arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Dalius, Mantilė, Magdalena

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2018-03-13  SpausdintiSpausdinti

Veterinarai įspėja: naminiai paukščiai turi būti uždaryti

Alma MOSTEIKAITĖ

Jau dau­giau nei de­šimt­me­tis Eu­ro­pos vals­ty­bes kre­čia lau­ki­niams ir na­mi­niams paukš­čiams mir­ti­nos li­gos – paukš­čių gri­po – pa­vo­jus. Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis jis nu­sta­ty­tas Bul­ga­ri­jos ir Ita­li­jos paukš­čių ūkiuo­se, kur nu­gai­šo ke­lios de­šim­tys tūks­tan­čių viš­tų. Per­nai Lie­tu­vo­je ši li­ga pa­tvir­tin­ta de­šim­čiai kri­tu­sių gul­bių, ras­tų Ne­mu­no upė­je Kau­ne.

 

Aly­taus vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai įspė­ja, kad nuo ko­vo, pra­si­dė­jus lau­ki­nių paukš­čių mig­ra­ci­jai ir sie­kiant iš­veng­ti paukš­čių gri­po, na­mi­niai paukš­čiai tu­ri bū­ti lai­ko­mi už­da­ry­ti.

 

Aly­taus vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos duo­me­ni­mis, šiuo me­tu Aly­taus ra­jo­ne gy­ven­to­jai ir še­ši paukš­ti­nin­kys­tės ūkiai yra de­kla­ra­vę lai­kan­tys apie 70 tūkst. na­mi­nių paukš­čių. Dau­gu­ma jų – viš­tos ir mė­sai au­gi­na­mi viš­čiu­kai. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.Gre­sia bau­dos

Kaip sa­ko Aly­taus vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Jo­nas Vaikš­no­ras, ko­vą vyks­tant lau­ki­nių paukš­čių mig­ra­ci­jai na­mi­niams paukš­čiams iš­ky­la di­džiau­sia grės­mė už­si­krės­ti paukš­čių gri­pu: „Jie tu­ri bū­ti už­da­ry­ti, ne­iš­lei­džia­mi į lau­ką ar­ba iš­lei­džia­mi tik į tin­klu iš vir­šaus už­tver­tas ar­ba sto­gus tu­rin­čias lau­ko aikš­te­les. To­kie rei­ka­la­vi­mai ga­lios ma­žiau­siai mė­ne­sį.“

 

Spren­di­mą pir­mą pa­va­sa­rio mė­ne­sį ap­ri­bo­ti na­mi­nių paukš­čių lai­ky­mą lau­ke yra pri­ėmu­si Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba, at­si­žvel­gu­si į eu­ro­pi­nių ins­ti­tu­ci­jų nu­ro­dy­mus.

 

Vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas var­di­jo ir ki­tus rei­ka­la­vi­mus na­mi­nių paukš­čių au­gin­to­jams šį mė­ne­sį. Viš­tos, ka­la­ku­tai tu­ri bū­ti lai­ko­mi at­ski­rai nuo na­mi­nių van­dens paukš­čių, pa­vyz­džiui, žą­sų ar an­čių. Vi­si už­da­ry­ti paukš­čiai ne­ga­li bū­ti gir­do­mi van­de­niu iš lau­ke esan­čių jo tel­ki­nių sie­kiant iš­veng­ti mi­nė­tos mir­ti­nos li­gos pa­vo­jaus.

 

„Da­bar plin­tan­čio paukš­čių gri­po vi­ru­sas ne­ke­lia pa­vo­jaus žmo­nių svei­ka­tai, ta­čiau paukš­čiams ji bai­gia­si gai­ši­mu. Pir­mie­ji šios li­gos po­žy­miai – au­gin­ti­niai ma­žiau le­sa, ma­žiau ge­ria van­dens, su­ma­žė­ja jų dės­lu­mas. Po to pra­si­de­da gai­ši­mai, apie tai bū­ti­na pra­neš­ti pri­va­tiems ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jams ar­ba mū­sų tar­ny­bai“, – tvir­ti­no J.Vaikš­no­ras.

