arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Virgaudas, Žymantė, Brunonas, Leonora

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-05-20  SpausdintiSpausdinti

Visada reikia atrasti nišą, ko neturi ir nedaro kiti muziejai

Rita KRUŠINSKAITĖ

Ši­ą­nakt Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je vėl ple­vens tra­di­ci­nė „Mu­zie­jų nak­tis“ – vie­nas iš gau­sy­bės ren­gi­nių, vyks­tan­čių šia­me kul­tū­ros ir edu­ka­ci­jos ži­di­ny­je. Kiek­vie­ną mė­ne­sį mu­zie­ju­je pri­sta­to­ma po nau­ją pa­ro­dą, po nau­ją pa­žin­tį su pra­ei­ti­mi ir da­bar­ti­mi.

 Dzūkų tautinio kostiumo ekspozicija nepalieka nė vieno muziejaus lankytojo abejingo. Galinos Tamošiūnienės nuotr.

 Pra­ėju­sio šimt­me­čio pra­džio­je įsteig­tas Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jus – di­džiau­sias vals­ty­bi­nis Pie­tų Lie­tu­vos mu­zie­jus, gar­sė­jan­tis įvai­riais ne­tra­di­ci­niais ren­gi­niais, pro­pa­guo­jan­čiais Dzū­ki­jos kraš­to kul­tū­ri­nį pa­vel­dą, or­ga­ni­zuo­ja­mo­mis pa­ro­do­mis, ak­ci­jo­mis, iš­mo­nin­ga edu­ka­ci­ne veik­la, li­te­ra­tū­ri­niais va­ka­rais, ama­tų šven­tė­mis, įvai­ria­ly­pe pro­jek­ti­ne veik­la.

 

„Pas­ta­ruo­sius me­tus daug dė­me­sio ir lai­ko sky­rė­me pa­ro­di­nei veik­lai, ku­ri įver­tin­ta Lie­tu­vos mas­tu. Mū­sų pa­ro­dos ke­liau­ja po ša­lį, ži­nia apie jas ei­na iš lū­pų į lū­pas“, – pa­sa­ko­jo mu­zie­jaus di­rek­to­rė Aud­ro­nė Ja­kuns­kie­nė.

 

Kū­ry­bin­go ir darbš­taus mu­zie­ji­nin­kų ko­lek­ty­vo veik­la pri­pa­žin­ta vie­na ino­va­ty­viau­sių, o mu­zie­jus – vie­nu la­biau­siai at­si­nau­ji­nu­sių Lie­tu­vo­je.

 

Eks­po­zi­ci­ja at­ima ža­dą

Anot A.Ja­kuns­kie­nės, mu­zie­ji­nin­kai kas­met ruo­šia pa­ro­das iš mu­zie­jaus rin­ki­nių, ku­rie vis pa­pil­do­mi nau­ja me­džia­ga.

 

Da­bar eks­po­nuo­ja­mos dvi pa­ro­dos – dzū­kų kraš­to tau­ti­nio kos­tiu­mo ir vi­ni­li­nė­se plokš­te­lė­se įgar­sin­tos lie­tu­viš­kos pa­sa­kos.

 

„Pa­ro­dos „Dzū­kų kraš­to tau­ti­nis kos­tiu­mas“ tiks­las – pa­ska­tin­ti žmo­nes di­džiuo­tis tau­ti­niu kos­tiu­mu, kad įė­jus į pa­ro­dos erd­vę šiur­pu­liu­kai nu­ei­tų per kū­ną jį pa­ma­čius, kad žmo­gus pa­ma­ty­tų, kaip rep­re­zen­ta­ty­viai ga­li­ma at­ro­dy­ti jį vil­kint“, – aiš­ki­no mu­zie­jaus di­rek­to­rė.

 

Jos tei­gi­mu, ruo­šiant pa­ro­dą ne­re­tai pa­aiš­kė­ja, ko mu­zie­ji­nin­kai ne­tu­ri, ko trūks­ta. Taip nu­ti­ko ir šį kar­tą. Iš mu­zie­jaus ar­chy­vų eks­po­nuo­ja­mi 4 ori­gi­na­lūs kos­tiu­mai, 8 spe­cia­liai pa­siū­ti pa­gal mu­zie­juo­se sau­go­mus ori­gi­na­lus ir pri­tai­ky­ti pa­ro­doms. Ki­tus kos­tiu­mus pa­ro­dai pa­sko­li­no an­sam­bliai, pri­va­tūs as­me­nys, ko­lek­cio­nie­riai.

 

„At­ėję į šią pa­ro­dą lan­ky­to­jai lyg pri­ty­la, vei­duo­se at­si­spin­di su­si­kau­pi­mas ir pa­gar­ba. Kad eks­po­zi­ci­ja ne­bū­tų sta­tiš­ka, ga­li­ma įsi­am­žin­ti su­ren­giant fo­to­se­si­ją, pa­ma­ty­ti se­nuo­sius ar­chy­vi­nius kad­rus, net pa­klau­sy­ti se­no­sios dzū­kų kraš­to mu­zi­kos. Ypač sma­gu ste­bė­ti sve­čius, at­vy­ku­sius iš ki­tų ša­lies vie­tų, už­sie­nie­čius, da­ly­vau­jan­čius fo­to­se­si­jo­se“, – džiau­gė­si A.Ja­kuns­kie­nė.

