arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Eiviltas, Eiviltė, Jonas, Janina

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-11-14  SpausdintiSpausdinti

Tirpstantis Povilo Urbšio sakralumas

Rytas STASELIS

„Aš drau­džiu nėš­čioms mo­te­rims da­ly­vau­ti ma­no lai­do­tu­vė­se. Ne­šva­rūs žmo­nės ne­tu­ri at­ei­ti, kad su ma­nim at­si­svei­kin­tų.“ Tai egip­tie­čio Mo­ham­me­do At­tos – 2001 me­tų rug­sė­jo 11 die­nos te­ro­ris­to, ku­rio val­do­mas lėk­tu­vas įsi­rė­žė į Pa­sau­lio pre­ky­bos cen­tro vie­ną iš bokš­tų Niu­jor­ke, tes­ta­mento iš­trau­ka.

 

Kaip tei­gia­ma, pa­ra­šy­ta dar 1996-ai­siais, kai au­to­rius jau bu­vo es­min­gai ap­si­spren­dęs, kaip baigs sa­vo gy­ve­ni­mą. Dar ta­me pa­čia­me laiš­ke, ku­rį ty­rė­jai ra­do jo au­to­mo­bi­ly­je prie Bos­to­no Lo­ga­no oro uos­to, jis pa­gei­da­vo: „Nė vie­na mo­te­ris ne­tu­ri da­ly­vau­ti ma­no lai­do­tu­vė­se ar vė­liau lan­ky­ti ma­no ka­pą.“

 

Aš tiks­liai ne­ži­nau, ar po 2001-ųjų ka­tast­ro­fos iš­vis kas li­ko iš At­tos, ku­ris pi­lo­ta­vo už­grob­tą lėk­tu­vą, kū­no ar pa­lai­kų. Spė­ju, kad ne.

 

To­dėl ir pas­ku­ti­niai raš­tiš­ki te­ro­ris­to prie­sa­kai dėl jo pas­ku­ti­nės ke­lio­nės į pra­ga­rą li­ko be­pras­miai. Tarp jų ir tas, ku­riuo jis rei­ka­lau­ja, kad jo mi­ru­sį kū­ną api­plau­tų tik tik­ri mu­sul­mo­nai.

 

Tai – pir­mo­ji aso­cia­ci­ja, ku­ri man ki­lo po ket­vir­ta­die­nio Sei­mo po­sė­džio, ku­rio me­tu va­di­na­mo­sios „opo­zi­ci­jos dar­bo­tvarkės“ (jo me­tu opo­zi­ci­jai at­sto­vau­jan­čių frak­ci­jų na­riai tei­kia sa­vo pa­reng­tus įsta­ty­mų pro­jek­tus, o val­dan­čio­ji po­zi­ci­ja įpras­tai juos tor­pe­duo­ja dar pri­sta­ty­mo me­tu ir at­me­ta) svars­ty­muo­se Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vės Vik­to­ri­jos Čmi­ly­tės-Niel­sen pa­reng­tas pro­jek­tas, nu­ma­tan­tis at­si­sa­ky­ti ne­ri­bo­to emb­rio­nų sau­go­ji­mo su­tei­kiant pa­gal­bi­nį ap­vai­si­ni­mą, be­veik tra­di­ciš­kai at­mes­tas.

 

Ta­čiau niū­riau­sia bu­vo tai, kad vals­tie­čiams-ža­lie­siems at­sto­vau­jan­tis Po­vi­las Urb­šys, pa­ly­dė­da­mas šį tei­sės ak­to pro­jek­tą, pa­reiš­kė vie­šą pa­gei­da­vi­mą, kad nėš­čios par­la­men­ta­rės ne­pri­sta­ti­nė­tų įsta­ty­mų, ku­rie api­brė­žia emb­rio­nų tei­si­nę pa­dė­tį vi­suo­me­nė­je: „As­me­niš­kai aš pra­šau vie­no da­ly­ko – na, ga­li ši­tą pro­jek­tą dėl emb­rio­nų pa­teik­ti ne mo­te­ris, ku­ri lau­kia­si vai­ko.“

