arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Virgaudas, Žymantė, Brunonas, Leonora

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-05-20  SpausdintiSpausdinti

Pusmaratonyje „Alytaus tiltai” ketina dalyvauti ir Japonijos ambasadorius Lietuvai

Pas­ku­ti­nį va­sa­ros sek­ma­die­nį Aly­taus gat­vės virs Pie­tų Lie­tu­vo­je ana­lo­gų ne­tu­rin­čio bė­gi­mo ren­gi­nio – pus­ma­ra­to­nio „Aly­taus til­tai“ – tra­so­mis. Li­kus šim­tui die­nų iki ren­gi­nio su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je or­ga­ni­za­to­riai pri­sta­tė at­si­nau­ji­nu­sią in­ter­ne­to sve­tai­nę, tra­sas, ne­to­li­mos at­ei­ties pla­nus ir lū­kes­čius.

 

Or­ga­ni­za­to­riai ne­slė­pė, jog spren­džiant tiks­lius tra­sų marš­ru­tus vy­ko daug dis­ku­si­jų, tar­ta­si ir su mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja.

 

„Vi­sų dis­tan­ci­jų tra­sų star­tas ir fi­ni­šas bus Ro­tu­šės aikš­tė­je, sa­vo­tiš­ko­je Aly­taus šir­dy­je, o tra­sos nu­si­drieks gra­žiau­sio­mis mies­to gat­vė­mis, rep­re­zen­ta­ci­nė­mis erd­vė­mis, – tei­gė bė­gi­mo mar­ke­tin­go va­do­vas Po­vi­las Ta­mu­ly­nas. De­šim­ties ki­lo­met­rų tra­sa pa­va­din­ta bė­gi­kų mė­gė­jų gru­pės „Pra­si­bė­gam“ var­du, ki­toms tra­soms dar ieš­ko­me rė­mė­jų, kad jos taip pat įgy­tų sim­bo­li­nius pa­va­di­ni­mus.“

 

Ren­gė­jai at­vi­ra­vo, jog su­da­ry­da­mi tra­sų marš­ru­tus sten­gė­si iš­veng­ti pa­si­kar­to­jan­čių vaiz­dų, sta­čių įkal­nių: „Vie­ną pro­ble­mą pa­vy­ko iš­spręs­ti – bė­gi­mas vyks ra­tu, ta­čiau di­džiau­sią įkal­nę bė­gi­kams teks įveik­ti prie Bal­to­sios ro­žės til­to.“

 

Pa­grin­di­nis pus­ma­ra­to­nio „Aly­taus til­tai“ or­ga­ni­za­to­rius ver­sli­nin­kas Ša­rū­nas Klė­ge­ris džiau­gė­si, kad bė­gi­mas ta­po vie­nu iš dvy­li­kos Lie­tu­vos bė­gi­mo mė­gė­jų aso­cia­ci­jos tau­rės tur­ny­ro eta­pų.

 

„Ge­ri dar­bai iš­kart pri­trau­kia ge­rus žmo­nes“, – Š.Klė­ge­ris dė­ko­jo, kad šie­met prie ren­gi­nio or­ga­ni­za­vi­mo pri­si­dė­jo dau­giau bė­gi­mo en­tu­zias­tų.

 

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras, bė­gi­kas mė­gė­jas Taut­vy­das Ta­mu­le­vi­čius pra­šė aly­tiš­kių bū­ti kan­trių, ap­gai­les­ta­vo, jog bė­gi­mo me­tu bus už­da­ry­tos itin svar­bios mies­to trans­por­to ar­te­ri­jos, ta­čiau vi­sa tai – mies­to la­bui: „Bė­gi­kai, ku­rie da­ly­vaus šia­me ren­gi­ny­je, tu­rės pa­si­rū­pin­ti ne tik pui­kiais bė­gi­mo ba­te­liais, bet ir mai­ti­ni­mu, nak­vy­ne, o tai tik pa­pil­dys mies­to ver­sli­nin­kų ki­še­nes.“

 

Jis pa­si­da­li­jo džiu­gia ži­nia – pus­ma­ra­to­ny­je „Aly­taus til­tai“ da­ly­vaus Ja­po­ni­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vai To­y­o­ei Shi­ge­e­da: „Ne pa­slap­tis, jog am­ba­sa­do­rius mėgs­ta bė­gio­ti. Jis ap­gai­les­tau­ja, kad pra­ėju­siais me­tais ne­ga­lė­jo da­ly­vau­ti bė­gi­me, ta­čiau šie­met pa­ža­dė­jo at­vyk­ti.“

 

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vo ir šio bė­gi­mo am­ba­sa­do­rės olim­pie­tės Vai­da Žū­si­nai­tė ir Bri­gi­ta Vir­ba­ly­tė-Dim­šie­nė.

