arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Eimantas, Aldona, Julija, Rita, Elena

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-07-15  SpausdintiSpausdinti

Rimvyda Ališauskienė: „Švietimo įstaigų pertvarka reikalinga, bet kiek įmanoma su mažesniu stresu”

Alma MOSTEIKAITĖ

Va­kar įvy­ko Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tas Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gų kon­kur­sas. Ja­me bu­vo du pre­ten­den­tai, o lai­mė­jo šio sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Rim­vy­da Ali­šaus­kie­nė.

 Rimvyda Ališauskienė yra alytiškė, baigusi dabartinę Jotvingių gimnaziją, Šiaulių universitete įgijusi pradinių klasių mokytojo specialybę, dabar jau baigia studijuoti lyderystės ir pokyčių vadybą Mykolo Romerio universitete.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo sky­rius ve­dė­jo ne­tu­rė­jo nuo šie­me­čio ko­vo pra­džios, kai ša­lių su­si­ta­ri­mu iš ve­dė­jo pa­rei­gų iš­ėjo 21 me­tus jam va­do­va­vęs Vy­tuo­lis Va­lū­nas.

 

Sky­riui lai­ki­nai va­do­va­vo ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja R.Ali­šaus­kie­nė, ku­ri, lai­mė­ju­si mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tą kon­kur­są, pa­va­duo­to­ja pra­dė­jo dirb­ti per­nykš­čio gruo­džio vi­du­ry­je.

 

Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ją pa­vy­ko pa­rink­ti ant­rą­kart or­ga­ni­za­vus kon­kur­są. Pir­mas kon­kur­sas ne­įvy­ko, nes ja­me bu­vo tik vie­nas pre­ten­den­tas, o pa­gal Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­tą tvar­ką, pir­mą­kart ren­giant to­kį kon­kur­są tu­ri bū­ti dau­giau nei vie­nas rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­tis kan­di­da­tas.

 

Va­kar vy­ku­sia­me kon­kur­se bu­vo du da­ly­viai. Jį lai­mė­jo 46-erių Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja R.Ali­šaus­kie­nė.

 

„Pra­dė­ju­si vyk­dy­ti Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo funk­ci­jas su­si­pa­ži­nau su šiuo dar­bu, įgi­jau pa­si­ti­kė­ji­mo, to­dėl ir nu­spren­džiau da­ly­vau­ti kon­kur­se“, – sa­kė jo lai­mė­to­ja.

 

R.Ali­šaus­kie­nė yra aly­tiš­kė, bai­gu­si da­bar­ti­nę Jot­vin­gių gim­na­zi­ją, Šiau­lių uni­ver­si­te­te įgi­ju­si pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jo spe­cia­ly­bę, da­bar jau bai­gia stu­di­juo­ti ly­de­rys­tės ir po­ky­čių va­dy­bą My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te.

 

Ji po stu­di­jų pra­dė­jo dirb­ti pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja da­bar­ti­nė­je Vidz­gi­rio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je, ne­tru­kus ta­po šios mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui. Iš pas­ta­rų­jų pa­rei­gų ji at­ėjo dirb­ti Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja.

 

Šio sky­riaus ve­dė­jo kon­­kur­so re­zul­ta­tai per mė­ne­sį ga­li bū­ti skun­džia­mi mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui ar­ba teis­mui, sky­riaus ve­dė­ją į pa­rei­gas tu­ri pa­skir­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius sa­vo įsa­ky­mu.

 

„Man dar rei­kia įsi­gi­lin­ti į vi­sas Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo dar­bo veik­los sri­tis, švie­ti­mo vie­šą­jį ad­mi­nist­ra­vi­mą mies­te. Su­pran­tu, mo­ki­nių mies­te ma­žė­ja, švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­ka rei­ka­lin­ga, bet ne­trik­dant švie­ti­mo pro­ce­so veik­los, kiek įma­no­ma su ma­žes­niu stre­su tiek mo­ki­niams, tiek švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jams ir sie­kiant švie­ti­mo ko­ky­bės ge­ri­ni­mo“, – apie sa­vo, kaip Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jos, pir­muo­sius dar­bus kal­bė­jo R.Ali­šaus­kie­nė.

 

Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo kon­kur­so ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė, mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Sil­vi­ja Peš­te­nie­nė tei­gė, kad švie­ti­mo sis­te­mos ko­ky­bė kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je, taip ir Aly­tu­je rei­ka­lau­ja po­ky­čių: „Mū­sų tiks­las – ne tik su­kur­ti op­ti­ma­lų šian­die­niam mies­tui švie­ti­mo įstai­gų tin­klą, bet ir siek­ti, kad į mo­kyk­las, dar­že­lius at­ei­tų ne­stan­dar­ti­nio mąs­ty­mo, pla­taus iš­si­la­vi­ni­mo mo­ky­to­jai, ug­dy­to­jai, ku­riems bū­tų už­tik­rin­tos ge­ros dar­bo są­ly­gos bei nuo­la­ti­nis kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mas. No­ri­me, kad vai­kas mo­kyk­lo­je ar dar­že­ly­je jaus­tų­si sau­giai, bū­tų lau­kia­mas ir gau­tų tin­ka­miau­sią ug­dy­mą.“

 

S.Peš­te­nie­nė tvir­ti­no, kad Švie­ti­mo sky­riui, nau­jai jo va­do­vei ir ke­lia­mos to­kios už­duo­tys, ku­rioms įgy­ven­din­ti ve­dė­ja tu­rės su­telk­ti esa­mą ar pa­pil­dy­tą ko­man­dą.

 

R.Ali­šaus­kie­nei ta­pus Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja, mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja tu­rė­tų skelb­ti kon­kur­są ei­ti šio sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas.
toliau2017-07-15  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100