arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Dalius, Mantilė, Magdalena

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-09-12  SpausdintiSpausdinti

Vietoje nenustygstantis alytiškis žino, ko trūksta jaunimui Alytuje

Laura BALIUKONIENĖ

Jei­gu Aly­taus mies­tui pro­jek­te „Moks­lei­viai į Vy­riau­sy­bę“ at­sto­va­vu­sį Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tą Ed­var­dą Va­buo­lą pa­va­din­tu­me at­ei­ties ly­de­riu, ko ge­ro, pro ša­lį ne­pra­šau­tu­me. Ak­ty­vus, vi­sur da­ly­vau­jan­tis, iš gy­ve­ni­mo go­džiai pa­tir­tį be­se­mian­tis aly­tiš­kis tu­ri ne tik stip­rių už­mo­jų sa­vo at­ei­čiai, bet ir tvir­tą po­žiū­rį į šian­die­nes po­li­ti­nes ak­tu­a­li­jas bei pro­ble­mas.

 

Veiklus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokinys Edvardas Vabuolas buvo išrinktas atstovauti Alytaus miestui projekte „Moksleiviai į Vyriausybę“, kur vaikinas ne tik sėmėsi žinių, kaip veikia valstybės valdymo organai, bet ir pakeitė savo nuomonę apie biurokratus. As­me­ni­nė nuotr.Pa­kei­tė po­žiū­rį apie po­li­ti­kus

„Iki da­ly­va­vi­mo „Moks­lei­viai į Vy­riau­sy­bę“ pro­jek­te aš, kaip ir dau­ge­lis ki­tų ša­lies gy­ven­to­jų, apie po­li­ti­kus, biu­ro­kratus tu­rė­jau ne per ge­riau­sią nuo­mo­nę, ta­čiau ar­ti­mes­nė pa­žin­tis su prem­je­ru Sau­liu­mi Skver­ne­liu, su­si­sie­ki­mo mi­nist­ru Ro­ku Ma­siu­liu, su­si­sie­ki­mo kanc­le­re In­ga Čer­niuk, Vy­riau­sy­bės ir mi­nis­te­ri­jos dar­bu man lei­do su­pras­ti, kad taip mąs­ty­ti yra ne­tei­sin­ga ir per­ne­lyg siau­ra­mąs­tiš­ka. Man su­si­da­rė įspū­dis, jog Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja de­da vi­sas pa­stan­gas, kad dar­bas vyk­tų efek­ty­viai, kad bū­tų tau­po­mi mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gai, nes vi­si do­ku­men­tai skait­me­ni­zuo­ti, ant sta­lų ne­ma­čiau po­pie­ri­nių do­ku­men­tų, ra­šik­lių. Su­ži­no­jau, kad anks­čiau kan­ce­lia­ri­niams reik­me­nims bu­vo iš­lei­džia­ma apie 440 tūkst. eu­rų per mė­ne­sį, o skait­me­ni­za­vi­mas su­tau­py­ti lė­šų lei­do dau­giau nei ke­tu­ris kar­tus“, – įspū­džiais iš pro­jek­to aki­mir­kų da­li­jo­si moks­lei­vis.

 

Ed­var­das pa­sa­ko­jo, kad su su­si­sie­ki­mo mi­nist­ru daug te­ko ben­drau­ti ir fi­lo­so­fi­niais, ly­de­rys­tės, ci­vi­li­za­ci­jos rai­dos klau­si­mais, o kanc­le­rė jį su­pa­žin­di­no su mi­nis­te­ri­jos dar­bu, su įvai­rio­mis sis­te­mo­mis, lei­džian­čio­mis tau­py­ti mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus, dar­buo­to­jų lai­ką.

 

Ed­var­das lan­kė­si ir mi­nis­te­ri­jai pa­val­džio­se ins­ti­tu­ci­jo­se – oro uos­te, oro na­vi­ga­ci­jo­je, ci­vi­li­nė­je avia­ci­jo­je, „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liuo­se“, „Lie­tu­vos pa­šte“, Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos cen­tre.

 

Šių me­tų pro­jek­to „Moks­lei­viai į Vy­riau­sy­bę“ te­ma bu­vo jau­ni­mo emig­ra­ci­ja ir jos ma­ži­ni­mo bū­dai. Vi­są sa­vai­tę tru­ku­sio pro­jek­to me­tu moks­lei­viai tu­rė­jo už­duo­tį – pa­reng­ti pa­siū­ly­mus, kaip su­ma­žin­ti jau­ni­mo emig­ra­ci­ją, ir juos pri­sta­ty­ti.

