arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Ginbutas, Vaiva, Marina

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-04-20  SpausdintiSpausdinti

Atliekų tvarkymo įmonių teritorijoje – skaudžios nelaimės

Alma MOSTEIKAITĖ
 Šį ant­ra­die­nį apie 15 val. skau­di ne­lai­mė įvy­ko at­lie­kų tvar­ky­mo ben­dro­vės „Eko­ba­zė“ ga­my­bi­nė­se pa­tal­po­se Aly­tu­je, Pra­mo­nės gat­vė­je. 1992-ai­siais gi­męs ben­dro­vės pa­gal­bi­nis dar­buo­to­jas Alytaus rajono gyventojas pa­ty­rė stu­bu­ro, krū­ti­nės lū­ži­mus ir su­ža­lo­ji­mus, kai ant jo nuo smul­kin­tu­vo už­kri­to kro­vi­ni­nio au­to­mo­bi­lio pa­dan­ga. Vy­ras iš Aly­taus li­go­ni­nės iš­vež­tas gy­dy­ti į Kau­no kli­ni­kas.

 

Dėl įvy­kio Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos Aly­taus sky­rius pra­dė­jo ty­ri­mą.

 

To­je pa­čio­je at­lie­kų tvar­ky­mo te­ri­to­ri­jo­je dar skau­des­nė ne­lai­mė nu­ti­ko va­sa­rio pra­džio­je. Čia dar­bo me­tu žu­vo ben­dro­vės „Bal­tic Ho­me“ ant­ri­nių ža­lia­vų su­rin­ki­mo ope­ra­to­rius 1960-ai­siais gi­męs aly­tiš­kis. Šį įvy­kį pas­ta­ruo­ju me­tu ti­ria pro­ku­ro­rai.

  „Ekobazės“ Alytaus padalinys ir „Baltic Home“, užsiimančios antrinių atliekų tvarkymu, veikia toje pačioje Dzūkijos sostinės vietoje, Pramonės gatvėje. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

Įta­ria­mas sun­kus su­ža­lo­ji­mas

Elek­trė­nų sa­vi­val­dy­bė­je, Vie­vy­je, re­gist­ruo­tos ben­dro­vės „Eko­ba­zė“ pa­da­li­nys Aly­tu­je, Pra­mo­nės gat­vė­je, už­si­i­ma ant­ri­nių at­lie­kų tvar­ky­mu. Čia žmo­nės dir­ba dviem bri­ga­do­mis po tris dar­buo­to­jus pa­gal su­mi­nę dar­bo lai­ko ap­skai­tą – dvi die­nas dir­ba, dvi po­il­siau­ja. Tai nu­sta­tė Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos Aly­taus sky­riaus ins­pek­to­riai, „Eko­ba­zės“ Aly­taus pa­da­li­ny­je ap­si­lan­kę po ant­ra­die­nį, ba­lan­džio 18-ąją, įvy­ku­sios ne­lai­mės.Ne­lai­mės die­ną, kaip ir įpras­ti­nę, iš san­dė­lia­vi­mo vie­tos krau­tu­vu bu­vo ve­ža­mos pa­nau­do­tos pa­dan­gos prie smul­ki­ni­mo būg­no. Tą­kart pa­dan­gas ver­čiant į būg­ną vie­na kro­vi­ni­nio au­to­mo­bi­lio, bu­vu­si kau­šo vir­šu­je, iš kar­to ne­įkri­to į smul­ki­ni­mo būg­ną – kris­da­ma at­si­tren­kė į būg­no bun­ke­rio vir­šu­ti­nę da­lį, pas­kui į ap­žiū­ros aikš­te­lės ap­tvė­ri­mo tvo­re­lę ir kri­to že­myn.

 

Tuo me­tu 1992-ai­siais gi­męs „Eko­ba­zės“ Aly­taus pa­da­li­nio pa­gal­bi­nis dar­bi­nin­kas nueidinėjo nuo pa­dan­gų smul­ki­ni­mo būg­no val­dy­mo pul­to. Kris­da­ma kro­vi­ninio au­to­mo­bi­lio pa­dan­ga pa­tai­kė jam į gal­vą ir nu­ga­rą. Jau­nas vy­ras su­smu­ko ant grin­dų.

 

Ne­tru­kus iš­kvies­ta grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba. Darbuotojas at­vež­tas į Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nę, ta­čiau po ap­žiū­ros to­les­niam gy­dy­mui iš­vež­tas į Kau­no kli­ni­kas. Vy­ras pa­ty­rė stu­bu­ro, krū­ti­nės lū­ži­mus ir su­ža­lo­ji­mus.

