arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Kaributas, Laima, Inocentas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-07-15  SpausdintiSpausdinti

Liudas Mažylis apie Vasario 16-osios Akto originalą: „Dokumentas žinojo, kada atsirasti”

Saulė PINKEVIČIENĖ

Kau­nie­tis, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius L.Ma­žy­lis šian­dien yra vie­nas ži­no­miau­sių Lie­tu­vos žmo­nių, pa­do­va­no­jęs tau­tai ben­drą at­ra­di­mo džiaugs­mą ir iš­gel­bė­jęs ar­tė­jan­tį vals­ty­bin­gu­mo 100-me­tį. Ofi­cia­lus pa­si­ren­gi­mas jam vyks­ta ga­na van­giai, o pro­fe­so­rius pra­džiu­gi­no ne tik is­to­ri­niu lo­biu, bet ir ge­ru hu­mo­ro jaus­mu, su ku­riuo pa­sa­ko­ja apie ra­dy­bų už­ku­li­sius. Pa­si­ro­do, is­to­ri­ja yra ne sau­si skai­čiai, bet ir įdo­miau­sias de­tek­ty­vas! Šią sa­vai­tę tuo ga­lė­jo įsi­ti­kin­ti ir aly­tiš­kiai. Į su­si­ti­ki­mą su L.Ma­žy­liu juos pa­kvie­tė Ar­tū­ro Sa­ka­laus­ko dis­ku­si­jų klu­bas.

 Alytiškiai iš susitikimo išėjo nešini Liudo Mažylio autografais ant dokumento, kurio Lietuva pasigedo beveik 100 metų, kopijos.         Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

Ką apie am­žiaus at­ra­di­mą pa­ra­šė „Reu­ters“?

Ko­vo 29 die­ną Vo­kie­ti­jos di­plo­ma­ti­nia­me ar­chy­ve Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) pro­fe­so­rius L.Ma­žy­lis ra­do Va­sa­rio 16-osios Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to ori­gi­na­lą. „Kas ten ži­no – ar mes at­ran­da­me do­ku­men­tus, ar jie pa­tys ži­no, kad at­ėjo lai­kas at­si­ras­ti. Bet ku­riuo at­ve­ju, ta­me iš­lie­ka pa­slap­ties ir mis­ti­kos“, – sa­ko is­to­ri­nio ra­di­nio au­to­rius. Su­reikš­min­ti sa­vo vaid­mens jis ne­lin­kęs, to­dėl ge­riau­siu įver­ti­ni­mu va­di­na tarp­tau­ti­nės nau­jie­nų agen­tū­ros „Reu­ters“ re­ak­ci­ją. Ji pa­ra­šė: „Lie­tu­va at­ra­do sa­vo Ak­tą.“

 

Ko­dėl su­ma­ny­mas im­tis me­to­diš­kų Ak­to pa­ieš­kų ki­lo ne pro­fe­sio­na­liam is­to­ri­kui, o en­tu­zias­tui, ko­lek­ci­nin­kui ir bio­che­mi­kui pa­gal iš­si­la­vi­ni­mą?

 

Kaip pa­sa­ko­ja pro­fe­so­rius, at­skai­tos taš­ku ta­po 2015 me­tų va­sa­ra, kai, il­sė­da­ma­sis Drus­ki­nin­kuo­se, leis­da­mas lai­ką bib­lio­te­ko­je, L.Ma­žy­lis su­si­mąs­tė apie ar­tė­jan­tį vals­ty­bin­gu­mo šimt­me­tį ir ko­dėl val­džia da­ro gal­būt ne vi­sai tai, ką tu­rė­tų, – rim­tos Va­sa­rio 16-osios Ak­to ori­gi­na­lo pa­ieš­kos taip ir ne­vyks­ta.

 

Ži­no­ma, is­to­ri­ko azar­tą dar pa­kurs­tė vie­šo­jo­je erd­vė­je pra­si­dė­ju­sios dis­ku­si­jos apie ga­li­my­bę ras­ti Ak­tą. Ne­kal­bant apie tai, kad šio do­ku­men­to kaip vals­ty­bė pa­si­gen­da­me be­veik 100 me­tų. Su­lau­kia­me prie­kaiš­tų, jog vals­ty­bę at­kū­rė­me, bet svar­bų­jį do­ku­men­tą pra­dan­gi­no­me is­to­ri­jos vin­giuo­se.

