Skaitykite šiandien
 
arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Gintautas, Guostė

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-09-12  SpausdintiSpausdinti

Kas išjungė šviesą ant Baltosios rožės tilto?

Laura BALIUKONIENĖ

So­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ dar sek­ma­die­nį pa­skli­do ži­nia, kad Bal­to­sios ro­žės til­tas su­te­mus li­ko be ap­švie­ti­mo. „Kas iš­jun­gė švie­są?“ – iro­niš­kai klau­sė aly­tiš­kis, įam­ži­nęs nak­ti­nį til­to vaiz­dą. Vie­ni aly­tiš­kiai juo­kau­da­mi spė­lio­jo, kad gal­būt ne­bu­vo su­mo­kė­ta už elek­trą, to­dėl ji ir at­jung­ta, ki­ti ne­pra­lei­do pro­gos pa­si­juok­ti iš šio įvy­kio pri­si­min­da­mi dar švie­žią is­to­ri­ją, kai Vil­ties gat­vė­je esan­čio pa­sta­to ben­dra­tur­tis nu­trau­kė elek­tros tie­ki­mą de­šim­čiai ver­sli­nin­kų. Apie tai, kas ir ko­dėl iš­jun­gė švie­są, kal­bė­jo­mės su Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­ja Pal­mi­ra Raš­kaus­kie­ne.

 

So­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ dar sek­ma­die­nį pa­skli­do ži­nia, kad Bal­to­sios ro­žės til­tas su­te­mus li­ko be ap­švie­ti­mo. Tai įam­ži­no ir so­cia­li­nia­me tin­kle nuo­trau­ka pa­si­da­li­jo ap­dai­rus aly­tiš­kis.                  Rim­vy­do Au­gus­čio nuotr.„Dau­gų ko­mu­na­li­nin­kas“ no­rė­jo įjung­ti ap­švie­ti­mą Pi­lia­kal­nio gat­vė­je ir sa­va­va­liš­kai nu­mon­ta­vo va­di­na­mą­ją mū­sų spin­tą (red. past. – elek­tros prie­tai­sų sky­de­lis) ir pri­jun­gė elek­trą prie ben­dros Pi­lia­kal­nio gat­vės spin­tos. Pa­di­dė­jus elek­tros sro­vės ga­lin­gu­mui, au­to­ma­tai jo ne­at­lai­kė ir elek­tros tie­ki­mas bu­vo nu­trauk­tas. Ma­tyt, „Dau­gų ko­mu­na­li­nin­kas“ die­nos me­tu tik­ri­no, ar vei­kia elek­tra, vis­kas bu­vo ge­rai, ir tik su­te­mus, kai bu­vo su­jung­tas vi­sas ap­švie­ti­mas, elek­tros sau­gik­liai iš­si­jun­gė ir be ap­švie­ti­mo li­ko vi­sa Pi­lia­kal­nio gat­vė, Bal­to­sios ro­žės til­tas bei ap­lin­ki­nė par­ko te­ri­to­ri­ja. Jei­gu „Dau­gų ko­mu­na­li­nin­kas“ į mus bū­tų krei­pę­sis ir vis­ką su­de­ri­nęs, to ne­bū­tų įvy­kę“, – taip si­tu­a­ci­ją ko­men­ta­vo P.Raš­kaus­kie­nė.

 

Ve­dė­jos tei­gi­mu, elek­tros prie­tai­sų sky­de­lis bu­vo nuim­tas dar penk­ta­die­nio die­ną, to­dėl ti­kė­ti­na, kad be ap­švie­ti­mo mi­nė­tos te­ri­to­ri­jos bu­vo li­ku­sios vi­są sa­vait­ga­lį. O apie su­si­klos­čiu­sią si­tu­a­ci­ją Mies­to ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tai in­for­muo­ti tik va­kar, o iki to lai­ko žmo­nės dėl nu­trū­ku­sio ap­švie­ti­mo ne­si­krei­pė.

 

Mies­to ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tai, ga­vę in­for­ma­ci­jos apie nu­trauk­tą Bal­to­sios ro­žės til­to ap­švie­ti­mą, bu­vo nu­vy­kę į įvy­kio vie­tą, iš pra­džių bu­vo ma­ny­ta, kad elek­tros prie­tai­sų sky­de­lis bu­vo pa­vog­tas, ar­ba elek­tros tie­ki­mas sutriko iš chu­li­ga­niš­kų pa­ska­tų, ta­čiau grei­tai iš­si­aiš­kin­ta, kas įvy­ko iš tik­rų­jų.

 

P.Raš­kaus­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad va­sa­rą bu­vo at­ve­jis, kai Bal­to­sios ro­žės til­to ap­švie­ti­mas bu­vo at­jung­tas chu­li­ga­niš­kai.

 

„Nors spin­ta už­ra­kin­ta, jos už­rak­tą įveik­ti chu­li­ga­nams bu­vo pa­pras­ta, po šio įvy­kio jis pa­keis­tas į su­dė­tin­ges­nį“, – sa­kė P.Raš­kaus­kie­nė.

 

Pa­klau­sus, kas lau­kia „Dau­gų ko­mu­na­li­nin­ko“, ku­ris, ne­tu­rė­da­mas tei­sės to da­ry­ti, ne­su­de­ri­nęs sa­vo veiks­mų su sa­vi­val­dy­be, su­trik­dė elek­tros tie­ki­mą, P.Raš­kaus­kie­nė tei­gė, kad jis bus įpa­rei­go­tas vis­ką iš­tai­sy­ti – elek­tros tie­ki­mą at­nau­jin­ti taip kaip bu­vo ir su­tvar­ky­ti rei­kia­mus do­ku­men­tus, lei­džian­čius at­lik­ti dar­bus.

 

Dar va­kar prieš va­ka­rą ne­bu­vo aiš­ku, ar aly­tiš­kiai jau ga­lės vėl lan­ky­tis ant ap­švies­to Bal­to­sios ro­žės til­to.

 

toliau2017-09-12  commSkaityti komentarus (2)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100