ri teik­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, šiuo me­tu yra de­ta­li­zuo­ja­ma, ko­kios idė­jos bus siū­lo­mos. Pir­mi­nis pro­jek­to su­ma­ny­mas gi­mė „iš apa­čios“ – prieš ke­lias sa­vai­tes su­reng­tų kul­tū­ri­nių dirb­tu­vių me­tu, o jo­se da­ly­va­vo aly­tiš­kiai kul­tū­ros ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riai, me­ni­nin­kai, ben­druo­me­nių at­sto­vai. Dirb­tu­ves ve­dė bu­vu­si (1995–2007 me­tais) Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja, šiuo me­tu Vil­niu­je gy­ve­nan­ti Gi­ta­na Pin­ke­vi­čie­nė.

 

Dirb­tu­vių me­tu įvar­dy­ta ke­le­tas es­mi­nių Aly­taus kul­tū­ros pro­ble­mų, ku­rias ga­lė­tų pa­dė­ti iš­spręs­ti pro­jek­tas „Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė“. Pa­vyz­džiui, ori­gi­na­laus ren­gi­nių tu­ri­nio sto­ka ir pa­čių kul­tū­ros var­to­to­jų trū­ku­mas, kul­tū­ri­nės veik­los de­cen­tra­li­za­ci­ja – tik ke­le­tas jų.

 

„Kaip ant se­no­jo ge­le­žin­ke­lio til­to pa­ma­tų Aly­tu­je bu­vo pa­sta­ty­tas mo­der­nus šiuo­lai­kiš­kas pės­čių­jų til­tas, taip ir kul­tū­ro­je rei­kia at­si­rem­ti į is­to­ri­jos tra­di­ci­ją ir kur­ti tai, kas nau­ja ir mo­der­nu“, – sa­ko Kul­tū­ros ir me­no ta­ry­bos na­rė Ine­sa Pil­ve­ly­tė apie pir­mi­nius pro­jek­to met­me­nis (jie jau pri­sta­ty­ti vie­šai, klu­be ŽA­LIA mies­to te­at­re), ku­rių idė­ji­niu ir fi­nan­si­niu „įžo­di­ni­mu“ da­bar tu­rė­tų pa­si­rū­pin­ti Kul­tū­ros sky­riaus spe­cia­lis­tai, nes pa­raiš­ką pil­do ir tei­kia sa­vi­val­dy­bė.

 

Aly­taus kaip Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės idė­ją su­da­ro veik­los sep­ty­nio­se plat­for­mo­se, ga­vu­sio­se sim­bo­li­nius til­tų pa­va­di­ni­mus: At­min­ties til­tai (is­to­ri­jos ak­tu­a­li­za­vi­mo), Mie­gan­tys til­tai (su aliu­zi­ja į mie­ga­muo­sius ra­jo­nus, prie ku­rių kul­tū­ri­nis veiks­mas ga­lė­tų pri­ar­tė­ti – ben­druo­me­niš­ku­mo ug­dy­mo ir kul­tū­ri­nio de­cen­tra­li­za­vi­mo), (Ne) pa­sta­ty­tas til­tas (pa­sa­ko­ji­mo apie mies­to kū­ri­mo ir jo įtvir­ti­ni­mo, ki­taip sa­kant, Aly­taus iden­ti­te­to pa­ieš­kos kū­ry­bi­nė­se dirb­tu­vė­se etc.), Til­tas pla­čiai (kul­tū­ri­nės at­ver­ties pa­sau­liui), Gelž­be­to­ni­nis til­tas su spar­nais (kū­ry­bi­nių in­dust­ri­jų vys­ty­mo ir tarp­sek­to­ri­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo), Ža­lie­ji til­tai (erd­vių di­zai­no), Ky­lan­tys til­tai (vai­kų ir jau­ni­mo įtrauk­ties).

 

Dė­lio­jant pir­mi­nę pro­jek­to „Sta­tan­tys til­tus“ idė­ją ki­lo klau­si­mų, ar tik­rai pa­kan­ka­mas mies­to iš­skir­ti­nu­mas ga­lė­tų bū­ti ke­tu­ri til­tai (be­je, šią idė­ją ban­do­ma pa­nau­do­ti pro­jek­tui „Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė“ jau an­trą kar­tą, pir­mo­ji pa­raiš­ka ne­lai­mė­jo), ku­rio kon­teks­te bū­tų ga­li­ma dė­lio­ti kul­tū­ri­nio iš­skir­ti­nu­mo idė­jas? Ta­čiau šį­kart tiks­las yra net­gi ne tap­ti Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­ne, bet pra­dė­ti pro­ce­są, po­kal­bį su mies­to ben­druo­me­ne, ug­dy­ti jų kū­ry­biš­ku­mą ir su­kur­ti Aly­taus kaip at­vi­ro po­ky­čiams, kū­ry­bai, ko­mu­ni­ka­ci­jai su mies­te­lė­nais ir mies­to sve­čiais, uni­ka­laus ir sve­tin­go Dzū­ki­jos mies­to įvaiz­dį, at­sklei­džiant ir pri­sta­tant kraš­to kul­tū­ri­nį uni­ka­lu­mą.

toliau2018-05-15  commSkaityti komentarus (1)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100