arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Dalius, Mantilė, Magdalena

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-09-12  SpausdintiSpausdinti

Jubiliejinius mokslo metus kalbų mokykla „American English School” pasitinka naujovėmis

Saulė PINKEVIČIENĖ

„Ame­ri­can En­glish Scho­ol“ Aly­taus fi­lia­las mū­sų mies­te gy­vuo­ja jau 24-erius me­tus, o ju­bi­lie­ji­nį 25-ąjį se­zo­ną pa­si­tin­ka nau­jo­vė­mis, be ki­ta ko, pir­mą rug­sė­jo sa­vai­tę an­glų kal­bos pa­mo­kas aly­tiš­kiai ga­lė­jo iš­ban­dy­ti ne­mo­ka­mai.

 

VšĮ „Ame­ri­can En­glish Scho­ol“ (AMES) Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­rė Vik­to­ri­ja Ka­kaus­kie­nė sa­ko, kad naujovėmis mokykla pasitiks ir mažuosius mokinius, ir vyresnius.     As­me­ni­nė nuotr.VšĮ „Ame­ri­can En­glish Scho­ol“ (AMES) Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­rė Vik­to­ri­ja Ka­kaus­kie­nė pa­sa­ko­ja, kad nau­jo­vių lau­kia ir dau­giau. Pa­vyz­džiui, at­nau­jin­ta kla­sė, ku­ri pa­si­tiks ma­žiau­sius mo­ki­nu­kus, – švie­si ir ryš­ki.

 

Ki­to­se kla­sė­se at­nau­jin­ta kom­piu­te­ri­nė įran­ga, kom­piu­te­riai, įreng­ti plaz­mi­niai te­le­vi­zo­riai, ku­riuo­se bus ro­do­ma mo­ko­mo­ji me­džia­ga.

AMES Aly­taus fi­lia­le ne tik su­da­ro­mos są­ly­gos mo­ky­tis, bet ir pri­si­tai­ko­ma prie mo­ki­nių po­rei­kių. „Mo­ki­niai džiau­gia­si, kad mū­sų mo­kyk­lo­je yra ga­li­my­bė iš­lai­ky­ti tarp­tau­ti­nį an­glų kal­bos eg­za­mi­ną. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja yra pa­tvir­ti­nu­si, kad tarp­tau­ti­nis an­glų kal­bos eg­za­mi­nas yra už­skai­to­mas kaip vals­ty­bi­nis bran­dos eg­za­mi­nas. Mo­ki­nius ra­gi­na­me tarp­tau­ti­nį eg­za­mi­ną iš­lai­ky­ti dar vie­nuo­lik­to­je kla­sė­je, kad dvy­lik­to­je kla­sė­je bū­tų ra­mu ir ne­rei­kė­tų lai­ky­ti vals­ty­bi­nio an­glų kal­bos eg­za­mi­no. Tai – di­de­lis pa­leng­vi­ni­mas ir pri­va­lu­mas abi­tu­rien­tams. Be to, tarp­tau­ti­nio eg­za­mi­no Per­son Test of En­glish (PTE) ser­ti­fi­ka­tas ga­lio­ja ne­ri­bo­tą lai­ką, tad jį iš­lai­kius dėl nie­ko ne­rei­kia ne­ri­mau­ti“, – sa­ko V.Ka­kaus­kie­nė.

 

Tarp­tau­ti­nį an­glų kal­bos eg­za­mi­ną bus ga­li­ma lai­ky­ti gruo­džio mė­ne­sį, jau da­bar ren­ka­mos gru­pės, tad abi­tu­rien­tams rei­kė­tų pas­ku­bė­ti ir re­gist­ruo­tis.

 

Yra ir dau­giau nau­jie­nų: šiais me­tais bus tei­kia­mos sku­bios IELTS (tarp­tau­ti­nis an­glų kal­bos eg­za­mi­nas, ku­rio sto­jant rei­ka­lau­ja kai ku­rios už­sie­nio aukš­to­sios mo­kyk­los) kon­sul­ta­ci­jos, ke­ti­nan­tie­siems jį lai­ky­ti, ta­čiau prieš tai dar no­rin­tie­siems pa­gau­sin­ti ži­nias.

 

Kon­sul­tuo­ja­mi ir ke­ti­nan­tie­ji sto­ti į už­sie­nio uni­ver­si­te­tus. Jiems AMES Aly­taus fi­lia­le pa­dės pa­ra­šy­ti mo­ty­va­ci­nius laiš­kus, pa­tars dėl sto­ji­mo są­ly­gų.

