arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Virgaudas, Žymantė, Brunonas, Leonora

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-03-18  SpausdintiSpausdinti

Keramikai į alytiškius prabilo „Molio kalba”

Rita KRUŠINSKAITĖ

Šian­dien ga­le­ri­jo­je „22 laip­te­liai“ ati­da­ro­ma ke­ra­mi­kos pa­ro­da „Mo­lio kal­ba“, ku­rio­je Dei­man­tė ir To­mas Bū­de­liai pri­sta­to ke­le­rių me­tų kū­ry­bi­nius ieš­ko­ji­mus, įpras­min­tus mo­ly­je. Tai pir­mas aly­tiš­kių kaip šei­mos ke­ra­mi­kos kū­ri­nių pri­sta­ty­mas vi­suo­me­nei.

 

Tomą ir Deimantę Būdelius jungia ne tik šeima, bet ir meilė skulptūrai. As­me­ni­nio al­bu­mo nuotr.Pa­ro­do­je „Mo­lio kal­ba“ su­si­lieja du ke­ra­mi­kos po­liai: re­a­lis­ti­nis, orien­tuo­tas į prak­ti­nę pa­skir­tį, ir es­te­ti­nis, ka­da ke­ra­mi­kui svar­bus pats kū­ry­bi­nis pro­ce­sas, pa­ieš­ka ir mo­nu­men­ta­lu­mas. Abu po­liai, pa­pil­dy­da­mi vie­nas ki­tą, pa­ro­do­je su­si­jun­gia į ben­drą vi­su­mą.

 

Ga­le­ri­jo­je eks­po­nuo­ja­mi Dei­man­tės bran­des­nio lai­ko­tar­pio dar­bai. Ke­ra­mi­kės žvilgs­nis nu­kreip­tas į šei­mos gy­ve­ni­mą, jo įpras­mi­ni­mą. Tai įvai­rios skulp­tū­ros, ku­rio­se įam­žin­ti svar­būs gy­ve­ni­mo mo­men­tai, pe­ri­odai.

 

To­mas pa­ro­do­je pri­sta­to prak­tiš­kai pa­nau­do­ja­mus kū­ri­nius: puo­de­lius, bo­ka­lus, ąso­čius, ąsas, va­zo­nus, va­zas.

 

Vi­si Bū­de­lių dar­bai pa­deng­ti gla­zū­ra, sa­vi­to sti­liaus ir me­ni­nio sko­nio, ant kiek­vie­no – au­to­riaus pa­ra­šas ir su­kū­ri­mo da­ta.

 

„La­bai svar­bu pa­si­ra­šy­ti po dar­bu – tai pa­tvir­ti­ni­mas, kad jis pri­klau­so kon­kre­čiam me­ni­nin­kui“, – tei­gė D.Bū­de­lie­nė.

 

Su ke­ra­mi­ka nuo vai­kys­tės

So­cio­lo­gi­jos moks­lų dok­to­ran­tė D.Bū­de­lie­nė gi­mė ir už­au­go Pra­vie­niš­kių kai­me, Kai­šia­do­rių ra­jo­ne. Į Aly­tų Bū­de­lių šei­ma at­si­kė­lė kiek dau­giau nei prieš me­tus, į pa­sau­lį at­ėjus duk­rai Kot­ry­nai.

 

Pir­mo­ji Dei­man­tės pa­žin­tis su ke­ra­mi­ka įvy­ko be­si­mo­kant ant­ro­je kla­sė­je, kai drau­gė pa­kvie­tė kar­tu nu­ei­ti į ke­ra­mi­kos bū­re­lį, ku­ris vei­kė (ir šian­dien vei­kia) me­ni­nin­kų Aud­ro­nės Skar­ba­liū­tės ir Le­o­no Vy­tau­to Glins­kio na­muo­se.

 

„Kam­ba­ry­je pa­ma­čiau daug vai­kų, tarp ku­rių mo­ky­to­ja Aud­ro­nė Skar­ba­liū­tė su­ko­si kaip bi­tu­tė, kiek­vie­ną pa­ste­bė­da­ma, pa­tar­da­ma, pa­mo­ky­da­ma. Ir man pa­da­vė len­tu­tę, sku­du­rė­lį, mo­lio gniu­žu­lė­lį. Pra­dė­jau kaip ir kiek­vie­nas nuo puo­do lip­dy­mo, ku­ris yra lip­dy­mo pra­džia­moks­lis, – iš­si­ko­čio­ji bly­ną ir ke­li kraš­tus“, – pri­si­mi­nė pir­muo­sius pa­žin­ties su ke­ra­mi­ka įspū­džius D.Bū­de­lie­nė.