 

„Pa­siū­ly­mų bū­ta įvai­rių – nuo žmo­gaus tei­sių, su­ma­žin­tų mo­kes­čių pra­de­damam ver­slui, iki di­des­nio srau­to tei­gia­mų nau­jie­nų ži­niask­lai­do­je, kad bū­tų po­zi­ty­ves­nė at­mo­sfe­ra vi­suo­me­nė­je“, – pa­sa­ko­jo Ed­var­das.

 

Pa­klaus­tas, ko, jo po­žiū­riu, trūks­ta Lie­tu­vos jau­ni­mui, kad šis ma­siš­kai ren­ka­si emig­ra­ci­ją, vai­ki­nas iš­sky­rė du seg­men­tus – did­mies­čių jau­ni­mą ir re­gio­no jau­ni­mą. „Re­gio­nuo­se jau­čia­mas už­im­tu­mo, veik­lų, so­cia­li­nių pro­jek­tų trū­ku­mas, taip pat tarp­mies­ti­nis su­si­sie­ki­mas ga­lė­tų bū­ti leng­ves­nis, pi­ges­nis. Kal­bant apie did­mies­čių jau­ni­mą, jiems svar­bios ge­riau ap­mo­ka­mos dar­bo vie­tos, di­des­nės kar­je­ros per­spek­ty­vos. O ben­drą­ja pras­me, ma­nau, ga­lė­tų bū­ti pa­leng­vin­tos įsto­ji­mo į uni­ver­si­te­tus są­ly­gos, ir, ži­no­ma pi­ges­nis, la­biau pri­ei­na­mas moks­las, gal­būt dau­giau vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mų vie­tų“, – to­kius jau­ni­mą grau­žian­čius so­pu­lius įvar­di­jo aly­tiš­kis.

 

At­vė­rė ga­li­my­bių

To­kio Ed­var­do ak­ty­vu­mo, už­si­de­gi­mo, no­ro vi­sur da­ly­vau­ti, pa­žin­ti ga­li pa­vy­dė­ti kiek­vie­nas. Nuo ry­to­jaus vai­ki­nas pa­baigs sa­vo Aly­taus mies­to mo­ki­nių ta­ry­bos pir­mi­nin­ko ka­den­ci­ją ir ne­tru­kus ofi­cia­liai pra­dės ei­ti nau­jas pa­rei­gas – Lie­tu­vos moks­lei­vių są­jun­gos biu­ro na­rio. Čia jis dirbs tarp­tau­ti­nių rei­ka­lų sri­ty­je ir jau at­ei­nan­tį sek­ma­die­nį vi­sai sa­vai­tei iš­vyks į Is­pa­ni­ją, kur jo lauks pro­jek­to pri­sta­ty­mas.

 

Tap­ti šios są­jun­gos na­riu Ed­var­dą pa­kvie­tė pa­va­sa­rį iš­rink­ta Lie­tu­vos moks­lei­vių są­jun­gos pre­zi­den­tė, pa­ste­bė­ju­si tre­čius me­tus są­jun­gos veik­lo­je da­ly­vau­jan­čio aly­tiš­kio ak­ty­vu­mą.

 

Be to, gim­na­zis­tas da­ly­vau­ja ir Aly­taus „Ap­skri­to­jo sta­lo“ val­dy­bos veik­lo­je, yra Aly­taus jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos na­rys, dve­jus me­tus pri­klau­sė Lie­tu­vos li­be­ra­laus jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jai. Vi­sos šios veik­los Ed­var­dui at­ve­ria ne­įti­kė­ti­nų ga­li­my­bių – jam daž­nai ten­ka pa­ke­liau­ti po už­sie­nio ša­lis, kur da­ly­vau­ja įvai­riuo­se pro­jek­tuo­se, mo­ky­muo­se, už­mez­ga dau­gy­bę pa­žin­čių ir svar­biau­sia – ple­čia sa­vo aki­ra­tį.

 

„Kol ne­pra­dė­jau da­ly­vau­ti mi­nė­tų or­ga­ni­za­ci­jų veik­lo­je, tol sa­vęs ne­įsi­vaiz­da­vau vei­kian­čio na­cio­na­li­niu, tarp­tau­ti­niu ly­giu. Nie­ka­da ne­bu­vau mė­gė­jas ke­liau­ti, tu­ris­tau­ti“, – pri­si­pa­ži­no vai­ki­nas.

