arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Dalius, Mantilė, Magdalena

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-08-12  SpausdintiSpausdinti

„Apsaugojimas” kaip korupcija

Rytas STASELIS
 Prieš po­rą sa­vai­čių bu­vau pa­kvies­tas su į so­cia­li­nius tin­klus ra­šan­čių žmo­nių kom­pa­ni­ja ap­lan­ky­ti „Ga­la­pa­gų“ fes­ti­va­lį, vy­ku­sį Za­ra­suo­se. Vie­na ver­tus, po tos ke­lio­nės vi­sai ne­blo­gai su­pra­tau, į ko­kius ren­gi­nius trau­kia šiuo­lai­ki­nį jau­ni­mė­lį (to­kia­me prieš po­rą me­tų da­ly­va­vo ir ma­no vy­res­nio­ji at­ža­la). Ki­ta ver­tus, tin­kla­raš­ti­nin­ko Ri­čar­do Sa­vu­ky­no, ku­ris so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se daž­nai reiš­kia­si Ro­kiš­kio Ra­bi­no­vi­čiaus pseu­do­ni­mu, dė­ka tu­rė­jau ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su kai ku­riais sa­vo ko­le­go­mis, dėl sa­vo ra­šy­mo sti­liaus tu­rin­čiais pa­grįs­tai di­de­lę au­di­to­ri­ją. Vie­na jų – kal­bi­nin­kė Lo­re­ta Vai­ce­kaus­kie­nė, vie­šo­jo­je erd­vė­je ga­di­nan­ti ūpą šiuo­lai­ki­nės „tai­syk­lin­gos“ lie­tu­vių kal­bos apo­lo­ge­tams.

 

Dar pa­mąs­čiau, kad nau­jo­ji Lie­tu­vos kal­bi­nin­kų „ne­for­ma­lų“ kar­ta ar net kas­ta, ma­tan­ti lie­tu­vių kal­bą įvai­riuo­se gy­ve­ni­mo kon­teks­tuo­se, ne tik rep­re­si­niu prin­ci­pu pa­grįs­tą kal­bos tai­syk­lių ži­no­ji­mą, ko ge­ro, lie­tu­vių kal­bai ir ją var­to­jan­tiems žmo­nėms duos dau­giau nau­dos bei sau­gu­mo. Lo­re­ta daug kal­bė­jo apie kal­bos var­to­ji­mo rei­ka­lin­gu­mą, ta­čiau kai pa­mi­nė­jo žo­dį „ko­rup­ci­ja“, vi­sai be­vil­tiš­kai su­klu­sau: kaip ga­li­me su­sie­ti lie­tu­vių kal­bą ir ko­rup­ci­ją? Pa­pra­šiau tą, iš pir­mo žvilgs­nio ne­de­ran­tį, san­ty­kį pa­aiš­kin­ti iš­sa­miau.

 

Lo­re­tos po­žiū­riu, dar nuo so­vie­ti­nių lai­kų gim­to­sios kal­bos po­li­ti­ko­je pas mus bu­vo su­for­muo­ta pa­ra­dig­ma, esą „lie­tu­vių kal­ba žlun­ga bei nyks­ta, to­dėl ją rei­kia puo­se­lė­ti be­igi sau­go­ti“. Da­bar, at­ga­vus ne­pri­klau­so­my­bę, ši pa­ra­dig­ma iš es­mės ne­ap­si­kei­tė, ta­čiau gal tik tuo, kad lie­tu­vių kal­bos gel­bė­to­jai už kal­bos iš­sau­go­ji­mą gau­na da­lį vie­šų­jų fi­nan­sų iš biu­dže­to. Me­tus „pa­sau­go­ja ir iš­sau­go­ja“, ir ta­da už biu­dže­to asig­na­vi­mus pre­ten­duo­ja sau­go­ti ir iš­sau­go­ti dar me­tus. Ta­čiau pa­ma­tų pa­ma­tas ko­rup­ci­jai – nuo­sta­ta, esą kal­ba žlun­ga ir nyks­ta.

 

Ši p. Vai­ce­kaus­kie­nės pa­teik­ta ko­rup­ci­nė sche­ma su­kė­lė įvai­rių iš­ves­ti­nių min­čių, kad Lie­tu­vo­je įvai­rių da­ly­kų (gal ir ne to­kių svar­bių, kaip lie­tu­vių kal­ba), reiš­ki­nių sau­go­ji­mas yra tar­si na­cio­na­li­nis spor­tas. Tiems, ku­rie pri­ei­na prie mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų.

