arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Eiviltas, Eiviltė, Jonas, Janina

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-11-14  SpausdintiSpausdinti

Pernai – olimpinė, o kokia šiemet bus Alytaus kalėdinė eglutė?

Saulė PINKEVIČIENĖ

Jau aiš­ku, kad mū­sų mies­to eg­lė Ro­tu­šės aikš­tė­je šie­met bus pa­puoš­ta ki­taip nei per­nai – spor­ti­nių sim­bo­lių ant jos ne­pa­ma­ty­si­me, o ža­lias­ka­rės vir­šū­nė­je nu­tūps pus­tre­čio met­ro ūgio an­ge­las. Kon­kur­są lai­mė­jo sep­ty­nis kar­tus Kau­no ka­lė­di­nę eg­lę puo­šu­si kau­nie­tė me­ni­nin­kė Jo­lan­ta Šmid­tie­nė, iš lai­ki­no­sios sos­ti­nės „emig­ruo­jan­ti“ į Aly­tų. Tai­gi in­tri­ga iš­lie­ka: ar Aly­tus tu­rės to­kią iš­skir­ti­nę ka­lė­di­nę puoš­me­ną, ko­kia me­tai iš me­tų ga­lė­jo di­džiuo­tis Kau­nas?

 

 2016 metais kalėdinės eglės puošimui pasirinkta sportinė tematika, nes Alytuje vyko Olimpinė diena. Šis variantas sulaukė pačių kontroversiškausių vertinimų – nuo pagyrų dėl išskirtinumo iki pačios baisiausios kalėdinės puošmenos titulo. 					Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

Dau­giau aly­tiš­kių no­ri kla­si­ki­nių Ka­lė­dų

Prieš skelb­da­ma Aly­taus mies­to ka­lė­di­nio pa­puo­ši­mo idė­jos ir jos įgy­ven­di­ni­mo pa­slau­gų kon­kur­są, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė or­ga­ni­za­vo aly­tiš­kių ap­klau­są, ku­rio­je tei­ra­vo­si, kaip tu­rė­tų bū­ti pa­puoš­ta šių me­tų šven­ti­nė eg­lu­tė.

 

50 proc. res­pon­den­tų at­sa­kė, kad ji tu­rė­tų bū­ti pa­puoš­ta kla­si­ki­niu bū­du (lem­pu­tės / gir­lian­dos), o 40 proc. res­pon­den­tų pa­gei­da­vo ne­tra­di­ci­nių pa­puo­ša­lų. Ren­giant vie­šų­jų pir­ki­mų są­ly­gas bu­vo at­si­žvelg­ta į gy­ven­to­jų iš­sa­ky­tą nuo­mo­nę ir pa­si­rink­ta kla­si­ki­nio pa­puo­ši­mo kon­cep­ci­ja.

 

Įvyk­džius vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ras pa­aiš­kė­jo, kad Aly­taus mies­to eg­lu­tę šie­met puoš kau­nie­čiai – VšĮ Teks­ti­li­nin­kų ir dai­li­nin­kų gil­di­ja, ku­riai va­do­vau­ja sep­ty­ne­rius me­tus Kau­no mies­to eg­lę (šie­met kon­kur­so Kau­ne ji ne­lai­mė­jo, jis bu­vo skelb­tas vie­na­me pa­ke­te – eg­lės puo­ši­mas plius šven­ti­niai ren­gi­niai) ori­gi­na­liai puo­šu­si J.Šmid­tie­nė. (Be­je, ji yra puo­šu­si ir ki­tų mies­tų eg­les, pa­vyz­džiui, Jo­na­vo­je su­kū­rė dei­man­ti­nes Ka­lė­das, puo­šy­bai su­nau­do­ta apie 15 tūkst. kom­pak­ti­nių plokš­te­lių, ku­rias su­rin­ko pa­tys mies­tie­čiai).

 

Puoš Aly­taus eg­lę dar dve­jus me­tus

Su Teks­ti­li­nin­kų ir dai­li­nin­kų gil­di­jos di­rek­to­re bu­vo pa­si­ra­šy­ta tre­jus me­tus ga­lio­sian­ti Aly­taus mies­to ka­lė­di­nio pa­puo­ši­mo idė­jos ir jos įgy­ven­di­ni­mo pa­slau­gų su­tar­tis.