 

At­sto­vau­da­mas Lie­tu­vos moks­lei­vių są­jun­gai, Ed­var­das lan­kė­si Ko­so­ve, Ny­der­lan­duo­se, Es­ti­jo­je, Is­lan­di­jo­je, Bel­gi­jo­je, Slo­vė­ni­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Is­pa­ni­jo­je.

 

 Moks­lai ne­nu­ken­čia

Nors po­pa­mo­ki­nės veik­los aps­tu, Ed­var­das už­tik­ri­no, kad moks­lai ne­nu­ken­čia. De­vy­nių vi­dur­kį tu­rin­tis mo­ki­nys pri­si­pa­ži­no, kad, da­ly­vau­jant įvai­rių or­ga­ni­za­ci­jų veik­lo­je, daž­nai ten­ka ke­liau­ti į už­sie­nio ša­lis, dėl to pa­mo­kų pra­lei­di­mas jam ne­iš­ven­gia­mas. Ne­pai­sant to, gim­na­zis­tas su­ge­ba už­pil­dy­ti moks­lo spra­gas.

 

Kaip tei­gė pa­šne­ko­vas, jis ga­li pa­si­gir­ti tu­rin­tis ge­rą at­min­tį, jam ne­rei­kia il­gai sė­dė­ti prie kny­gų, kal­ti, tie­siog už­ten­ka ati­džiai klau­sy­ti mo­ky­to­jo pa­mo­ko­je. Ed­var­das pri­si­pa­ži­no, kad na­mų dar­bus da­ro tik tuo­met, kai ži­no, kad mo­ky­to­jai juos tik­rins.

 

„Da­ly­vau­da­mas pro­jek­te „Moks­lei­viai į Vy­riau­sy­bę“, su­si­pa­ži­nau su daug moks­luo­se pa­sie­ku­siais žmo­nė­mis, ko ge­ro, bū­tent dėl to jie ir bu­vo de­le­guo­ti at­sto­vau­ti sa­vo mies­tams šia­me pro­jek­te. Aš į jį pa­te­kau tur­būt ne dėl moks­lo pa­sie­ki­mų, bet dėl sa­vo veik­lų. Tie žmo­nės ma­ne la­bai mo­ty­va­vo siek­ti dar ge­res­nių aka­de­mi­nių pa­sie­ki­mų, la­biau steng­tis“, – at­vi­ra­vo vai­ki­nas.

 

 Sva­jo­ja apie stu­di­jas už­sie­ny­je

Dvy­lik­ta kla­sė – tai me­tas, kai ne­iš­ven­gia­mai rei­kia pla­nuo­ti sa­vo at­ei­tį. Ed­var­das – taip pat ne iš­im­tis. Jau ki­tą­met jo lauks stu­di­jos, tik šių jis no­rė­tų už­sie­ny­je, Ita­li­jo­je, kur rink­tų­si eko­no­mi­kos, tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ar­ba po­li­ti­kos sri­tis.

 

Pa­klaus­tas, ko­dėl bū­tent to­kie pa­si­rin­ki­mai, gal­būt jie su­si­ję su šei­mos na­riais ar au­to­ri­te­tais, aly­tiš­kis pa­ti­ki­no, kad nei vie­na, nei ki­ta: „Au­to­ri­te­tais aš ne­ti­kiu ir jų ne­tu­riu. O kal­bant apie šei­mą, tai jo­je nė­ra bai­gu­sių aukš­tuo­sius moks­lus, tai, ko ge­ro, sa­vai­me at­ėjo. Šias sri­tis no­rė­čiau stu­di­juo­ti, nes man no­rė­tų­si pri­si­dė­ti prie Lie­tu­vos at­ei­ties kū­ri­mo. O už­sie­nis to­dėl, kad no­riu į sa­vo ša­lį par­vež­ti ge­ro­sios prak­ti­kos, be to, pa­ge­rin­ti už­sie­nio kal­bos įgū­džius, tai tei­kia dau­giau per­spek­ty­vų at­ei­ty­je.“

 

Vai­ki­nas ne­at­me­ta ga­li­my­bės grįž­ti gy­ven­ti į sa­vo gim­tą­jį mies­tą, ta­čiau tik tuo at­ve­ju, jei­gu nesu­si­klos­tys jo už­mo­jai tu­rė­ti dar­bą, lei­džian­tį veik­ti na­cio­na­li­niu lyg­me­niu.

