Skaitykite šiandien
 
arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Saulenis, Mažvilė, Hiacintas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2018-04-14  SpausdintiSpausdinti

Ligonių ir ligoninės gerovei – projektų daugiau kaip už pusketvirto milijono eurų

Alma MOSTEIKAITĖ

Šiuo me­tu Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je vyk­do­mi pen­ki eu­ro­pi­nių, ša­lies spe­cia­lių­jų fon­dų, vals­ty­bės ir mies­to sa­vi­val­dy­bės fi­nan­suo­ja­mi pro­jek­tai. Dau­giau nei po 1 mln. eu­rų kai­nuos vai­kų li­gų kor­pu­so at­nau­ji­ni­mas ir šios gy­dy­mo įstai­gos ener­ge­ti­nio ūkio at­nau­ji­ni­mas pa­nau­do­jant at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos šal­ti­nius. Per 200 tūkst. eu­rų gau­ta pro­jek­tui dėl vai­kų gy­dy­mui rei­ka­lin­gos me­di­ci­ni­nės įran­gos at­nau­ji­ni­mo bei me­di­kų to­bu­li­ni­mo­si. Už dau­giau kaip 100 tūkst. eu­rų jau įsi­gy­tas me­di­ci­ni­nių at­lie­kų kenks­min­gu­mo ša­li­ni­mo įren­gi­nys. Be­veik 20 tūkst. eu­rų pa­nau­do­ja­ma rei­ka­lin­giems spe­cia­lis­tams pri­sik­vies­ti.

 

Iki me­tų pa­bai­gos, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai sky­rus lė­šų, li­go­ni­nė­je tu­rė­tų at­si­ras­ti nau­jas, per 1 mln. eu­rų kai­nuo­jan­tis mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so to­mog­ra­fas. Tad pas­ta­ruo­ju me­tu Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės pa­cien­tų ir pa­čios gy­dy­mo įstai­gos ge­ro­vei vyk­do­ma pro­jek­tų dau­giau kaip už pus­ket­vir­to mi­li­jo­no eu­rų.

 Iš Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų saulės kolektoriai įrengti ant Akušerijos ir ginekologijos skyriaus bei administracijos pastatų stogų.

 

Vai­kų li­gų kor­pu­so at­nau­ji­ni­mas tu­ri pra­si­dė­ti šiais me­tais

Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės vai­kų li­gų kor­pu­sui at­nau­jin­ti per 1 mln. eu­rų gau­ta iš eu­ro­pi­nių fon­dų, taip pat skir­ta vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų. Šiuo me­tu jau bai­gia­mi pro­jek­ta­vi­mo dar­bai, o ran­gos dar­bai tu­ri pra­si­dė­ti šiais me­tais.

 

Už vyk­do­mo pro­jek­to pi­ni­gus bus at­nau­jin­ta pus­an­tro aukš­to tri­aukš­čia­me vai­kų li­gų kor­pu­se. Pir­ma­ja­me aukš­te – re­mon­tuo­ja­ma be­veik 400 kv. met­rų pa­tal­pų, nes da­lis jų čia jau su­tvar­ky­ta ir vei­kia he­mo­dia­li­zės die­nos sta­cio­na­ras, re­konst­ruo­ja­mas vi­sas kor­pu­so ant­ras aukš­tas – be­veik 750 kv. met­rų. Tre­čia­jam aukš­tui tvar­ky­ti ti­ki­ma­si gau­ti lė­šų per ki­tus pro­jek­tus.