 

Ant­ras Dei­man­tės dar­bas bu­vo ąso­tė­lis. Tre­čias – an­ge­las. Šis kū­ri­nys bu­vo eks­po­nuo­ja­mas Vil­niu­je „Gobio“ galerijoje ir jau­na­jai ke­ra­mi­kei su­tei­kė dau­giau pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vo jė­go­mis.

 

Dvi­de­šimt­me­čio pro­ga – pa­ro­da

Bė­gant me­tams kū­ri­nių dau­gė­jo. Pa­grin­di­nis ke­ra­mi­kės, pa­si­rin­ku­sios so­cia­li­nių moks­lų stu­di­jas, idė­jų ge­ne­ra­to­rius bu­vo šei­ma. Su­si­ža­vė­ju­si ma­mos jau­nys­tės nuo­trau­ka ir jos pa­sa­ko­ji­mu apie il­gus plau­kus, ku­rie bu­vo sa­vo­tiš­kas pro­tes­tas prieš trum­pap­lau­kių šu­kuo­se­nų ma­dą, Dei­man­tė nu­lip­dė ma­mą.

 

„Ma­no tė­vas ūki­nin­kas, kar­tais, ves­da­mas ku­me­lę į lau­kus, leis­da­vo man ant jos sė­dė­ti. Taip ki­lo min­tis nu­lip­dy­ti ar­kliu­ką su ma­žą­ja jo­ji­ke“, – pa­sa­ko­jo D.Bū­de­lie­nė.

 

Dei­man­tei bu­vo 17 me­tų, kai ke­ra­mi­kos mo­ky­to­ja jai su drau­ge pa­siū­lė nu­lip­dy­ti sa­vo ūgio an­ge­lo skulp­tū­rą, skir­tą Bal­ti­jos ke­lio dvi­de­šimt­me­čio su­kak­čiai.

 

„Vis­kas pra­si­dė­jo nuo to, kad bu­vau nu­lip­džiu­si an­ge­lą, ku­rio gal­va ne­til­po į kros­nį. Tuo me­tu kaip tik ar­tė­jo Bal­ti­jos ke­lio dvi­de­šimt­me­tis, ir ben­druo­me­nė gal­vo­jo, kaip šią su­kak­tį įpras­min­ti. Nu­lip­dy­ti skulp­tū­rą, tu­rė­ju­sią tap­ti tau­tos lais­vės sie­kio sim­bo­liu, pa­aug­lėms bu­vo di­de­lė at­sa­ko­my­bė“, – pri­si­mi­nė vie­no svar­biau­sių sa­vo kū­ri­nių at­si­ra­di­mo is­to­ri­ją ke­ra­mi­kė.

 

Šian­dien Pra­vie­niš­kė­se sklan­do is­to­ri­ja, kad an­ge­lą pa­sta­čius ša­lia san­kry­žos, ku­rio­je daž­nai įvyk­da­vo ava­ri­jų, šių dau­giau ne­bu­vo.

 

Pir­mą­ją sa­vo dar­bų pa­ro­dą Dei­man­tė su­ren­gė Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) So­cia­li­nių moks­lų fa­kul­te­te 20-ojo gim­ta­die­nio pro­ga, dar te­bes­tu­di­juo­da­ma so­cio­lo­gi­jos moks­lus.

 

Tarp jos drau­gų bu­vo po­pu­lia­ru gim­ta­die­nius švęs­ti iš­si­nuo­mo­to­je so­dy­bo­je, bet ke­ra­mi­kė nu­spren­dė ki­taip – ju­bi­lie­ji­nio gim­ta­die­nio pro­ga vi­suo­me­nei pri­sta­ty­ti sa­vo kū­ri­nius, ku­rių įkvė­pi­mo šal­ti­nis bu­vo vai­kys­tės pri­si­mi­ni­mai ir įspū­džiai.

 

At­ve­dė žmo­na

Aly­tiš­kį To­mą ke­ra­mi­ka už­krė­tė žmo­na. Pir­mo­jo jų su­si­ti­ki­mo me­tu Dei­man­tė pa­kvie­tė To­mą at­va­žiuo­ti į Pra­vie­niš­kes ir ap­lan­ky­ti ke­ra­mi­kos cen­trą, ku­ria­me vyks­ta už­si­ė­mi­mai ir ver­da ben­druo­me­nės kul­tū­ri­nis gy­ve­ni­mas.

 

„Pa­ma­čius, kaip ki­ti dir­ba, ir man ki­lo no­ras pa­im­ti į ran­kas mo­lį ir pa­min­ky­ti. Ta­čiau tik iš pir­mo žvilgs­nio at­ro­do, kad nu­žies­ti puo­de­lį la­bai leng­va. Grei­tai su­pra­tau, kad žie­di­mas rei­ka­lau­ja ir ži­nių, ir įgū­džių, kruopš­tu­mo bei tiks­lu­mo“, – pa­sa­ko­jo ver­sli­nin­kas T.Bū­de­lis, ku­rio veik­los sri­tis in­ter­ne­ti­niai pro­jek­tai.

