arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Virgaudas, Žymantė, Brunonas, Leonora

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-05-20  SpausdintiSpausdinti

Ką svarbu žinoti lankantis miške

 At­ši­lus orams mie­lai trau­kia­me į gam­tą, mies­to šur­mu­lį daž­nai kei­čia­me į pa­si­vaikš­čio­ji­mą miš­ke. Ta­čiau svar­bu ne­pa­mirš­ti, kad miš­ką rei­kia tau­so­ti ir tin­ka­mai ja­me elg­tis.

 Buktos pažintinis takas. 			    Rūtos JASIONIENĖS nuotr.

Lie­tu­vo­je miš­kų lan­ky­mas yra lais­vas, iš­sky­rus re­zer­va­tų ir spe­cia­lios pa­skir­ties ob­jek­tų miš­kus, pa­vyz­džiui, pa­sie­nio zo­no­je, ka­ri­niuo­se ob­jek­tuo­se. El­ge­sio miš­ke ri­bo­ji­mai glaus­tai iš­var­dy­ti ap­lin­kos mi­nist­ro tvir­ti­na­mo­se Lan­ky­mo­si miš­ke tai­syk­lė­se, ku­rias ga­li­ma ras­ti in­ter­ne­to pus­la­py­je www.e-tar.lt. Mi­nė­to­se tai­syk­lė­se nu­ma­ty­ta, kad miš­ko plo­tai, į ku­riuos įei­ti drau­džia­ma, spe­cia­liai pa­žy­mi­mi. Pa­pras­tai miš­ko lan­ky­mas ri­bo­ja­mas ten, kur vyks­ta me­die­nos ruo­šos dar­bai ar­ba nau­do­ja­mos che­mi­nės, bio­lo­gi­nės ar ki­tos miš­ko ap­sau­gos prie­mo­nės. To­kiais at­ve­jais pa­sta­to­mi in­for­ma­ci­niai-įspė­ja­mie­ji žen­klai ar­ba te­ri­to­ri­ja pa­žy­mi­ma aiš­kiai ma­to­mo­mis „stop“ juos­to­mis. Kar­tais įspė­ja­ma­sis žen­klas ga­li bū­ti iš­vers­tas me­džio, to­dėl, jei gir­di­te, kad miš­ke vyks­ta dar­bai, o žen­klų ap­link ne­ma­ty­ti, dėl sa­vo sau­gu­mo ten ge­riau ne­iki­te.

 

Va­žiuo­ti au­to­mo­bi­liais ir jų par­kuo­ti ne­ga­li­ma bet kur, įva­žiuo­ti į miš­ką ir va­ži­nė­ti po jį ga­li­ma tik ke­liais. Sta­ty­ti trans­por­to prie­mo­nes miš­kuo­se ga­li­ma tam skir­to­se trans­por­to prie­mo­nių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­se ar­ba ke­lio pa­kraš­ty­je, už­tik­ri­nus ga­li­my­bę ke­liu pra­va­žiuo­ti ki­toms trans­por­to prie­mo­nėms. Sta­tant trans­por­to prie­mo­nę ke­lio pa­kraš­ty­je rei­kia veng­ti už­va­žiuo­ti ant sa­ma­nų, ker­pių, uo­gie­no­jų. Lan­ky­mo­si miš­ke tai­syk­lė­se nu­ma­ty­tas drau­di­mas sta­ty­ti au­to­mo­bi­lius ant miš­ko pa­klo­tės. Taip pat drau­džia­ma pa­lik­ti ma­ši­nas van­dens tel­ki­nių ap­sau­gos juos­to­se, t. y. ar­čiau nei 25 met­rai nuo van­dens tel­ki­nių. Jei nė­ra spe­cia­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių, au­to­mo­bi­lius rei­kė­tų sta­ty­ti ša­li­ke­lė­je.

 

Miš­ke jo­di­nė­ti ga­li­ma ke­liais ir tam skir­tais ta­kais, o va­žiuo­ti dvi­ra­čiais – ke­liais ir rek­re­a­ci­niais, pa­žin­ti­niais ar ki­tais miš­ko ta­kais ne­truk­dant pės­tiems miš­ko lan­ky­to­jams ir ne­ga­di­nant ta­kų dan­gos.

