Skaitykite šiandien
 
arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Saulenis, Mažvilė, Hiacintas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2018-04-14  SpausdintiSpausdinti

Žodyje „krizė” visuomet telpa pokyčių galimybė, tik reikia jų norėti ir ieškoti

Aldona Kudzienė

Įvai­rių gy­ve­ni­miš­kų ar si­tu­a­ci­nių kri­zių sa­vo gy­ve­ni­me pa­ti­ria­me kiek­vie­nas. Var­gu ar daug mū­sų yra iš­ven­gę trau­mų, li­gų, ne­tek­ties, ne­dar­bo, sky­ry­bų. At­si­dū­rus pa­di­din­tos ri­zi­kos zo­no­je, daž­nas ne­ten­ka ge­bė­ji­mo dirb­ti, sva­jo­ti, kur­ti, ne­ten­ka pa­ma­ti­nio ti­kė­ji­mo, nes žmo­gų ly­di per­ne­lyg di­de­lis ne­ri­mas, bai­mė, įtam­pa, net gė­da, skaus­mas. Psi­cho­lo­gai ti­ki­na, kad žo­dis „kri­zė“ vi­suo­met sa­vy­je tal­pi­na po­ky­čių ga­li­my­bę, tik rei­kia jų no­rė­ti ir ieš­ko­ti. Aly­taus po­li­kli­ni­kos psi­cho­lo­gi­nė tar­ny­ba dvi die­nas per sa­vai­tę – ant­ra­die­niais ir ket­vir­ta­die­niais – ano­ni­miš­kai ir ne­mo­ka­mai kon­sul­tuo­ja žmo­nes, su­si­dū­ru­sius su psi­cho­lo­gi­nė­mis pro­ble­mo­mis, skau­džiais iš­gy­ve­ni­mais. Šią pras­min­gą ano­ni­mi­nę aly­tiš­kių pa­slau­gą ly­di šauks­mas „Tu rū­pi – pa­gal­ba vi­suo­met yra ša­lia“. Ko­kia tai pa­gal­ba, apie tai pla­čiau kal­ba ją tei­kian­tys Aly­taus po­li­kli­ni­kos psi­cho­lo­gai Dai­va An­ta­na­vi­čiū­tė ir To­mas Šla­pi­kas.

 

Su emo­ci­ne bū­se­na esa­me lin­kę ne itin at­sa­kin­gai pa­si­elg­ti, net už­dels­ti iki rim­tų pa­da­ri­nių

 

 D.An­ta­na­vi­čiū­tė 2002 me­tais Vil­niaus uni­ver­si­te­te bai­gu­si moks­lus ir įgi­ju­si psi­cho­lo­gi­jos ma­gist­ro di­plo­mą. Dar be­si­mo­ky­da­ma ma­gist­ran­tū­ro­je dir­bo psi­cho­lo­ge Vil­niaus mo­ky­mo cen­tre „Mes esa­me“. Bai­gu­si moks­lus lai­mė­jo sti­pen­di­ją sta­žuo­tei Vo­kie­ti­jo­je, ku­rios me­tu tu­rė­jo ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su Vo­kie­ti­jos švie­ti­mo ir so­cia­li­ne sis­te­ma, ste­bė­ti psi­cho­lo­gų ir so­cia­li­nių dar­buo­to­jų veik­lą įvai­rio­se so­cia­li­nė­se įstai­go­se Ber­ly­ne. Ji yra sta­ža­vu­sis Olan­di­jo­je, Da­ni­jo­je, kva­li­fi­ka­ci­ją to­bu­li­no­si Aust­ri­jo­je.

 

Aly­tu­je yra tei­ku­si psi­cho­lo­gi­nes ir kar­je­ros pla­na­vi­mo kon­sul­ta­ci­jas dar­bo ne­te­ku­siems žmo­nėms, ve­du­si so­cia­li­nių kom­pe­ten­ci­jų to­bu­li­ni­mo mo­ky­mus įvai­rioms so­cia­li­nėms tiks­li­nėms gru­pėms – be­dar­biams, dir­ban­tiems pre­ky­bos sri­ty­je as­me­nims, ka­riams ir pa­rei­gū­nams, aukš­tes­nių kla­sių mo­ki­niams, stu­den­tams, ne­įga­lie­siems, nu­teis­tie­siems ir kt. Tai ji va­di­na ne­įkai­no­ja­ma pa­tir­ti­mi, pa­dė­ju­sia aug­ti pro­fe­si­nė­je sri­ty­je, nuo­lat to­bu­lė­ti.

