arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Virgaudas, Žymantė, Brunonas, Leonora

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-05-20  SpausdintiSpausdinti

Ministras Bronius Markauskas: „Ūkininkams reikia beržinės rykštės, nes jie kol kas tik dairosi”

Rita KRUŠINSKAITĖ
 Į Aly­tų at­vy­kęs že­mės ūkio mi­nist­ras Bro­nius Mar­kaus­kas ir Sei­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas An­drie­jus Stan­či­kas ra­jo­no ūki­nin­kus ra­gi­no ak­ty­viau ko­o­pe­ruo­tis ir tap­ti stip­riais de­ry­bi­nin­kais ko­vo­jant už aukš­tes­nes pro­duk­ci­jos su­pir­ki­mo kai­nas.

 Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas ir Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas žemdirbius ragino kooperuotis. 				  Zenono ŠILINSKO nuotr.

Mi­nist­ras pri­ta­rė ūki­nin­kams, kad ne vi­si Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) įsta­ty­mai pa­lan­kūs mū­sų ša­lies žem­dir­biams, kad ir ne­ma­žai Lie­tu­vos tei­sės ak­tų, reg­la­men­tuo­jan­čių že­mės ūkio veik­lą, rei­kia tai­sy­ti ir keis­ti, ta­čiau pri­mi­nė, jog for­muo­jant ben­drą ES že­mės ūkio po­li­ti­ką lie­tu­viai bu­vo pa­tys ne­ak­ty­viau­si.

 

„Pa­tys pa­da­ry­ki­me na­mų dar­bus“, – tei­gė B.Mar­kaus­kas.

 

Pri­ori­te­tas – ko­o­pe­ra­ci­ja

Anot mi­nist­ro B.Mar­kaus­ko, ūki­nin­kai kaip ga­min­to­jai de­ry­bo­se už pa­lan­kes­nes są­ly­gas lie­ka že­miau­sio­je gran­dy­je to­dėl, kad jų kaip de­ry­bi­nin­kų ga­lios la­bai ma­žos.

 

„Ne­tu­rė­ki­te abe­jo­nių dėl ko­o­pe­ra­ci­jos. Vi­sa­me pa­sau­ly­je ūkiai stam­bė­ja. Pa­tin­ka jums tai ar ne, mi­nis­te­ri­ja da­rys vis­ką, kad ko­o­pe­ra­ci­ja stip­rė­tų“, – ko­o­pe­ra­ci­jos nau­da įsi­ti­ki­nęs že­mės ūkio mi­nist­ras.

 

Sie­kiant iš­si­aiš­kin­ti, kad in­ves­ti­ci­jos pa­sie­kia tuos, ku­riems jų rei­kia, su­stab­dy­tos trys in­ves­ti­ci­jos: į že­mės ūkio val­das, jau­nų­jų ūki­nin­kų įsi­kū­ri­mui ir per­dir­bi­mui.

 

Ge­ra ži­nia žem­dir­biams – at­ei­nan­čiais me­tais pla­nuo­ja­mas šau­ki­mas ūki­nių pa­sta­tų ir įran­gos fi­nan­sa­vi­mui. Be to, stam­biems ūkiams bus tai­ko­mas tie­sio­gi­nių iš­mo­kų mo­du­lia­vi­mas.

 

Dė­me­sys gy­vu­li­nin­kys­tei

B.Mar­kaus­ko nuo­mo­ne, Lie­tu­va per to­li nu­ė­ju­si į grū­dų ūkius. Pa­ly­gin­ti su 1999 me­tais, da­bar grū­dų už­au­gi­na­ma ke­tu­ris kar­tus dau­giau ir tai pa­sie­kia­ma ne der­lin­gu­mu, bet di­di­nant pa­sė­lių plo­tus. Ja­vų au­gi­ni­mui mū­sų ša­ly­je nau­do­ja­ma 80 proc. že­mės, tuo me­tu ES vi­dur­kis – 66 proc.

 

Nė­ra ge­rai, kad mū­sų žem­dir­biai grū­dus eks­por­tuo­ja kaip ža­lia­vą, su­kur­da­mi ma­žes­nę pri­dė­ti­nę ver­tę. Dar vie­na blo­gy­bė – grū­di­nių kul­tū­rų au­gi­ni­mas tu­ri di­de­lę įta­ką kli­ma­to kai­tai, ali­na­mas dir­vo­že­mis, ma­žė­ja hu­mu­so.

 

Anot mi­nist­ro, per tre­jus me­tus grū­dų su­pir­ki­mo kai­nos nu­kri­to 30 proc. Yra la­bai di­de­lis ne­ri­mas, kad kai­nos dar la­biau kris.

 

„Kal­bu ne tam, kad gąs­din­čiau, tik no­riu, kad pa­gal­vo­tu­mė­te. La­biau pa­žen­gu­siems ūki­nin­kams re­ko­men­duo­čiau in­ves­tuo­ti į gy­vu­li­nin­kys­tę“, – kal­bė­jo B.Mar­kaus­kas.

 

Žem­dir­biams re­pli­ka­vus, esą ne­bus kam val­gy­ti mė­sos, mi­nist­ras pa­ti­ki­no, jog nė­ra jo­kių abe­jo­nių, kad bus kur re­a­li­zuo­ti pro­duk­ci­ją.

 

Iš­sa­kė daug pro­ble­mų

„Sa­ky­ki­te, ko­kie įsta­ty­mai truk­do dirb­ti ir už­si­dirb­ti, – pa­kei­si­me“, – ra­gi­no ūki­nin­kus iš­sa­ky­ti juos ka­muo­jan­čias pro­ble­mas Sei­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas A.Stan­či­kas.

 

Anot jo, mū­sų vals­ty­bė­je do­mi­nuo­ja drau­di­mo prin­ci­pas. Rei­kia, kad tik­rin­to­jas bū­tų kon­sul­tan­tas, ne siau­bo kė­lė­jas. Jo nuo­mo­ne, tik­rin­to­jų tu­rė­tų bū­ti ma­žiau ir jie tu­rė­tų gau­ti di­des­nį at­ly­gi­ni­mą.

 

Sve­čiai ne­guo­dė žem­dir­bių, kad dau­ge­liui ak­tu­a­li me­lio­ra­ci­jos pro­ble­ma grei­tai bus iš­spręs­ta. Si­tu­a­ci­ja kas­met blo­gė­ja, dau­gė­ja pel­kių, nes prieš pus­šim­tį me­tų nu­ties­tas dre­na­žas amor­ti­zuo­ja­si, o vals­ty­bė dar ne­pa­jė­gi jo at­sta­ty­ti.

 

Ūki­nin­kai pra­šė su­val­dy­ti pie­no su­pir­kė­jus ir per­dir­bė­jus, že­mė­tvarkos tar­ny­bų sa­va­va­lia­vi­mą, kal­bė­jo apie eko­lo­gi­nio ūki­nin­ka­vi­mo bė­das.

 

Mi­nist­ras B.Mar­kaus­kas ža­dė­jo siek­ti, kad lik­tų se­nas ma­žiau pa­lan­kių ūki­nin­kau­ti vie­to­vių že­mė­la­pis ir žem­dir­biai ne­lik­tų nu­skriaus­ti.
toliau2017-05-20  commSkaityti komentarus (1)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100