 

„Ko čia skam­bi­nė­ja­te į am­ba­sa­dą?“

Nuo pat pra­džių aiš­kiai su­pra­tęs, kad Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to ori­gi­na­lo vie­ta yra su­si­ju­si su vo­kiš­ką­ja kryp­ti­mi, L.Ma­žy­lis krei­pė­si į Vo­kie­ti­jos vals­ty­bės ar­chy­vus. Jie ge­ra­no­riš­kai su­ti­ko pa­dė­ti.

 

Ke­lei­vi­niu au­to­bu­su iš Kau­no nu­va­žia­vęs į Ber­ly­ną, Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos po­li­ti­nia­me ar­chy­ve pro­fe­so­rius pra­dė­jo pa­ieš­kas. Tai reiš­kia – va­lan­dų va­lan­das žiū­rė­ti į kom­piu­te­rio ek­ra­ną, do­ku­men­tų ne­ga­ty­vus (juo­da­me fo­ne bal­tas teks­tas), sten­gian­tis at­pa­žin­ti ja­me tą kaž­ką. Ti­ki­my­bė bu­vo tik­rai ne­di­de­lė. Prie va­sa­rio mė­ne­sio do­ku­men­tų L.Ma­žy­lis Ak­to ne­ra­do, ta­čiau ran­kų ne­nu­lei­do. „Pro­ble­ma ta, kad vi­si ieš­ko­jo­me spaus­din­to Va­sa­rio 16-osios Ak­to ori­gi­na­lo, o jis pa­si­ro­dė esą ran­kraš­tis“, – sa­ko L.Ma­žy­lis. Jo ras­tas ori­gi­na­las – dviem kal­bo­mis, lie­tu­vių ir vo­kie­čių, po abiem – 20-ies sig­na­ta­rų pa­ra­šai.

 

Ra­dęs do­ku­men­tą, ku­rio ori­gi­na­lo Lie­tu­va ieš­ko­jo be­veik 100 me­tų, pro­fe­so­rius vi­sų pir­ma pa­skam­bi­no į Lie­tu­vos am­ba­sa­dą Ber­ly­ne, ku­rios dar­buo­to­jai ke­lis kar­tus pra­šė vėl ir vėl trum­pai bei aiš­kiai pa­sa­ky­ti: „Ką ra­do­te?“ „Ma­ni­mi pa­ti­kė­jo iš penk­to kar­to. La­bai ge­rai, kad iš­va­ka­rė­se, duk­ros pa­ta­ri­mu, bu­vau už­su­kęs į am­ba­sa­dą, pa­sa­ko­jau, ko ir kur ieš­kau, to­dėl kal­bė­tis apie ra­di­nį bu­vo leng­viau“, – is­to­ri­nes aki­mir­kas pri­si­me­na L.Ma­žy­lis.

 

Iro­niš­ka, ta­čiau emo­ci­jų pa­gau­tas am­žiaus at­ra­di­mą pa­da­ręs lie­tu­vis Vo­kie­ti­jos ar­chy­ve dar ga­vo py­los nuo pik­tos dar­buo­to­jos: „Ko čia skam­bi­na­te į am­ba­sa­dą užuot pa­pra­šęs skai­tyk­lo­je pa­da­ry­ti do­ku­men­to ska­ną?“

 

Ką sle­pia „mi­li­jo­nas už Ak­tą“?

Jau lai­ky­da­mas ran­ko­se is­to­ri­nio do­ku­men­to ko­pi­ją, pro­fe­so­rius iš­siun­tė SMS ži­nu­tes šei­mai: „Ką tik ra­dau Ak­tą“. Duk­ra at­sa­kė klau­si­mu: „Ku­rį?“ Ka­dan­gi ta­me pa­čia­me ar­chy­ve L.Ma­žy­lis ra­do ir 1917 me­tų gruo­džio 11 die­nos vo­kiš­ką ran­ka ra­šy­tą Lie­tu­vos Ta­ry­bos Ak­to eg­zem­plio­rių su de­vy­nio­li­ka pa­ra­šų (nė­ra sig­na­ta­ro Pra­no Do­vy­dai­čio pa­ra­šo), tai jis ir at­sa­kė duk­rai la­ko­niš­kai: „Vi­sus.“

 

Ta­čiau su­si­ti­ki­me su aly­tiš­kiais L.Ma­žy­lis kal­bė­jo apie tai, kad Va­sa­rio 16-osios Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­tas dar ga­li pa­teik­ti staig­me­nų – ori­gi­na­lų ga­li bū­ti ir dau­giau. Sklan­do toks gan­das, kad vie­nas do­ku­men­tas sau­go­mas Lie­tu­vo­je, ir bū­tent su juo su­si­ju­si ini­cia­ty­va „mi­li­jo­nas už Ak­tą“.

