arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Virgaudas, Žymantė, Brunonas, Leonora

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-05-20  SpausdintiSpausdinti

Bylinėjimasis dėl projekto pinigų slepia politinį susidorojimą?

Alma MOSTEIKAITĖ
 Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je dėl vie­nam pro­jek­tui skir­tų pi­ni­gų at­si­ti­ko pa­ra­dok­sa­lus da­ly­kas. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Jast­rems­kas sa­vo įsa­ky­mu nu­ro­dė vie­ša­jai įstai­gai „Ga­liu ki­taip“ grą­žin­ti jos vyk­dy­tam pro­jek­tui skir­tas lė­šas, nes at­seit įstai­ga ne­pa­tei­kė vi­sų pra­šo­mų do­ku­men­tų veik­lai pa­grįs­ti. Per nu­sta­ty­tą ter­mi­ną ne­su­lau­kus grą­ži­nant pi­ni­gus, mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja krei­pė­si į Aly­taus ra­jo­no apy­lin­kės teis­mą su ieš­ki­niu dėl sko­los pri­tei­si­mo iš „Ga­liu ki­taip“.

 

Ši vie­šo­ji įstai­ga Kau­no apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui pa­tei­kė skun­dą dėl mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mo, ku­riuo nu­ro­dy­ta grą­žin­ti lė­šas, pa­nai­ki­ni­mo.

 

Įdo­miau­sia, kad mi­ni­ma vie­šo­ji įstai­ga su­si­ju­si su vie­na bu­vu­sia mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­re, iš­rink­ta pa­gal val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą mies­to ta­ry­bo­je su­for­ma­vu­sio vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ kan­di­da­tų są­ra­šą, o ki­ta šio at­sto­vė, taip pat ta­ry­bos na­rė da­ly­va­vo vyk­dant tos įstai­gos pro­jek­tą. Pas­ta­ro­ji pri­pa­žįs­ta ini­ci­ja­vu­si teis­mi­nį pro­ce­są dėl ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mo pa­nai­ki­ni­mo, nes pro­jek­tas, jos įsi­ti­ki­ni­mu, įvyk­dy­tas pa­gal su­tar­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus.

 Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė Gintarė Rimkutė-Merčaitienė šiandien neslepia, kad būtent ji, kaip projekto dalyvė, inicijavo teisminį ginčą su savivaldybe dėl prašomų grąžinti projektui skirtų pinigų. Taip atsitiko ir todėl, kad miesto savivaldybės administracijos ieškinyje Alytaus rajono apylinkės teismui dėl skolos priteisimo kaip trečiasis asmuo nurodyta jos įsteigta ir vadovaujama bendrovė „Domus Crystallina“.

Nu­ro­dy­ta pi­ni­gus grą­žin­ti per pen­kias dar­bo die­nas

Aly­taus ra­jo­ne vei­kian­ti vie­šo­ji įstai­ga „Ga­liu ki­taip“ už­si­i­ma pro­jek­ti­ne veik­la, skir­ta vai­kų ir su­au­gu­sių­jų ug­dy­mui. Pra­ėju­siais me­tais šiai įstai­gai pa­gal sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos or­ga­ni­zuo­ja­mą at­ran­ką iš Vi­suo­me­nės svei­ka­tos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos skir­ta 2 tūkst. eu­rų pro­jek­tui dėl svei­kos gy­ven­se­nos ska­ti­ni­mo. Pa­gal jį reng­tos pa­skai­tos ir mo­ky­mai be­si­lau­kian­čioms ma­moms, ma­moms su ma­ža­me­čiais vai­kais, dau­gia­vai­kėms šei­moms, jau­ni­mui, sen­jo­rams ir be­dar­biams.

 

Bu­vo nu­ma­ty­ta, kad pro­jek­te da­ly­vaus 120 žmo­nių, bus su­reng­ta ne ma­žiau kaip dvy­li­ka pa­skai­tų. „Ga­liu ki­taip“, va­do­vau­ja­ma Edu­ar­do So­su­no­vi­čiaus, bu­vu­sios mies­to ta­ry­bos na­rės Li­nos So­su­no­vi­čie­nės, iš­rink­tos pa­gal val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą ta­ry­bo­je su­for­ma­vu­sio vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ kan­di­da­tų są­ra­šą, vy­ro, pro­jek­tą vyk­dė kar­tu su ki­ta ta­ry­bos na­re, taip pat „Aly­taus pi­lie­čių“ at­sto­ve Gin­ta­re Rim­ku­te-Mer­čai­tie­ne. Pa­skai­tos ir mo­ky­mai vy­ko G.Rim­ku­tės-Mer­čai­tie­nės va­do­vau­ja­mos gro­žio pro­ce­dū­rų ben­dro­vės „Do­mus Crys­tal­li­na“ pa­tal­po­se Aly­tu­je, Vin­gio gat­vė­je.

