arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Eimantas, Aldona, Julija, Rita, Elena

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-07-15  SpausdintiSpausdinti

Alytaus policijos viršininko konkursą laimėjęs Alvydas Jurgelevičius: „Svarbiausia užpildyti tuščias pareigūnų darbo vietas”

Alma MOSTEIKAITĖ

Šį ket­vir­ta­die­nį įvy­ko Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos skelb­tas Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­rei­gų kon­kur­sas. Ja­me bu­vo du pre­ten­den­tai. Kon­kur­są lai­mė­jo šio ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Al­vy­das Jur­ge­le­vi­čius.

Alytaus policijos viršininko konkursą laimėjęs 54-erių pavaduotojas Alvydas Jurgelevičius į darbą važinėja iš Druskininkų. Jo žmona Vilma dirba Druskininkų savivaldybės administracijos direktore. Šeima turi 26-erių dukrą ir 21-erių sūnų.

 Nuo sau­sio pra­džios vyk­dė vir­ši­nin­ko funk­ci­jas

Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas vir­ši­nin­ko ne­tu­rė­jo nuo šie­me­čio sau­sio pra­džios, kai jam va­do­va­vęs Čes­lo­vas Mul­ma iš­ėjo dirb­ti vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nist­ru. Nuo to lai­ko ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko funk­ci­jas lai­ki­nai vyk­dė jo pa­va­duo­to­jas A.Jur­ge­le­vi­čius.

 Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tui pa­skel­bus ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko kon­kur­są, ja­me nu­spren­dė da­ly­vau­ti ir lai­ki­nai ko­mi­sa­ria­tui va­do­va­vęs pa­va­duo­to­jas.

 Šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sio kon­kur­so re­zul­ta­tai A.Jur­ge­le­vi­čiui bu­vo pa­lan­kūs, – jis lai­mė­jo Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­rei­gų kon­kur­są . Ja­me dar da­ly­va­vo vie­nas po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas iš Kau­no ap­skri­ties.

 Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jo Ra­mū­no Ma­to­nio tei­gi­mu, kon­kur­so re­zul­ta­tai per tris dar­bo die­nas ga­li bū­ti skun­džia­mi ge­ne­ra­li­niam po­li­ci­jos ko­mi­sa­rui ar­ba teis­mui.

 Ža­da di­din­ti pat­ru­liuojančių eki­pa­žų

A.Jur­ge­le­vi­čius sa­kė, kad kon­kur­se nu­spren­dė da­ly­vau­ti, nes sie­kia gy­ve­ni­me pa­da­ry­ti dau­giau: „No­ri­si ei­ti į prie­kį, sa­ve re­a­li­zuo­ti aukš­tes­nė­se pa­rei­go­se. Aly­taus po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te – pui­kus ko­lek­ty­vas, už­si­de­gęs dar­bu, ma­tau, kad su to­kiu ko­lek­ty­vu tik­rai ga­li­ma daug pa­siek­ti.“

  Pir­mą­jį sa­vo, kaip Aly­taus po­li­ci­jos vir­ši­nin­ko, dar­bą įvar­di­jo di­di­na­mą pat­ru­liuojančių po­li­ci­jos eki­pa­žų skai­čių, kad grei­čiau bū­tų ga­li­ma at­vyk­ti į įvy­kių vie­tas ir žmo­nės jaus­tų­si sau­ges­ni: „Tam svar­biau­sia už­pil­dy­ti tuš­čias pa­rei­gū­nų dar­bo vie­tas. Daug pa­rei­gū­nų iš­ėjo į už­tar­nau­tą po­il­sį, tad da­bar yra apie 12 pro­cen­tų lais­vų dar­bo vie­tų, – maž­daug tiek, kiek dir­ba po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų vi­du­ti­nio dy­džio ša­lies ra­jo­no ko­mi­sa­ria­te.“

 Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te, ap­tar­nau­jan­čia­me pen­kias Aly­taus ap­skri­ties ir dar Prie­nų bei Birš­to­no sa­vi­val­dy­bes, yra per 600 pa­rei­gū­nų eta­tų.

 A.Jur­ge­le­vi­čius vi­lia­si, kad lais­vus pa­rei­gū­nų eta­tus pa­vyks už­pil­dy­ti pa­gal Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to pa­reng­tą stra­te­gi­nį pla­ną nuo lie­pos pa­di­di­nus at­ly­gi­ni­mus po­li­ci­nin­kams, – pat­ru­liams iki 700, ty­rė­jams iki 850, aukš­čiau­sios gran­dies pa­rei­gū­nams iki 1 tūkst. eu­rų at­skai­čius mo­kes­čius.

 Į dar­bą va­ži­nė­ja iš Drus­ki­nin­kų

Aly­taus po­li­ci­jos vir­ši­nin­ko kon­kur­są lai­mė­jęs 54-erių pa­va­duo­to­jas į dar­bą va­ži­nė­ja iš Drus­ki­nin­kų. Jo žmo­na Vil­ma dir­ba Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­re. Šei­ma tu­ri 26-erių duk­rą ir 21-erių sū­nų.

 Šal­či­nin­kų ra­jo­ne gi­męs A.Jur­ge­le­vi­čius yra įgi­jęs du aukš­tuo­sius iš­si­la­vi­ni­mus – in­ži­nie­riaus ir tei­si­nin­ko. Jis 24 me­tus dir­bo Drus­ki­nin­kų tuo­me­čia­me Vi­daus rei­ka­lų sky­riu­je, vė­liau šio ku­ror­to po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te – dar­bą pra­dė­jo au­to­mo­bi­lių ins­pek­ci­jos gru­pės ins­pek­to­riu­mi ad­mi­nist­ra­ci­nei veik­lai, o bai­gė vir­ši­nin­ku. 2013-ai­siais ta­po Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­ju.

 Už pa­vyz­din­gą tar­ny­bą ir ge­rus dar­bo re­zul­ta­tus A.Jur­ge­le­vi­čius ska­tin­tas dau­giau kaip 60 kar­tų, ap­do­va­no­tas Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ir po­li­ci­jos at­mi­ni­mo bei pa­si­žy­mė­ji­mo žen­klais.

toliau2017-07-15  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100