arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Eiviltas, Eiviltė, Jonas, Janina

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-11-14  SpausdintiSpausdinti

Kas sieja stiklinio pastato prižiūrėtoją ir bankrutavusios įmonės vadovą?

Alma MOSTEIKAITĖ

Aly­tu­je, Nau­jo­jo­je gat­vė­je, stik­li­nį pa­sta­tą pa­sta­tė kaž­ka­da bu­vu­si gar­si sta­ty­bų ben­dro­vė „Skir­nu­va“, ku­riai šiuo me­tu yra iš­kel­ta ty­či­nio ban­kro­to by­la. Da­lį var­žy­ty­nė­se ne­par­duo­to šios ben­dro­vės tur­to yra pe­rė­męs Šiau­lių ban­kas. Jis pas­ta­ruo­ju me­tu prižiūrėti stik­li­nį pa­sta­tą yra pa­ve­dęs Vil­niu­je re­gist­ruo­tai ben­dro­vei „Avi Val­da“, ku­ri yra sie­ja­ma su ban­kru­ta­vu­sios „Skir­nu­vos“ bu­vu­siu va­do­vu An­driu­mi Sta­siu­ky­nu.

 Pastaruoju metu paaiškėjo, kad Šiaulių bankas stiklinio pastato priežiūrą patikėjo Vilniuje registruotai bendrovei „Avi Valda“.	   Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

Dar va­sa­rą ban­kru­ta­vu­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Sno­ras“ ban­kro­to ad­mi­nist­ra­to­rius Gin­ta­ras Adomo­nis in­for­ma­vo, kad „Skir­nu­vos“ įsi­pa­rei­go­ji­mai ir ban­ko tei­sės į įkeis­tą tur­tą už pa­im­tas pa­sko­las per­duo­ti vi­są šį port­fe­lį įsi­gi­ju­siam tarp­tau­ti­niam in­ves­tuo­to­jų kon­sor­ciu­mui, ku­riam Lie­tu­vo­je at­sto­vau­ja Vil­niu­je vei­kian­ti ben­dro­vė „Bal­ti­jos kre­di­to spren­di­mai“.

 

Pas­ta­ro­ji ben­dro­vė at­sto­vau­ja kon­kre­čiai tarp­tau­ti­nei kre­di­tų val­dy­mo pa­slau­gas tei­kian­čiai kom­pa­ni­jai Lin­dorff, ku­rios pa­grin­di­nė būs­ti­nė – Nor­ve­gi­jos sos­ti­nė­je Os­le.

 

Ne­tru­kus ban­kru­ta­vu­sios „Skir­nu­vos“ už pa­im­tas iš ban­ko „Sno­ras“ pa­sko­las įkeis­tas tur­tas ta­po Šiau­lių ban­ko nuo­sa­vy­be – jis perė­mė di­dži­ą­ją da­lį šios bu­vu­sios sta­ty­bų ben­dro­vės tur­to. Ne tik stik­li­nį pa­sta­tą Nau­jo­jo­je gat­vė­je, bet ir kai ku­riuos ga­my­bi­nius pa­sta­tus, ne­baig­tus sta­ty­ti ob­jek­tus.

 

Pas­ta­ruo­ju me­tu pa­aiš­kė­jo, kad Šiau­lių ban­kas stik­li­nio pa­sta­to priežiūrą pa­ti­kėjo Vil­niu­je re­gist­ruo­tai ben­dro­vei „Avi Val­da“.

 

Šia­me pa­sta­te įsi­kū­ru­sių įmo­nių bankas jau pra­šo­ pa­si­ra­šy­ti nau­jas pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tis, nes jas jau val­do ne­be „Skir­nu­vos“ ban­kro­to pro­ce­dū­rų ad­mi­nist­ra­to­rius.

 

Stik­li­nio pa­sta­to prižiū­rė­tojas sie­ja­mas su ban­kru­ta­vu­sios „Skir­nu­vos“ bu­vu­siu va­do­vu A.Sta­siu­ky­nu. „Avi Val­dos“ ak­ci­nin­kė yra da­bar Drus­ki­nin­kuo­se vei­kian­ti sta­ty­bų, lan­gų ir du­rų ga­my­bos ben­dro­vė „Sta­mi­ta“, o šios ak­ci­nin­kas – „Sta­mi­tos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius A.Sta­siu­ky­nas.

 

„Avi Val­dai“ va­do­vau­ja „Sta­mi­tos“ in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų grupės va­do­vas Do­na­tas Bū­tė­nas.

 

Kaip sa­kė A.Sta­siu­ky­nas, su Šiau­lių ban­ku daug me­tų vyk­do­mi in­ves­ti­ci­niai pro­jek­tai, to­dėl nie­ko nuo­sta­baus, kad jų ben­dro­vei pa­ti­kė­ta stik­li­nio pa­sta­to prie­žiū­ra. „Tai pastato inži­nerinių dalių prie­žiū­ra, tai truks tris mėnesius, mes pastate atliksime ūkinius darbus, sutvarkysime inži­nerinius tinklus, kai kur paklosime plyteles“, – tvir­ti­no bu­vu­sios „Skir­nu­vos“, da­bar „Sta­mi­tos“ va­do­vas.

toliau2017-11-14  commSkaityti komentarus (1)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100