 

Iš dau­giau nei 1 mln. eu­rų 145 tūkst. ski­ria­ma rei­ka­lin­gai me­di­ci­ni­nei įran­gai ir bal­dams įsi­gy­ti. Bus nu­pirk­tas elek­tro­kar­diog­ra­fas, de­fib­ri­lia­to­rius, gy­vy­bi­nių funk­ci­jų mo­ni­to­rius, or­to­don­to ka­bi­ne­to įran­ga, įren­gia­ma dan­tų tech­ni­ko la­bo­ra­to­ri­ja. Taip pat įsi­gy­ja­mos funk­ci­nės lo­vos kū­di­kiams, su­de­da­mo­sios lo­vos juos gy­dy­mo me­tu pri­žiū­rin­tiems tė­vams, spin­te­lės su mai­ti­ni­mui skir­tais sta­le­liais, nau­ja­gi­mių vys­ty­mo sta­lai.

 

Nu­ma­ty­ti dar­bai vai­kų li­gų kor­pu­se tu­ri bū­ti baig­ti iki at­ei­nan­čių me­tų lie­pos pa­bai­gos.

 

Kaip sa­ko li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas, pra­si­dė­jus re­mon­to dar­bams šia­me kor­pu­se, vai­kai gy­dy­ti bus per­kel­ti į pa­grin­di­nį li­go­ni­nės kor­pu­są, ku­rį lai­ką ma­žie­siems pa­cien­tams, jų tė­vams bei me­di­kams ga­li tek­ti su­si­dur­ti su tam tik­rais sun­ku­mais: „Ta­čiau tai lai­ki­na, vai­kų gy­dy­mui skir­tas pa­tal­pas bū­ti­nai rei­kia re­mon­tuo­ti. Džiau­gia­mės ga­vę fi­nan­si­nę pa­ra­mą, o po jų at­nau­ji­ni­mo vai­kams bus su­da­ry­tos tik­rai ge­res­nės są­ly­gos gy­dy­tis.“

 

Jau per šiais me­tais bai­gia­mą vyk­dy­ti eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą kar­tu su Ma­ri­jam­po­lės, Len­ki­jos Su­val­kų ir Bals­to­gės li­go­ni­nė­mis, iš ku­rio Aly­taus li­go­ni­nei te­ko be­veik 234 tūkst. eu­rų, įsi­gy­ta vai­kams gy­dy­ti rei­ka­lin­gos me­di­ci­ni­nės įran­gos, da­lis lė­šų skir­ta me­di­kų mo­ky­mams.

 

Vyk­dy­da­ma šį pro­jek­tą li­go­ni­nė nu­si­pir­ko aukš­tos raiš­kos vi­de­o­la­pa­ras­ko­pi­nę sis­te­mą su vai­kų chi­rur­gi­jos in­stru­men­tų rin­ki­niu, dirb­ti­nės plau­čių ven­ti­lia­ci­jos ir nar­ko­zės apa­ra­tus, au­sų, no­sies, ger­klės li­gų gy­dy­to­jo dar­bo vie­tos įran­gą. Vai­kų li­gų gy­dy­to­jai pro­jek­to vyk­dy­mo me­tu jau da­ly­va­vo dau­giau nei de­šim­ty­je mo­ky­mų ir su­si­ti­ki­mų, siek­da­mi pa­si­da­ly­ti pa­tir­ti­mi.

 

Iš­lai­das šil­dy­mui sie­kia­ma su­ma­žin­ti maž­daug pu­siau

„2016-ai­siais iš Lie­tu­vos ir Švei­ca­ri­jos ben­dra­dar­bia­vi­mo pro­gra­mos pa­ra­mos ir ben­dro­jo fi­nan­sa­vi­mo lė­šų sau­lės ko­lek­to­rius įren­gė­me ant Aku­še­ri­jos ir gi­ne­ko­lo­gi­jos sky­riaus bei ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­tų sto­gų. Tai per me­tus mums lei­džia su­tau­py­ti 10–15 pro­cen­tų iš­lai­dų elek­trai bei van­de­niui pa­šil­dy­ti. Ta­čiau jau ke­le­rius me­tus tu­rė­jo­me pa­ren­gę pro­jek­tą vi­sam li­go­ni­nės ener­ge­ti­niam ūkiui mo­der­ni­zuo­ti, pa­nau­do­jant at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos šal­ti­nius. To­kiam pro­jek­tui pa­ra­mą pa­vy­ko gau­ti pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je iš vals­ty­bės Kli­ma­to kai­tos spe­cia­lio­sios pro­gra­mos. Pro­jek­tą tu­ri­me baig­ti įgy­ven­din­ti 2020-ai­siais, o jį įvyk­džius li­go­ni­nės iš­lai­dos šil­dy­mui tu­rė­tų su­ma­žė­ti maž­daug pu­siau. Da­bar per me­tus už cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mą ši­lu­mi­nę ener­gi­ją mo­ka­me apie 300 tūks­tan­čių eu­rų“, – tei­gė li­go­ni­nės di­rek­to­rius A.Va­si­liaus­kas.

