arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Dalius, Mantilė, Magdalena

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2018-04-17  SpausdintiSpausdinti

Mokymus pradėjo trečia būsimų globėjų ir įtėvių grupė

Rita KRUŠINSKAITĖ

Vai­ko glo­ba ar įvai­ki­ni­mas – il­go ke­lio pra­džia, ku­riuo sėk­min­gai ei­ti ga­li­ma tik at­sa­kin­gai pa­si­ren­gus. Šei­moms, no­rin­čioms do­va­no­ti jau­kius na­mus ir mei­lę bei rū­pes­tį bio­lo­gi­nių tė­vų at­stum­tiems vai­kams, pa­dė­ti pa­si­ruo­šę Aly­taus vai­kų glo­bos na­mai.

 Alytaus vaikų globos namų socialinių programų koordinatorės, globėjų ir įtėvių rengimo programos (GIMK) mokytoja Daiva Žemaitaitytė. R.KRUŠINSKAITĖS nuotr.

„La­bai džiau­gia­mės vi­sais žmo­nė­mis, ku­rie, nu­spren­dę sa­vo mei­le da­ly­tis su li­ki­mo nu­skriaus­tais vai­kais, at­ėjo į glo­bė­jų ir įtė­vių mo­ky­mus“, – sa­kė Aly­taus vai­kų glo­bos na­mų so­cia­li­nių pro­gra­mų ko­or­di­na­to­rė, glo­bė­jų ir įtė­vių ren­gi­mo pro­gra­mos (GIMK) mo­ky­to­ja Dai­va Že­mai­tai­ty­tė.

 

Į tre­čią kar­tą Aly­taus vai­kų glo­bos na­mų ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės or­ga­ni­zuo­ja­mus mo­ky­mus su­si­rin­ko 12 aly­tiš­kių iš 7 šei­mų.

 

Mo­ky­mai pa­reng­ti pa­gal GIMK pro­gra­mą. Juos su­da­ro 10 už­si­ė­mi­mų, ku­riuo­se vyks­ta prak­ti­niai mo­ky­mai su mi­ni­ma­lia te­ori­jos da­li­mi. Mo­ky­mų da­ly­viai kar­tą per sa­vai­tę vyks­tan­čiuo­se už­si­ė­mi­muo­se mo­ko­si ne tik su­pras­ti, pri­im­ti ir gerb­ti bio­lo­gi­nę vai­ko pri­gim­tį, bet ir ge­riau pa­žin­ti pa­tys sa­ve. Sėk­min­gai bai­gu­siems mo­ky­mus, įtei­kia­mos tei­gia­mos iš­va­dos, kad jie ga­li tap­ti glo­bė­jais ar­ba įtė­viais.

 

Anot D.Že­mai­tai­ty­tės, svar­biau­sias mo­ky­mų tiks­las – kiek­vie­nam, ke­ti­nan­čiam pri­im­ti į sa­vo šei­mą vai­ką, leis­ti pa­čiam pa­jus­ti ir su­pras­ti, ką iš­gy­ve­na vai­kas, ne­te­kęs bio­lo­gi­nių tė­vų, bei pa­dė­ti jam aug­ti vi­sa­ver­čiu vi­suo­me­nės na­riu.

 

Ap­len­kia ins­ti­tu­ci­nę glo­bą

Bai­gu­sie­ji glo­bė­jų mo­ky­mus ir ga­vę tei­gia­mą iš­va­dą, tu­ri ga­li­my­bę įsi­dar­bin­ti so­cia­li­niais glo­bė­jais Aly­taus vai­kų glo­bos na­muo­se. Jiems bus mo­ka­mas 450 eu­rų (at­skai­čius mo­kes­čius) at­ly­gi­ni­mas ir 304 eu­rų glo­bos pa­šal­pa.