Psichologė Daiva Antanavičiūtė: „Per šį dar neilgą paslaugos teikimo laikotarpį buvo žmonių, kuriems užteko vienkartinės suteiktos konsultacijos. Kitiems rekomenduota konsultacijas tęsti (ir tęsia) ambulatoriškai, dienos stacionaruose ar psichosocialinės reabilitacijos centruose, dalyvauti psichologinio augimo, savgalbos grupėse.“

 

Ano­ni­mi­nė psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba mū­sų po­li­kli­ni­ko­je tei­kia­ma nuo pra­ėju­sių me­tų gruo­džio mė­ne­sio, ir per šį trum­pą lai­ką jau krei­pė­si tik­rai ne­ma­žai žmo­nių. Dau­giau­sia pa­slau­gos pra­šo pa­tir­da­mi, iš­gy­ven­da­mi ne­ei­li­nius gy­ve­ni­mo įvy­kius, ku­riuos įvar­di­ja­me kri­zi­niais įvy­kiais (ar­ti­mo­jo ne­tek­tis, stai­gūs ne­ti­kė­ti su­kre­čian­tys įvy­kiai, emo­ci­nės ri­bos). Be­si­krei­pian­tys žmo­nės gau­na emo­ci­nę pa­ra­mą ir in­for­ma­ci­ją – siū­ly­mą, ką to­liau da­ry­ti, ku­ria lin­kme ju­dė­ti pir­myn. Ši pa­slau­ga pra­dė­ta teik­ti sie­kiant pri­ar­tin­ti psi­cho­lo­go pa­slau­gas mies­to gy­ven­to­jams. Ano­ni­mi­nės psi­cho­lo­go kon­sul­ta­ci­jos tei­kia­mos kai ku­rio­se Vil­niaus ir Kau­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se, tad orien­tuo­jan­tis į nau­jau­sias pa­slau­gų tei­ki­mo ten­den­ci­jas šią idė­ją įgy­ven­di­na­me ir Aly­tu­je.

 

Ga­li­ma pa­si­džiaug­ti ten­den­ci­ja, ro­dan­čia ma­žė­jan­čias žmo­nių bai­mes kreip­tis į psi­cho­lo­gus. Ži­no­ma, vis dar ga­jus mi­tas, kad žmo­gus tu­ri „bū­ti stip­rus ir su sa­vo pro­ble­mo­mis su­si­tvar­ky­ti pats“. Čia ga­li­ma pa­teik­ti pa­ly­gi­ni­mą – kai trūks­ta nuo­te­kų vamz­dis, ne­sa­ko­me sau „tu­riu su­si­tvar­ky­ti pats“, o kvie­čia­me meist­rą. Su sa­vo emo­ci­ne bū­se­na esa­me lin­kę kar­tais ne itin at­sa­kin­gai pa­si­elg­ti ir už­dels­ti iki rim­tų, kar­tais sa­vi­žu­dy­be gre­sian­čių, pa­da­ri­nių.

 

Kar­tais kreip­tis truk­do bai­mė su­tik­ti pa­žįs­ta­mų ne­to­li psi­cho­lo­go ka­bi­ne­to – kad ne­rei­kė­tų aiš­kin­tis, ko­kiu klau­si­mu as­muo už­su­ko... Ta­čiau no­riu nu­ra­min­ti, kad ano­ni­mi­nių kon­sul­ta­ci­jų nu­ma­ty­tas va­ka­ri­nis lai­kas, ir skir­tin­guo­se ka­bi­ne­tuo­se žmo­nes pri­ima du spe­cia­lis­tai, tad su­tik­ti to­kiu lai­ku pa­žįs­ta­mų mū­sų sky­riu­je ti­ki­my­bė bū­tų itin ma­ža (di­des­nė ti­ki­my­bė yra die­ną, kai daug žmo­nių Psi­chi­kos svei­ka­tos cen­tre at­vyks­ta dėl pro­fi­lak­ti­nių pa­tik­ri­ni­mų). Va­ka­ri­nis lai­kas tin­ka ir dir­ban­tiems žmo­nėms – tuo­met ne­rei­kia spe­cia­liai pra­šy­ti darb­da­vio iš­leis­ti anks­čiau iš dar­bo ir pa­aiš­kin­ti to­kio po­rei­kio prie­žas­ties. Svar­bu tik iš anks­to re­zer­vuo­ti su­si­ti­ki­mo lai­ką – re­zer­va­ci­jai ne­rei­kia nu­ro­dy­ti sa­vo var­do ar ki­tų as­me­ni­nių duo­me­nų.

