arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Galigantas, Mantigailė, Vincentas, Aurėja

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2018-05-15  SpausdintiSpausdinti

Alytaus miesto savivaldybei prireikė saugumiečių pastato

Alma MOSTEIKAITĖ
 Aly­taus mies­to cen­tre, S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no g. 12, esan­tis pa­sta­tas ži­no­mas kaip pri­klau­sęs Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tui (VSD). Čia vei­kė de­par­ta­men­to Aly­taus apy­gar­dos sky­rius. Pa­kei­tus VSD veik­los or­ga­ni­za­vi­mą, Aly­tu­je ne­be­li­ko de­par­ta­men­to pa­da­li­nio, prieš dve­jus me­tus pa­sta­tas bu­vo per­duo­tas vals­ty­bės įmo­nei Tur­to ban­kui. Į pas­ta­rą­jį šiuo me­tu krei­pė­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pra­šy­da­ma sau­gu­mie­čių val­dy­tą vals­ty­bės tur­tą – pa­sta­tą mies­to cen­tre – per­duo­ti sa­vi­val­dy­bės po­rei­kiams.

 Prieš dvejus metus saugumiečių Alytuje valdytas pastatas buvo perduotas valstybės įmonei Turto bankui. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

Tur­to ban­kas pa­pra­šė pa­tiks­lin­ti krei­pi­mą­si

VSD Aly­taus apy­gar­dos sky­rius XX am­žiaus pra­džio­je pa­sta­ty­ta­me pa­sta­te Aly­tu­je, S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no g. 12, Mies­to so­do kai­my­nys­tė­je, įsi­kū­rė at­kū­rus ša­lies ne­pri­klau­so­my­bę – 1991-ai­siais. Sau­gu­mie­čiams pa­sta­tas bu­vo su­teik­tas kaip vals­ty­bės tur­tas.

 

Jie ka­pi­ta­liai ne­tvar­ky­tu pa­sta­tu nau­do­jo­si sep­ty­nio­li­ka me­tų. Ka­dan­gi bu­vo kiau­ras sto­gas, su­si­dė­vė­ję sa­ni­ta­ri­niai maz­gai, drė­ko sie­nos, pa­sta­to at­nau­ji­ni­mas įra­šy­tas į Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mą. Jam re­konst­ruo­ti pri­sta­tant prie­sta­tą ga­ra­žams ir ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­tal­poms bu­vo nu­ma­ty­ta 2 mln. 700 tūkst. li­tų.

 

Re­konst­ruk­ci­jos me­tu at­si­ra­do ne tik prie­sta­tas, bet ir tre­čias aukš­tas. O ji bu­vo baig­ta 2011-ai­siais.

 

Ta­čiau at­nau­jin­ta­me pa­sta­te sau­gu­mie­čiams il­gai veik­ti ne­bu­vo lem­ta. Dėl pa­keis­tos VSD veik­los or­ga­ni­za­vi­mo, pa­da­li­niai su­telk­ti Vil­niaus, Kau­no ir Klai­pė­dos mies­tuo­se, Aly­tu­je apy­gar­dos sky­riaus ne­be­li­ko.

 

Prieš dve­jus me­tus sau­gu­mie­čių Aly­tu­je val­dy­tas pa­sta­tas bu­vo per­duo­tas vals­ty­bės įmo­nei Tur­to ban­kui.

 

Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ne­be­li­kus VSD pa­da­li­nio, pa­sta­to te­ri­to­ri­ja tam­pa vis la­biau ap­leis­ta, už­že­lian­ti žo­lė­mis, kie­mas pri­ber­tas pu­šų kan­ko­rė­žių, ant lan­gų už­leis­tos bal­tos iš­ori­nės ža­liu­zės jau ima juos­ti.

 

Šio pa­sta­to plo­tas – 548 kv. met­rai. Jam pri­klau­so maž­daug 11 arų že­mės skly­pas.

 

Šiuo me­tu Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja krei­pė­si į Tur­to ban­ką pra­šy­da­ma jos po­rei­kiams per­leis­ti sau­gu­mie­čių val­dy­tą pa­sta­tą. Tai pa­tvir­ti­no ir Tur­to ban­ko at­stovė ryšiams su visuomene Aldona Grinienė: „Tur­to ban­kas iš Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės elek­tro­ni­niu pa­štu ga­vo krei­pi­mą­si dėl ga­li­my­bės per­duo­ti mi­nė­tą tur­tą sa­vi­val­dy­bei. Ban­kas pa­pra­šė pa­tiks­lin­ti krei­pi­mą­si, ta­čiau ofi­cia­laus pra­šy­mo iš sa­vi­val­dy­bės su nu­ro­dy­tu tiks­lu, kam bus rei­ka­lin­gas šis tur­tas, dar ne­ga­vo.“

 

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­riaus ve­dė­ja Auk­sė Juo­nie­nė, Tur­to ban­kui raš­tas yra ren­gia­mas, o pa­sta­tas rei­ka­lin­gas pla­nuo­jant jį pa­nau­do­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai, pa­vyz­džiui, į jį iš Aly­taus po­li­kli­ni­kos per­kel­ti So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rių. Dau­giau kaip 400 kv. met­rų pa­tal­po­mis šis sky­rius nau­do­ja­si pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį su Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­be, nes pas­ta­ra­jai pri­klau­so po­li­kli­ni­kos pa­sta­tas.

 

Šiuo me­tu Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė val­do apie 250 tūkst. kv. met­rų negy­venamųjų pa­tal­pų, di­džio­jo­je jų da­ly­je vei­kia švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to įstai­gos.

 

Pa­sta­tą ren­gia­ma­si par­duo­ti

Kai Tur­to ban­kas gaus ofi­cia­lų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pra­šy­mą su nu­ro­dy­tu tiks­lu, kam jai rei­ka­lin­gas sau­gu­mie­čių val­dy­tas pa­sta­tas, ban­kas, iš­ana­li­za­vęs esa­mą si­tu­a­ci­ją, įver­tins tur­to per­da­vi­mo ga­li­my­bę. Per­da­vi­mo ter­mi­nai pri­klau­so nuo Vy­riau­sy­bės pri­im­to nu­ta­ri­mo. Kaip sakė Turto banko atstovė ryšiams su visuo­me­ne A.Grinienė, būna atvejų, kai savivaldybės, perėmu­sios valdyti turtą nuosa­vybės teise, jį par­duo­da, niekada nepanaudoja pagal nuro­dy­tas funkcijas: „Pa­grin­­dinė savivaldybių nuro­dyta priežastis, dėl kurios nenaudoja perduoto turto yra šio turto būklė, rei­ka­laujanti iš savival­dy­bių in­ves­ticijų, o jų savivaldybės negali skirti.“

 

Pasak A.Grinienės, mi­nė­tas pa­sta­tas Aly­taus mies­to cen­tre yra įtrauk­tas į vals­ty­bės at­nau­ji­na­mo tur­to są­ra­šą, – jį ren­gia­ma­si par­duo­ti, o gau­tas lė­šas pa­nau­do­ti ki­tam vals­ty­bės tur­tui at­nau­jin­ti.

toliau2018-05-15  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100