 

Įvar­di­jo, ko rei­kia Aly­taus jau­ni­mui

Tai, kad jau­ni­mo emig­ra­ci­ja skau­džiai pa­lie­čia ir Aly­tų, vai­ki­nas pri­pa­žįs­ta. Jo tu­ri­mais duo­me­ni­mis, nuo pra­ėju­sių me­tų iki šių die­nų mies­tą pa­li­ko per 800 jau­nų žmo­nių.

 

„Yra daug veiks­nių, ku­rie le­mia ma­žė­jan­čią de­mo­gra­fiją. Gal­būt jau­ni­mo emig­ra­ci­ją iš mies­to pri­stab­dy­tų, jei­gu tu­rė­tu­me aukš­tą­ją uni­ver­si­te­ti­nę mo­kyk­lą, jei­gu bū­tų pa­siū­lo­ma dau­giau kva­li­fi­kuo­to dar­bo vie­tų, veik­lų. Bet aš my­liu Aly­tų už jo ra­mu­mą, ža­lu­mą, nes čia ma­no se­ne­lių, tė­vų, ma­no šak­nys“, – sen­ti­men­tų sa­vo mies­tui ne­sto­ko­jo jau­nuo­lis.

 

Gra­žių žo­džių jis ne­gai­lė­jo ir da­bar­ti­nei mies­to val­džiai, ku­ri, pa­sak jo, at­si­žvel­gia į jau­ni­mo nuo­mo­nę, glau­džiai ben­dra­dar­biau­ja. Vai­ki­nas įsi­ti­ki­nęs, kad ne vis­kas yra sa­vi­val­dy­bės ran­ko­se, nes daug da­ly­kų tu­ri bū­ti nu­veik­ta na­cio­na­li­niu ly­giu. Kaip pa­vyz­dį Ed­var­das pa­tei­kė dar­bo san­ty­kius, ku­riuos reg­la­men­tuo­ja Dar­bo ko­dek­sas. Jo po­žiū­riu, rei­kia dau­giau lanks­tu­mo, tuo­met gal ir aly­tiš­kiams at­si­ras dau­giau ga­li­my­bių.

 

Kaip vie­ną svar­biau­sių už­da­vi­nių mies­to val­džiai jau­nuo­lis iš­kė­lė Pra­mo­nės par­ko in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mą bei in­ves­tuo­to­jų at­ve­di­mą į mū­sų mies­tą.

 

Ed­var­das at­krei­pė dė­me­sį ir į Aly­taus mies­to tin­kla­la­pio aly­tus.lt spe­ci­fi­ką, ku­ri, jo nuo­mo­ne, yra at­gy­ve­nu­si ir ne­pa­trauk­li sve­čiams bei ga­li­miems in­ves­tuo­to­jams. „Juk šis tin­kla­la­pis yra mies­to vi­zi­ti­nė kor­te­lė“, – sa­vo ašt­rią nuo­mo­nę iš­dės­tė aly­tiš­kis.

 

Pa­si­tei­ra­vus, ar ti­ki at­ei­ty­je ga­lin­tis bū­ti ly­de­riu, jis kiek pa­si­kuk­li­no: „No­rė­čiau tuo ti­kė­ti, bet kar­tu ir dve­jo­ju. Ma­nau, kad ly­de­riai ne­ša be ga­lo di­de­lę at­sa­ko­my­bę, dau­gy­bė žmo­nių se­ka jų žings­nius, lai­ko au­to­ri­te­tais. To­kia at­sa­ko­my­bė kol kas ma­ne bau­gi­na, bi­jau su­klys­ti ir kaž­ką su­klai­din­ti. Ne vie­nas at­ve­jis po­li­ti­nė­je are­no­je, kai žmo­nės iš­rin­ko į val­džią pa­si­ti­kė­da­mi, o jie ėmė ir nu­vy­lė. Šiaip ne­ga­li ži­no­ti, kas lau­kia at­ei­ty­je, kur ta­ve ji nu­blokš“, – ga­li­mus pa­si­rin­ki­mus at­ei­ty­je at­sar­giai ver­ti­no aly­tiš­kis.

 

 

 

 

toliau2017-09-12  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100