 

At­min­ki­te, kad po­il­siui ap­si­sto­ti miš­kuo­se ga­li­ma tik įreng­tuo­se vie­šo­jo nau­do­ji­mo po­il­sio ob­jek­tuo­se: po­il­sia­vie­tė­se, ato­kvė­pio vie­to­se, sto­vyk­la­vie­tė­se, kem­pin­guo­se ir pan. Tai­gi pa­la­pi­nės kur pa­no­rė­jus sta­ty­ti ne­ga­li­ma. Sto­vyk­lau­jant lau­žus kur­ti ga­li­ma spe­cia­liais ski­ria­mai­siais žen­klais pa­žy­mė­tų sto­vyk­la­vie­čių lau­ža­vie­tė­se. Pa­tys lan­ky­to­jai sa­vo nuo­žiū­ra įsi­reng­ti lau­ža­vie­čių ne­ga­li. Lau­žui lei­džia­ma rink­ti tik tas ša­kas ir ža­bus, ku­riuos ra­do­te ant že­mės. Ne­ga­li­ma sa­va­va­liš­kai kirs­ti sau­suo­lių, juo la­biau ža­liuo­jan­čių me­džių. Už­kur­tą lau­žą bū­ti­na nuo­lat pri­žiū­rė­ti, o bai­gus kū­ren­ti už­pil­ti jį že­mė­mis ar van­de­niu, kol vi­siš­kai nu­stos ru­sen­ti.

 

Gry­bau­ti, rink­ti vai­sius, vais­ta­žo­les ir vais­ti­nę ža­lia­vą ga­li­ma vi­suo­se miš­kuo­se, iš­sky­rus re­zer­va­tų miš­kus ir ki­tus miš­kus, ku­riuo­se lan­ky­ma­sis lai­ki­nai už­draus­tas ar ap­ri­bo­tas.

 

Miš­ke drau­džia­ma kirs­ti ar ki­taip ža­lo­ti me­džius, krū­mus, ar­dy­ti miš­ko pa­klo­tę, gau­dy­ti lau­ki­nius gy­vū­nus, rink­ti paukš­čių kiau­ši­nius, ar­dy­ti gy­vū­nų būs­tus (olas, dre­ves, liz­dus, skruz­dė­ly­nus, in­ki­lus ir kt.).

 

At­vy­ku­sie­ji į miš­ką su au­gin­ti­niais ne­tu­rė­tų pa­mirš­ti, kad ne­ga­li­ma pa­leis­ti miš­ke šuns be ant­snu­kio, ta­čiau šis ne­bū­ti­nas, jei šuo ve­da­mas už pa­va­dė­lio.

 

Sa­vai­me su­pran­ta­ma, miš­ke ne­ga­li­ma šiukš­lin­ti ar plau­ti trans­por­to prie­mo­nės.

 

Lan­ky­mo­si miš­ke tai­syk­lė­se nu­ma­ty­ta, kad miš­ko lan­ky­to­jai, pa­ste­bė­ję gais­rą, pri­va­lo ne­dels­da­mi pra­neš­ti ben­druo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112 ar VĮ miš­kų urė­di­jai, o apie pa­ste­bė­tus su­žeis­tus, li­go­tus ar keis­tai be­si­el­gian­čius lau­ki­nius gy­vū­nus pa­gal ga­li­my­bę – re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to agen­tū­rai ar ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai.

 

Tai­gi vyk­da­mi į miš­ką ne­pa­mirš­ki­te iš­var­dy­tų pa­ta­ri­mų, o in­for­ma­ci­jos apie sto­vyk­la­vie­tes ieš­ko­ki­te in­ter­ne­te. Vals­ty­bi­niuo­se miš­kuo­se urė­di­jų įreng­tas sto­vyk­la­vie­tes ra­si­te sve­tai­nės www.vals­ty­bi­niai­mis­kai.lt rub­ri­ko­je „Rek­re­a­ci­niai ob­jek­tai“, o pri­va­čiuo­se miš­kuo­se įreng­tų vie­šo­jo nau­do­ji­mo rek­re­a­ci­nių ob­jek­tų že­mė­la­pius skel­bia Na­cio­na­li­nė mo­kė­ji­mo agen­tū­ra sve­tai­nės www.nma.lt rub­ri­ko­je „Nau­din­ga in­for­ma­ci­ja“.

 

Pa­ren­gė Lie­tu­vos miš­ko sa­vi­nin­kų aso­cia­ci­ja Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos už­sa­ky­mu

toliau2017-05-20  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100