 

Be­je, kar­tu su sa­vi­val­dy­be AMES Aly­taus fi­lia­le jau ne vie­ne­rius me­tus vyk­do­ma ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo krep­še­lio lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­ma pro­gra­ma „La­vink vie­šo­jo kal­bė­ji­mo įgū­džius an­glų kal­ba“. Tad no­rin­tie­ji iš­mok­ti šio da­ly­ko ga­li pri­si­jung­ti už tai ne­mo­kė­da­mi.

 

* * *

VšĮ „Ame­ri­can En­glish Scho­ol“ Aly­taus fi­lia­las įsi­kū­ręs Nau­jo­ji g. 3. Tel. 8 624 02 989.

  

 

 

„Mo­kan­tis už­sie­nio kal­bos mo­ty­va­ci­ja taip pat la­bai rei­ka­lin­ga, kaip ir mo­kė­ji­mas pa­si­džiaug­ti tuo, ko jau iš­mo­kai”

 

AMES Aly­taus fi­lia­lo mo­ky­to­ja Ag­nė Jen­čiū­tė sa­ko, kad pa­dė­ti ga­li­ma ir tu­rin­tie­siems an­glų kal­bos ži­nių spra­gų, bet vis­kas pri­klau­so nuo to, ar be­si­mo­kan­ty­sis tu­ri pa­kan­ka­mai mo­ty­va­ci­jos, no­ro, už­si­spy­ri­mo ir lai­ko.       As­me­ni­nė nuotr.– Dėl ko­kių prie­žas­čių abi­tu­rien­tai, aukš­tes­nių­jų kla­sių mo­ki­niai pa­pras­tai nu­spren­džia lan­ky­ti AMES? – klau­sia­me AMES Aly­taus fi­lia­lo an­glų kal­bos mo­ky­to­jos Ag­nės Jen­čiū­tės.

 

– Ar­tė­jant eg­za­mi­nams mo­ki­niai no­ri pa­gau­sin­ti ži­nias, už­pil­dy­ti spra­gas ir kuo ge­riau pa­si­ruoš­ti eg­za­mi­nui. Vie­nas iš bū­dų tai įgy­ven­din­ti – lan­ky­ti AMES kur­sus.

 

– Ar ga­li­te pa­dė­ti tik to­bu­li­nan­tie­siems sa­vo ir taip ge­ras ži­nias, ar ir tiems, ku­rie at­ei­na dėl spra­gų, tai yra vi­siems no­rin­tie­siems, ar vis dėl­to ste­buk­lų šio­je že­mė­je nė­ra?

 

– Mo­ki­niai į gru­pes su­skirs­to­mi pa­gal ge­bė­ji­mus, kad bū­tų pa­na­šaus ly­gio, tad, jei­gu tu­ri ge­ras ži­nias, jiems siū­lo­mos ati­tin­ka­mo ly­gio gru­pės, kad to­bu­lė­tų ir dar dau­giau su­ži­no­tų. Tie, ku­rie tu­ri daug spra­gų, nu­krei­pia­mi į ati­tin­ka­mas gru­pes ar­ba mo­ko­mi in­di­vi­du­a­liai, su­tel­kiant dė­me­sį į trūks­ta­mas ži­nias. Be to, pa­skai­tų spe­ci­fi­ka ir­gi ski­ria­si – mo­ko­ma ne tik tam tik­ru ly­giu, bet ga­li bū­ti ruo­šia­ma vals­ty­bi­niam an­glų kal­bos bran­dos eg­za­mi­nui, PTE ar IELTS tarp­tau­ti­niams eg­za­mi­nams. Ar ga­li­me pa­dė­ti vi­siems no­rin­tie­siems? Taip, jei­gu tik yra pa­kan­ka­mai mo­ty­va­ci­jos, no­ro, už­si­spy­ri­mo ir lai­ko.

 

– AMES Aly­taus fi­lia­le yra ga­li­my­bė iš­lai­ky­ti tarp­tau­ti­nį an­glų kal­bos eg­za­mi­ną. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja yra pa­tvir­ti­nu­si, kad tarp­tau­ti­nis an­glų kal­bos eg­za­mi­nas yra už­skai­to­mas kaip vals­ty­bi­nis bran­dos eg­za­mi­nas. Ar sun­ku jam pa­si­ruoš­ti ir ka­da yra op­ti­ma­lu pra­dė­ti tai da­ry­ti?