 

Dėl šio įvy­kio Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos Aly­taus sky­rius pra­dė­jo ty­ri­mą. Kol kas ne­gau­tos me­di­kų iš­va­dos dėl dar­bi­nin­ko pa­tir­tų kon­kre­čių su­ža­lo­ji­mų ly­gio, ta­čiau įta­ria­ma, kad Alytaus rajono gyventojas pa­ty­rė sun­kų su­­­ža­lo­ji­mą dar­bo me­tu.

 

Pa­gal tei­sės ak­tais reg­la­men­tuo­tą ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be tvar­ką sun­kius ir mir­ti­nus ti­ria dar­bo ins­pek­to­riai, o leng­vi ti­ria­mi pa­čio­se įmo­nė­se dvi­šalių komisijų, sudarytų iš darbuotojų ir darbdavių at­stovų.

 

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl „Eko­ba­zės“ Aly­taus pa­da­li­ny­je su­si­ža­lo­ju­sio dar­buo­to­jo pra­dė­tas ir Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te.

 

Žu­vo dar­bo me­tu šeš­ta­die­nį

„Eko­ba­zės“ Aly­taus pa­da­li­nio te­ri­to­ri­jo­je Pra­mo­nės gat­vė­je va­sa­rio 4-ąją, šeš­ta­die­nį, dar­bo me­tu žu­vo 1960-ai­siais gi­męs aly­tiš­kis. Jis bu­vo Klai­pė­do­je re­gist­ruo­tos so­cia­liai at­sa­kin­gos, į dar­bą ne­įga­liuo­sius pri­iman­čios ben­dro­vės „Bal­tic Ho­me“ ant­ri­nių ža­lia­vų su­rin­ki­mo ope­ra­to­rius. Mat „Bal­tic Ho­me“ pa­gal pa­slau­gų tei­ki­mo su­tar­tį įsi­pa­rei­go­ju­si teik­ti rū­šia­vi­mo, pre­sa­vi­mo ir te­ri­to­ri­jos va­ly­mo pa­slau­gas, o „Eko­ba­zė“ jas pri­iman­ti ir už tai ap­mo­kan­ti. Tad to­se pa­čio­se ga­my­bi­nė­se pa­tal­po­se dir­ba ir „Eko­ba­zės“, ir „Bal­tic Ho­me“ dar­buo­to­jai.

 

Va­sa­rio 4-ąją skau­di ne­lai­mė įvy­ko apie 19 val. Tą­dien įpras­ti­ne tvar­ka krau­tu­vu bu­vo ve­žio­ja­mos ir krau­na­mos pa­nau­do­tos pa­dan­gos į smul­ki­ni­mo būg­ną, o su­smul­kin­tų pa­dan­gų drož­lės – į san­dė­lia­vi­mo vie­tą. Bai­gian­tis dar­bo die­nai krau­tu­vu se­miant pa­dan­gų drož­les nu­sly­do at­ra­mi­nės sie­ne­lės vir­šu­ti­nis blo­kas ir nu­kri­tęs ant grin­dų su­ski­lo į dvi da­lis. Dar­buo­to­jai nu­spren­dė at­sta­ty­ti sie­ne­lę, krau­tu­vu ban­dė už­kel­ti su­ski­lu­sio blo­­ko da­lis. Bekeliant krau­tuvu bloką šis iš­sprū­do ir prispaudė tuo metu pa­si­len­kusio ir be­valančio pa­dan­gų drož­les, dar­buo­tojo gal­vą.

 

Nors ir ope­ra­ty­viai bu­vo iš­kvies­ta grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba, at­vy­ku­siems me­di­kams te­ko kon­sta­tuo­ti vy­ro mir­tį.

 

Dar­bo me­tu žu­vęs aly­tiš­kis ne­įgalu­mą tu­rė­jo jau be­veik de­šimt me­tų. Pas­ta­ruo­ju me­tu at­lik­tas svei­ka­tos pa­tik­ri­ni­mas ro­dė, kad pa­gal nu­ro­dy­tą spe­cia­ly­bę jis dirb­ti ga­li.

 

Aly­taus dar­bo ins­pek­to­riai mir­ti­ną at­si­ti­ki­mą per­da­vė tir­ti pro­ku­ro­rams, kad bū­tų nu­sta­ty­ta bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė. Ty­ri­mas dar ne­baig­tas.

 

Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos Aly­taus sky­riaus ve­dė­jo Vy­tau­to Ge­gu­žio tei­gi­mu, to­kie įvy­kiai liu­di­ja, kad darb­da­viai ne­pai­so Dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos įsta­ty­mo, – ne­kon­tro­liuo­ja, ko­kio­mis są­ly­go­mis ir kaip dir­ba­ma, ne­nu­ša­li­na­mi dar­buo­to­jai, ku­rie dir­ba ne­sau­giai, re­gis, vi­siš­kai ne­gal­vo­ja­ma apie pa­da­ri­nius, o jie ne­re­tai la­bai skau­dūs.

toliau2017-04-20  commSkaityti komentarus (2)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100