 

Anot Dei­man­tės, ji lin­ku­si į me­ni­nę pu­sę – į pa­tį lip­dy­mą, to­dėl jai ma­lo­nu kur­ti skulp­tū­ras, por­tre­tus. To­mas dau­giau tech­ni­kas, jo sri­tis žie­di­mas – puo­de­liai, ąso­tė­liai, lėkš­te­lės, bo­ka­lai, va­zo­nai, va­zos, dar­bai, ku­rie ku­ria­mi pa­nau­do­jant žie­di­mo stak­les.

 

„Mo­lis su­tei­kia at­si­pa­lai­da­vi­mą, nes pro­ti­nis dar­bas iš­var­gi­na“, – ti­ki­no T.Bū­de­lis.

 

Vy­rui pri­ta­ria ir žmo­na. Jos nuo­mo­ne, kū­ry­ba ga­li pa­dė­ti at­si­skleis­ti kiek­vie­nam žmo­gui, ug­do jo cha­rak­te­rį. Lip­dant su­si­du­ria­ma su be­ga­le pro­ble­mų, o kū­ry­biš­ku­mas ska­ti­na ieš­ko­ti spren­di­mų.

 

Vi­sa šei­ma kar­tu

Ke­ra­mi­ka ne tik su­ve­dė Dei­man­tę ir To­mą, ji ta­po ben­dru šei­mos po­mė­giu, be ku­rio aly­tiš­kiai jau ne­įsi­vaiz­duo­ja sa­vo gy­ve­ni­mo. Ji – prie­mo­nė, su­tei­kian­ti ga­li­my­bes per­teik­ti tai, kas jiems svar­biau­sia – šei­mos ir kū­ry­bos ver­ty­bes, stip­ri­nan­ti šei­mą, žmo­nes su­sie­jan­ti ne bui­ti­ne ru­ti­na, o ben­dra kū­ry­bi­ne veik­la.

 

To­mo ir Dei­man­tės kū­ri­niai skir­tin­gi, ta­čiau kar­tais ke­ra­mi­kai su­vie­ni­ja jė­gas. Sa­vo ves­tu­vių sve­čiams To­mas nu­žie­dė 60 in­de­lių, o Dei­man­tė juos de­ko­ra­vo ar gla­zū­ra­vo. Kiek­vie­nas in­de­lis iš­ėjo ki­toks, šil­dan­tis ir džiu­gi­nan­tis sie­lą.

 

„Kū­ry­ba pa­de­da at­ras­ti ir re­a­li­zuo­ti sa­ve, iš­gy­ven­ti tiek tei­gia­mas, tiek ne­igia­mas emo­ci­jas ir už­fik­suo­ti pra­smin­gas aki­mir­kas prieš joms nu­grimz­tant lai­ko tėk­mė­je.

 

Lip­dant skulp­tū­rą „An­ge­las Kot­ry­nai“, ąso­tį, skir­tą krikš­tui, at­spau­džiant kū­di­kio pė­du­tę ir ran­ky­tę mo­li­nė­je plokš­te­lė­je min­tys ir jaus­mai „su­ko­si“ apie kū­di­kį, gi­mi­mo ste­buk­lo lau­ki­mą. Vai­kas ne­tie­sio­giai įtrau­kia­mas į lip­dy­mo pro­ce­są, nes jis yra pa­grin­di­nis įkvė­pi­mo šal­ti­nis, kū­ry­bos ašis“, – kal­bė­jo ke­ra­mi­kė.

 

Nors duk­ra dar tik mo­ko­si tar­ti pir­muo­sius žo­džius, Dei­man­tė ma­žą­ją kar­tais pa­si­i­ma su sa­vi­mi į kū­ry­bi­nes dirb­tu­ves – pa­duo­da len­tu­tę, sku­du­rė­lį ir mo­lio ga­ba­lė­lį.

 

„Moks­liš­kai įro­dy­ta, kad vai­kams pra­dė­jus lip­dy­ti grei­čiau la­vė­ja kal­ba, už­au­gę jie tu­ri ma­žiau ben­dra­vi­mo pro­ble­mų. Be to, ben­dri po­mė­giai stip­ri­na šei­mos ry­šius“, – įsi­ti­ki­nu­si D.Bū­de­lie­nė.

 

Pa­ro­dos pri­sta­ty­mas ko­vo 18 die­ną, šeš­ta­die­nį, 16 val. ga­le­ri­jo­je „22 laip­te­liai“.

 

 

toliau2017-03-18  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100