 

Iš Kli­ma­to kai­tos spe­cia­lio­sios pro­gra­mos li­go­ni­nės ener­ge­ti­nio ūkio mo­der­ni­za­vi­mui pa­nau­do­jant at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos šal­ti­nius skir­ta 1 mln. 228 tūkst. eu­rų. Už šiuos pi­ni­gus bus įreng­ta ge­o­ter­mi­nio šil­dy­mo sis­te­ma, sau­lės ko­lek­to­riai ant vi­sų li­go­ni­nės gy­dy­mui nau­do­ja­mų pa­sta­tų, taip pat fo­to­elek­tri­nė.

 

Ėmus veik­ti šiems įren­gi­niams su­ma­žės iš­lai­dos ir karš­tam van­de­niui, elek­tros ener­gi­jai. Tai ir ap­lin­ką tau­so­jan­čios prie­mo­nės, nes nau­do­jant at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos šal­ti­nius, į ją ma­žiau pa­ten­ka an­glies diok­si­do.

 

Me­di­ci­ni­nių at­lie­kų kenks­min­gu­mo ša­li­ni­mo įren­gi­nys pra­dės veik­ti bir­že­lį

Iki šiol li­go­ni­nė me­di­ci­ni­nes at­lie­kas, pa­vyz­džiui, ada­tas, švirkš­tus, pei­lius, chi­rur­gi­nio nau­do­ji­mo reik­me­nis, sa­ni­ta­ri­nius rank­šluosčius, vys­tyk­lus, vien­kar­ti­nius ap­klo­tus, krau­jo mai­še­lius, zon­dus, tvars­čius ar tam­po­nus ati­duo­da jas su­ren­kan­čioms įmo­nėms.

 

Pas­ta­ruo­ju me­tu už Lie­tu­vos ap­lin­kos ap­sau­gos in­ves­ti­ci­jų fon­do pro­gra­mos lė­šas, skir­tas li­go­ni­nės pa­reng­tam pro­jek­tui, ku­rio ver­tė – 133 tūkst. eu­rų, gy­dy­mo įstai­ga jau įsi­gi­jo me­di­ci­ni­nių at­lie­kų kenks­min­gu­mo ša­li­ni­mo įren­gi­nį. Jis, ga­vus rei­kia­mus lei­di­mus, tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti bir­že­lio pra­džio­je.

 

Kaip sa­kė li­go­ni­nės In­fek­ci­jų kon­tro­lės sky­riaus ve­dė­ja Da­nu­tė Kuz­mic­kie­nė, pra­dė­jus veik­ti įren­gi­niui, su­de­gin­tos me­di­ci­ni­nės at­lie­kos taip pat bus ati­duo­da­mos su­ren­kan­čioms įmo­nėms, ta­čiau svo­ris su­ma­žės apie 30 proc., to­dėl ma­žiau teks mo­kė­ti ir su­rin­kė­jams, taip pat la­bai svar­bu, kad po ap­do­ro­ji­mo su­si­da­rys ne­pa­vo­jin­gos de­gios at­lie­kos. Pas­ta­ro­sios ga­li bū­ti nau­do­ja­mos kaip ku­ras.