 

Per šį dar ne­il­gą pa­slau­gos tei­ki­mo lai­ko­tar­pį bu­vo žmo­nių, ku­riems už­te­ko vien­kar­ti­nės su­teik­tos kon­sul­ta­ci­jos. Ki­tiems re­ko­men­duo­ta kon­sul­ta­ci­jas tęs­ti (ir tę­sia) am­bu­la­to­riš­kai, die­nos sta­cio­na­ruo­se ar psi­cho­so­cia­li­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos cen­truo­se, da­ly­vau­ti psi­cho­lo­gi­nio au­gi­mo, sav­gal­bos gru­pė­se.

 

Pa­ti kon­sul­tuo­ju jau dau­gy­bę me­tų ir nuo­lat ke­liu pro­fe­si­nę kva­li­fi­ka­ci­ją. Šiuo me­tu da­ly­vau­ju pro­fe­si­nio au­gi­mo gru­pė­je, ku­rio­je to­bu­li­nu kon­sul­ta­vi­mo įgū­džius, taip pat su­dė­tin­gas si­tu­a­ci­jas ana­li­zuo­ju da­ly­vau­da­ma spe­cia­lis­tų in­ter­vi­zi­jų gru­pė­se ir as­me­ni­nė­se su­per­vi­zi­jo­se.

 

 

 

 

Aly­taus mies­to gy­ven­to­jai tu­ri iš­skir­ti­nę ga­li­my­bę

 

Po­kal­bis su gy­dy­to­ju psi­cho­lo­gu T.Šla­pi­ku, Aly­taus po­li­kli­ni­ko­je tei­kian­čiu ano­ni­mi­nės psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos pa­slau­gą.

Gydytojas psichologas Tomas Šlapikas: „Net nereikia žvelgti taip toli kaip kitos Europos šalys, kad pastebėtume, jog ir Lietuvoje yra sudarytos sąlygos gauti psichologinę pagalbą. Egzistuoja galimybė gauti anoniminę pagalbą telefonu, elektroniniu paštu ar internetinio vaizdo transliavimu, pavyzdžiui, „Skype“. Tiesa, gyva ir būtent anoniminė pagalba, mano žiniomis, suteikiama rečiau, ir tikrai ne visuose miestuose, tad Alytaus gyventojai turi gan išskirtinę galimybę.“

 

– Gy­dy­to­jau, pa­kal­bė­ki­me apie to­kios pa­slau­gos rei­ka­lin­gu­mą. Ko­kiais at­ve­jais pra­var­tu kreip­tis į gy­dy­to­ją psi­cho­lo­gą? Ko­kio am­žiaus žmo­nės daž­niau­siai su­si­du­ria su psi­cho­lo­gi­nė­mis pro­ble­mo­mis?

 

– Vi­si gy­ve­ni­me pa­ti­ria­me mo­men­tų, kai jau­čia­mės pri­slėg­ti, su­ir­zę, vie­ni­ši, jau­čia­me ne­ri­mą... Ne­pai­sant, kas lė­mė šiuos jaus­mus, kar­tais jie to­kie ryš­kūs ir sun­kūs, jog bū­da­mi vie­ni ir nie­ko ne­da­ry­da­mi mes ali­na­me sa­ve ir sa­vo svei­ka­tą bei su­tei­kia­me ga­li­my­bę at­ei­ty­je kil­ti di­des­niems sun­ku­mams. Jei įsi­pjau­na­te pirš­tą, ar tvars­to­te žaiz­dą? Tur­būt, taip. Ano­ni­mi­nę psi­cho­lo­go pa­gal­bą ga­li­me su­pras­ti kaip psi­cho­lo­gi­nės žaiz­dos tvars­ty­mą, ku­ris ga­li pa­dė­ti iš­veng­ti at­ei­ty­je di­des­nių psi­cho­lo­gi­nių pro­ble­mų.

