arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Dalius, Mantilė, Magdalena

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2018-03-13  SpausdintiSpausdinti

Buvusiai lopšelio-darželio direktorei ir fiktyviai auklėtojos padėjėjai teks atlyginti žalą

Alma MOSTEIKAITĖ

Lilija Marijona Bru­so­kie­nė lopšeliui-darželiui „Šal­ti­nė­lis“ va­do­va­vo dau­giau nei ke­tu­ris de­šimt­me­čius. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.Va­kar Kau­no apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė nuosp­ren­dį bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, ku­rio­je nu­sta­ty­ta, kad bu­vu­si Aly­taus mies­to lop­še­lio-dar­že­lio „Šal­ti­nė­lis“ di­rek­to­rė Li­li­ja Ma­ri­jo­na Bru­so­kie­nė pik­tnau­džia­vo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, suk­čia­vo ir klas­to­jo do­ku­men­tus, juos pa­nau­do­jo fik­ty­viai įdar­bin­da­ma vie­ną dar­buo­to­ją. Už tai bu­vu­siai šios švie­ti­mo įstai­gos di­rek­to­rei skir­ta bau­da ir teks at­ly­gin­ti sa­vi­val­dy­bei pa­da­ry­tą ža­lą. Bau­da skir­ta ir fik­ty­viai lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Šal­ti­nė­lis“ dir­bu­siai auk­lė­to­jos pa­dė­jė­jai Ar­mu­tei Sta­nu­lie­nei, jai taip pats teks at­ly­gin­ti sa­vi­val­dy­bei pa­da­ry­tą ža­lą.

 

Pa­reiš­ki­mas pro­ku­ra­tū­rai - po at­lik­to au­di­to

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Cen­tra­li­zuo­tas vi­daus au­di­to sky­rius au­di­tą Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­ne vei­kian­čia­me lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Šal­ti­nė­lis“ at­li­ko 2016-ųjų pa­va­sa­rį.

 

Jo me­tu bu­vo nu­sta­ty­ta, kad šio­je švie­ti­mo įstai­go­je nuo 2009-ųjų rug­sė­jo 30-osios iki 2016-ųjų ba­lan­džio 11-osios lop­še­lio-dar­že­lio di­rek­to­rė L.M.Bru­so­kie­nė auk­lė­to­jos pa­dė­jė­ja bu­vo įdar­bi­nu­si A.Sta­nu­lie­nę. Ji iš dar­bo bu­vo at­leis­ta at­lie­ka­mo au­di­to me­tu.

 

Iš pa­tik­rin­tų do­ku­men­tų ir po­kal­bių su auk­lė­to­jo­mis bei ki­tais „Šal­ti­nė­lio“ dar­buo­to­jais Cen­tra­li­zuo­to vi­daus au­di­to sky­riaus spe­cia­lis­tams ki­lo abe­jo­nių, ar A.Sta­nu­lie­nė re­a­liai dir­bo šio­je švie­ti­mo įstai­go­je.

 

Su­skai­čiuo­ta, kad jai per mi­ni­mą lai­ko­tar­pį bu­vo iš­mo­kė­ta be­veik 26 tūkst. eu­rų at­ly­gi­ni­mo. To­kiu bū­du sa­vi­val­dy­bė dėl di­rek­to­rės L.M.Bru­so­kie­nės ga­li­mai nu­si­kals­ta­mų vei­kų pa­ty­rė A.Sta­nu­lie­nei iš­mo­kė­to dar­bo už­mo­kes­čio ža­lą.

 

Tuoj po lop­še­ly­je-dar­že­ly­je at­lik­to au­di­to jo di­rek­to­rė, bū­da­ma pen­si­nio am­žiaus, iš­ėjo į už­tar­nau­tą po­il­sį. L.M.Bru­so­kie­nė „Šal­ti­nė­liui“ va­do­va­vo dau­giau nei ke­tu­ris de­šimt­me­čius.

 

Po at­lik­to „Šal­ti­nė­lio“ au­di­to mies­to sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si į Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rą su pra­šy­mu pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl lop­še­lio-dar­že­lio di­rek­to­rės ga­li­mai nu­si­kals­ta­mų vei­kų. Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bu­vo pra­dė­tas, ir bau­džia­mo­ji by­la pa­sie­kė Kau­no apy­gar­dos teis­mą. Bau­džia­mą­ją by­lą kar­tu su kal­ti­na­muo­ju ak­tu šiam teis­mui įtei­kė Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra.

 

Bau­dos ir at­ly­gin­ti­na ža­la

Va­kar Kau­no apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė nuosp­ren­dį bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, ku­rio­je bu­vu­si lop­še­lio-dar­že­lio „Šal­ti­nė­lis“ di­rek­to­rė aly­tiš­kė L.M.Bru­so­kie­nė pri­pa­žin­ta kal­ta pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius dėl pik­tnau­džia­vi­mo tar­ny­bine padė­timi, suk­čia­vi­mo ir do­ku­men­to klas­to­ji­mo. Už tai jai skir­ta 200 mi­ni­ma­lių gy­ve­ni­mo ly­gių (MGL) bau­da - 7 tūkst. 532 eu­rai.

 

Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bė­je gy­ve­nan­ti, fik­ty­viai „Šal­ti­nė­ly­je“ auk­lė­to­jos pa­dė­jė­ja dir­bu­si A.Sta­nu­lie­nė pri­pa­žin­ta kal­ta dėl suk­čia­vi­mo ir nu­baus­ta 150 MGL ar­ba 5 tūkst. 649 eu­rų bau­da.

 

Va­do­vau­jan­tis Kau­no apy­gar­dos teis­mo pri­im­tu nuosp­ren­džiu, jos abi so­li­da­riai tu­ri at­ly­gin­ti sa­vi­val­dy­bei pa­da­ry­tą be­veik 26 tūkst. eu­rų pa­da­ry­tą ža­lą už A.Sta­nu­lie­nei iš­mo­kė­tą dar­bo už­mo­kes­tį, taip pat 2 tūkst. 81 eu­ro ža­lą „Sod­rai“.

 

Teis­mui pa­ka­ko įro­dy­mų nu­sta­ty­ti fak­tui, kad A.Sta­nu­lie­nė bu­vo įdar­bin­ta fik­ty­viai ir ga­vo at­ly­gi­ni­mą už dar­bą, ku­rio ne­at­li­ko.

 

Kau­no apy­gar­dos teis­mo nuosp­ren­dis per 20 die­nų ga­li bū­ti skun­džia­mas Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui.

 

L.M.Brusokienė sakė kalbėsis su advokatais dėl nuosprendžio skundimo.

 

 

 

toliau2018-03-13  commSkaityti komentarus (3)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100