arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Dalius, Mantilė, Magdalena

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2018-03-13  SpausdintiSpausdinti

Dokumentų ir nuotraukų paroda – būsimos knygos apie Alytaus Sąjūdį šauklė?

Saulė PINKEVIČIENĖ

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės an­tro aukš­to fo­jė ati­da­ry­ta pa­ro­da „Aly­taus Są­jū­džiui 30“. Dvy­li­ko­je di­de­lių spau­dų lakš­tų eks­po­nuo­ja­mi do­ku­men­tai ir uni­ka­lios aly­tiš­kių fo­to­gra­fų Ze­no­no Bul­ga­ko­vo, Vy­tau­to V.Sta­nio­nio, Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuo­trau­kos. Jos lei­džia pa­jus­ti dai­nuo­jan­čios re­vo­liu­ci­jos dva­sią net ir tiems, ku­rie gi­mė Są­jū­džio me­tais ir to ge­ro jaus­mo pa­tir­ti tuo­met dar ne­ga­lė­jo.

 

Linas Jakštonis pristato parodą „Alytaus Sąjūdžiui 30“. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.„Kaip pa­pa­sa­ko­ti apie Są­jū­dį jau­niems žmo­nėms?“ – ati­da­ry­mo me­tu svars­tė vie­nas aly­tiš­kių są­jū­die­čių Li­nas Jakš­to­nis. Tik­riau­siai pa­ro­da ke­liaus į feis­bu­ką ar ins­tag­ra­mą, o jos spaus­din­to va­rian­to ma­ke­tą su­dė­lio­jo ar­chi­tek­tas Jus­ti­nas Jakš­to­nis, be­je, taip pat Są­jū­džio ben­dra­am­žis. Jis nė­ra vie­nin­te­lis aly­tiš­kis „Są­jū­džio vai­kas“, pri­si­lie­tęs prie ju­dė­ji­mo is­to­ri­jos – Vil­niaus uni­ver­si­te­to Is­to­ri­jos fa­kul­te­to ab­sol­ven­tas Vy­tau­tas Sta­nio­nis prieš ke­le­tą me­tų ap­gy­nė ma­gist­ro bai­gia­mą­jį dar­bą, skir­tą Aly­taus Są­jū­džio ana­li­zei.

 

„Pra­bė­go jau 30 me­tų nuo tų įvy­kių, pri­si­min­ti įdo­mu ir mus pa­tiems, nors gal­būt šiek tiek vė­luo­ja­me – to­kių pa­ro­dų jau rei­kė­jo anks­čiau, o gal­būt jos pri­sta­ty­mas taps po­stū­miu iš­leis­ti lei­di­nį apie Aly­taus Są­jū­dį?“ – svars­to L.Jakš­to­nis, ku­ris ti­ki­si, kad mo­bi­lio­ji pa­ro­da ras ke­lią į mo­kyk­las ir pa­dės pa­jus­ti tai, ką jau­tė anuo­met is­to­ri­nių įvy­kių liu­di­nin­kai. Jam pa­čiam Są­jū­dis at­ne­šė sun­kiai nu­pa­sa­ko­ja­mą lais­vės jaus­mą, iš es­mės pa­kei­tė mąs­ty­mą ir yra tai, ko pa­mirš­ti tie­siog ne­įma­no­ma.

 

„Jau bu­vau su­si­ruo­šęs ra­šy­ti kny­gą apie Aly­taus Są­jū­dį, bet vie­nam kaž­kaip ne­pa­to­gu“, – pri­si­pa­žįs­ta Vy­tau­tas Ko­les­ni­ko­vas, ku­ris to­kia­me lei­di­ny­je no­rė­tų už­fik­suo­ti kuo pla­tes­nę pri­si­mi­ni­mų ska­lę, pra­kal­bin­ti dau­gy­bę žmo­nių, pri­si­lie­tu­sių prie ju­dė­ji­mo.

 

Pa­sa­ko­ti yra apie ką – kaip pa­ro­dos ati­da­ry­mo me­tu pra­bi­lo Są­jū­džio vy­rai, ku­rie da­bar at­vi­rai kal­ba apie tai, kaip anuo­met na­mus ir vai­kus dėl po­li­ti­kos ap­lei­do, žo­dį dar tu­rė­tų tar­ti mo­te­rys. Jų ne­ma­žai bu­vo ir pa­ties Są­jū­džio gre­to­se, ir na­muo­se pen­kis kam­pus lai­kė. Ir nors is­to­ri­jo­je iš­li­ko tai, ką da­rė vy­rai, pa­vyz­džiui, kaip Vy­tau­tas Le­das pir­mą kar­tą ofi­cia­liai iš­kė­lė tri­spal­vę prie Dai­lės mo­kyk­los, ją siu­vo, pa­si­ro­do, Ma­ri­ja Le­die­nė ir Ni­jo­lė Ko­lesn­ko­vie­nė, vi­sa­me Aly­tu­je nie­kaip ne­ra­du­sios gel­to­no au­di­nio. Pa­klau­sy­ti mo­te­rų pa­sa­ko­ji­mų apie Są­jū­džio lai­kus šian­dien bū­tų įdo­mu ir jų ben­dra­žy­giams, ir pla­čia­jai vi­suo­me­nei.

 

„Aka­de­mi­nių lei­di­nių jau­ni­mas ne­skai­to, tu­ri­me ieš­ko­ti jiems pri­im­ti­nų raiš­kos for­mų“, – pa­ste­bė­ji­mais pa­ro­dos „Aly­taus Są­jū­džiui 30“ ati­da­ry­mo me­tu da­li­jo­si me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius, par­ti­za­nų va­do Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go šim­tų­jų gi­mi­mo me­ti­nių ren­gi­ny­je ne­ma­žai ben­dra­vęs su aly­tiš­kiais gim­na­zis­tais. Pa­si­ro­do, ofi­cia­lios kal­bos jų ne­su­do­mi­no, o štai pa­čių su­kur­tas do­ku­men­ti­nis spek­tak­lis pa­gal au­ten­tiš­ką me­džia­gą, skam­bant par­ti­za­nų dai­noms – pa­lie­tė, tar­si gy­vo­ji is­to­ri­ja.

 

 

 

 

 

toliau2018-03-13  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100