arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Tarvilas, Gilmina, Apolinaras, Brigita

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-12-07  SpausdintiSpausdinti

Jurgis Krasnickas: „Opozicijos pasiūlymai iš pradžių ignoruojami, o paskui pasisavinami”

Alma MOSTEIKAITĖ

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, opo­zi­ci­nės So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas Jur­gis Kras­nic­kas pir­mi­nin­kau­ja ta­ry­bos Kon­tro­lės ko­mi­te­tui, dir­ba ta­ry­bos Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­te. Ką per šiuos me­tus jam pa­vy­ko pa­da­ry­ti kaip mies­to ta­ry­bos na­riui ir kaip So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vui? J.Kras­nic­kas iš kar­to pa­reiš­kia: „Opo­zi­ci­jos pa­siū­ly­mai iš pra­džių ig­no­ruo­ja­mi, o pas­kui pa­si­sa­vi­na­mi. Taip el­gia­si ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vai, ma­tyt, ne­no­ri­ma lau­rų ati­duo­ti opo­zi­ci­jai, o gal ne­tu­ri­ma sa­vų idė­jų?“

 

Jurgis Krasnickas pri­si­pa­žįs­ta mies­te ne­ma­tan­tis di­de­lių žmo­nėms nau­din­gų po­ky­čių, ku­riuos ža­dė­jo ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vai. Jo nuo­mo­ne, iš­skir­ti­nis da­bar­ti­nės mies­to val­džios bruo­žas – ji į val­džią at­ėjo pa­si­sa­vi­nu­si Aly­taus pi­lie­čių var­dą ir dėl juo­dų­jų tech­no­lo­gi­jų.             Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.„Kas bus su ši­lu­mos ūkiu, jei nė­ra net dar­bi­nės gru­pės?“

J.Kras­nic­ko tei­gi­mu, so­cial­de­mok­ra­tai dau­giau­sia pa­siū­ly­mų pa­tei­kia dėl biu­dže­to pa­kei­ti­mų, su­si­ju­sių su mies­to tvar­ky­mu, ta­čiau to­li gra­žu ne į vi­sus at­si­žvel­gia ta­ry­bos val­dan­čio­ji dau­gu­ma. Jis pri­si­mi­nė at­ve­jį dėl Pir­mo­jo Aly­taus kai ku­rių gat­vių tvar­ky­mo, kai so­cial­de­mok­ra­tų pa­siū­ly­mu jos pra­dė­tos tvar­ky­ti nu­ma­tant vie­ti­nio biu­dže­to pi­ni­gus, o val­dan­tie­ji to­kį spren­di­mą pa­si­sa­vi­no kaip sa­vo: „Džiau­giuo­si, kad mies­tas tvar­ko­mas, bet kai ku­riems ta­ry­bos na­riams rei­kia tu­rė­ti ele­men­ta­raus po­li­ti­nio pa­do­ru­mo. Su­pran­tu, opo­zi­ci­ja daug kam ne­pri­im­ti­na, ta­čiau su jos pa­siū­ly­mais ne­tu­ri bū­ti taip el­gia­ma­si.“

 

J.Kras­nic­ką pik­ti­na, kad skam­būs pa­ža­dai, jog vie­toj se­nos, ap­griu­vu­sios au­to­bu­sų sto­ties at­si­ras mo­der­nus pa­sta­tas, rei­ka­lin­gas mies­to in­fra­struk­tū­rai ir pa­puo­šian­tis mies­tą. Ta­čiau at­si­ra­do ply­nas lau­kas, ge­rai, kad nors pa­den­gia­mas as­fal­to dan­ga.

 

Jis kar­tu su ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vais džiau­gia­si, kad Aly­tu­je pa­vy­ko su­ma­žin­ti ši­lu­mos kai­ną, ta­čiau šian­dien jam ir So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jai ne­ra­mu dėl ki­tų, su cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos tie­ki­mu su­si­ju­sių da­ly­kų: „Kas bus to­liau su ši­lu­mos ūkiu, jei nė­ra net dar­bi­nės gru­pės šiuo klau­si­mu? Kai at­vyks­ta da­bar­ti­nių ši­lu­mos tie­kė­jų – „Li­tes­ko“ – at­sto­vai, pats me­ras net ne­da­ly­vau­ja su­si­ti­ki­muo­se. O dėl su­ma­žė­ju­sios ši­lu­mos kai­nos ga­liu pa­sa­ky­ti: nie­ko do­ro šiuo klau­si­mu ne­nu­vei­ku­si mies­to val­džia pa­si­sa­vi­na Lie­tu­vos pre­zi­den­tės nuo­pel­nus dėl ši­lu­mos kai­nos su­ma­ži­ni­mo vi­so­je ša­ly­je.“

 