 

„Ne­si­no­ri skleis­ti są­moks­lo te­ori­jų, ta­čiau ne­la­bai aiš­kūs, drums­ti da­ly­kai su tuo mi­li­jo­no pa­siū­ly­mu bu­vo“, – pa­ste­bi pro­fe­so­rius. Dėl lai­ko sto­kos (da­li­jo in­ter­viu žur­na­lis­tams) ne­la­bai gi­li­nę­sis į tai, kas is­to­ri­nio lo­bio ra­di­mo me­tu bu­vo skel­bia­ma vie­šo­jo­je erd­vė­je, jis, ži­no­ma, gir­dė­jo su­er­zin­tas re­pli­kas sa­vo ad­re­su. Bu­vo for­muo­ja­ma nuo­mo­nė, kad to­kį svar­bų do­ku­men­tą ga­lė­jo su­ras­ti tik Is­to­ri­kas iš di­džio­sios rai­dės, nors, kaip pa­ste­bi L.Ma­žy­lis, toks kon­kre­taus as­mens įvaiz­dis taip pat yra ži­niask­lai­dos pro­duk­tas.

 

„Gal ar­tė­jant vals­ty­bin­gu­mo šimt­me­čiui ir ma­ne į ko­kį pro­jek­tą pa­kvies? Plau­ki­mas Vys­la ir pa­na­šūs da­ly­kai yra ge­rai, bet dė­me­sio rei­kia įvai­riems is­to­ri­niams pe­ri­odams“, – šyp­so­si L.Ma­žy­lis.

 

Pra­šys gra­fo­lo­gų pa­gal­bos

L.Ma­žy­lis – aist­rin­gas ko­lek­ci­nin­kas. Tre­čios kar­tos kau­nie­tis, pro­fe­so­riaus Pra­no Ma­žy­lio vai­kai­tis, pir­mų­jų eks­po­na­tų ko­lek­ci­jai ieš­ko­jo dar sa­vo se­ne­lio ar­chy­ve. Sa­vo as­me­ni­nė­je ko­lek­ci­jo­je jis tu­ri 12 iš 20 Ak­to sig­na­ta­rų ori­gi­na­lių pa­ra­šų. Su šyp­se­na sa­ko: „Po sa­vo di­džio­jo ra­di­nio gal­vo­jau, kad da­bar baig­ta, vis­kas yra, bet pra­ėjo ke­lios sa­vai­tės, ir vėl apė­mė tam tik­ra ieš­ko­ji­mo ma­ni­ja.“

 

Vos su­grį­žęs į Lie­tu­vą, pro­fe­so­rius iš­kė­lė opų klau­si­mą: ar ga­lė­tu­me iš­var­dy­ti vi­sus 20 sig­na­ta­rų? Tur­būt re­tas at­sa­ky­tų, kad „taip, at­si­me­nu vi­sų var­dus ir pa­var­des“. „Net su­si­ti­ki­muo­se su val­džios at­sto­vais ma­nęs klau­sia, kie­no ran­ka yra ra­šy­tas at­ras­tas Ak­to ori­gi­na­las? Ma­nau, kad tai tu­rės pa­tvir­tin­ti teis­mo eks­per­tai, ta­čiau kaip ko­lek­ci­nin­kas tik­rai ga­liu at­skir­ti, jog tai – sig­na­ta­ro dak­ta­ro Jur­gio Šau­lio brai­žas“, – sa­ko L.Ma­žy­lis.

 

Ar yra ga­li­my­bė, kad Va­sa­rio 16-osios Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to ori­gi­na­las bū­tų grą­žin­tas Lie­tu­vai? – klau­sė aly­tiš­kiai L.Ma­žy­lio. Jo ma­ny­mu, tik­rai ne. „Do­ku­men­tas yra nu­siųs­tas Vo­kie­ti­jos val­džiai kaip ad­re­sa­tui. Nė­ra jo­kio pa­grin­do rei­ka­lau­ti jo grą­ži­ni­mo“, – įsi­ti­ki­nęs L.Ma­žy­lis. Ta­čiau vien ži­no­ji­mas, kad jis ten yra, tur­būt pa­na­šus į tai, ką jau­tė tar­pu­ka­rio lie­tu­viai, kai ma­žy­tis lėk­tu­vė­lis „Li­tu­a­ni­ca“ per­skri­do At­lan­tą.

toliau2017-07-15  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100