 

Per me­tus mi­nė­tu įren­gi­niu li­go­ni­nė pla­nuo­ja ap­do­ro­ti apie 32 to­nas su­si­da­ran­čių in­fe­kuo­tų me­di­ci­ni­nių at­lie­kų.

 

Pro­jek­tas – spe­cia­lis­tams pri­sik­vies­ti

Pra­ėju­siais me­tais li­go­ni­nė, pa­nau­do­da­ma sa­vo, vals­ty­bės biu­dže­to ir eu­ro­pi­nių fon­dų lė­šas, pra­dė­jo vyk­dy­ti pro­jek­tą dėl rei­ka­lin­gų spe­cia­lis­tų pri­sit­rau­ki­mo iš da­lies fi­nan­suo­jant jų stu­di­jas.

 

Toks pro­jek­tas truks ket­ve­rius me­tus, o jam iš mi­nė­tų šal­ti­nių bus pa­nau­do­ta per 19 tūkst. eu­rų. Per­nai pa­nau­do­ta be­veik 3 tūkst. eu­rų.

 

„Šį pro­jek­tą vyk­do Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, mū­sų li­go­ni­nė yra part­ne­rė. Šiuo me­tu yra fi­nan­suo­ja­mos kar­dio­lo­gi­jos re­zi­den­tū­ros stu­di­jos. Ti­ki­mės, kad pro­jek­tas bus nau­din­gas ir ki­tų sri­čių gy­dy­to­jų stu­di­joms pa­remti“, – tvir­ti­no A.Va­si­liaus­kas.

 

Šiuo me­tu li­go­ni­nė ga­lė­tų įdar­bin­ti apie de­šimt įvai­rių sri­čių gy­dy­to­jųs, pa­vyz­džiui, vi­daus li­gų, neu­ro­lo­gą, nef­ro­lo­gą, oto­ri­no­la­rin­go­lo­gą, gast­ro­en­te­ro­lo­gą, uro­lo­gą, anes­te­zio­lo­gą-re­a­ni­ma­to­lo­gą, kar­dio­lo­gą, ra­dio­lo­gą.

 

Mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so to­mog­ra­fo ti­ki­ma­si su­lauk­ti iki me­tų pa­bai­gos

Ko­vo pa­bai­go­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė, kad iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bū­du sep­ty­ne­rių me­tų lai­ko­tar­piui iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų li­go­ni­nei bū­tų nu­pirk­tas nau­jas bran­duo­li­nio mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so to­mog­ra­fas. Mat iki šiol čia esan­tis to­kiu pat bū­du be­veik prieš de­šimt­me­tį nu­pirk­tas toks to­mog­ra­fas daž­nai gen­da, o pa­cien­tai ty­ri­mų pri­vers­ti ieš­ko­ti Vil­niaus ir Kau­no li­go­ni­nė­se.

 

Nau­jas mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so to­mog­ra­fas ga­li kai­nuo­ti per 1 mln. eu­rų. O jo po įvyk­dy­tų vie­šų­jų pir­ki­mų li­go­ni­nė­je ti­ki­ma­si su­lauk­ti iki me­tų pa­bai­gos.

 

Pa­sak li­go­ni­nės va­do­vo, tai la­bai svar­bi apa­ra­tū­ra li­go­niams, ypač ser­gan­tiems on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis. Juo per me­tus at­lie­ka­ma apie 5 tūkst. ty­ri­mų pa­cien­tams.

 

Ko­kiems pro­jek­tams ti­ki­ma­si pa­ra­mos?

Šiuo me­tu li­go­ni­nė pa­ren­gu­si pro­jek­tą „Gal­vos sme­ge­nų krau­jo­ta­kos li­gų diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo pa­slau­gų ko­ky­bės ir pri­ei­na­mu­mo ge­ri­ni­mas“, ku­rio pre­li­mi­na­ri ver­tė – 276 tūkst. eu­rų, o pa­ra­mos ti­ki­ma­si iš eu­ro­pi­nių fon­dų ir vals­ty­bės biu­dže­to.