 

Spor­tas ar­ba at­vi­rai iš­reikš­ta ko­rup­ci­ja. Mes sau­go­me gam­tą (kiek vien šiais me­tais bu­vo ži­niask­lai­dos ty­ri­mų apie di­des­nius ar ma­žes­nius ne­skaid­ru­mus šio­je sri­ty­je?), mes sau­go­me sa­vo pa­jū­rį nuo mo­der­nių tu­a­le­tų, kad XXI am­žiu­je gam­ti­nius rei­ka­lus vis dar at­lik­tu­me jū­ro­je ar­ba pa­miš­kė­je gre­ta. Mes sau­go­me mies­tų ar­chi­tek­tū­ros li­ni­jas mies­te, ta­čiau kas­kart vie­to­je sta­to­mo tri­jų aukš­tų na­mo bū­ti­nai ran­da­si sep­ty­nių aukš­tų ir dar su dvie­jų aukš­tų man­sar­da. Mes sau­go­me pi­lie­čius nuo per­tek­li­nio al­ko­ho­lio, o tuo­jau, reik ma­ny­ti, ir cuk­raus var­to­ji­mo. Sa­vo aukš­to­jo moks­lo sis­te­mą, pa­sak Sei­mo na­rio Eu­ge­ni­jaus Jo­vai­šos, mes pri­va­lo­me sau­go­ti nuo 18-me­čių ir 19-me­čių spren­di­mų įta­kos. Aki­vaiz­džiai pri­si­sau­go­si­me, kol lik­ti stu­di­juo­ti tarp jau­ni­mo Lie­tu­vo­je bus ne­ge­ro, pras­to to­no žen­klas. Mes sie­kia­me pi­lie­čiams su­teik­ti so­cia­li­nę ap­sau­gą, ta­čiau ją gau­na ir tie, ku­rie jos at­si­im­ti at­vyks­ta va­žiuo­ti mer­se­de­sais. Mes sau­go­me sa­vo sie­nas nuo at­vy­kė­lių, ta­čiau daž­niau­siai ap­si­sau­go­ja­me ne nuo tų, nuo ku­rių rei­kė­tų. Ir t.t.

 

Ko ge­ro, pa­ty­ri­nė­ję gau­tu­me at­sa­ky­mą, kad di­du­ma mū­sų en­tu­ziaz­mo vals­ty­bė­je ką nors ap­sau­go­ti, užuot pa­ti­kė­jus, kad pi­lie­čiai ga­li bū­ti są­mo­nin­gi ir kliau­tis sa­vit­var­ka, yra ko­rup­ci­jos prie­lai­dos. Ne­iš­ven­gia­mai ver­čian­čios mus taš­ky­ti vie­šų­jų fi­nan­sų iš­tek­lius ne vie­šai de­kla­ruo­ja­miems tiks­lams, o kon­kre­čių, par­ti­joms, kla­nams at­sto­vau­jan­čių per­so­na­žų nau­dai.

 

Ši val­dan­čio­ji dau­gu­ma Sei­me tra­di­ciš­kai yra iš­si­kė­lu­si sau tiks­lą – ap­sau­go­ti lie­tu­vius nuo emig­ra­ci­jos, o ša­lies re­gio­nus – nuo tuš­tė­ji­mo. Dėl aukš­čiau iš­var­dy­tų prie­žas­čių ir kon­kre­čių Vy­riau­sy­bės bei Sei­mo veiks­mų, esu be­veik tik­ras, kad ir šis tiks­las „ap­sau­go­ti“ bus žlu­gęs. Gal­būt tik ke­le­tas eta­ti­nių pro­gra­mų ra­šy­to­jų ei­li­nį kar­tą su­si­žers ki­še­nėn ke­le­tą tūks­tan­čių eu­ro­pie­tiš­kų pi­ni­gų.

 

L.Vai­ce­kaus­kie­nė prog­no­zuo­ja, kad griež­tos lie­tu­vių kal­bos tai­syk­lės pa­ma­žu taps li­be­ra­les­nės, gal­būt ma­žės tie­sio­gi­nių rep­re­si­jų už klai­din­gą kal­bos var­to­ji­mą. Ta­čiau per die­ną, mė­ne­sį ar me­tus „lie­tu­vių kal­bos ap­sau­gos nuo iš­ny­ki­mo“ pa­ra­dig­ma, ypač mo­kyk­lo­se, nie­kur ne­dings. De­ja.

 

Ta­čiau pla­tes­nė pro­ble­ma tik­riau­siai yra ta, kad per­tek­li­nis pa­ter­na­liz­mas, po­li­ti­kų ki­ši­ma­sis į mū­sų gy­ve­ni­mą, ku­rio vi­siš­kai ne­rei­kia, dar ne­greit virs vien pri­si­mi­ni­mu. Ma­te­ria­li­ą­ja pras­me tai reiš­kia, kad Lie­tu­vos vie­šie­ji fi­nan­sai, Eu­ro­pos struk­tū­ri­nės pa­ra­mos lė­šos vis dar bus en­tu­zias­tin­gai švais­to­mi mū­sų gy­ve­ni­mo „ap­sau­gos“ nuo iš­si­gal­vo­tų grės­mių pro­gra­moms.

toliau2017-08-12  commSkaityti komentarus (1)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100