 

Sun­ku spė­lio­ti, ar p. Urb­šys, sa­ve ro­dan­tis kaip ar­šų ko­vo­to­ją su ko­rup­ci­ja, šio­je si­tu­a­ci­jo­je įžvel­gė in­te­re­sų „kon­flik­tą“, o gal tie­siog pa­ju­to tam tik­rą ne­pa­to­gu­mą dis­ku­tuo­ti dėl ki­to­kio po­žiū­rio su ko­le­ge, ku­ri, p. Urb­šio po­žiū­riu, bū­da­ma nėš­čia tu­ri tam tik­rą „pra­na­šu­mą“.

 

Li­be­ra­lų at­sto­vai tai pa­va­di­no kon­sti­tu­ci­niu pa­žei­di­mu, nes jų ko­le­gos pa­gei­da­vi­mas aki­vaiz­džiai dis­kri­mi­nuo­ja tas par­la­men­ta­res, ku­rios ruo­šia­si tap­ti ma­mo­mis.

 

Ga­li kil­ti įspū­dis, kad p. Urb­šio ir M.At­tos su­ly­gi­ni­mas šia te­ma yra ne­adek­va­tus ar pri­temp­tas, ta­čiau aš as­me­niš­kai di­de­lio skir­tu­mo ne­ma­tau. Po­nas Urb­šys, vis dar mėgs­ta­mas sa­vo rin­kė­jų ir pre­ten­duo­jan­tis į tam tik­rą vi­sos Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jos „są­ži­nės“ bal­są, el­gia­si it koks fun­da­men­ta­lis­ti­nių pa­žiū­rų per­so­na­žas iš 19-ojo ar net 18-ojo am­žiaus.

 

Ži­nia, te­ro­ris­tų anais lai­kais tik­rai ne­bu­vo ma­žiau nei da­bar. Ši prie­lai­da ga­li bū­ti tei­sė­ta dar ir dėl to, kad, p. Čmi­ly­tės-Niel­sen po­žiū­riu, tai­sy­ti­no įsta­ty­mo vie­na au­to­rių yra LVŽS at­sto­vė Ag­nė Ši­rins­kie­nė, ku­rios pa­žiū­ras var­giai ga­lė­tu­me pa­va­din­ti nuo­sai­kio­mis.

 

Po tei­sy­bei, vė­liau ži­nių agen­tū­ra BNS iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, ku­ria­me bu­vo pa­teik­ta to­kia p. Urb­šio ci­ta­ta: „Aš tik­rai no­riu at­si­pra­šy­ti, jei ma­ne ne­tei­sin­gai su­pra­to. Tik­rai nėš­čia mo­te­ris yra ger­bia­ma, nes sa­vy ne­šio­ja­si bran­giau­sią tur­tą – gy­vy­bę. Bet yra įsta­ty­mo pro­jek­tas, su­si­jęs su gy­vy­be, aš ma­nau, kad emb­rio­nas, kai mo­te­ris lau­kia­si na­tū­ra­liai, ir ne­vai­sin­gų šei­mų emb­rio­nas, abu tu­ri tei­sę į gy­ve­ni­mą. Aš tik tai tu­rė­jau ome­ny“, – sa­kė par­la­men­ta­ras.

 

Ci­ta­ta pa­do­ri, ta­čiau, su­pran­ta­ma, grin­džia­ma de­ma­go­gi­ja, nes pir­mi­nis p. Urb­šio pa­reiš­ki­mas bu­vo apie tai, kad nėš­čia mo­te­ris Sei­me ne­tu­rė­tų teik­ti tam tik­rų įsta­ty­mų.