 

So­cia­li­niais glo­bė­jais ga­li bū­ti 21–65 me­tų as­me­nys, tu­rin­tys vi­du­ri­nį (ir aukš­tes­nį) iš­si­la­vi­ni­mą bei ga­li­my­bes vai­kais rū­pin­tis sa­vo na­muo­se. Jie tu­ri ne­dirb­ti ki­to dar­bo ir bet ku­riuo pa­ros me­tu į sa­vo na­mus pri­va­lo pri­im­ti po­li­ci­jos ar vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tų at­ve­ža­mus vai­kus. So­cia­li­niai glo­bė­jai vai­ku rū­pin­sis 6 mė­ne­sius ir il­giau, kol vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba (VTAS) nu­spręs, kad jau ga­li­ma vai­ką grą­žin­ti į bio­lo­gi­nę šei­mą, įvai­kin­ti ar­ba skir­ti nuo­la­ti­nę glo­bą.

 

„So­cia­li­nių glo­bė­jų dė­ka pra­ėju­siais me­tais nė vie­nas ma­žy­lis iki 3 me­tų, gy­ve­nan­tis Aly­taus mies­te, ne­pa­te­ko į ins­ti­tu­ci­nę glo­bą“, – tei­gė Aly­taus mies­to VTAS ve­dė­ja Ža­ne­ta Ab­ro­mai­tie­nė.

 

Anot jos, at­si­ran­da vis dau­giau žmo­nių, no­rin­čių tap­ti įtė­viais ar glo­bo­ti vai­kus. Per 2016 me­tus bu­vo pa­reng­ta 14 glo­bė­jų, o per­nai jau 20. Be to, nuo pra­ėju­sių me­tų pra­dė­jo dirb­ti so­cia­li­nės glo­bė­jos, sa­vo na­muo­se ap­gy­ven­di­nu­sios vai­kus, ku­riems bu­vo ne­sau­gu gy­ven­ti tė­vų na­muo­se ir grė­sė pa­tek­ti į val­diš­kas glo­bos ins­ti­tu­ci­jas.

 

Šiuo me­tu pas 5 so­cia­li­nes glo­bė­jas au­ga 8 ma­žie­ji aly­tiš­kiai, o 22 iš 56 Aly­taus vai­kų glo­bos auk­lė­ti­nių gy­ve­na tri­juo­se bu­tuo­se įsteig­to­se šei­my­no­se.

 

„Vi­siems vai­kams rei­kia mei­lės, ne­svar­bu, ko­kio­je šei­mo­je jie gims­ta.Nes tik pa­ty­rę gra­žius, šil­tus jaus­mus, vė­liau pa­tys ga­lės kur­ti sėk­min­gą gy­ve­ni­mą ir mo­kės au­gin­ti sa­vo vai­kus“, – įsi­ti­ki­nu­si D.Že­mai­tai­ty­tė.

 

Pa­ska­ti­no mei­lė vai­kams

D.Že­mai­tai­ty­tės nuo­mo­ne, lan­ky­ti glo­bė­jų pa­ruo­ši­mo kur­sus žmo­nes pa­ska­ti­na įvai­rios prie­žas­tys ir skir­tin­gos gy­ve­ni­mo ap­lin­ky­bės, ta­čiau vi­sus vie­ni­ja no­ras pa­dė­ti li­ki­mo nu­skriaus­tiems vai­kams, su­teik­ti jų vai­kys­tei kuo dau­giau džiaugs­mo ir gė­rio, leis­ti pa­jaus­ti, kad jie my­li­mi ir svar­būs.

 

So­cia­li­nės glo­bė­jos Ju­di­tos na­muo­se krykš­tau­ja nė dve­jų me­tu­kų ne­tu­rin­ti ma­žy­lė. Vi­sai ne­se­niai dvi tre­jų ir ket­ve­rių me­tų se­su­tės, pra­lei­du­sios 9 mė­ne­sius Ju­di­tos na­muo­se, per­si­kė­lė gy­ven­ti į nuo­la­ti­nių glo­bė­jų na­mus.