 

Iš Aly­taus „Dzū­kų kraš­to tau­ti­nio kos­tiu­mo“ pa­ro­da lei­sis į ke­lio­nę po Lie­tu­vą.

 

Už­bu­ria se­no pa­te­fo­no traš­ke­sys

„Vi­sa­da rei­kia at­ras­ti ni­šą, ko ne­tu­ri ir ne­da­ro ki­ti mu­zie­jai“, – jog tai vie­nas ge­riau­sių bū­dų pa­kvies­ti lan­ky­to­jus į mu­zie­jų sa­les, ne­abe­jo­jo A.Ja­kuns­kie­nė.

 

Di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė uni­ka­li vi­ni­li­nių gar­so plokš­te­lių pa­ro­da-mu­gė. Tai pir­ma vi­ni­li­nių gar­so plokš­te­lių pa­ro­da Lie­tu­vo­je, skir­ta lie­tu­viš­kai įgar­sin­toms pa­sa­koms.

 

„Ne­te­ko gir­dė­ti, kad vi­ni­li­nės plokš­te­lės to­kia te­ma­ti­ka bū­tų eks­po­nuo­tos Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je ar Lie­tu­vo­je. Tai pir­ma to­kia kryp­tin­ga pa­ro­da. Iš Aly­taus pa­ro­da ke­liaus į Na­cio­na­li­nę Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­ką“, – pa­sa­ko­jo mu­zie­jaus di­rek­to­rė.

 

Lie­tu­viš­kų pa­sa­kų pa­ro­do­je lan­ky­to­jai pa­tys ga­li įsi­jung­ti se­no­viš­ką pa­te­fo­ną ir jam traš­kant klau­sy­tis pa­sa­kų. Ga­li pa­si­gė­rė­ti vi­sa se­nų­jų plokš­te­lių es­te­ti­ka – jų vo­kais, kruopš­čiu dai­li­nin­kų dar­bu. Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­ma apie 70 plokš­te­lių (be­veik vis­kas, kas bu­vo iš­leis­ta šia te­ma) iš mu­zie­jaus rin­ki­nių.

 

Anot A.Ja­kuns­kie­nės, la­bai sma­gu, kai lan­ky­to­jai, ap­si­lan­kę pa­ro­do­je, pa­ra­šo, kur ga­li ras­ti trūks­ta­mą plokš­te­lę. Tai pui­kus grįž­ta­ma­sis ry­šys.

 

„Vi­sa­da rei­kia gal­vo­ti kuo nu­ste­bin­ti iš­ran­kų lan­ky­to­ją šia­me tech­ni­kos am­žiu­je. Kar­tais pa­kan­ka ir pa­te­fo­no traš­ke­sio, pri­ver­čian­čio bent trum­pam stab­te­lė­ti ir su­si­mąs­ty­ti“, – tei­gė A.Ja­kuns­kie­nė.

 

Kar­tu su lai­ku

Mu­zie­ji­nin­kai, at­si­žvelg­da­mi į šių die­nų vi­suo­me­nės po­rei­kius, sten­gia­si dieg­ti nau­jo­ves. Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je ir vi­suo­se jo fi­lia­luo­se įdieg­ta pa­pil­dy­to­sios re­a­ly­bės mo­bi­lio­ji pro­gra­mė­lė, ku­rios ne­tu­ri joks ki­tas Lie­tu­vos mu­zie­jus. Ši pro­gra­mė­lė, pa­nau­do­jus iš­ma­nų­jį įren­gi­nį, eks­po­zi­ci­ją pa­pil­dys nuo­trau­kų, gar­so, vaiz­do me­džia­ga, teks­tais ir 3D mo­de­liais. Ar­che­o­lo­gi­nė­je eks­po­zi­ci­jo­je, įreng­to­je se­niau­sio mies­to pa­sta­to rū­sy­je, yra žai­di­mų ir ak­ty­vios veik­los, ga­lin­čios su­do­mi­nti ir jau­ni­mą, ir vy­res­nę kar­tą.

 

„Daug dė­me­sio ski­ria­me jau­noms šei­moms. Nuo pra­ėju­sių me­tų spa­lio iki šių ge­gu­žės kiek­vie­ną šeš­ta­die­nį bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mi įvai­rūs ren­gi­niai. Sten­gia­mės, kad vai­kai pa­bū­tų kar­tu su tė­vais, nu­veik­tų ben­drus dar­bus, kaž­ką su­kur­tų, su­ži­no­tų – jie kar­tu mar­gi­na kiau­ši­nius, da­ro ir lei­džia ait­va­rus, lie­ja žva­kes, da­ly­vau­ja gri­kio ke­lio edu­ka­ci­nė­je pro­gra­mo­je. To­kie pa­bu­vi­mai kar­tu tu­ri la­bai di­de­lę reikš­mę šei­mos tar­pu­sa­vio ry­šiams, stip­ry­bei. Kar­tais tai tam­pa im­pul­su ki­tiems ben­driems dar­bams“, – sa­kė mu­zie­jaus di­rek­to­rė.

