arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Eiviltas, Eiviltė, Jonas, Janina

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-11-14  SpausdintiSpausdinti

NEŠVAISTYKIM

 Kas yra švais­to­mas mais­tas ir ko­kie bū­dai to iš­veng­ti

 

G.Alen­či­kie­nė, A.Ša­la­še­vi­čie­nė, A.Mie­že­lie­nė, G.Gar­mie­nė

KTU Mais­to ins­ti­tu­tas

 

Mais­tas at­lie­ka fi­zio­lo­gi­nes funk­ci­jas (bū­ti­no­mis mais­to me­džia­go­mis ir ener­gi­ja) bei ten­ki­na so­cia­li­nes (ben­druo­me­nės, so­cia­li­nio, kul­tū­ri­nio ir re­li­gi­nio gy­ve­ni­mo da­lis) ir psi­cho­lo­gi­nes (pvz., emo­ci­niai po­rei­kiai) funk­ci­jas. Tiek pa­sau­li­niu, tiek Lie­tu­vos mas­tu yra žmo­nių, ku­riems trūks­ta mais­to, ta­čiau di­de­lė da­lis tin­ka­mo žmo­nėms var­to­ti mais­to yra iš­švais­to­ma.

 

Sun­kiai spren­džia­ma pro­ble­ma

 

Šiuo me­tu nė­ra ben­dro ir vi­suo­ti­nai pri­pa­žin­to švais­to­mo mais­to api­brė­ži­mo. Įpras­tai pri­ima­ma, kad švais­to­mas mais­tas – tai bet ku­riuo mais­to tie­ki­mo gran­di­nės eta­pu su­si­da­ran­čios me­džia­gos, ku­rios yra val­go­mos ir žmo­nėms vi­siš­kai tin­ka­mos, bet iš­me­ta­mos, pra­ran­da­mos, su­ga­di­na­mos ar­ba su­nai­ki­na­mos ken­kė­jų, ar­ba da­rant są­mo­nin­gus spren­di­mus.

 

2016–2017 me­tais Lie­tu­vo­je at­lie­ka­mas ty­ri­mas, ku­rį fi­nan­suo­ja Lie­tu­vos moks­lo ta­ry­ba (su­tar­ties Nr. REP-3/2016 „Švais­to­mo mais­to su­lai­ky­mas, pa­tik­ri­ni­mas, pa­skirs­ty­mas ir pri­ei­na­mu­mas var­to­to­jams – įveik­li­ni­mo mo­de­lis“ (NE­ŠVAIS­TY­KIM).

 

Jo me­tu at­lik­ta per­tek­li­nio mais­to (jei ne­pa­nau­do­ja­mas, virs­tan­čio mais­to at­lie­ko­mis) kie­kio ana­li­zė, iden­ti­fi­kuo­jant pa­grin­di­nes prie­žas­tis, kaip ir ko­dėl su­si­da­ro šis kie­kis, kiek jo per­skirs­to­ma ne­pa­si­tu­rin­tiems as­me­nims.

 

Nors per­tek­li­nio mais­to per­skirs­ty­mas per lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­dus yra ge­ras bū­das iš­gel­bė­ti mais­tą, bet sun­kiai spren­džia­ma pro­ble­ma sie­kiant už­tik­rin­ti, kad ne­pa­si­tu­rin­tys as­me­nys gau­tų įvai­raus vi­sa­ver­čio mais­to, ten­ki­nan­čio Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos re­ko­men­da­ci­jas, nes gau­na­mo mais­to kie­kis ir su­dė­tis pa­kan­ka­mai sun­kiai prog­no­zuo­ja­mi.

 

Ski­ria­si lie­tu­vių ir ki­tų eu­ro­pie­čių po­žiū­ris

 

At­lik­ta Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­čios įsta­ty­mų ba­zės ana­li­zė, nu­ro­dant kon­kre­čius do­ku­men­tus ir jų po­vei­kį ga­mi­na­mo / per­dir­ba­mo / var­to­ja­mo mais­to kie­kiui, ypač per­tek­li­niam, ir mais­to at­lie­kų su­si­for­ma­vi­mui, bei api­ben­dri­na­ma ki­tų ša­lių pa­tir­tis, kaip ma­žin­ti švais­to­mo mais­to kie­kį ir koks po­vei­kis rin­kai.

