arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Galigantas, Mantigailė, Vincentas, Aurėja

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-05-16  SpausdintiSpausdinti

Spektaklį N-16 režisierius Albertas Vidžiūnas pristatė vaikų darželyje, kurį pats lankė

Saulė PINKEVIČIENĖ
 Mies­to te­at­re – prem­je­ra. Spek­tak­lis pa­gal Her­kaus Kun­čiaus pje­sę „(Ne)vai­kų žai­di­mai“ bus pa­ro­dy­tas ki­tą sa­vai­tę, ge­gu­žės 18 die­ną, o pri­sta­ty­tas lop­še­lio-dar­že­lio „Pu­ti­nė­lis“, ku­rį vai­kys­tė­je lan­kė spek­tak­lio re­ži­sie­rius Al­ber­tas Vi­džiū­nas, pa­vė­si­nė­je.

 Spektaklio „(Ne)vaikų žaidimai“ kūrybinė grupė: miesto teatro kultūros projektų vadybininkas Ervinas Koršunovas, spektaklio režisierius Albertas Vidžiūnas, aktoriai Eglė Juškaitė, Jonas Gaižauskas, Vaidas Praspaliauskas, Vincas Vaičiulis, Eugenijus Rakauskas. Zenono ŠILINSKO nuotr.

Re­ži­sie­rius A.Vi­džiū­nas sa­ko, kad pa­vė­si­nė jam sim­bo­li­zuo­ja vai­kys­tę ir – tam tik­ra pras­me – tam­pa spek­tak­lio „(Ne)vai­kų žai­di­mai“ sim­bo­liu.

 

„Dar­že­lio pa­vė­si­nė­je žai­dė­me bū­da­mi vai­kai, pas­kui bū­ria­vo­mės pa­aug­lys­tė­je, pa­vė­si­nė­je pra­si­dė­ję žai­di­mai per­au­ga į la­bai rim­tus da­ly­kus“, – pa­ste­bi iš Aly­taus ki­lęs re­ži­sie­rius, mies­to te­at­ro sce­no­je pri­sta­tan­tis jau an­trą dar­bą (pir­mas „Ame­ri­can Dre­am“).

 

Kur­da­mas spek­tak­lį drau­ge su ja­me vai­di­nan­čiais ak­to­riais jis grį­žo min­ti­mis į sa­vo vai­kys­tės pri­si­mi­ni­mus, ku­riuo­se ieš­ko­jo uni­ver­sa­lių at­spir­ties taš­kų, ga­lin­čių pa­dė­ti įver­tin­ti Lie­tu­vos da­bar­ties ak­tu­a­li­jas. Jos – iš va­di­na­mo­jo penk­to­jo ži­niask­lai­dos pus­la­pio apie smur­tau­jan­čius vie­ni prieš ki­tus tė­vus ir jų pa­au­gu­sius vai­kus, pa­ty­čias ir pa­na­šias ne­ge­ro­ves.

 

„Svar­bu, kad pats žiū­ro­vas nu­brėž­tų sau žai­di­mo li­ni­ją tarp vai­kų ir ne vai­kų žai­di­mų. Žiū­ro­vai pa­tys tu­ri pa­ma­ty­ti, kur juo­kas tam­pa pa­ty­čio­mis, o vai­kai – su­au­gu­siai­siais. Mū­sų gy­ve­ni­me vyks­ta la­bai daug pseu­do­da­ly­kų, pra­de­dant san­ty­kiais šei­mo­je ir bai­giant po­li­ti­ka, kai ne­pa­grįs­tas val­džios troš­ki­mas ir di­de­lės am­bi­ci­jos bai­gia­si pseu­do­val­dy­mu“, – sa­ko ak­to­rius Eu­ge­ni­jus Ra­kaus­kas.

 

Nau­jas te­at­ro spek­tak­lis – ašt­ri so­cia­li­nė dra­ma, vi­sų pir­ma skir­ta jau­ni­mui, ta­čiau taip pat ir vy­res­nei au­di­to­ri­jai. Jo re­ži­sie­rius A.Vi­džiū­nas pri­pa­žįs­ta, kad, nors di­dak­ti­kos ir ne­si­no­ri, ji vis­gi yra: spek­tak­lis tran­sliuo­ja da­ly­kus, ku­rie liūd­ni, kar­tais net ira­cio­na­lūs, bet kles­ti šian­die­nos Lie­tu­vo­je. Te­at­ras ban­do pa­dė­ti vi­suo­me­nei su­si­vok­ti, kas nu­tin­ka, kai tė­vai ne­su­tei­kia sa­vo vai­kams so­cia­li­nių įgū­džių, ir kaip gims­ta smur­tas, ku­ris at­sig­rę­žia prieš juos pa­čius šei­mo­je.

 

„No­riu pri­sta­ty­ti dar vie­ną spek­tak­lio per­so­na­žą, ku­rį ku­ria du ak­to­riai – Vin­cas Vai­čiu­lis ir Eu­ge­ni­jus Ra­kaus­kas. Tai ne su­au­gu­sie­ji ir ne vai­kai, ne žmo­nės ir ne Die­vai. Tai – miš­rū­nas šuo Dže­kas. Jo aki­mis ste­bi­mas ir pa­sa­ko­ja­mas šei­mos gy­ve­ni­mas, ku­ria­me vai­kai ir su­au­gu­sie­ji per­ei­na sa­vo tra­jek­to­ri­jas, bet mat­ri­ca vis dėl­to yra šu­ny­se“, – in­tri­guo­ja mies­to te­at­ro kul­tū­ros pro­jek­tų va­dy­bi­nin­kas Er­vi­nas Kor­šu­no­vas.

 

Jis pri­me­na, kad spek­tak­lis su­kur­tas pa­gal dra­ma­tur­go H.Kun­čius pje­sę, o jo kū­ry­bai bū­din­ga pro­vo­kuo­jan­ti ašt­ri te­ma­ti­ka.

 

Sce­nog­ra­fi­ją ir kos­tiu­mus spek­tak­liui ku­ria Ar­tū­ras Ši­mo­nis, mu­zi­ką – An­ta­nas Ja­sen­ka. Vai­di­na Jo­nas Gai­žaus­kas, Eg­lė Juš­kai­tė, Eg­lė Kor­diu­ko­vai­tė, Vai­das Pra­spa­liaus­kas, Ona Gu­dai­ty­tė, An­dra Ka­va­liaus­kai­tė, E.Ra­kaus­kas, V.Vai­čiu­lis.

 

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

toliau2017-05-16  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100