 

„Tre­čias ren­gi­nio am­ba­sa­do­rius il­gų nuo­to­lių bė­gi­kas Re­mi­gi­jus Kan­čys šian­dien at­vyk­ti ne­ga­lė­jo dėl itin už­im­tos die­no­tvarkės, ta­čiau ren­gi­ny­je jis bėgs ko­ja ko­jon su vi­sais da­ly­viais“, – ti­ki­no or­ga­ni­za­to­riai.

 

„Bū­siu at­vi­ra, anks­čiau bė­gio­da­ma ne­su­tik­da­vau nė gy­vos dva­sios, da­bar sun­ku pa­si­da­ly­ti vie­nu ta­ku su ki­tais bė­gi­mo en­tu­zias­tais. Anks­čiau sau bu­vau pa­sa­kiu­si, kad bai­gu­si spor­ti­nin­kės kar­je­rą sa­vo gim­ta­ja­me mies­te bū­ti­nai su­reng­siu pa­na­šų ren­gi­nį. Il­gai lauk­ti ne­rei­kė­jo. Ne­ap­sa­ko­mai džiu­gu, jog bė­gi­mo „Aly­taus til­tai“ tra­di­ci­ja ne­nu­trū­ko ir puo­se­lė­ja­ma to­liau“, – min­ti­mis da­li­jo­si V.Žū­si­nai­tė.

 

Leng­va­at­le­tė B.Vir­ba­ly­tė-Dim­šie­nė pri­si­pa­ži­no į gim­tą­jį Aly­tų su­grįž­tan­ti vis re­čiau, ta­čiau esant to­kių ren­gi­nių ma­to jį vis spar­čiau gra­žė­jant, o gy­ven­to­jus tam­pant vis spor­tiš­kes­nius.

 

Ren­gi­nio su­ma­ny­to­jas, bė­gi­mo tre­ne­ris Arū­nas Kle­baus­kas ti­ki­si, kad jau tre­čias bė­gi­mas su­lauks dau­giau nei 5 tūkst. da­ly­vių iš vi­sos ša­lies, o at­ei­ty­je taps tarp­tau­ti­nis: „Sim­bo­liš­ka, kad šio bė­gi­mo pra­džia ta­po ki­tas bė­gi­mas „Ža­liai­siais ta­kais“. Vie­nas ža­liau­sių vi­sos ša­lies mies­tų – Aly­tus – įsi­kū­ręs abi­pus Ne­mu­no vin­gio, til­tai jun­gia ne tik du kran­tus, bet ir žmo­nes, tai ir lė­mė pus­ma­ra­to­nio pa­va­di­ni­mą.“

 

Pir­mą kar­tą bė­gi­mas „Aly­taus til­tai“ vy­ko prieš tre­jus me­tus, ta­da bė­gi­kai ga­lė­jo bėg­ti tik 13 ki­lo­met­rų dis­tan­ci­ją, šie­met jų lau­kia net ke­tu­rios skir­tin­gos tra­sos.

 

Pra­ėju­sių me­tų bė­gi­mo at­mi­ni­mo me­da­liai pri­mi­nė Aly­taus sim­bo­lį – sti­li­zuo­tą bal­tą­ją ro­žę. Ko­kiais pa­si­puoš šių­me­čio bė­gi­mo da­ly­viai, mar­ke­tin­go va­do­vas P.Ta­mu­ly­nas nė­ra lin­kęs at­vi­rau­ti: „Pa­ma­ty­si­te, jie bus įspū­din­gi.“

 

Or­ga­ni­za­to­riai pri­me­na, kad ne­ver­ta il­gai lauk­ti prieš už­si­re­gist­ruo­jant į bė­gi­mą, nes lai­kui bė­gant re­gist­ra­ci­jos mo­kes­tis brangs.

 

Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie tra­sas, vi­sas su ren­gi­niu su­si­ju­sias nau­jie­nas bei bė­gi­kų re­gist­ra­ci­ją www.aly­taus­pus­ma­ra­to­nis.lt

 

Iki su­si­ti­ki­mo rug­pjū­čio 27 die­ną!

 

Kot­ry­na Gru­šaus­kai­tė

toliau2017-05-20  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100