 

23 me­tus Aly­taus spe­cia­li­zuo­tuo­se kū­di­kių na­muo­se iš­dir­bu­sios ir sū­nų su duk­ra už­au­gi­nu­sios mo­ters tei­gi­mu, jos spren­di­mui tap­ti bu­din­čia glo­bė­ja pri­ta­rė ir ją vi­so­ke­rio­pai pa­lai­kė abu vai­kai. „Pri­im­ti į sa­vo šei­mą daug su­krė­ti­mų iš­gy­ve­nu­sius vai­kus yra di­de­lė at­sa­ko­my­bė, rei­ka­lau­jan­ti ir ži­nių, ir kan­try­bės.Ta­čiau jų šyp­se­nos, džiaugs­mas ir tei­gia­mi el­ge­sio po­ky­čiai at­per­ka įdė­tas pa­stan­gas“, – sa­kė bu­din­ti glo­bė­ja Ju­di­ta.

 

Tris sa­vus vai­kus už­au­gi­nu­si Al­do­na jau de­šimt me­tų kaip nuo­la­ti­nė glo­bė­ja au­gi­na dvi pa­aug­les se­su­tes ir kaip so­cia­li­nė glo­bė­ja rū­pi­na­si pus­an­trų me­tu­kų mer­gy­te ir tre­jų me­tu­kų ber­niu­ku. Anot mo­ters, glo­bė­ja ji ta­po no­rė­da­ma tik­rų­jų tė­vų at­stum­tiems vai­kams su­teik­ti mei­lę, rū­pes­tį, na­mų ši­lu­mą ir jau­ku­mą.

 

„No­rin­tie­ji į sa­vus na­mus pri­im­ti vai­kus iš glo­bos įstai­gų, tu­rė­tų su­kaup­ti la­bai daug in­for­ma­ci­jos, ypač psi­cho­lo­gi­nių ži­nių, kon­sul­tuo­tis su žmo­nė­mis, už­au­gi­nu­siais ir au­gi­nan­čiais pa­na­šaus li­ki­mo vai­kus. Dar la­bai svar­bu, kad glo­bė­jai, at­si­ra­dus pro­ble­mų, ne­bi­jo­tų kreip­tis pa­gal­bos į spe­cia­lis­tus, neuž­si­sklęs­tų sa­vy­je ir sa­vo na­muo­se“, – pa­ta­rė Al­do­na.

 

Kas­dien po ke­lis vai­kus

Tik au­gant šei­mo­je – bio­lo­gi­nė­je, glo­bė­jo ar įtė­vio – ga­li­ma vi­sa­ver­tė vai­ko rai­da.To­kia nuo­sta­ta įra­šy­ta Jung­ti­nių Tau­tų Vai­ko tei­sių kon­ven­ci­jo­je, ku­rią 1995 me­tais ra­ti­fi­ka­vo ir Lie­tu­va.

 

D.Že­mai­tai­ty­tės tei­gi­mu, vi­sa­me pa­sau­ly­je sie­kia­ma per­tvar­ky­ti vai­kų glo­bos sis­te­mas, kad ma­žė­tų vai­kų, au­gan­čių vals­ty­bi­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­se, o kuo dau­giau lik­tų šei­mo­se ir ben­druo­me­nė­se.

 

Mū­sų ša­ly­je taip pat ei­na­ma šia lin­kme. Nu­ma­ty­ta, kad iki 2020 me­tų tu­ri per­si­tvar­ky­ti 19 vai­kų glo­bos ins­ti­tu­ci­jų įvai­rio­se sa­vi­val­dy­bė­se. Lie­tu­vo­je yra 93 vai­kų glo­bos įstai­gos, ku­rio­se au­ga apie 2 tūkst. 896 vai­kai. Kas­dien įvai­kų glo­bos na­mus pa­ten­ka 3–4 vai­kai ar­ba 1 tūkst. 220 vai­kų per me­tus.

toliau2018-04-17  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100