 

Aly­taus vals­ty­bi­nei mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai ga­li­ma pra­neš­ti te­le­fo­no nu­me­riu 33 993 ar­ba ne­mo­ka­mu te­le­fo­nu nu­me­riu vi­so­je Lie­tu­vo­je – 8 800 40 403. Šiais te­le­fo­nų nu­me­riais pra­šo­ma in­for­muo­ti ir apie šį mė­ne­sį lau­ke lai­ko­mus na­mi­nius paukš­čius.

 

Už ve­te­ri­na­rų rei­ka­la­vi­mų dėl na­mi­nių paukš­čių lai­ky­mo ko­vo mė­ne­sį ne­pai­sy­mo jų au­gin­to­jams pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są gre­sia įspė­ji­mai ir bau­dos nuo 30 iki 300 eu­rų, na­mi­nių paukš­čių ūkių va­do­vams ir at­sa­kin­giems as­me­nims – bau­dos nuo 50 iki 1 tūkst. 450 eu­rų.

 

Aly­taus ra­jo­ne paukš­čių gri­pas dar ne­už­fik­suo­tas

Aly­taus vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas tei­gė, kad kol kas paukš­čių gri­pas Aly­taus ra­jo­ne ne­nu­sta­ty­tas. Per­nai ne­to­li Sim­no ap­tik­ta kri­tu­si gul­bė, Aly­taus se­niū­ni­jo­je pas vie­ną žmo­gų iš­kart kri­to ke­lios viš­tos, bet iš­ty­rus nu­gai­šu­sius paukš­čius jiems mir­ti­na li­ga nepa­si­tvir­ti­no.

 

Ka­dan­gi jau daug me­tų na­mi­nius paukš­čius rei­ka­lau­ja­ma lai­ky­ti už­da­ry­tus per pa­va­sa­ri­nę ir ru­de­ni­nę lau­ki­nių paukš­čių mig­ra­ci­ją, ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai pa­ste­bi, kad šiuo lai­ko­tar­piu pa­dau­gė­ja pra­ne­ši­mų apie lau­ke lai­ko­mus na­mi­nius paukš­čius. Pa­sak J.Vaikš­no­ro, į to­kius pra­ne­ši­mus yra vi­sa­da re­a­guo­ja­ma, – tik­ri­na­mi vi­si pra­ne­ši­mai, na­mi­nių paukš­čių au­gin­to­jams tai­ko­mos Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­se nu­ma­ty­tos sank­ci­jos: „Pas­ta­rai­siais me­tais dau­ge­lis lai­kan­čių­jų na­mi­nius paukš­čius jau ge­rai ži­no, kad pa­va­sa­rį ir ru­de­nį juos bū­ti­na sau­go­ti nuo paukš­čių gri­po, juos lai­ko už­da­ry­tus ar­ba sau­giuo­se lau­ko gar­duo­se. Taip žmo­nės no­ri iš­veng­ti paukš­čių kri­ti­mų ir ma­te­ria­li­nių nuos­to­lių. Ta­čiau vis dar at­si­ran­da ne­pai­san­čių­jų rei­ka­la­vi­mų, ke­lian­čių pa­vo­jų ne tik sa­vo au­gin­ti­niams, bet ir ap­lin­ki­nių gy­ven­to­jų lai­ko­miems na­mi­niams paukš­čiams.“

 

Aly­taus vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos duo­me­ni­mis, šiuo me­tu Aly­taus ra­jo­ne gy­ven­to­jai ir še­ši paukš­ti­nin­kys­tės ūkiai yra de­kla­ra­vę lai­kan­tys apie 70 tūkst. na­mi­nių paukš­čių. Dau­gu­ma jų – viš­tos ir mė­sai au­gi­na­mi viš­čiu­kai.

 

 

 

 

toliau2018-03-13  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100