 

Ne­li­ko pa­mirš­ti ir vy­res­ni aly­tiš­kiai. Mu­zie­jui įsi­lie­jus į su­au­gu­sių­jų ne­for­ma­lų­jį švie­ti­mą bu­vo or­ga­ni­zuo­tos eks­kur­si­jos po Aly­taus pi­lia­kal­nius, baž­ny­čias, gam­tos pa­min­klus.

 

Aly­tu­je at­si­ra­dus nau­jam trau­kos ob­jek­tui – pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tui, da­lis mies­to sve­čių, at­va­žia­vu­sių pa­si­žiū­rė­ti til­to, už­su­ka ir į mu­zie­jų.

 

„Bai­gus tvar­ky­ti ke­lią, ve­dan­tį prie pi­lia­kal­nio, ke­ti­na­me sa­vo in­for­ma­ci­ją skleis­ti ir šio­je vie­to­je, tai bū­tų tar­si ar­che­o­lo­gi­nės eks­po­zi­ci­jos tę­si­nys“, – aiš­ki­no A.Ja­kuns­kie­nė.

 

Ruo­šia­si Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čiui

Anot A.Ja­kuns­kie­nės, gy­ven­to­jų mies­te ma­žė­ja, o lan­ky­to­jų mu­zie­ju­je dau­gė­ja. Va­di­na­si, jis da­ro­si įdo­mes­nis, pa­trauk­les­nis.

 

Pa­sta­ruo­ju me­tu daug žmo­nių at­vyks­ta iš Vil­niaus, Kau­no ir ki­tų Lie­tu­vos vie­tų. Šiuos lan­ky­to­jų srau­tus pri­trau­kia edu­ka­ci­nės pro­gra­mos, daž­nai kei­čia­mos pa­ro­dos.

 

„Tre­čia­die­niais mu­zie­jaus lan­ky­mas ne­mo­ka­mas, vi­si ren­gi­niai ne­mo­ka­mi, to­dėl kiek­vie­nas no­rin­tis ga­li ap­si­lan­ky­ti ir pra­tur­tin­ti sa­vo ži­nias, pra­plės­ti aki­ra­tį“, – įsi­ti­ki­nu­si mu­zie­jaus di­rek­to­rė.

 

Mu­zie­ji­nin­kų pla­nuo­se – vien­ti­sos eks­po­zi­ci­jos su­ren­gi­mas ant­ra­me aukš­te iš mu­zie­jaus eks­po­na­tų. Įgy­ven­di­na­mi pro­jek­tai su Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­be, bal­ta­ru­siais, len­kais.

 

„Eks­po­na­tų daug, bet ne­tu­ri­me sau­gyk­lų, ati­tin­kan­čių rei­ka­la­vi­mus. Pa­gal ben­drą pro­jek­tą su Bal­ta­ru­si­ja ža­da­me įsi­reng­ti bent vie­ną sau­gyk­lą, ati­tin­kan­čią rei­ka­la­vi­mus, ku­rio­je sau­go­si­me ver­tin­giau­sius po­pie­ri­nius eks­po­na­tus – per­ga­men­tus, fo­to­gra­fi­jas“, – tei­gė pa­ty­ru­si mu­zie­ji­nin­kė.

 

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio pro­ga lau­kia nau­ji ren­gi­niai. Rug­pjū­čio pra­džio­je į Aly­tų at­ke­liaus pro­jek­tas „Lie­tu­vos mu­zie­jų ke­lias“. Ta pro­ga Ro­tu­šės aikš­tė­je bus ati­da­ry­ta lau­ko pa­ro­da, skir­ta 20 iš­ki­lių Dzū­ki­jos as­me­ny­bių, bus ati­da­ry­ta kraš­tie­čio dai­li­nin­ko An­ta­no Žmui­dzi­na­vi­čiaus ori­gi­na­lių, nie­kur ne­eks­po­nuo­tų pa­veiks­lų pa­ro­da.

 

„No­riu vi­sus pa­kvies­ti į „Mu­zie­jų nak­tį“ pa­bū­ti kar­tu ir ne­įpras­tu lai­ku pa­klai­džio­ti mu­zie­jaus sa­lė­mis, pa­si­klau­sy­ti mu­zi­kos, da­ly­vau­ti spek­tak­liuo­se, kny­gų auk­cio­ne, nors trum­pam pri­stab­dy­ti lai­ko tėk­mę“, – kvie­tė Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rė.

toliau2017-05-20  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100