arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Dalius, Mantilė, Magdalena

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-09-12  SpausdintiSpausdinti

Indonezija. Šalis, kur yra ir prezidento Valdo Adamkaus orchidėja

7. Sin­ga­pū­ras – mies­tas lyg iš fan­tas­ti­nio fil­mo apie at­ei­tį

 

Iš Ba­lio pa­ju­da­me Lie­tu­vos link, bet tar­pi­nė sto­te­lė – Sin­ga­pū­ro Res­pub­li­ka – mies­tas-vals­ty­bė, įsi­kū­ru­si sa­lo­je Piet­ry­čių Azi­jo­je. Be­veik vi­są vals­ty­bės plo­tą už­ima di­džiu­lis, dau­gia­aukš­tis Sin­ga­pū­ro mies­tas, ku­ria­me gy­ve­na 5,75 mln. žmo­nių.

 

Medžiai milžinai. Asmeninės nuotr.Rei­kė­tų at­ski­ro straips­nio ap­ra­šy­ti šį fe­no­me­ną – kiek įma­no­ma pa­siek­ti per 52 ne­pri­klau­so­my­bės me­tus. Pa­skel­bęs ne­pri­klau­so­my­bę nuo Ma­lai­zi­jos, Sin­ga­pū­ras iš pa­pras­to žve­jų kai­me­lio ta­po vie­na tur­tin­giau­sių pa­sau­lio ša­lių. Mū­sų gi­das di­džiuo­da­ma­sis pa­sa­ko­jo, kad Sin­ga­pū­ro eko­no­mi­ka – lais­viau­sia, ino­va­tiš­kiau­sia, drau­giš­kiau­sia ver­slui, o ko­rup­ci­ja – že­miau­sia pa­sau­ly­je.

 

Gal­būt vie­na iš Sin­ga­pū­ro sėk­mės prie­žas­čių – draus­mė. Čia lai­ko­ma­si griež­tų tai­syk­lių. Vos su­sė­dus į au­to­bu­są iš oro uos­to gi­das įspė­jo, už ką gre­sia ne­ma­lo­nu­mai ir di­de­lės bau­dos: ne­ga­li­ma šiukš­lin­ti, įvež­ti ir par­da­vi­nė­ti kramtomosios gu­mos (su­prask: ir kram­ty­ti, nes ne­ga­li­ma įvež­ti), val­gy­ti ir ger­ti au­to­bu­se bei tam ne­skir­to­se vie­to­se, rū­ky­ti vi­so­se vie­šo­se vie­to­se. Ir dar daug mums keis­tų drau­di­mų.

 

Sin­ga­pū­re drau­giš­kai su­gy­ve­na ke­tu­rios ben­druo­me­nės: ki­nai, in­dai, ma­la­jai bei eu­ro­a­zi­jie­čiai. Vals­ty­bė la­bai rū­pi­na­si sa­vo žmo­nė­mis, yra spe­cia­lūs kau­pi­mo fon­dai, į ku­riuos mo­ka darb­da­vys ir pats dir­ban­ty­sis, to­dėl per pen­ke­rius me­tus įma­no­ma iš­mo­kė­ti už tris šim­tus tūks­tan­čių Sin­ga­pū­ro do­le­rių kai­nuo­jan­tį bu­tą, ku­rį vė­liau lei­džia­ma par­duo­ti už tik­rą­ją kai­ną – mi­li­jo­ną.

 

Taip žmo­nės už­si­dir­ba pi­ni­gų sau­giai se­nat­vei ir be­veik vi­si tu­ri nuo­sa­vus, jau iš­mo­kė­tus bu­tus (ma­žų pri­va­čių na­mų be­veik nė­ra, nes že­mės ma­žai ir ji la­bai bran­gi.

 

Su­tik­ti lie­tu­viai (che­mi­kė, fi­nan­si­nin­kė, „Vo­da­fo­no“ va­dy­bi­nin­kė, IT spe­cia­lis­tas) pa­ten­kin­ti gy­ve­ni­mu – nors pra­gy­ve­ni­mas bran­gus, bet ir at­ly­gi­ni­mai di­de­li, be to, pui­kus kli­ma­tas, šil­ta, drau­giš­ki žmo­nės, tie­sa, rei­kia lai­ko, kol jie ima ta­vi­mi pa­si­ti­kė­ti ir pri­pa­žįs­ta.