„Jot­vin­gių gat­vės įren­gi­mas pa­spar­tė­jo tik mums iš­kė­lus klau­si­mą“

J.Kras­nic­kas įsi­ti­ki­nęs, kad į kai ku­riuos jo va­do­vau­ja­mos frak­ci­jos ke­lia­mus ne­nau­din­gus mies­tui ir sa­vi­val­dy­bei pa­val­džioms įstai­goms pa­ste­bė­ji­mus ne­re­a­guo­ja­ma ži­nant, jog ir kai ku­rios tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos į tai žiū­rės pro pirš­tus: „Li­go­ni­nės mag­ne­ti­nis re­zo­nan­sas nie­kur ki­tur taip ne­gen­da kaip pas mus. Jau 43 pro­cen­tai jo ver­tės skir­ta re­mon­tui, ar tai nor­ma­lu? Dvi ben­dro­vės už mies­te at­lik­tus ir ne­ap­mo­kė­tus dar­bus per teis­mus jau pri­si­tei­su­sios be­veik 800 tūks­tan­čių eu­rų, ir tai jau ap­mo­kė­jo sa­vi­val­dy­bė. Vi­siš­kai ne­ana­li­zuo­ja­ma, ko­dėl taip at­si­ti­ko, kas dėl to kal­tas. Kas ga­li pa­neig­ti, kad tai pa­da­ry­ta su kai ku­rių mies­to val­džios at­sto­vų ži­nia sie­kiant pa­si­da­ly­ti pri­si­teis­tas su­mas?“

 

Pa­sak J.Kras­nic­ko, ar­gi nor­ma­lu, kai ne­il­gos Jot­vin­gių gat­vės re­konst­ruk­ci­ja bu­vo nu­ma­ty­ta iki 2019-ųjų: „Šios gat­vės įren­gi­mas pa­spar­tė­jo tik mums iš­kė­lus klau­si­mą. Kiek ži­nau, dar­bai tu­ri bū­ti baig­ti iki šių me­tų pa­bai­gos.“

 

Pa­si­gen­da ju­de­sių į prie­kį

Šian­dien mies­to ta­ry­bos opo­zi­ci­nės So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas ste­bi­si, ko­dėl per šiuos me­tus vi­siš­kai ne­pa­ju­dė­jo in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mas į ae­ro­dro­mą, ku­ris šios frak­ci­jos siū­ly­mu ta­ry­bos pri­pa­žin­tas stra­te­gi­niu mies­to ob­jek­tu, ko­dėl dar tik or­ga­ni­zuo­ja­mas Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro au­di­tas sie­kiant su­ma­žin­ti šiukš­lių kai­ną, nors dėl rei­kia­mo au­di­to ap­si­spręs­ta jau prieš ke­lis mė­ne­sius.

 

Taip pat J.Kras­nic­ko ne­ten­ki­na lė­tai spren­džia­ma ne­ma­lo­nių kva­pų Pir­ma­ja­me Aly­tu­je pro­ble­ma, ku­rią daug kar­tų šiais me­tais kė­lė so­cial­de­mok­ra­tai.

 

„Man kar­tais at­ro­do, kad da­bar­ti­nė mies­to val­džia tik imi­tuo­ja veik­lą ar­ba ją vyk­do to­se sri­ty­se, kur ne­rei­kė­tų. Mū­sų frak­ci­ja ne kar­tą yra pa­reiš­ku­si, kad ne­rei­ka­lin­gi ne­pri­klau­so­mi ap­mo­ka­mi val­dy­bos na­riai sa­vi­val­dy­bei pa­val­džio­se, ge­rai dir­ban­čio­se įmo­nė­se, pa­vyz­džiui, „Dzū­ki­jos van­de­ny­se“. Tai tik pi­ni­gų iš­me­ti­mas į ba­lą. Ap­skri­tai da­bar sa­vi­val­dy­bė­je ir jos įstai­go­se yra di­de­lė spe­cia­lis­tų ir va­do­vų kai­ta. Ma­nau, taip el­gia­ma­si sie­kiant į pos­tus su­si­sta­ty­ti sa­vus. Įsi­ti­ki­nęs, kad taip at­si­ti­ko kai ku­riuo­se mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­riuo­se, „Aly­taus in­fra­struk­tū­ro­je“, su­kel­tas dirb­ti­nis skan­da­las dėl Kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tro di­rek­to­riaus, da­bar ne­pa­lan­kus tam­pa Spor­to rū­mų va­do­vas, nors ša­lies mas­tu Aly­tus pri­pa­žin­tas spor­tiš­kiau­siu mies­tu, cen­tro spor­ti­nin­kai yra iš­ko­vo­ję daug gar­bin­gų ap­do­va­no­ji­mų“, – min­ti­mis apie mies­to ir sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių įstai­gų val­dy­mą da­li­ja­si J.Kras­nic­kas.

 

Jis pri­si­pa­žįs­ta mies­te ne­ma­tan­tis di­de­lių žmo­nėms nau­din­gų po­ky­čių, ku­riuos ža­dė­jo ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vai. J.Kras­nic­ko nuo­mo­ne, iš­skir­ti­nis da­bar­ti­nės mies­to val­džios bruo­žas – ji į val­džią at­ėjo pa­si­sa­vi­nu­si Aly­taus pi­lie­čių var­dą ir dėl juo­dų­jų tech­no­lo­gi­jų: „ Net mies­to sim­bo­lis – vė­lia­va – din­go iš Ro­tu­šės bokš­to, o iš­rek­la­muo­tas žen­klas „Aly­tus“, kai ku­rių mies­to gy­ven­to­jų va­di­na­mas „Aly­tus už gro­tų“, kai­na­vęs be­veik 15 tūkst. eu­rų, tam­po­mas iš vie­nos vie­tos į ki­tą.“

 

P. S. Spaus­di­na­ma va­do­vau­jan­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2015-11-19 spren­di­mu Nr.T-333 pa­tvir­tin­tu Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tu.

 

 

 

 

toliau2017-12-07  commSkaityti komentarus (9)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100