 

– AMES Aly­taus fi­lia­le ga­li­ma lai­ky­ti PTE Ge­ne­ral tarp­tau­ti­nį eg­za­mi­ną B1, B2, C1, C2 ly­giais, ku­rie už­skai­to­mi kaip vals­ty­bi­nis bran­dos eg­za­mi­nas. Ka­dan­gi tai ben­dro po­bū­džio (Ge­ne­ral), o ne aka­de­mi­nis eg­za­mi­nas, jam pa­si­ruoš­ti nė­ra la­bai sun­ku, bet rei­kia an­glų kal­bą ati­tin­ka­mai mo­kė­ti B1, B2, C1 ar C2 ly­giais. Op­ti­ma­lu eg­za­mi­ną lai­ky­ti 11 kla­sės pa­bai­go­je (per ge­gu­žės ar­ba bir­že­lio se­si­jas), ta­čiau tie, ku­rie dar stip­riai ne­si­jau­čia, ga­li eg­za­mi­ną lai­ky­ti 12 kla­sė­je gruo­džio mė­ne­sį. AMES or­ga­ni­zuo­ja­mi PTE kur­sai nuo vie­nuo­lik­tos kla­sės pra­džios vi­siems me­tams ar­ba 12 kla­sė­je rug­sė­jo, spa­lio ir lap­kri­čio mė­ne­siais, iki gruo­džio mė­ne­sio eg­za­mi­no.

 

– Šiais me­tais AMES taip pat teiks sku­bias IELTS kon­sul­ta­ci­jas stu­den­tams, ku­rie ke­ti­na lai­ky­ti tarp­tau­ti­nį an­glų kal­bos eg­za­mi­ną, ta­čiau prieš tai dar no­ri pa­gau­sin­ti sa­vo ži­nias, su­ži­no­ti, ko­kias pa­grin­di­nes klai­das da­ro. Kuo to­kie už­si­ė­mi­mai AMES yra pra­na­šes­ni už, tar­kim, in­di­vi­du­a­lų dar­bą su mo­ky­to­ju?

 

– AMES dės­ty­to­jai jau ne vie­ne­rius me­tus ruo­šia mo­ki­nius IELTS eg­za­mi­nui, tad tu­ri daug pa­tir­ties ir yra įsi­gi­li­nę į spe­ci­fi­nius rei­ka­la­vi­mus, nau­do­ja­si nau­jau­sių va­do­vė­lių me­džia­ga, taip pat leng­va už­si­re­gist­ruo­ti ir pra­dė­ti kon­sul­tuo­tis tuoj pat, ne­rei­kia su­gaiš­ti daug lai­ko be­ieš­kant mo­ky­to­jo, ku­ris su­tiks in­di­vi­du­a­liai kon­sul­tuo­ti.

 

– Ir pas­ku­ti­nis klau­si­mas: ko­kia yra sėk­mės for­mu­lė mo­kan­tis an­glų kal­bos, sie­kiant sėk­min­gai iš­lai­ky­ti vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną ir iš­mok­ti kal­bos kaip jos var­to­to­jui? Ko­kią vie­tą šio­je sėk­mės gran­di­nė­je už­ima AMES?

 

– Svar­biau­sia, ma­no ma­ny­mu, su­pras­ti, kad kal­bos mo­ky­ma­sis yra il­gas pro­ce­sas, ir ne­si­ti­kė­ti grei­tų re­zul­ta­tų. Mo­ty­va­ci­ja taip pat la­bai rei­ka­lin­ga, kaip ir mo­kė­ji­mas pa­si­džiaug­ti tuo, ko jau iš­mo­kai. Vi­suo­met la­bai pra­var­tu kuo dau­giau an­glų kal­bos var­to­ti prak­ti­nė­se si­tu­a­ci­jo­se, pa­vyz­džiui, ke­lio­nė­se. Kai žmo­gus pa­ma­to, kad jau ga­li an­gliš­kai ben­drau­ti, tai su­tei­kia pa­si­ten­ki­ni­mo sa­vo ge­bė­ji­mais ir dau­giau pa­si­ti­kė­ji­mo, ku­rio rei­kia mums vi­siems. Kal­bant apie kur­sus AMES, pa­skai­to­se jau­ki ir drau­giš­ka bei dar­bin­ga at­mo­sfe­ra pa­de­da no­riai to­bu­lė­ti, ge­ra­no­riš­ki, pro­fe­sio­na­lūs dės­ty­to­jai ne tik nau­do­ja ino­va­ty­vius me­to­dus ir vis at­nau­ji­na­mą me­to­di­nę me­džia­gą, bet ir įsi­klau­so į in­di­vi­du­a­lius mo­ki­nio po­rei­kius bei pa­de­da jiems siek­ti už­si­brėž­to tiks­lo.

 

 Kalbėjosi Saulė Pinkevičienė

 

 

 

 

toliau2017-09-12  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100