 

Kaip sa­kė ši ta­ry­bos na­rė, pro­jek­tas bu­vo la­bai nau­din­gas aly­tiš­kiams: „Tar­pu­sa­vy­je ga­lė­jo ben­drau­ti įvai­rių sluoks­nių gy­ven­to­jai ir vie­nas ki­tą pa­žin­ti. Ma­nau, pro­jek­to me­tu tarp jo da­ly­vių su­ma­žė­jo so­cia­li­nė at­skir­tis, žmo­nės tik­rai bu­vo pa­ten­kin­ti ir pa­skai­to­mis, ir svei­ko gy­ve­ni­mo mo­ky­mais, nes pro­jek­to tiks­lai ir bu­vo pro­pa­guo­ti fi­zi­nį ak­ty­vu­mą, ug­dy­ti nau­jus įpro­čius bei ben­druo­me­niš­ku­mą.“

 

Pa­sak G.Rim­ku­tės-Mer­čai­tie­nės, pro­jek­tas bu­vo įgy­ven­din­tas, sa­vi­val­dy­bei pa­teik­tos pro­gra­mos są­ma­tos, pro­jek­to prie­mo­nės įgy­ven­di­ni­mo ata­skai­ta, pro­jek­to vyk­dy­mo lai­ko­tar­piu jo prie­žiū­ra pa­skir­ta vyk­dy­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tui. Jai ne­ži­no­ma, pa­gal kie­no spren­di­mą bu­vo kvie­čia­mi vi­si pro­jek­tų vyk­dy­to­jai pri­sta­ty­ti jų įgy­ven­di­ni­mo, nors nė vie­na­me tei­sės ak­te toks pri­sta­ty­mas ne­nu­ma­ty­tas.

 

Ta­čiau įvyk­dy­tam pro­jek­tui skir­tus pi­ni­gus pra­šo­ma grą­žin­ti, nes „Ga­liu ki­taip“ sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai at­seit ne­pa­tei­kė pra­šo­mų pro­jek­to da­ly­vių, lek­to­rių są­ra­šų, nuo­trau­kų ar­ba kai ku­rią in­for­ma­ci­ją pa­tei­kė pa­vė­luo­tai. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja sa­vo pra­šy­mus mo­ty­va­vo pa­tvir­tin­tu Vi­suo­me­nės svei­ka­tos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos prie­mo­nių, fi­nan­suo­ja­mų jos lė­šo­mis, at­ran­kos ir ver­ti­ni­mo tvar­kos ap­ra­šu.

 

Bū­tent tai lė­mė, kad mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius V.Jast­rems­kas šie­me­čio ko­vo pa­bai­go­je pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo iš „Ga­liu ki­taip“ pa­rei­ka­lau­ta per pen­kias dar­bo die­nas grą­žin­ti pro­jek­tui skir­tus 2 tūkst. eu­rų. Toks ter­mi­nas, G.Rim­ku­tės-Mer­čai­tie­nės pa­ste­bė­ji­mu, ne­nu­ma­ty­tas jo­kia­me tei­sės ak­te.

 

Įžvel­gia pik­tnau­džia­vi­mą val­džia ir kerš­tą

G.Rim­ku­tė-Mer­čai­tie­nė šian­dien ne­sle­pia, kad bū­tent ji, kaip pro­jek­to da­ly­vė, ini­ci­ja­vo teis­mi­nį gin­čą su sa­vi­val­dy­be dėl prašomų grąžinti pro­jek­tui skir­tų pi­ni­gų. Taip at­si­ti­ko ir to­dėl, kad mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ieš­ki­ny­je Aly­taus ra­jo­no apy­lin­kės teis­mui dėl sko­los pri­tei­si­mo kaip tre­čia­sis as­muo nu­ro­dy­ta jos įsteig­ta ir va­do­vau­ja­ma ben­dro­vė „Do­mus Crys­tal­li­na“.

 

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus V.Jast­rems­ko pa­si­ra­šy­tas ieš­ki­nys teis­me at­si­dū­rė „Ga­liu ki­taip“ per nu­ro­dy­tą lai­ko­tar­pį ne­grą­ži­nus pro­jek­tui skir­tų 2 tūkst. eu­rų.