 

Tę­siant to­kią lo­gi­ką iš­ei­tų, kad fi­zi­nio ne­įga­lu­mo po­žy­mių tu­rin­tys Sei­mo na­riai ne­tu­rė­tų par­la­men­te teik­ti įsta­ty­mų dėl ne­įga­lių­jų tei­si­nės pa­dė­ties, jų so­cia­li­nės ap­lin­kos ge­ri­ni­mo, pen­si­nio am­žiaus par­la­men­ta­rai ne­tu­rė­tų kal­bė­ti apie pen­si­jas, dau­giau nei du vai­kus au­gi­nan­tys sei­mū­nai tu­rė­tų vi­siš­kai už­si­čiaup­ti dau­gia­vai­kių šei­mų so­cia­li­nės ap­lin­kos te­ma, o abs­ti­nen­tai – apie blai­vy­bę ir svei­ką gy­ven­se­ną.

 

Spė­lio­da­mas apie p. Urb­šio lo­gi­ką, ži­nia, ga­liu klys­ti. Ta­čiau ki­to­kiu at­ve­ju aš jos ne­su­pran­tu. Ko ge­ro, dėl tos prie­žas­ties pri­si­mi­niau M.At­tos tes­ta­mentą, ku­ris, pir­mu­syk per­skai­čius, man pa­li­ko iki šiol ne­iš­dil­dy­tą įspū­dį.

 

Aš ne­su­pran­tu fun­da­men­ta­liz­mo. Tie­są sa­kant, ne­la­bai no­riu su­pras­ti, ta­čiau jis gąs­di­na. Ne­pri­klau­so­mai nuo to, ar jį pro­pa­guo­ja egip­tie­tis mu­sul­mo­nas, ar lie­tu­viš­ka­sis ža­lia­sis-vals­tie­tis ir, ko ge­ro, ka­ta­li­kas.

 

O gal to ima­ma­si jau­čiant dū­mais virs­tan­tį ko­vo­to­jo (p. Urb­šio) už tei­sy­bę, prieš kon­ser­va­to­rių ma­fi­ją Pa­ne­vė­žy­je sak­ra­lu­mą? Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo (LAT) iš­plės­ti­nė sep­ty­nių tei­sė­jų ko­le­gi­ja pa­skel­bė iš­tei­si­na­mą­jį nuosp­ren­dį suk­čia­vi­mo ir pik­tnau­džia­vi­mo by­lo­je teis­tiems bu­vu­siam Sei­mo na­riui Vi­tui Ma­tu­zui ir lo­bis­tui An­driui Ro­ma­nov­skiui – ši by­la sa­vo lai­ku bu­vo bal­tas p. Urb­šio žir­gas, pa­dė­jęs su trium­fu at­jo­ti jam į ak­ty­vią po­li­ti­ką.

 

Dėl by­los fias­ko p. Urb­šys ap­kal­ti­no sa­vo dar­bų ko­ky­biš­kai ne­at­li­ku­sių ty­rė­jų veik­lą. Li­ko aiš­kiai ne­at­sa­ky­tas klau­si­mas – o kas jiems Pa­ne­vė­žio STT biu­re va­do­va­vo?

 

Po­nas Urb­šys tuo klau­si­mu, be­je, iš­poš­ki­no tik dar vie­ną tei­si­nę „ab­ra­ka­dab­rą“, ku­ri ne­tu­ri nie­ko ben­dra nei su mū­sų įsta­ty­mais, nei su jų dva­sia: „Kad šis as­muo (p. Ma­tu­zas) yra lais­vė­je, tai ne­reiš­kia, kad jis ne­kal­tas.“

 

Čia kaž­kaip ne­kve­pia nei ne­kal­tu­mo pre­zump­ci­ja (kon­sti­tu­ci­nė nor­ma), nei ele­men­ta­ria pa­gar­ba. Ne­kal­bant apie ge­bė­ji­mą su­si­rink­ti sa­vo lie­žu­vį, pa­dė­ti jį tarp žab­tų ir pa­ty­lė­ti. Jei­gu p. Ma­tu­zo ir p. Ro­ma­nov­skio at­ve­ju tas or­ga­nas ne­su­ge­ba ap­si­vers­ti ir iš­le­men­ti ką nors pa­na­šaus į at­si­pra­šy­mą.

toliau2017-11-14  commSkaityti komentarus (7)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100