arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Kaributas, Laima, Inocentas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-04-20  SpausdintiSpausdinti

„Noriu žinoti, kokia šių objektų paskirtis”

Aldona KUDZIENĖ

Kal­niš­kės gat­vės ga­le, prie pat san­kry­žos žie­do, šie­met ra­do­si dvi nau­jos, pa­to­gios, ir tam­siu pa­ros me­tu ap­švies­tos ke­lei­vių lau­ki­mo aikš­te­lės (žr. nuotr.). Vis ste­biu jas ve­džio­da­mas au­gin­ti­nius ir dar ne­te­ko ma­ty­ti, kad ten nors vie­nas ke­lei­vis lauk­tų trans­por­to prie­mo­nės. O ir ko­kio trans­por­to jo­se lauk­ti?

 Stotelių įrengimui miesto biudžete šiais metais skirta 12 tūkst. eurų.

Tie­sa, ke­le­tą kar­tų per pa­rą pro ša­lį pra­va­žiuo­ja 5 nu­me­riu pa­žy­mė­tas mik­ro­au­to­bu­sas, bet nie­ka­da jo­kio žmo­gaus čia ne­iš­lai­pi­na, nes ap­link nė­ra gy­ve­na­mų­jų na­mų. To­lė­liau esan­čių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai ei­na į Nau­ją­ją gat­vę, ku­ria kur­suo­ja dau­giau mik­ro­au­to­bu­sų. Ne­gi pė­dins vos ne to­kį pat at­stu­mą to­lyn nuo mies­to lauk­ti 5 mik­ro­au­to­bu­so, ku­rio pa­si­ro­dy­mas pri­lygs­ta jau­nam mė­nu­liui?

 

Tad klau­si­mas mies­to spe­cia­lis­tams: kas su­mąs­tė to­kio­je ne­per­spek­ty­vio­je vie­to­je įreng­ti net dvi bran­giai kai­nuo­jan­čias ke­lei­vių lau­ki­mo bū­de­les, kiek jos iš tik­rų­jų at­si­ė­jo? Ko­dėl iki šiol ne­įreng­tos jo­kios prie­bė­gos iš­ėju­siems iš ren­gi­nių, vyks­tan­čių Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tre, ir lau­kian­tiems rei­ka­lin­go vie­šo­jo trans­por­to?

 

Ir dar pa­ste­bė­ji­mas. Į ato­kiai nuo gy­ve­na­mų­jų na­mų įreng­tas sto­te­les Kal­niš­kės gat­vės ga­le jau kė­si­na­si nak­ti­nis jau­ni­mas.

 

To­kį laiš­ką pa­ra­šė pen­si­nin­kas Al­gir­das, gy­ve­nan­tis Kal­niš­kės gat­vė­je.

 

 

Be sen­jo­ro Al­gir­do, į re­dak­ci­ją krei­pė­si ir dau­giau žmo­nių, ne­su­pran­tan­čių, ko­dėl to­kio­je ato­kio­je vie­to­je va­ka­rais švie­čia mik­ro­au­to­bu­sų sto­te­lės, kai nei ke­lei­vių, nei mik­ro­au­to­bu­sų nė­ra. Jie siū­lo tau­py­ti, ten, kur žmo­nių ju­dė­ji­mo nė­ra, įtai­sy­ti lem­pas, re­a­guo­jan­čias į ju­tik­lius, jei kar­tais koks ei­tų pro ša­lį ir su­ma­ny­tų pri­sės­ti ant mo­der­nių suo­le­lių.

 

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos sky­riaus spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, šie ke­lei­vių lau­ki­mo pa­vil­jo­nai įsi­gy­ti kar­tu su Puns­ko gat­vės re­konst­ra­vi­mo įren­giant žie­di­nę san­kry­žą dar­bais. Kai­nos de­ta­li­za­vi­mas yra kon­fi­den­cia­li in­for­ma­ci­ja.

 

Ko­dėl iki šiol ne­įtai­sy­ta jo­kia sto­te­lė prie Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tro? Mies­to ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tai in­for­ma­vo, kad mies­te yra dau­giau nei 100 au­to­bu­sų sto­te­lių. Tik 16-oje įreng­tos stik­li­nės, dar 14-oje vie­tų – se­nos mū­ri­nės prie­bė­gos. Au­to­bu­sų sto­te­lių si­tu­a­ci­ja tiek prie Kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tro, tiek vi­sa­me mies­te spe­cia­lis­tams ži­no­ma, o lau­ki­mo pa­vil­jo­nai pir­miau­sia įren­gia­mi to­se vie­to­se, kur di­džiau­si nuo­la­ti­niai lau­kian­čių ke­lei­vių srau­tai. Ties Kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tru šių pa­si­tai­ko tik tuo­met, kai šio­je kul­tū­ros įstai­go­je vyks­ta ren­gi­niai, jei­gu jų nė­ra, lau­kian­čių­jų sto­te­lė­je vos vie­nas ki­tas. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė skai­ty­to­jo mi­ni­mo­je vie­to­je pa­vil­jo­no šie­met, de­ja, ne­pla­nuo­ja.

toliau2017-04-20  commSkaityti komentarus (6)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100