 

Iden­ti­fi­kuo­tos pa­grin­di­nės prie­žas­tys, ko­dėl per­tek­li­nis mais­tas iš Lie­tu­vos rin­kos ne­pa­ten­ka į lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­dus per­skirs­ty­ti ne­pa­si­tu­rin­tiems as­me­nims. Ieš­ko­ma bū­dų, kaip spręs­ti pro­ble­mi­nes vie­tas Lie­tu­vo­je.

 

Ver­ti­nant na­mų ūkių / ga­lu­ti­nių var­to­to­jų ge­ne­ruo­ja­mas mais­to at­lie­kas ir ana­li­zuo­jant, ko­kios prie­mo­nės leis­tų iš­veng­ti / su­ma­žin­ti per­tek­li­nio mais­to ta­pi­mo at­lie­ko­mis kie­kius, ma­ty­ti, kad Lie­tu­vos var­to­to­jų po­žiū­ris ga­nė­ti­nai ski­ria­si nuo ki­tų Eu­ro­pos ša­lių var­to­to­jų po­žiū­rio, ypač ge­bė­ji­mu pa­nau­do­ti mais­to pro­duk­tus, mais­to pro­duk­tų žen­kli­ni­mo ir pa­teik­tos in­for­ma­ci­jos su­vo­ki­mu / ver­ti­ni­mu.

 

Įvai­rios ša­lys ini­ci­juo­ja veik­las, skir­tas ma­žin­ti mais­to švais­ty­mą įvai­riu ly­giu, o ypač var­to­to­jų na­mų ūkiuo­se, ku­rios va­di­na­mos re­vo­liu­ci­nė­mis. Tai lei­džia keis­ti ir ver­slo sub­jek­tų elg­se­ną, pvz., at­si­sa­kant nuo­lai­dų ak­ci­jų pa­ke­tų „Pirk du ir tre­čias bus do­va­nai“, per­ei­nant prie vie­ne­ti­nės pre­kės nuo­lai­dos ak­ci­jos.

 

Ku­ria­si mais­to (be­si­bai­gian­čios var­to­ji­mo truk­mės, ne­pre­ki­nės iš­vaiz­dos ir t.t.) res­to­ra­nai, val­gyk­los ir t.t., ku­riuo­se dar­buo­ja­si sa­va­no­riai. Taip mais­tas iš­gel­bė­ja­mas ir ne­tam­pa at­lie­ko­mis.

 

Tarp var­to­to­jų, „Fa­ce­bo­ok“, „Ins­tag­ram“ prie­mo­nė­mis vi­sa­me pa­sau­ly­je pla­ti­na­mos idė­jos, ku­rios pri­gi­jo ir šiuo me­tu vyks­ta ak­ci­jos, to­kios kaip „At­rask už­mirš­tą pro­duk­tą sa­vo šal­dy­tu­ve ir su­val­gyk“, „Nu­si­fo­tog­ra­fuok šal­dy­tu­vo tu­ri­nį“, „Su­si­da­ryk pir­ki­nių są­ra­šą“ prieš ei­da­mas ap­si­pirk­ti. Su­kur­ta mo­bi­li pro­gra­mė­lė „To go­od to go“ (angl. Per ge­ras iš­mes­ti), ku­ri in­for­muo­ja ir kvie­čia var­to­to­jus at­vyk­ti į pre­ky­bos tin­klus prieš jiems už­si­da­rant ir nu­si­pirk­ti pro­duk­tų su­ma­žin­to­mis kai­no­mis.

 

Pla­čiau šie klau­si­mai bus spren­džia­mi lap­kri­čio 16 die­ną vyks­tan­čio­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Mais­tas 2030: ty­ri­mai ir ino­va­ci­jos že­mės ūkio ir mais­to sis­te­mai“. KTU Mais­to moks­lų ir tech­no­lo­gi­jų kom­pe­ten­ci­jos cen­tras, Rad­vi­lė­nų pl. 19B-304, Kau­nas.

toliau2017-11-14  commSkaityti komentarus (1)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100