Tre­čiuo­ju as­me­niu įtrauk­­tos ben­dro­vės di­rek­to­rė ir mies­to ta­ry­bos na­rė G.Rim­ku­tė-Mer­čai­tie­nė pa­ste­bė­jo, kad ieš­ki­nį teis­mui sku­bė­ta pa­reikš­ti ne­pai­sant Ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų tei­se­nos įsta­ty­mo nu­sta­ty­tos tvar­kos rei­ka­la­vi­mų, nes bū­tent šis įsta­ty­mas, kaip ap­skun­di­mo pa­grin­das, nu­ro­do­mas ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­me dėl rei­ka­lau­ja­mų grą­žin­ti pi­ni­gų. Pa­gal mi­nė­tą įsta­ty­mą tei­sės ak­tas teis­mui ga­li bū­ti skun­džia­mas per mė­ne­sį nuo jo pa­skel­bi­mo, o mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, ta­ry­bos na­rės tei­gi­mu, net ne­su­lau­ku­si ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mo ap­skun­di­mo ter­mi­no, pa­ti krei­pė­si į teis­mą dėl sko­los pri­tei­si­mo pra­ėjus pu­sei mė­ne­sio nuo įsa­ky­mo pa­si­ra­šy­mo.

 

„Iš mū­sų mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pra­dė­jo rei­ka­lau­ti to­kių do­ku­men­tų, pa­vyz­džiui, da­ly­vių są­ra­šų pagal grupes, ku­rie ne­bu­vo nu­ma­ty­ti su­tar­ty­je dėl pro­jek­tui skir­to fi­nan­sa­vi­mo. Aš įžvel­giu pik­tnau­džia­vi­mą val­džia. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad da­bar man kerš­tau­ja­ma už „Aly­taus pi­lie­čių“ po­zi­ci­jos ne­pa­lai­ky­mą di­di­nant at­lie­kų mo­kes­tį gy­ven­to­jams. To ne­ga­lė­jau pa­lai­ky­ti, nes ma­čiau ir ma­tau da­ro­mą skriau­dą aly­tiš­kiams. Taip at­si­ti­ko ir to­dėl, kad kai ku­riems po­li­ti­kams ne­pa­tin­ka, jog pa­ti da­ly­vau­ju ke­liant įvai­rius klau­si­mus ir ini­ci­juo­jant spren­di­mus ta­ry­bos Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­te“, – tei­gė G.Rim­ku­tė-Mer­čai­tie­nė.

 

„Ga­liu ki­taip“ di­rek­to­rius E.So­su­no­vi­čius taip pat tvir­ti­no, kad iš įstai­gos dėl vyk­dy­to pro­jek­to rei­ka­lau­ta per­tek­li­nių do­ku­men­tų.

 

Aly­taus ra­jo­no apy­lin­kės teis­me mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ieš­ki­nys dėl sko­los pri­tei­si­mo iš „Ga­liu ki­taip“ yra pri­im­tas.

 

Skun­das pri­im­tas Kau­no teis­me

„Ga­liu ki­taip“ krei­pė­si į Kau­no apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nį teis­mą dėl ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mo, ku­riuo pa­pra­šy­ta grą­žin­ti pro­jek­tui skir­tus 2 tūkst. eu­rų, pa­nai­ki­ni­mo.

Įstai­gos skun­das šia­me teis­me pri­im­tas. „Ga­liu ki­taip“ teis­me at­sto­vaus Kau­no ad­vo­ka­tų pro­fe­si­nė ben­dri­ja „Kau­ši­nis, Meš­kys, Ma­te­ko­ny­tė“.

 

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ir to­liau lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad iš pa­teik­tos pro­jek­to ata­skai­tos ne­ga­li­ma nu­sta­ty­ti, jog jam skir­tos lė­šos pa­nau­do­tos tin­ka­mai, nes ne­pa­teik­ti pro­jek­to da­ly­vių, lek­to­rių są­ra­šai, nuo­trau­kos. Tad pra­šo­ma „Ga­liu ki­taip“ skun­dą at­mes­ti.

 

„Aš ma­nau, kad sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja nu­spren­dė by­li­nė­tis dėl po­li­ti­nių mo­ty­vų, o mes tei­sė­to­mis prie­mo­nė­mis sie­kia­me įro­dy­ti sa­vo tei­su­mą. Taip pat no­riu pa­ra­gin­ti aly­tiš­kius, kad su­si­dū­rę su sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų ga­li­mu ne­vei­ki­mu ar­ba ga­li­mu pik­tnau­džia­vi­mu im­tų drą­siai gin­ti sa­vo tei­ses“, – sa­kė G.Rim­ku­tė-Mer­čai­tie­nė.

toliau2017-05-20  commSkaityti komentarus (17)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100