 

Mū­sų pa­slau­ga skir­ta as­me­nims nuo 16 me­tų. Tai grei­ta psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba, ku­ri pa­dės su­si­dū­rus su ar­ti­mo­jo sa­vi­žu­dy­be ar ke­ti­ni­mu nu­si­žu­dy­ti, pa­ty­rus su­kre­čian­tį įvy­kį, iš­gy­ve­nant stip­rius ne­ri­mo, bai­mės ar be­vil­tiš­ku­mo jaus­mus, tu­rint min­čių apie sa­vi­žu­dy­bę.

 

– Ko­dėl žmo­nės vis dar ven­gia kreip­tis pa­gal­bos į psi­cho­lo­gus? Ko­kia prak­ti­ka šio­je sri­ty­je ki­tų Eu­ro­pos ša­lių? Koks bū­tų Jū­sų pa­ta­ri­mas?

 

– Vi­suo­me­nė­je vis dar eg­zis­tuo­ja stig­ma dėl pa­gal­bos krei­pi­mo­si į psi­cho­lo­gus. Prie­žas­tys – bai­mė, ką pa­gal­vos ki­ti, no­ras su pro­ble­mo­mis tvar­ky­tis pa­tiems, gal­būt dar ir iš­li­kęs klai­din­gas įsi­vaiz­da­vi­mas, jog į psi­cho­lo­gus krei­pia­si tik psi­chi­nę ne­ga­lią tu­rin­tys as­me­nys. Tie­sa, pa­laips­niui krei­pi­ma­sis į šiuos spe­cia­lis­tus tam­pa pri­im­ti­na prak­ti­ka ki­lus psi­cho­lo­gi­nėms pro­ble­moms, kai, bent jau tarp jau­nes­nio am­žiaus žmo­nių, bū­na drau­gų, bai­gu­sių psi­cho­lo­gi­ją, ar tų, ku­rie bu­vo lan­kę­si ir pa­si­da­li­jo sa­vo pa­tir­ti­mi.

 

Net ne­rei­kia žvelg­ti taip to­li kaip ki­tos Eu­ro­pos ša­lys, kad pa­ste­bė­tu­me, jog ir Lie­tu­vo­je yra su­da­ry­tos są­ly­gos gau­ti psi­cho­lo­gi­nę pa­gal­bą. Eg­zis­tuo­ja ga­li­my­bė gau­ti ano­ni­mi­nę pa­gal­bą te­le­fo­nu, elek­tro­ni­niu pa­štu ar in­ter­ne­ti­nio vaiz­do tran­slia­vi­mu, pa­vyz­džiui, „Sky­pe“. Tie­sa, gy­va ir bū­tent ano­ni­mi­nė pa­gal­ba, ma­no ži­nio­mis, su­tei­kia­ma re­čiau, ir tik­rai ne vi­suo­se mies­tuo­se, tad Aly­taus gy­ven­to­jai tu­ri gan iš­skir­ti­nę ga­li­my­bę.

 

Ma­no pa­ta­ri­mas vi­siems vie­no­das – jei­gu jau­čia­te, kad su sa­vo jaus­mais ir min­ti­mis jau yra sun­ku su­si­tvar­ky­ti – pa­ban­dy­ki­te jas iš­sa­ky­ti gar­siai sau ar, ge­res­niu at­ve­ju, ki­tam as­me­niui. Pa­sa­kius jas gar­siai vis­kas pa­si­da­ro aiš­kiau ir su­pran­ta­miau. Jei ne­tu­ri­te ar­ti­mo žmo­gaus, ku­ris jus su­pras­tų ir ku­riam ga­lė­tu­mė­te nuo­šir­džiai iš­si­pa­sa­ko­ti, – kreip­ki­tės į psi­cho­lo­gą.

 

– Ką reiš­kia ano­ni­mi­nė psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba? Kuo ji ski­ria­si nuo psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos?