 

Pa­gal šį pro­jek­tą ti­ki­ma­si gau­ti lė­šų, pa­nau­do­ti­nų įsi­gy­ti rei­ka­lin­gos me­di­ci­ni­nės įran­gos mi­nė­toms li­goms gy­dy­ti.

 

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nę yra įtrau­ku­si į są­ra­šą res­pub­li­ki­nių ir re­gio­nų li­go­ni­nių, ku­rio­se iki 2023-ių­jų tu­ri at­si­ras­ti sta­cio­na­rūs ge­riat­ri­jos ar­ba gar­baus am­žiaus žmo­nėms me­di­ci­ni­nes pa­slau­gas tei­kian­tys sky­riai, o už šias pa­slau­gas bū­tų mo­ka­ma iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do.

 

Li­go­ni­nės va­do­vai įsi­ti­ki­nę, kad to­kios pa­slau­gos yra la­bai rei­ka­lin­gos Aly­taus re­gio­no gy­ven­to­jams, nes čia dau­gė­ja gar­baus am­žiaus žmo­nių, o jų ar­ti­mie­ji, pa­vyz­džiui, emig­ra­vu­sie­ji, ne­tu­ri ga­li­my­bių pa­si­rū­pin­ti to­kių žmo­nių se­nat­ve.

 

„Mū­sų vyk­do­mi pro­jek­tai tar­pu­sa­vy­je la­bai su­si­ję ir su­da­ro ben­drą li­go­ni­nės in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mo stra­te­gi­jos po­li­ti­ką bei ati­tin­ka įstai­gos stra­te­gi­nius tiks­lus – su­kur­ti efek­ty­viai vei­kian­čią li­go­ni­nės struk­tū­rą, pa­cien­tams lai­ku su­teik­ti ko­ky­biš­kas, sau­gias ir pri­ei­na­mas svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas, su­kur­ti pa­trauk­lų sau­gios li­go­ni­nės įvaiz­dį. Siek­da­mi to­kių tiks­lų jau ke­le­rius me­tus tu­ri­me ben­drą pro­jek­tą su San­ta­ros kli­ni­ko­mis, – to­kiu bū­du ben­drai tei­kia­ma pa­gal­ba ser­gan­tie­siems šir­dies li­go­mis. Su Kau­no kli­ni­ko­mis ben­dra­dar­biau­ja­me siek­da­mi pa­dė­ti pacientams, patyrusiems ūmų in­sul­tą. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, įver­tin­da­ma mū­sų vyk­do­mus pro­jek­tus sku­biai ir sau­giai pa­cien­tų pa­gal­bai, per­da­vė nau­ją re­a­ni­mo­bi­lį, taip pat grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­lį, skir­tą per­vež­ti li­go­nius į ki­tas gy­dy­mo įstai­gas kon­sul­ta­ci­joms ar to­les­niam gy­dy­mui. Tik­riau­siai vi­si, ku­rie pas mus gy­dė­si ar gy­do­si, ga­li įver­tin­ti pa­ge­rė­ju­sias są­ly­gas at­nau­jin­ta­me pen­kių aukš­tų vi­daus li­gų kor­pu­se. Nėš­čio­sioms, gim­dy­vėms ir nau­ja­gi­miams taip pat są­ly­gos mū­sų įstai­go­je pa­si­kei­tė kar­di­na­liai, – ne tik at­nau­jin­tos sky­riaus pa­tal­pos, bet ir nu­pirk­ta vi­sa nau­ja me­di­ci­ni­nė įran­ga. Li­go­ni­nė kei­čia­si dėl čia įgy­ven­di­na­mų pro­jek­tų iš eu­ro­pi­nių fon­dų ir ki­tų fi­nan­si­nių šal­ti­nių“, – pa­sa­ko­jo Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­rius A.Va­si­liaus­kas.

toliau2018-04-14  commSkaityti komentarus (6)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100