 

Sin­ga­pū­ras – tai mies­tas su lyg at­kly­du­siais iš fil­mų apie at­ei­tį gy­ve­na­mai­siais dau­gia­aukš­čiais, di­džiu­liais pre­ky­bos cen­trais, Įlan­kos so­dais – mil­ži­niš­kų dirb­ti­nių, ap­au­gin­tų na­tū­ra­liais au­ga­lais, me­džių par­ku, kur va­ka­rais vyks­ta įspū­din­gi švie­sų ir mu­zi­kos spek­tak­liai, lai­vo for­mos vieš­bu­čiu „Ma­ri­na Bay Sands“ su 200 met­rų ba­sei­nu ant sto­go, iš­dy­gu­siu ten, kur dar prieš ke­le­rius me­tus ty­vu­lia­vo van­de­ny­nas, mil­ži­niš­kais, į Gui­nes­so re­kor­dų kny­gą įtrauk­tais so­dais po stik­li­niais ku­po­lais, kur pa­lai­ko­ma ypa­tin­ga eko­sis­te­ma, drėg­mė ir 22 laips­nių tem­pe­ra­tū­ra.

 

Dvie­jo­se oran­že­ri­jo­se ra­si­me vi­so pa­sau­lio au­ga­lų – pal­mių, ba­o­ba­bų, kak­tu­sų, žy­din­čių krū­mų, or­chi­dė­jų bei įvai­riau­sių gė­lių, 50 met­rų aukš­čio dirb­ti­nį kriok­lį ir net­gi… de­be­sis.

 

Mū­sų ap­lan­ky­ta­me or­chi­dė­jų so­de au­ga 1000 rū­šių or­chi­dė­jų, su­da­ran­čių spal­vin­gas kom­po­zi­ci­jas. Čia ga­li­ma ras­ti gė­lių, pa­va­din­tų įžy­mių pa­sau­lio žmo­nių var­dais, yra net­gi mū­sų pre­zi­den­to Val­do Adam­kaus or­chi­dė­ja.

 

O Paukš­čių par­ke po di­džiu­liais tin­klu už­ties­tais ku­po­lais skrai­do ryš­kias­pal­vės pa­pū­gos, iš­di­džiai vaikš­to raus­vi fla­min­gai, fa­za­nai, pe­li­ka­nai, teš­ka dirb­ti­nis kriok­lys.

 

Ta­čiau įspū­din­giau­sias Sin­ga­pū­ras su­te­mus, kai įsi­žie­bia įvai­rias­pal­vės švie­sos, nu­švies­da­mos keis­čiau­sių for­mų sta­ti­nius, til­tų ar­kas, ima šok­ti fon­ta­nai, ir ap­im­tas emo­ci­jų ne­ga­li ne­si­ža­vė­ti žmo­gaus pro­to bei dar­bo su­kur­tu fan­tas­ti­niu pa­sau­liu.

 

Gai­la, bet vi­si ge­ri da­ly­kai ka­da nors bai­gia­si. Ke­lio­nę or­ga­ni­za­vo Aly­taus liau­dies me­no stu­di­jos „Dai­na­va“ ta­ry­ba. An­sam­blio na­riai dė­ko­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei, UAB „Dzū­ki­jos me­die­na“, UAB „Dzū­ki­jos sta­ty­ba“, UAB „Aly­taus pre­ky­ba“, UAB „Vi­vat­rans“, UAB „Grin­du­va“ ir ki­tiems rė­mė­jams, be ku­rių ši ke­lio­nė bū­tų ne­įma­no­ma…

 

Ir lau­kia nau­jų fes­ti­va­lių, ku­riuo­se mū­sų mies­to „Dai­na­va“ gar­sins Aly­tų, Dzū­ki­ją, Lie­tu­vą ir jos kul­tū­rą.

 

Ire­na Kup­čins­kie­nė

 

(Pa­bai­ga. Pra­džia Nr. 95)

 

 

toliau2017-09-12  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100