 

– Psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba – tai įvai­rios psi­cho­lo­gi­nės prie­mo­nės, skir­tos pa­ge­rin­ti as­mens psi­chi­nę bū­se­ną. Iš prak­ti­nės pu­sės, ano­ni­mi­nė psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba nuo psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos ski­ria­si tik tuo, jog pa­gal­ba su­tei­kia­ma ano­ni­miš­kai, tad at­ėjęs žmo­gus ga­li bū­ti už­tik­rin­tas, kad in­for­ma­ci­ja apie jo at­vy­ki­mą bus ži­no­ma tik jam ir jį pri­ėmu­siam psi­cho­lo­gui. Tie­sa, pas­ta­ra­jam net ne­bū­ti­na įvar­dy­ti sa­vo var­do, o psi­cho­lo­go eti­ka įpa­rei­go­ja lai­ky­tis kon­fi­den­cia­lu­mo, tad tai, apie ką jūs kal­bė­jo­tės, ne­bus nie­kam at­skleis­ta. Ma­nau, jog tai su­tei­kia žmo­gui sau­gu­mo jaus­mą ir jis ga­li jaus­tis tvir­čiau pri­im­da­mas spren­di­mą siek­ti pa­gal­bos.

 

– Ši pa­slau­ga pri­ei­na­ma vi­siems gy­ven­to­jams? Ar pa­gal­bos ga­li kreip­tis ir psi­cho­lo­gi­nių pro­ble­mų tu­rin­čio­jo žmo­gaus ar­ti­mie­ji, kad ga­lė­tų pri­rei­kus šiam pa­gel­bė­ti?

 

– Ši pa­slau­ga pri­ei­na­ma vi­siems Aly­taus mies­to gy­ven­to­jams. Ži­no­ma, ga­li­ma kreip­tis žmo­nėms, ku­rių ar­ti­mie­ji tu­ri psi­cho­lo­gi­nių pro­ble­mų. Ne­re­tai, gy­ve­nant su to­kiu žmo­gu­mi, ar­ti­mie­ji pa­ti­ria stip­rų ne­ri­mą ar net bai­mę, ku­rie pa­vei­kia ir jų pa­čių psi­chi­nę svei­ka­tą, tad pa­gal­ba tam­pa rei­ka­lin­ga ir jiems. Esant klau­si­mų apie gy­ve­ni­mą su ser­gan­čiai­siais psi­chi­nė­mis li­go­mis, sten­gia­mės su­teik­ti in­for­ma­ci­ją ar nu­kreip­ti to­kius as­me­nis į ati­tin­ka­mas pa­gal­bą tei­kian­čias ins­ti­tu­ci­jas.

 

– Ar pa­slau­gai gau­ti rei­ka­lin­ga iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja?

 

– Šia pa­slau­ga sie­kia­ma už­tik­rin­ti ano­ni­miš­ku­mą, tad tam, kad ne­pra­si­lenk­tu­mė­te su ki­tais as­me­ni­mis, sie­kian­čiais ano­ni­mi­nės pa­gal­bos, rei­ka­lin­ga iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja.

 

Ne­re­tai kri­zi­nė si­tu­a­ci­ja žmo­gų iš­tin­ka stai­ga. Rei­ka­lin­ga sku­bi psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba. Ar yra ga­li­my­bė spręs­ti pro­ble­mą čia ir da­bar?

 

Ži­no­ma. Vie­na es­mi­nių ano­ni­mi­nės psi­cho­lo­go pa­gal­bos sri­čių – grei­ta ir mo­men­ti­nė pa­gal­ba čia ir da­bar, kai as­me­niui, pa­ty­ru­siam kri­zi­nę si­tu­a­ci­ją, pa­gal­ba yra rei­ka­lin­giau­sia.

 

– Tai ne­mo­ka­ma pa­slau­ga?

 

– Taip, ši pa­slau­ga ne­mo­ka­ma.

 

 

 Alytaus miesto gyventojuS Ano­ni­miš­kai ir ne­mo­ka­mai kon­sul­tuo­jame:

Antradieniais  16–18 val.

Ketvirtadieniais 16–18 val.

Jei turite klausimų,

kreipkitės tel. (8 315) 90 030 (nuo 8 iki 16 val.).

toliau2018-04-14  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100