 

„Aly­taus mies­to eg­lu­tė bus na­tū­ra­li, maž­daug 12–14 m aukš­čio. Jos vir­šū­nę puoš bal­tas apie 2,5 m aukš­čio an­ge­las. Ji bus pa­puoš­ta spe­cia­liai Aly­taus mies­tui kur­tais ran­kų dar­bo, iš dau­gy­bės lem­pu­čių su­pin­tais bal­tos spal­vos pa­puo­ši­mais“, – apie eg­lu­tės pa­puo­ši­mo idė­ją pa­sa­ko­ja au­to­rė.

 

Eg­lu­tė, pa­sak J.Šmid­tie­nės, bus su įė­ji­mu į vi­dų, ku­rį pa­puoš­tų Aly­taus mies­to ver­sli­nin­kų pa­do­va­no­ti žais­lai. No­rint įgy­ven­din­ti šią idė­ją rei­ka­lin­ga ver­sli­nin­kų pa­ra­ma (su­si­do­mė­ję šiais pa­siū­ly­mais ver­sli­nin­kai ga­li kreip­tis el. pa­štu gal­bal­tai@gmail.com).

 

Šven­ti­niu lai­ko­tar­piu bus pa­puoš­ti ir Ro­tu­šės aikš­tė­je au­gan­tys me­džiai, Mies­to so­do fon­ta­nas. Me­džius ir fon­ta­ną pla­nuo­ja­ma de­ko­ruo­ti di­de­liais švie­čian­čiais bur­bu­lais.

 

Eg­lė bus puo­šia­ma sa­vai­tę, žais­lai – ran­kų dar­bo

J.Šmid­tie­nė tei­gia, kad eg­lu­tės pa­puo­ša­lai jau yra ga­mi­na­mi, jie bus ran­kų dar­bo. Pla­nuo­ja­ma, kad eg­lu­tė į Ro­tu­šės aikš­tę at­ke­liaus lap­kri­čio 24 die­ną, o puoš­ti bus pra­dė­ta po ke­le­to die­nų – lap­kri­čio 27-ąją.

 

Ka­lė­dų Se­ne­lis kar­tu su Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ru Vy­tau­tu Gri­ga­ra­vi­čiu­mi eg­lės ži­bu­rius įžiebs gruo­džio 2 die­ną 16 val. Eg­lu­tės įžie­bi­mo šven­tę, pa­va­din­tą „Kur Ka­lė­dų Se­ne­lis?“, or­ga­ni­zuo­ja VšĮ „Sa­va­no­rys­tės til­tai“ di­rek­to­rius To­mas Ni­ku­li­nas. Pro­gra­mo­je – įspū­din­gas ug­nies ir le­do šou, ypa­tin­ga sce­nog­ra­fi­ja. Žiū­ro­vai iš­vys Aly­taus „De Ža­vu“ cho­rą ir jo va­do­vę As­tą Pi­ly­pai­tę, dan­gų nu­švies la­ze­rių ir fe­jer­ver­kų šou.

 

Ka­lė­dų Se­ne­lis į Ro­tu­šės aikš­tę su­si­tik­ti su ma­ža­isiais aly­tiš­kiais at­vyks ir gruo­džio 3, 9, 10, 16, 17, 23 die­no­mis 16–17 val.

 

Kiek mies­tie­čiams kai­nuo­ja Ka­lė­dos?

Ka­lė­di­nio pa­puo­ši­mo idė­jos ir jos įgy­ven­di­ni­mo pa­slau­gos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei šie­met kai­nuos 29 tūkst. 650 Eur. Per­nai ka­lė­di­nė eg­lė su mies­to pa­puo­ši­mu biu­dže­tui at­si­ė­jo per 27 tūkst. Eur, 2015 me­tais – be­veik 23 tūkst. Eur, 2014-ai­siais – be­veik 24 tūkst. Eur.

 

Pa­ti bran­giau­sia, auk­si­ne pra­min­ta ka­lė­di­nė eg­lu­tė Aly­tu­je bu­vo pa­puoš­ta 2008 me­tais – ji biu­dže­tą pa­tuš­ti­no 57 tūkst. Eur (tuo­met tai bu­vo 200 tūkst. li­tų), dar po me­tų eg­lė at­pi­go per­pus, o 2010 ir 2011 me­tais kai­na­vo apie 23–24 tūkst. Eur.

 

Iš­skir­ti­nė eg­lė bu­vo pa­puoš­ta 2011 me­tais – ji su­ži­bo sta­tyb­vie­tė­je, nes pa­puoš­ta bu­vo re­konst­ruo­ja­mo­je Ro­tu­šės aikš­tė­je.

toliau2017-11-14  commSkaityti komentarus (3)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100